2013. Június 27., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása
2. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 21/2001. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
3. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje
5. - Köztisztviselői Nap támogatása
6. - A 2013. évi költségvetés félévi módosítását megalapozó dönt
7. - Települési értéktár létrehozásának lehetősége
8. - Tájékoztatás a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről
9. - A VASIVÍZ Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítása
10. - A VASIVÍZ Zrt-vel kötötendő támogatási szerződésről szóló döntés visszavonása
11. - Tájékoztató a VASIVÍZ Zrt. fejlesztési elképzeléseiről
12. - A 7244 hrsz-ú (Gesztenyefa utca) földrészlet belterületbe vonása
13. - Gyöngyös utca 16. fszt. 1. alatti lakás további hasznosítása
14. - Dózsa György u. 21. fszt. alatti lakás ismételt bérbeadása
15. - A Jurisics tér 14. fszt. 3. alatti lakásra vételi szándék
16. - Markovits Szabina vételi szándéka
17. - Borsmonostori utca kétirányúsítása
18. - Szervezetfejlesztési pályázat benyújtása
19. - EGY MAPPÁBAN 2013. 06. 27. Képviselő-testületi ülés
20. - Sürgősségi előterjesztés: Az ISES Alapítvány támogatási kérelme.
21. - Sürgősségi előterjesztés: folyószámlavezetés meghosszabbítása
22. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott döntésekről.
21. napirendi pont:
Sürgősségi előterjesztés: folyószámlavezetés meghosszabbítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzata és irányított intézményei részére nyújtandó számlavezetési, pénzforgalmi-lebonyolítási, rövid lejáratú folyószámlahitel, és egyéb a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása tárgyában nyílt közbeszerzési eljárást folytattunk le.
A pályázat benyújtásának határidejére 2013. június 24. 10:00 óra, ajánlatot nem nyújtottak be, így érvényes ajánlat híján a közbeszerzési eljárás eredménytelen lett.
Mivel az önkormányzat saját bevételei legnagyobb része helyi adókból származnak, amelyek jellemzően évente két alkalommal folynak be, ezért az önkormányzat zökkenőmentes működtetéséhez szükséges évi hetvenmillió és szeptember 21.-től tízmillió forint folyószámlahitel felvétele az átmeneti likviditási problémák megszüntetésére, az aktuális visszapótlási kötelezettséggel.
A folyószámlahitel biztosításának időtartamát 2013. 07. 01. – 2013. 12. 20.-ig javasoljuk meghatározni azzal az OTP Bank Nyrt.-vel azzal, hogy:
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy a hitel kamatát és járulékos költségeit a hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe és az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Pénzforgalmi Bankszámlát és az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti Központi Támogatások OTP Bank Nyrt. javára történő engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedményezett bevételeket az OTP Bank Nyrt. a jelen szerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítja.

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. évi CXCIV. tv. 10. §. /3/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá.

A szerződés megkötését a Kbt. 120.§ k. pontja lehetővé teszi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2013. június 26.

A polgármester nevében:

Ujvári Csaba.
Az Előkészítési munkacsoport vezetője


I.
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „ Kőszeg Város Önkormányzata és irányított intézményei részére nyújtandó számlavezetési, pénzforgalmi-lebonyolítási, rövid lejáratú folyószámlahitel, és egyéb a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárást a Kbt. 76. § (1)bekezdése eredménytelennek nyilvánítja.

II.
HATÁROZATI JAVASLAT

1.)Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kőszeg Város Polgármesterét az OTP Bank Nyrt-vel kötött bankszámla-vezetési szerződés meghosszabbítására.

2.)Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi 70 000 000 Ft, azaz Hetven-millió forint összegű folyószámla hitelre vonatkozó szerződés megkötését az alábbiak szerint:

Hitel célja: átmeneti likviditási problémák kezelése
Hitel összege és időbeli ütemezése:
- 2013. 07. 01-jétől 2013. 09. 20-ig 70 000 000 Ft, azaz Hetven-millió forint
- 2013. 09. 21-től 2013. 12. 20-ig 10 000 000 Ft, azaz Tíz-millió forint
Hitel végső lejárata: 2013. december 20.
Kamat mértéke: változó – 1 havi BUBOR (kamat bázis) + 2,5% kamatfelár


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy a hitel kamatát és járulékos költségeit a hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe és az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Pénzforgalmi Bankszámlát és az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti Központi Támogatások OTP Bank Nyrt. javára történő engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedményezett bevételeket az OTP Bank Nyrt. a jelen szerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítja.

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. évi CXCIV. tv. 10. §. /3/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá.

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy a fenti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a bankszámlaszerződést, a hitelszerződést és a kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást aláírja az Önkormányzat képviseletében.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző
Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Határidő: azonnal