2017. Március 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása.
2. - Beszámoló Kőszeg város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
3. - Tájékoztató a Kőszegi Polgárőrség 2016. évi munkájáról.
4. - Tájékoztató a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről.
5. - Kőszeg Város településrendezési eszközök IV. sz. módosítása – végső elfogadás.
6. - A környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.), valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
7. - A Szociális Gondozási Központ Idősek Otthona valamint Hajléktalanok Átmeneti Szállása szakmai programjának és házirendjének jóváhagyása.
8. - Beszámoló a „Kőszeg és Vidéke” lap munkájáról.
9. - Napelempark létesítésére vonatkozó vételi jogot biztosító szerződés jóváhagyása.
10. - Az Állami Számvevőszék jelentésére készült intézkedési terv módosítása.
11. - A Magyar Önkormányzati Szövetségből való kilépés.
12. - A 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása.
13. - A kőszegi 0199/5 hrsz-ú közút ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos döntések meghozatala.
14. - A Chernel Kálmán Városi Könyvtár EFOP pályázaton való részvételének jóváhagyása.
15. - A főépítészi feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyása.
16.a - Vagyonügyek: Üres lakások hasznosítása.
16.b - Vagyonügyek: A Rákóczi u. 40. alatti lakás hasznosítása.
17. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
2. napirendi pont:
Beszámoló Kőszeg város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

Előterjesztés Kőszeg Város Képviselő-testületének
2017. március 30-i ülése 2. napirendi pontjához


Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bek.17. pontja szerepelteti a közrend-, közbiztonság fenntartását is. Ezzel összhangban a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (4) bekezdése határozza meg a rendőrkapitány részére, hogy beszámoljon a település képviselő-testületének a közbiztonság helyzetéről, az annak érdekében tett intézkedésekről és az azokhoz kapcsolódó feladatok végrehajtásáról.
A jogszabályok meghatározzák azokat a közös feladatokat a Rendőrség és a képviselő-testület részére, amelyek eredményeként megteremtik és fenntartják a közbiztonságot az itt élő polgárok, az itt gazdasági tevékenységet folytatók, valamint az ide látogató turisták, továbbá átutazók számára.
A célok megvalósítása szükségessé teszi az Önök részletes tájékoztatását annak érdekében, hogy a közös munkát továbbra is hatékonyan tervezhessük és végezhessük.

Kőszeg Város Képviselő-testülete legutóbb az elmúlt év március 31-i ülésén tűzte napirendjére és értékelte Kőszeg város 2015. évi közbiztonságának helyzetét.
A most sorra kerülő képviselő-testületi ülésre készített beszámoló Kőszeg város területének a 2016. évi kriminalitását, közbiztonsági és közlekedési helyzetét és az ehhez szorosan kapcsolódó rendőri munkát mutatja be.
Rendőrkapitányságunk működési területén – így Kőszegen is – a közrend kiegyensúlyozott és stabil, a rendőri intézkedések törvényesek, színvonalasak, jól szolgálják a köznyugalmat és a félelemtől mentes életet.
Kedvező, hogy az elmúlt évben sem fordultak elő területünkön olyan jelentős jogsértések, amelyek erőszakosságuk, vagy kiemelkedő kárértékük miatt hátrányosan befolyásolták volna a lakosság közbiztonságát, a szubjektív biztonságérzetet, továbbá a gazdaság működésének rendjét.

Tevékenységünk számszerűsített mutatóit a Rendőrkapitányság teljes illetékességi, valamint Kőszeg város területére vonatkozóan a beszámolóhoz csatolt 1-3. számú mellékletek, illetve diagramok tartalmazzák.I. A közbiztonsági helyzet értékelése

1. A bűnügyi helyzet bemutatása.
1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása.
Rendőrkapitányságunk működési területén – három város és a tizenhat község – az ismertté vált bűncselekmények száma – ENYÜBS országos adatai alapján – a 2016. évben 418 volt, ami 11,1%-os csökkenés az előző évi 470-hez képest.
A bűnözés súlypontjai illetékességi területünkön lévő három városra koncentrálódnak.
A Rendőrkapitányság illetékességi területén a 2016. évben elkövetett jogsértések 49,3%-át, 206-ot Kőszegen követték el az előző évi 300-al szemben. Ezen érték a földrajzi helyzet, a lakosság, az intézmények, a vendéglátóhelyek számarányát tekintve külön indoklásra nem szorul. Megállapítható, hogy az elmúlt évben a bűncselekmények száma 94-gyel kevesebb volt, mint az előző évben, így 31,3%-os csökkenést tapasztalhatunk. A jövőre nézve is igényként jelentkezik úgy a Rendőrség, mint a lakosság részéről, hogy Kőszegen a fenti számokban jelentős növekedés ne következzen be.

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása.
A közterületen elkövetett bűncselekmények tekintetében 42,4%-os csökkenés volt tapasztalható. Az e kategóriába tartozó jogsértések visszaszorulása pozitívan hat a lakosság biztonságérzetére. A 2016. évben 53, míg a 2015. évben 92 közterületen elkövetett bűncselekmény történt Kőszeg városban.

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi fertőzöttség).
A Rendőrkapitányság illetékességi területén a 100 ezer lakosra vetített bűncselekmények száma a 2016. évben 1629,7, amely mutató alapján kapitányságunk illetékességi területe megyénkben az közepesen fertőzöttek közé sorolható. Ez a mutató – ami az előző évben 1851,6 volt - hosszabb távon – négy évet tekintve - is folyamatos csökkenést mutat. Ez az arányszám is a közbiztonság stabilitását jelzi.

1.4. Kőszeg város területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása.
A kiemelten kezelt bűncselekmények számában a vizsgált időszakban 39,5%-os csökkenés volt tapasztalható. Az elmúlt évben az esetek száma a 2015. évi 195-ről 118-ra csökkent.

A bűnözés összetételében és szerkezetében csökkenő esetszám mellett lényeges változás nem történt az elmúlt időszakban. Az elkövetett bűncselekmények nagyobb részét továbbra is a vagyon elleni jogsértések teszik ki.

A kiemelt kategóriájú bűncselekmények körében Kőszegen a 2016. évben huszonöt testi sértés történt. Az előző évhez – tizenöt eset - viszonyítva 66,6%-os növekedést jelent. E kategórián belül a súlyos testi sértések 42,9%-kal hétről négyre csökkentek. Az élet és testi épség elleni támadások körében örvendetes tény, hogy a 2016. évben nem volt sem emberölés, sem halált okozó testi sértés városunkban.
A garázdaság bűncselekmény elkövetésének száma 8%-kal csökkent, a 2015. évben huszonöt, míg a 2016. évben huszonhárom e kategóriájú bűncselekmény miatt fejeztünk be nyomozást. E jogsértések esetenként szórakozóhelyekhez és problémás, deviáns magatartást tanúsító személyekhez kötődtek, ahol az alkoholfogyasztás szerepe is többször megmutatkozott.

Önbíráskodás bűncselekmény elkövetése miatt nem kellett nyomoznunk a 2016. évben. Azt megelőző évben egy ilyen bűncselekmény miatt kellett eljárnunk.
Kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény miatt a 2015. évhez képest egyel több, négy nyomozás került befejezésre a 2016. évben.
Az előző évekkel megegyezően van néhány család, ahol rendszeresek a bántalmazások és az erre reagáló rendőri intézkedések. Valamennyi esetben vizsgáljuk a cselekmények kiskorúakra gyakorolt hatását.
A családon belüli erőszak megakadályozására, megszüntetésére irányuló megelőző távoltartásra nem került sor. Bekerült a köztudatba ez a jogintézmény, melynek visszatartó hatása van.
Az intézkedéseink során nem vált szükségessé kiskorú ideiglenes elhelyezése.
Rendőreink a 2016. évben nyolc – ebből Kőszegen hat - esetben intézkedtek illetékességi területünkön a családon belüli erőszak témaköréhez kapcsolódóan családi veszekedések során. Vizsgáltuk a cselekmények kiskorúakra gyakorolt hatását és mindannyiszor jelzéssel éltünk a gyámhivatal felé.

Terjesztői magatartással elkövetett kábítószerrel visszaélés miatti büntetőeljárást a 2016. évben egy esetben fejeztünk be Kőszeg városában.
Érdemes megemlíteni az új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűncselekményt, amelynél csak a terjesztői magatartást rendeli büntetni a törvény, de hatásuk miatt jelentős veszélyt okozhatnak a fogyasztóknál. A továbbiakban is koncentrálunk e jogsértésre. Mindenképpen meg kívánjuk akadályozni, hogy a terjesztők célpontjává váljanak fiataljaink. A kábítószer nem kerülhet be az iskolákba és a kollégiumokba, továbbá megelőzendő az is, hogy a fogyasztók a napi adagjuk megszerzése érdekében kövessenek el jogsértéseket.
Fontos itt megemlíteni az évek óta végzett megelőző és felvilágosító munkát, amit a fiatalok körében folytatunk. Az „Iskola Rendőre” és más programokkal ezt a tevékenységet tovább erősítjük.

A lopások száma 137-ről 58,4%-kal 57-re csökkent. Ezen belül a személygépkocsi lopások száma eggyel csökkent, a 2016. évben egy személygépkocsit tulajdonítottak el. Az elkövetőt felderítettük, a személygépkocsit lefoglaltuk. Gépjármű feltöréssel kapcsolatban a 2016. évben egy esetben nyomoztunk.
Kőszeg városában a lakásbetörések száma tizenötről, 33,3 %-kal tízre csökkent.
A lopások döntő többsége kisebb értékű kárt okozott. E bűncselekményeket Kőszegen megítélésem szerint hatékonyan derítettük fel. Jelenleg is sikeres nyomozásokat folytatunk több olyan gyanúsítottal szemben, akik városunkban követtek el lopásokat.
A múlt évet tekintve is megállapítható, hogy a bűncselekményekkel támadott objektumok és értékek széles skálán mozognak, üzlethelyiségek, lakások, telephelyek, a mobiltelefontól a kerékpárokon keresztül, a műszaki cikkeken át a készpénzig és az ékszerekig.
A bűncselekmények elkövetését elősegítő okok között változatlanul meghatározó az óvatosság hiánya, a környezet közömbössége és a szükséges vagyonvédelem hiánya, a lakatlan ingatlanok és őrizetlen telephelyek.
A betöréses lopások helyszínein alapvetően nem találkoztunk új módszerekkel.

Az értékelt időszakban rablás, kifosztás, zsarolás bűncselekmények nem történtek.

Rongálás miatt hat, az előző időszaknál hárommal kevesebb büntetőeljárást kellett lefolytatnunk.

Jármű önkényes elvétele miatt kettő eredményes nyomozást zártunk le.

A vagyon elleni jogsértések megelőzése és felderítése kiemelt figyelmet kapott a munkánk során, a társszervekkel folytatott közös tevékenységünkben is fókuszáltunk a területre és véleményem szerint pozitív eredményeket értünk el.

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények szöveges értékelése.
Meg kell említeni, hogy az internet egyre szélesebb körű használatával megszaporodtak az annak segítségével elkövetett jogsértések, jellemzően a csalások és a zaklatások. Feladatként merül fel a fiatalok, diákok körében elvégzendő felvilágosító munka az internet veszélyeit illetően. Egy olyan bűncselekménysorozat nyomozását teljesítettük, amikor az elkövető interneten hirdetett különböző árukat, melyeket a vételáruk átutalása után nem küldött meg.
Szervezett bűnözés ismérveit mutató jogsértések továbbra sem valósultak meg területünkön.

Városunkban a bűncselekmények többsége az előző évekkel egyezően kisebb súlyú, a lakosság szubjektív biztonságérzetét nem veszélyeztető. A több mint száz sértettből kettő volt helybeli.

Idegenforgalmunk, lakosságunk nyugalma feltétlenül megköveteli, hogy a legveszélyeztetettebb területek folyamatos rendőri ellenőrzés alá essenek, aminek eleget is tettünk. Célunk, hogy továbbra is megakadályozzuk az utazó bűnözők térnyerését.

1.6. Esetlegesen a helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény nyomozásával összefüggő – személyes adatot nem tartalmazó – nyilvános információk rövid összefoglalása.
A 2016. év tavaszán egy helyi bűnelkövetőkből álló csoport követett lakás és hétvégi ház betöréseket. Eredményes felderítést követően, a gyanúsítottak előzetes letartóztatása mellett a nyomozást tizennyolc rendbeli vagyon elleni bűncselekmény tekintetében a 2017. év elején fejeztük be.

2. A bűnüldöző munka értékelése.
2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása.
Rendőrkapitányságunk nyomozáseredményessége az összes általunk folytatott büntetőeljárásban 74,7%-os, ami értékelésünk szerint jó eredmény, mely 14,4%-kal magasabb az előző évinél.

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója.
E mutatót a közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozása során az előző évi 76,4 %-ról 85,3 %-ra javítottuk. Ebből is látszik, hogy az elkövetők nagy eséllyel számolhatnak a felelősségre vonás következményeivel.

2.3. Az eljárásokban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója.
A testi sértések nyomozáseredményességét 92 %-ra, a kiskorú veszélyeztetése bűncselekményekét pedig 100 %-ra teljesítettük.
A garázdaság miatt folytatott nyomozások 83,3 %-ában eredményesen megállapítottuk az elkövetők kilétét.
A lopások miatt indított büntetőeljárások 45,7 %-át, a rongálások 18,2 %-át, a személygépkocsi lopások 100 %-át és a jármű önkényes elvétele bűncselekmények 100 %-át eredményesen teljesítettük. A lakásbetörések 46,2 %-át nyomoztuk úgy, hogy vádemelést megalapozó ügyet adtunk át az ügyésznek.

A büntetőeljárások nyomozásában nélkülözhetetlen segítőtársunk a lakosság, az eljárást kezdeményező sértett. A sértettektől a késedelemtől mentes bejelentéseket, a lakosságtól pedig az általuk észleltek jelzését várjuk el. A sértetti jogok érvényesülésére eljárásaink során kiemelt figyelmet fordítottunk.

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok.
A Kőszegi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztálya 2016-ban 69, míg az előző évben 73 tulajdon elleni szabálysértési ügyben folytatott le előkészítő eljárást. Túlnyomó részük az ötvenezer forintot meg nem haladó kárértékű lopás, rongálás és csalás volt. A rangsorban ezeket követi a jogtalan elsajátítás, és a nem gépi meghajtású jármű önkényes elvétele.

Az elkövetési magatartásokat tekintve a tulajdon elleni szabálysértések esetén az elkövetők részéről szinte kizárólag a szándékos elkövetési magatartás fordult elő.

A sértettek többsége felnőtt korú. Kisebb számban fordulnak elő fiatalkorúak, akiktől jellemzően mobiltelefont lopnak el.
A sértettek felvilágosítást kapnak az áldozatsegítő program lehetőségeiről, továbbá átadjuk nekik az Áldozatsegítő Szolgálat tájékoztatóját is.

A tulajdon elleni szabálysértések elkövetőinek 65 %-a felnőtt korú férfi, 30 %-a felnőtt korú nő, 5%-a pedig fiatalkorú magyar állampolgár.
Fiatalkorú elkövetők előfordulása elsősorban a mobiltelefon készülékek eltulajdonítás, jogtalan elsajátítás esetén figyelhető meg.
A nők által elkövetett cselekmények elsősorban bolti és egyéb lopások.
Az általunk vizsgált csalás szabálysértések esetében csak férfi elkövetők kerültek felderítésre.
Az „internetes vásárláshoz” kapcsolódó csalások többnyire üzletszerűségük miatt átminősültek bűncselekménnyé.

Összegezve a tulajdon elleni szabálysértések elkövetőinek többsége vagyonnal, jövedelemmel nem, vagy csak szerény mértékben rendelkező személyek, illetve olyan fiatalok, akik tetteiknek következményeit nem, vagy nem kellő mértékben (pl. jogtalan elsajátítás esetén) ismerik fel.

A bolti lopás kategóriába tartozó esetek elkövetői, ugyan nem túl gyakran, de tetten érhetőek városunk üzleteiben. Felelősségre vonásuk nem marad el, ennek következményeként megállapítható, hogy számuk csökkenő tendenciát mutat.

A vizsgált tulajdon elleni szabálysértések többségében az eltulajdonított tárgy mobiltelefon készülék, kerékpár, élelmiszer, kozmetikum, szeszes ital.

Az illetékességi területünkön élőállat lopás ez idáig nem fordult elő, termény- és növénylopás miatt néhány esetben intézkedtünk. A falopás a téli időszakhoz köthető cselekmény, számuk elenyésző volt.

A tulajdon elleni szabálysértés tekintetében a felderítési eredményesség 39,73 % volt, a bázis évben 37,68 %. A hátráltató tényező a sértetti gondatlanság, a nyomszegény helyszín, valamint az észlelésig, majd a rendőrségre történő bejelentésig eltelt hosszú idő.4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások.
A Rendőrkapitányság illetékességi területén összesen 53 személyi sérüléses közlekedési baleset történt a korábbi 55-tel szemben, a sérültek száma 74 fő, ami 2015-ben 68 fő volt. Halálos kimenetelű közlekedési baleset kettő esetben történt, mely során három fő vesztette életét, 2015-ben kettő esetben kettő fő halt meg ilyen körülmény következtében.
A súlyos balesetek száma tizenegy, amelyben tizennégy fő szenvedett nyolc napon túli sérüléseket. Az előző, 2015-ös évben tizenkilenc esetben húsz fő szenvedett ilyen sérülést.
A könnyű sérüléssel járó balesetek száma negyven, melyek során 57 fő szenvedett nyolc napon belüli sérüléseket. A 2015-ös évben harmincnégy esetben, negyvenhat fő szenvedett könnyű sérülést. Az anyagi kárral járó esetek száma 96-ról 103-ra nőtt.

Kőszeg város közigazgatási területén az értékelt időszakban tizenkettő esetben tizenöt fő szenvedett személyi sérüléses közlekedési balesetet, míg 2015-ben tizenhét esetben tizenkilenc fő.
Halálos közlekedési baleset az elmúlt kettő évben nem történt.
A súlyos sérüléssel járó balesetek során kettő esetben három fő, az előző évben négy esetben négy fő sérült meg.
Könnyű sérüléses balesetek száma az értékelt évben tíz esetben tizenkettő főt, 2015-ben tizenhárom esetben tizenöt főt érintett.
A sérülés nélküli, de anyagi kárral járó esetek száma harmincnégyről negyvennégyre nőtt.

Kiemelt, egyértelműen behatárolható gócpontok nincsenek. A városban jellemzőek a kisebb koccanások, a súlyosabb esetek pedig külterületeken történnek.

5. Az illegális migráció helyzete.
Az illegális migráció megakadályozása jelentős feladatot ró a Rendőrségre, e tevékenységből a ránk háruló munkát elvégeztük. Kiegyenlítő intézkedésként biztosítani kellett a Rendőrkapitányság illetékességi területén az illegális migráció megfelelő kontrollját, valamint a magyar-osztrák államhatáron átlépni szándékozó személyek és gépjárművek közbiztonsági és migrációs szempontból történő ellenőrzését.
A hatékony fellépés mélységi ellenőrzésekkel, valamint a határmenti közös magyar-osztrák járőrszolgálattal valósult meg.
Az elmúlt évben különböző akciók kerültek végrehajtásra, a hatékony fellépés mélységi, kompenzációs ellenőrzésekkel, ellenőrzés-sorozatokkal, valamint a határ menti közös magyar-osztrák járőrszolgálattal valósult meg.
Kőszeg térségében tömeges illegális migráció felfedésére sem a magyar, sem az osztrák határterületen nem került sor. Elemzések arra utalnak, hogy az embercsempészek a hegyes vidék helyett tőlük északra és délre a sík területeket választják.
Rendőreink elvégzik azon feladataikat is, ami az ország déli határának védelméből hárul ránk.

6. A határrendészeti tevékenység helyzete.
Az Oberpullendorfi Járási Rendőrparancsnoksággal közös határrendészeti tevékenységet látunk el. A bűnügyi együttműködés is példaértékű. A közös intézkedéseink jól szolgálják a közterületek és a közlekedés biztonságát, valamint a prevenciót.
E tevékenységhez tartozó hatósági feladatainknak – pl. határjelek ellenőrzése – maradéktalanul eleget tettünk.
II. A Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok


1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága.
A Rendőrkapitányságon a szolgálat ellátására alapvetően egy gépkocsizó járőrt vezénylünk a reagálások végrehajtására, illetve az „illegális migrációval összefüggésben elrendelt fokozott közterületi jelenlét” program feladatainak keretében végrehajtjuk a települések ellenőrzését, Kőszegen 24 órás ellenőrzés, Csepreg és Bük városokban napszakonkénti visszatérően és a többi településen pedig három-négy naponta végzünk ellenőrzést. Az E-útdíj ellenőrzés végett folyamatos járőr szolgálatot kell biztosítanunk a 87-es főútvonalon, a volt Kőszegi határátkelő-hely és Lukácsháza közti útszakaszon.
A rendőri jelenlét szervezettségét elsősorban a rendelkezésre álló létszám határozza meg, az optimalizálás érdekében folyamatosan értékeltük az illetékességi terület bűnügyi és közbiztonsági helyzetét és a veszélyeztetett helyek, időszakok figyelembe vételével terveztük a szolgálat szükség szerinti megerősítését.

Az idegenforgalmi szempontból jelentős területnek mondható Kőszeg belvárosa és Kőszeg-hegyalja, ami állandó rendőri ellenőrzés alatt volt az elmúlt években is. A főszezonban ez Bükön is megoldott, részben a kerékpáros rendőrökkel.

A külföldiek és turisták által látogatott területeken a rendőrségi jelenlétet igyekeztünk folyamatos jelleggel fenntartani. Ezeken a helyeken több esetben kerültek szervezésre akciók, fokozott ellenőrzések, abból a célból, hogy a felbukkanó bűnözőket, bűnözői csoportokat kiszűrjük, távol tartsuk.

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata.
Területünkön a közterületek, közösségi életterek és nyilvános helyek közrendje, közbiztonsága szilárd. A közterületen az állandó rendőri jelenlét biztosított. A szolgálatot ellátó rendőri állomány intézkedési készsége és aktivitásuk színvonala az elvárásoknak és a követelményeknek megfelelő. A bejelentésekre az azonnali reagáló képesség a Rendőrkapitányság teljes illetékességi területén minden esetben biztosított volt.

Közterületeinkre a 2016. évben 4.343 főt 45.622 órában, a 2015. évben 3.616 főt 36.975 órában vezényeltünk.
Az egyenruhás állomány Kőszegen és térségében szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatt 44 főt fogott el, 89 személyt állított elő bűncselekmény gyanúja miatt, biztonsági intézkedéssel 66 embernek nyújtott segítséget. Elrendelt 52 elővezetésből huszonkilenc eredményesen végrehajtásra került, 38 büntető és 132 szabálysértési feljelentést kezdeményeztünk, 247 fővel szemben szabtunk ki helyszíni bírságot, huszonöt esetben volt pozitív eredményű az alkoholszonda alkalmazás. Kényszerítő eszközt 100 esetben alkalmaztunk, mindannyiszor törvényesen és szakszerűen. A rendőri intézkedések során lőfegyver használatra nem került sor.

3. A rendezvénybiztosítások.
A jelentősebb csoportokat, tömegeket vonzó rendezvények biztosítására minden esetben alaposan felkészültünk, szükség szerint igénybe vettük más rendőri szervek és a polgárőrök segítségét, valamint a feladat végrehajtásában közreműködő biztonsági szolgálatokat. Megítélésem szerint az együttműködés konstruktív, a feladatok összehangolt végrehajtása pedig eredményes volt. A biztosítások során rendkívüli esemény nem történt.
Városunk hagyományos kulturális- és sport rendezvényei az elmúlt évben is rendbontás nélkül kerültek lebonyolításra. A népszerű és kedvelt programok rendjére Rendőrkapitányságunk a polgárőr szervezettel karöltve megkülönböztetett figyelmet fordított. Kiemelendő, hogy ezen alkalmakkor a pihenő, szórakozó személyek biztonsága garantált volt. Fontosnak tartjuk, hogy mindenki jó érzésekkel és biztonságosan térhessen haza, azok a pozitív benyomások maradjanak meg, melyek később a visszatérésre ösztönöznek. E gondolat jegyében végzett munkánkkal szolgáljuk a város turisztikai és idegenforgalmi céljait.

4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok.
A szélsőséges időjárási viszonyokból adódó rendőri feladatokra felkészültünk. Az esetlegesen bekövetkező rendkívüli helyzetek alkalmával a hatékony és szakszerű rendőri intézkedések feltételei biztosítottak voltak. A helyi védelmi bizottságban maradéktalanul eleget tettünk a részünkre meghatározottaknak.

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése.
Városunkban két körzeti megbízott teljesít szolgálatot.
A lakosság részéről panasz, elmarasztaló bejelentés nem érkezett munkájukkal összefüggésben. A körzeti megbízottak együttműködnek a helyi önkormányzat képviselőivel, munkatársaival és a társadalmi szervezetekkel, a polgárőrökkel. Rendőreink a területüket, az ott lakókat, a gazdasági tevékenységet folytatókat, az iskolákat, az intézményeket ismerik, problémáikat konstruktívan kezelik a kialakított kapcsolatok jól működnek.
Az elvégzett közös munka jól szolgálja a közbiztonság fenntartását.

6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése.
A Rendőrkapitányságon a szolgálatirányító parancsnoki rendszer maradéktalanul eleget tesz a kihívásoknak. Alárendeltségükbe tartoznak a Rendőrkapitányság körzeti megbízottjai, járőrei, hivatali munkaidőn kívül a bűnügyi készenlétet ellátók. Az ügyeleti tevékenységet a megyében a Tevékenységirányítási Központ vette át, közvetlen kapcsolatot tartva a szolgálatirányítókkal. A Rendőrség időszerű reagáló képessége valamennyi arra okot adó esetben biztosított volt.


7. Igazgatásrendészeti tevékenység.
Rendőrhatóságunk igazgatásrendészeti alosztálya 238 szabálysértési eljárást folytatott le 2016-ban, ami 15-el kevesebb az előző évi 253 esetnél.

A szabálysértések elbírálása során 102 helyi lakossal szemben hoztunk elmarasztaló határozatot.

A kiemelt közlekedési szabálysértések elkövetése miatt 39 esetben, amelyből engedély nélküli vezetés szabálysértés miatt tizennyolc, érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés szabálysértés miatt hat, a közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés miatt tizenkettő, az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése szabálysértés miatt kettő és a megkülönböztető jelzést adó készülékkel kapcsolatos szabálysértés miatt egy esetben jártunk el.

Nem kiemelt szabálysértések miatt összesen 89 esetben intézkedtünk, amelyből közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértés miatt 44, közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése szabálysértés miatt 29, jogszerű intézkedéssel szembeni engedetlenség szabálysértés miatt kilenc, közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés miatt kettő, személyazonosság igazolásával kapcsolatos kötelességek megszegése miatt három, és új pszichoaktív anyaggal kapcsolatos szabálysértés elkövetése miatt kettő esetben jártunk el.

A járművezetéstől eltiltott személyek száma tizenkettő volt.

Az ügyek elbírálása során, az elkövetett cselekmény súlyát vettük figyelembe. Mérlegeltük az elkövetők szociális körülményeit, továbbá főként a járművezetéstől eltiltottaknál ügyeltünk arra, hogy ezen intézkedéssel a munkahelyét ne veszítse el az eljárás alá vont személy. A közlekedési szabályszegőkkel szemben nyolc esetben 45 büntető pontot szabtunk ki.

Lőfegyver ügyintézés során összesen 126 fő ügyében jártunk el 2016-ban, ebből 71 fő volt kőszegi lakos.

Személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység engedélyezésére 2016. évben 58 esetben került sor, ebből 40 fő volt a helybeli.


8. A bűn- és baleset-megelőzés.

8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai.
Az elmúlt évben is folytattuk a kialakult gyakorlat szerint a felvilágosító, megelőző tevékenységünket, melynek hatása pozitív volt. E feladatunknak önkormányzati-, kistérségi üléseken, lakossági fórumokon, különböző rendezvényeken, „klubokban” és a tanintézetekben tettünk eleget. A közterületeken és szórakozóhelyeken elsősorban megelőzési céllal ellenőrzéseket szervezünk. Bűnmegelőzési programjainkat tovább folytattuk.

8.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése.
Az illetékességi területen működő gyermekjóléti szolgálatokkal a kapcsolatunk jó, jelzéssel élnek, ha bűncselekményre utaló jeleket találnak családlátogatás alkalmával, a rendelkezésükre álló információkat közlik velünk.
Az eljárás alá vont gyermek és fiatalkorú személyekről tájékoztatjuk a szolgálatot, gyermekkorú elkövető esetén nyomozást megszüntető vagy elutasító határozatot küldünk részükre a szükséges további intézkedések megtétele céljából.
A kiskorúak eltűnését kiemelten kezeltük.
A 2016. évben 82 esetben folytattunk közigazgatási eljárást kiskorú eltűnése miatt. Ebből három esetben családból történt az eltűnés, 79 esetben pedig a területünkön lévő Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményből történt az eltűnés, amely tizenkettő fiatalkorút érintett.
Az intézeti eltűnések oka a legtöbb esetben a „hazavágyás”, de a kalandvágy is szerepet játszik.

8.3. A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem.
Az előző évekkel megegyezően van néhány, elsősorban nehéz élethelyzetbe lévő család, ahol rendszeresek a bántalmazások és az erre reagáló rendőri intézkedések. Ezekben az esetekben a családon belüli erőszak megakadályozására az illetékes hivatallal a szükséges intézkedéseket megtettük.

Illetékességi területünkön a 2016. évben nyolc esetben, – ebből Kőszegen hat esetben –, intézkedtünk családon belüli erőszak miatt. A családon belüli erőszak körébe tartozóan a vizsgált időszakban kényszerintézkedésként három előállítást hajtottuk végre, egy esetben könnyű testi sértés, egy esetben zaklatás vétség miatt kezdeményeztünk eljárást. Ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére nem került sor.

A Gyermekjóléti Szolgálat értesítésére hat esetben - melyből öt kőszegi - került sor, mivel a családon belüli erőszak ténye megalapozta a kiskorú veszélyeztetettségét, függetlenül attól, hogy nem a sérelmére követték el az erőszakot.

Az előző évekhez hasonlóan, azon sértettek részére segítséget nyújtottunk, akik igénybe kívánták venni az Áldozatsegítő Szolgálat közreműködését.

8.4. Kábítószer prevenció helyzete.
Osztályfőnöki óra keretében előadások tartására került sor a középfokú tanintézetekben a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekről a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztálytól kapott bemutató táska és videó anyagok felhasználásával. A Kőszegen található oktatási intézményekben igényeiknek megfelelően végeztük a megelőző, felvilágosító munkát. A 2014. év szeptember 01-jétől a Rendőrség új drogprevenciós programot indított, amely a 12-16 év közötti iskolás gyermekek szüleinek nyújt elsősorban tájékoztatást szülői értekezletek keretében. A program felelőseként kijelölt előadó az illetékességi területünkön lévő iskolákkal. E témakörben az aktuális kihívásokról és azok megoldására tett intézkedéseinkről a képviselőtestület szakbizottságát részletesen tájékoztattuk.

8.5. A baleset-megelőzési tevékenység, a városi baleset-megelőzési bizottság tevékenységének és programjainak bemutatása.
A Kőszegi Városi Baleset-megelőzési Bizottság munkája az elmúlt évben is aktív volt. Fő feladatnak és célnak tartottuk a közlekedési balesetek megelőzését, számuk és súlyossági fokuk csökkentését, a helyes közlekedésre való nevelést, a közlekedési magatartás alakítását, a közlekedők informálását, a baleseti okok értékelését és megszüntetését.

A végrehajtott fokozott ellenőrzések a céljukat minden esetben elérték. Kiemelt figyelmet fordítunk a jogsértések megelőzésére, a gyermek- és ifjúságvédelemre, az idősek és a turisták biztonságára.

A Baleset-megelőzési Bizottság a munkaterv szerint végrehajtotta programjait. A rendezvények jól szolgálták a megelőzést és felvilágosítást, elsősorban az iskolákban és óvodákban.
Voltak programjaink – pl. autómentes nap, triatlon verseny, kerékpáros, ill. futóversenyek –, melyeket városi vagy különböző egyesületi rendezvényekhez kapcsolódóan valósítottunk meg. Természetesen a folyamatos közterületi szolgálat során foganatosított rendőri intézkedések keretében is hangsúlyoztuk a szabályos és biztonságos közlekedés fontosságát.

8.6. Az „Iskola Rendőre” program értékelése.
Korábbi időszakban kialakításra került „Az Iskola Rendőre” program, amelyet az értékelt időszakban is sikeresen folytattunk. A programban „az iskola rendőre” feladatokat a körzeti megbízottak látják el. Az intézmények igazgatóival, tanáraikkal személyes kapcsolatban vannak, ismerik elérhetőségeiket.

Az iskolarendőrök még a tanév megkezdése előtt felvették a kapcsolatot az oktatási intézmények vezetőivel és tájékoztatják őket az „Iskola Rendőre” program folytatásáról. Ellenőrizték az iskolákban kihelyezett plakátok állapotát, valamint új, aktualizált plakátok kihelyezésére is intézkedtek.
A balesetek szempontjából a gyermek gyalogosok és kerékpárosok a legvédtelenebbek, ezért a program keretében a baleset-megelőzési bizottság közreműködésével több, a gyermekek közlekedését segítő rendezvényre került sor. Az Európai Mobilitási Hét és Európai Autómentes Nap, a „Rendőrnap”, illetve a Gyermeknap rendezvényein közlekedési versenyt, valamint rendőrségi bemutatót szerveztünk. Segítettük a közlekedők őszi-téli „átállását”.

A programban résztvevő rendőrök osztályfőnöki órákon előadást tartanak a tanulóknak közlekedési és bűnmegelőzési témakörökben, továbbá segítséget nyújtanak a baleset és bűnmegelőzés érdekében kiadott nyomtatványok, közlemények terjesztésében, valamint részt vesznek a KRESZ, illetve a DADA oktatásban.

Az iskola rendőrei a tanév első hónapjaiban a polgárőrökkel a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában segítik a biztonságos közlekedést és a szabálytalankodók kiszűrését.

A tanév kezdet előtt megvizsgáltuk az iskolák bejáratainál lévő védőkorlátok, a közelben lévő kijelölt gyalogos-átkelőhelyek, a közúti veszélyt jelző táblák állapotát. Kiemelt figyelmet fordítottunk a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek és azok közvetlen közelében található közúti jelzések láthatóságára, ennek érdekében együttműködtünk a közutak kezelőivel.

9. Együttműködés.

9.1. A helyi önkormányzatokkal folytatott együttműködés.
A közbiztonság és a közrend fenntartásáért végzett munkához konstruktívan és eredményesen járultak hozzá a járási, önkormányzati vezetők és képviselők, szakbizottságok, az önkormányzat szakhatóságai, valamint a katasztrófavédelem munkatársai. Polgármester úrral rendszeresen értékeltük a város közrendjét, a felmerülő igényeket, melyek alapján a szükséges döntéseket és intézkedéseket megtettük. Közbiztonsági fórumon tájékoztatást adtunk munkánkról, a közrend állapotáról, annak alakulásáról. Meghallgattuk a véleményeket és kéréseket, azokat figyelembe vettük a rendőri tevékenység tervezésekor.

A lakosság, az önkormányzat és a képviselő-testület tagjainak bejelentéseit és észrevételeit munkánk során minden esetben a konstruktivitást előtérbe helyezve figyelembe vettük, a szükségessé váló reagálásaink nem maradtak el. Több képviselő személyesen is fordult hozzánk, hogy az aktuális közbiztonsági helyzetről tájékozódjék. Ezek az egyeztetések jól szolgálták, hogy objektív képet kapjanak e témakört illetően.

9.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete.
A jogszabályokban meghatározottak szerint konstruktívan együttműködünk a bírósági és ügyészségi szervezetekkel.

9.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés helyzete.
A Kőszegi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal szükség szerint végzünk egyeztetést az aktuálisan felmerülő kérdések megoldása végett. Álláspontunk szerint a kommunikáció konstruktív, segíti a hétköznapok problémáinak kezelését.

Megállapodásunkban foglaltak keretei között együttműködünk a Kőszegi Sporthorgász Egyesülettel a természeti értékek és épített vagyontárgyak védelme és az ifjúság e szellemben történő nevelése, továbbá a szabadidős tevékenységet végzők biztonságának szavatolása céljából. Az egyesület vezetőivel rendszeresen koordinációs megbeszéléseket folytattunk.
Konzultációs fórumainkra rendszeresen meghívjuk az oktatási intézmények, egyházak és civil szervezetek képviselőit, felvetéseikre aktívan reagálunk. Több esetben köszönetüket fejezték ki munkánkért.

9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok.
A polgárőr egyesületek stratégiai partnereink a közrend és közbiztonság fenntartásában. Részt vesznek a napi szolgálatokban, különböző akciókban, rendezvénybiztosításban.
Kapitányságunk hat – Kőszegi, Csepregi (kettő egyesület működik) Lukácsházi, Gyöngyösfalui, Kőszegszerdahelyi – polgárőr szervezettel kötött együttműködési megállapodást.
Közös szolgálatra 95 esetben 471 órában 148 fő rendőr és 173 fő polgárőr bevonásával került sor, melyek során öt szabálysértési feljelentést kezdeményeztünk és 25 fővel szemben 415.000,- Ft helyszíni bírságot szabtunk ki. Ezen felül a polgárőrök bevonásra kerülnek a meghatározóan jelentős tömegeket vonzó rendezvények biztosításába. A polgárőröknek jelentős az önálló szolgálatuk, ezen alkalmakkor bejelentkezési kötelezettségüknek eleget tesznek. A „300x100 BIZTONSÁG” programban Kőszeg és Csepreg vesz részt. A kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramban aktívak, melynek során közbiztonsági járőr-, és figyelő szolgálatot, rendőrrel közös szolgálatot látnak el. A rendezvénybiztosításokban is készségesen segítik munkánkat.

9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel.
A hatósági jogkörrel felruházott szervekkel, döntő részt központilag kötött együttműködési megállapodások alapján végeztük munkánkat, az azokban meghatározottak teljesítése is hozzájárult a közrend biztosításához és annak pozitív megítéléséhez. Kiemelésre érdemes az elsősorban preventív jellegű ellenőrzés a közterület-felügyelőkkel, az erdészeti, munkavédelmi, természetvédelmi és más szakhatósági szervek munkatársaival. Álláspontunk szerint ezen együttműködési lehetőségekben még a továbbiakban kihasználható tartalékok vannak.III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra

Kőszeg város és a környező települések rendjéért végzett munka tárgyi és személyi feltételei biztosítva voltak, azok gazdaságos és hatékony felhasználásával tettünk eleget feladatainknak. Megítélésünk szerint célkitűzéseinket megvalósítottuk.

Értékelésünk szerint sikeresen hajtottuk végre a lakosság szubjektív biztonságérzetét garantáló rendőri feladatokat és a schengeni övezethez tartozásból adódó kötelezettségeinket. Összegzésként megállapítható, hogy Kőszegen a közterületek rendje stabil, a lakosság közbiztonság érzete jó.
A szervezeti teljesítménycélok megvalósítása érdekében a 2017. évben az alábbi főbb feladatokat kell végrehajtani:

1. Az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések elleni hatékony fellépés biztosítása, a településeken a közterületi térfigyelő rendszerek fejlesztéséből adódó lehetőségek kihasználása. A fürdő körzetében a demonstratív, preventív jellegű közterületi jelenlét növelése, a szolgálati ágak feladatainak fokozott összehangolásával. A jelentős tömegeket vonzó kulturális rendezvények szakszerű biztosításának végrehajtása.

2. A büntető eljárások és a szabálysértési eljárások lefolytatásának további gyorsítása, az eredményes befejezések arányának további jó szinten tartása. Törvényes, eredményes és hatékony fellépés a bűncselekményeket elkövetőkkel szemben. A bűnmegelőzési módszerekkel történő intenzív fellépés az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése és megakadályozása érdekében.

3. A közlekedésbiztonság területén elért eredmények megtartása, a közlekedésbiztonság erősítése. A közlekedésbiztonság javítása érdekében a balesetveszélyesnek ítélt útszakaszokon fokozott rendőri ellenőrzés, a rendelkezésre álló technikai eszközök használatával. Az ittas járművezetés visszaszorítása érdekében célirányos ellenőrzések végrehajtása, a passzív biztonsági eszközök használatának rendszeres ellenőrzése.

4. Az illegális migráció megakadályozásából a ránk háruló feladatok maradéktalan teljesítése.

Kérem a beszámoló elfogadását.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és a Képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2017. március 7.
Stubán Tamás r. ezredes
kapitányságvezetőHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót elfogadja.

(A mellékeleteket lsd. a letölthető formátumban.)