2017. Április 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház munkájáról.
2. - Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár munkájáról.
3. - Beszámoló az Írottkő Natúrparkért Egyesület és Tourinform 2016. évi munkájáról valamint 2017. évi munkatervének ismertetése.
4. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2016. évi tevékenységéről.
5. - Köznevelési intézmények (óvodák) átszervezésével kapcsolatos és fenntartó váltásával kapcsolatos döntések meghozatala.
6. - Óvodai ellátás biztosítására vonatkozó köznevelési szerződések jóváhagyása.
7. - Beszámoló a 2016. évben végzett gyermekvédelmi tevékenységről.
8. - A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatala.
9. - „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” vonatkozó pályázat benyújtása a Temető utca felső szakaszának a felújítására.
10. - A jégpályaépítésre vonatkozó használati és ráépítési megállapodás módosítása.
11.a - Vagyonügyek: A Kőszeg, 468/4 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi szándék.
11.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 2222 hrsz-ú ingatlanrészre benyújtott vételi szándék.
11.c - Vagyonügyek: A Kőszeg, 791 hrsz-ú ingatlanrészre benyújtott vételi szándék.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
13. - Egy mappában a 2017. április 27-i képviselő-testületi ülés anyagai
14. - Rendkívüli előterjesztés: Elvi hozzásjárulás a Kőszeg 2517/1 hrsz-ú ingatlanon tervezett sportlétesítmény létrehozásához.
15. - Rendkívüli előterjesztés: Tulajdonosi hozzájárulás a Kőszegfalvi SE részére a Rábai Gábor Sporttelep fejlesztéseire.
10. napirendi pont:
A jégpályaépítésre vonatkozó használati és ráépítési megállapodás módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 165/2016. (VIII.25.) számú határozatában jóváhagyta, hogy a korábban Vasi Jégkorongért Alapítvány által megvalósítani kívánt jég- és görhokipályát az Unicum Kft. (ügyvezető: Soós Attila, 9751 Vép, Berzsenyi u. 36.) valósítsa meg. Az erre vonatkozó használati és ráépítési megállapodás megkötésre került, amelyben határidőként 2017. március 31-e lett meghatározva.
Soós Attila ügyvezető írásbeli tájékoztatást küldött, hogy ugyan a megadott határidőig nem tudták megvalósítani a létesítményt – amelynek több oka is van, mint tervezői, műszaki, kivitelezői – azonban a szándék részükről továbbra is fennáll. Új időpontot nem szeretne meghatározni, azonban arról biztosított, hogy a pályához szükséges anyagok, szerkezetek már a tulajdonukban vannak és amint a hivatkozott hibák korrigálása megtörténik, úgy megkezdenék az építést és a beüzemelést.

Támogatás esetén szükséges a megállapodás módosítása, amelyben az általuk teljesíthető véghatáridőt 2017. november 1-ben határoznánk meg és jogkövetkezményként ettől a naptól kezdődően az üzemeltetés megkezdéséig a szerződésben meghatározott használati díj fizetésére köteleznénk a Kft.-t.
Módosításra került a terület hasznosításának időtartama a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint 15 éves határozott időtartamban kerülne rögzítésre, amely további 5 év időtartammal azonos feltételekkel meghosszabbodik, amennyiben a használó valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen teljesíti.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta. A Városfejlesztési Bizottság azzal a módosítással ajánlja elfogadásra a határozati javaslatot, hogy a megállapodás tervezet 5. pontjában szereplő használati díjfizetéstől eltekint, míg a Pénzügyi Bizottság 2017. november 1-jét követően havi 20.000,-Ft használati díj rögzítését javasolja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2017. április 20.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
Városüzemeltetési mb. osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és az UNICUM Kft. között 2016. szeptember 7-én létrejött használati és ráépítési megállapodást a mellékelt módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített szerződés – módosítás aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: értelemszerű


(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.