2017. Szeptember 21., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Költségvetési célú előirányzat átcsoportosítások.
4. - Beszerzési eljárás indítása a központi orvosi ügyelet ellátására.
5. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. igazgatói tisztségére pályázat kiírása.
6. - Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló (civil) szabályzat módosítása.
7. - A Kőszegi Futball Club MLSZ pályafejlesztési pályázatán való részvétele. (Az anyagot később küldjük.)
7. - A Kőszegi Futball Club MLSZ pályafejlesztési pályázatán való részvétele. (Az anyagot később küldjük.)
1. napirendi pont:
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vas Megyei Kormányhivatal célvizsgálatot folytatott le a helyi népszavazás önkormányzati rendeleti szabályozása tárgyában. A vizsgálat során megállapította, hogy a települések rendeleteikben jellemzően a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok %-os mértékű meghatározását alkalmazták, Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletében is így került szabályozásra.

Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény helyébe a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nszt.) lépett, ezzel egyidejűleg pedig hatályon kívül helyezték a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló rendelkezéseit. A hatályos Nszt. 34. §-a rögzíti, hogy helyi népszavazást kezdeményezhet az önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár, ami nem lehet kevesebb a választópolgárok tíz százalé-kánál és nem lehet több a választópolgárok huszonöt százalékánál. Az Nszt. 92. §-a felhatalmazást ad arra, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát.
Fentiek alapján szükséges a jelenleg hatályos önkormányzati rendeleti szabályozás felülvizsgálata és az SZMSZ-ben történt szabályozásnak az új jogi szabályozásnak megfelelő módosítása. A kezdeményezéshez szükséges vá-lasztópolgárok számát a 10-25 százalékos törvényi keretre figyelemmel kell megállapítani, azonban a választópolgárok számának folyamatos változására tekintettel célszerű nem a törvény szerinti szélső százalék-értékeknek megfelelő lakosságszám meghatározása. A kezdeményezéshez szükséges választópolgárok számát a rendeletben a 2016. október 2-i népszavazás során rendelkezésre állt települési lakosságszámhoz (9202 fő) indokolt igazítani, célszerűen annak 10 százaléka fölötti, de 25 százaléka alatti szám (fő) meghatározásával. Jelenleg az SZMSZ-ben a helyi népszavazást a kőszegi választópolgárok legalább 15 százaléka kezdeményezheti, így javasoljuk, hogy fenti lakosságszám 15 százalékához közeli számban, legalább 1300 főben határozzuk meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát. A hatályos SZMSZ-ben a választópolgárok legalább 20 %-ának kezdeményezése esetén a képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást. Fenti elvek alapján ez esetben legalább 1900 főben határoztuk meg e kezdeményezéshez szükséges választópolgárok számát.
Az önkormányzati rendelet módosítása során átvezetésre került, hogy időközben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 18/2013. (VII. 17.) KIM rendeletet hatályon kívül helyezték.

Mivel 2017. szeptember 1. napjától az óvodák ismét Kőszeg Város Önkormányzatának fenntartásában vannak, ezért az SZMSZ 3. és 4. mellékletében a Humánerőforrás Bizottság feladatait jelenítettük meg, egyben az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló szabályzat (Civil-szabályzat) kapcsán pontosításra kerültek a Humánerőforrás Bizottságra, és a polgármesterre átruházott hatáskörök.

Kérem a T. Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására és annak elfogadására.

Kőszeg, 2017. szeptember 7.

A jegyző nevében:

Dr. Nagy Edina s.k.
aljegyző


ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)


A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
A rendelet-tervezet a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. CCXXXVIII. törvény szabályait – a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározása tárgyában – egészíti ki, mely könnyíti a jogalkalmazást. Egyidejűleg az óvodáknak az önkormányzat fenntartásba kerüléséből adódóan határoz meg bizottsági feladatokat.

II. gazdasági hatásai:
A tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai:
A rendelet-tervezetnek közvetlen költségvetési hatása nincs.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következményei nincsenek.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Adminisztratív terhet nem jelent, amennyiben népszavazásra kerül sor, akkor viszont jelentős adminisztratív teher jelentkezik.

VII. megalkotásának szükségessége:
Törvényi felhatalmazás módosulása, valamint korábbi képviselő-testületi döntések.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A megfelelő rendeleti szabályozás törvényi kötelezettség, így elmaradása a Vas Megyei Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonhatja maga után.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest, amennyiben népszavazásra kerül sor, akkor viszont jelentős forrást igényel.

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2017. (IX. ...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2013.(IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kőszeg Város Önkormányzatának Képvi-selő-testülete az 1. § tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 2-5. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) VII. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:
„VII. Fejezet
Helyi népszavazás

64. § (1) Helyi népszavazást – a törvényben meghatározottakon túl – legalább 1300 kőszegi választópolgár kezdeményezhet a polgármesternél.
(2) A képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt legalább 1900 választópolgár a kérdés megjelölésével kezdeményezte.

65. § A helyi népszavazással kapcsolatos kiadásokat a közös önkormányzati hivatal részére elszámolás alapján az önkormányzat megtéríti.”

2. §

A Rendelet 3. melléklet 3.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.7. Az önkormányzat által kiírt közművelődési, közgyűjteményi, köznevelési, szociális intézményvezetői állások pályázati feltételeinek meghatározása, a benyújtott pályázatok véleményezése, valamint az intézményveze-tőkkel kapcsolatos alapvető munkáltatói döntések.”

3. §

A Rendelet 4. melléklet 3.1. és 3.3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3.1. Jóváhagyja az önkormányzat közművelődési, közgyűjteményi, köznevelési, szociális intézményeinek szervezeti és működési szabályzatát, éves munkaterveit, szakmai programjait.
3.3. Jóváhagyja az Önkormányzati Kiemelt Civil Alapból nyújtott támogatások felhasználásról szóló szakmai beszámolókat és pénzügyi elszámolásokat.”

4. §

A Rendelet 5. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. Dönt az önkormányzat éves költségvetési rendeletében megállapított polgármesteri támogatási keret felhasználásról, valamint a szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadásáról.”

5. §

Hatályát veszti a Rendelet 1. melléklet 3.1.5. pontja, a 3. melléklet 3.8 pontja és a 4. melléklet 3.5. pontja.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)