2015. Február 12., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása.
2. - A 2015-2018. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.
3. - Kőszeg Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
4. - A 2015. évi vagyonhasznosítási koncepció jóváhagyása.
5. - Egy mappában a 2015. február 12-i képviselő-testületi ülés anyagai.
6. - Rendkívüli előterjesztés: a bölcsőde létszámemelési igénye
3. napirendi pont:
Kőszeg Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. évi költségvetéséről

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint terjesztem elő:

A Kormány gazdaságpolitikai elképzelései:
A Kormány 2015. évben a háztartások fogyasztásának 2,6%-os bővülésével, a GDP 2,5%-os emelkedésével, és 1,8%-os inflációval számol. Az államháztartás hiánya a GDP 2,4%-ában tervezett.

A Kormány gazdaságpolitikájának középpontjában a gazdaság további erősítése és a gazdasági növekedés megőrzése áll. A 2014. évi központi költségvetési törvényben kiemelt szerepet kap a rezsicsökkentés folytatása, a pedagógus életpálya program folytatása, a bankok elszámoltatása, illetve a szociális segélyezésben az önkormányzatok szerepének erősítése.

Központi forrásból származó bevételek:
A 2015. évben az önkormányzati feladatellátás finanszírozási rendszere az előző évit követi, lényeges változás a finanszírozási struktúrában nem várható.

A 2015. évi központi támogatásokat az alábbiak szerint vettük figyelembe:
- Az általános működési támogatáson belül a településüzemeltetési, fenntartási feladatokhoz (zöldterület és közterület fenntartás, utak, hidak fenntartása, a közvilágítás és a köztemetők üzemeltetése) kapcsolódó támogatás az önkormányzat 2013. év végi statisztikai adatai, és a támogatások településkategóriák szerint meghatározott fajlagos összege alapján történik. A központi költségvetés továbbra sem biztosít támogatást például a településtisztasági feladatokra.
Az önkormányzati hivatal támogatásánál a közös hivatal székhely települése jogosult a teljes támogatás igénylésére. A közös hivatal fenntartásához így Velem és Bozsok önkormányzata a normatíva felett járul hozzá.
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jelentősen emelkedik, mivel az adósságcsökkentési támogatás és a lakásfenntartási támogatás kiegészítése megszűnik, az önkormányzat a továbbiakban saját szabályozás alapján folyósíthat ilyen támogatásokat, és ehhez a központi költségvetés magasabb forrást biztosít. A pénzbeli szociális ellátások kiegészítésénél így alacsonyabb összegű támogatással számoltunk, mivel a fentieken túl az aktív korúakkal kapcsolatos ellátások folyósítása a járási hivatalhoz kerül.
- A fenti támogatásokat csökkenti a beszámítás összege, amelynél figyelembe veszik az önkormányzat adóerő-képességét is, így a beszámítás összege 39 852 E Ft-ról 19 291 E Ft-ra csökken. A beszámítás összegét a költségvetési törvényben meghatározott jogcímek szerinti sorrendben kell figyelembe venni.
- Az önkormányzat közvetlenül biztosítja a gimnáziumban és a Dr. Nagy L. EGYMI-ben a gyermekek napközbeni étkeztetését, amelynél a köznevelési intézményekbe járó, gyermekotthonban elhelyezett gyermekek napközbeni étkezésével, valamint a kollégiumok esetében az összes étkezéssel számolni kellett. A gyermekétkeztetés támogatási rendszere 2014-től megváltozott, a feladathoz az ellátottak arányában számolt bértámogatás, illetve üzemeltetési támogatás kapcsolódik, amely az előző évinél jelentősen magasabb (36 386 E Ft).
- A tartózkodás utáni idegenforgalmi adó bevételéhez forintonként 1,5 Ft támogatás kapcsolódik.
- A gépjárműadó bevételéből 40% marad az önkormányzatnál.
- Az intézményi feladatok támogatásánál a könyvtári és közművelődési feladatokhoz az előző évivel azonos összegű fajlagos támogatás kapcsolódik. A múzeum támogatása az előző évihez képest emelkedett (27 728 E Ft).

- A többcélú társulás 2013. június 30-ával átalakult az új önkormányzati törvénynek megfelelő társulássá.
A központi törvény továbbra is tartalmaz kiegészítő támogatást a jelenleg is társulásban ellátott szociális feladatok tekintetében, a költségvetésben a jelenlegi intézményrendszerrel számoltunk. A feladatellátásokhoz kapcsolódó támogatásokat a székhely önkormányzat, azaz Kőszeg igényelheti. A társulás intézményeire és feladataira igényelt támogatás 374 074 E Ft, amelyet az önkormányzat államháztartáson belüli támogatásként ad át a társulás részére. A költségvetés tartalmazza az intézmények normatíva feletti támogatásának átadását is a társulási megállapodásnak megfelelően megosztva.A társulásnál tervezett feladatok finanszírozása:
- A köznevelés területén az óvodai ellátás finanszírozás során a szakmai jogszabályi előírások alkalmazásával a központi költségvetés biztosítja az óvodapedagógusok, és a munkájukat közvetlenül segítők kötelező illetményét és ezek járulékait, figyelembe véve a törvény nevelésszervezési paramétereit. A szakmai dolgozók bértámogatása a pedagógusok esetében (a pedagógusok új illetmény és előmeneteli rendszerét figyelembe véve) és a közvetlen segítők esetében is emelkedett. Emellett kötött felhasználású támogatás igényelhető az óvodák működtetéséhez.
- A szociális területen az átmeneti és a napközbeni ellátásokhoz társult feladatellátás esetén ellátott arányosan többlettámogatás igényelhető. A bentlakásos ellátások esetében a szakmai jogszabályokban előírt kötelező szakmai létszám kötelező illetményét és ezek járulékait, továbbá intézmény-üzemeltetési támogatást biztosít a központi költségvetés.

A 2015. évi költségvetés tervezését a fennálló bizonytalansági tényezők nagyon megnehezítették:
- a vásárolt élelmezés kiadásai emelkedhetnek az új közbeszerzés miatt (fizetési határidő csökkenése)
- a Városüzemeltető Kft. hitelfelvételéhez az önkormányzat kezességet vállalt
- az iskolák működtetési hozzájárulásának összege csak augusztusig ismert (változatlan összeggel számoltunk)
- a Rákóczi u. 78. épülettel kapcsolatos statikai problémák jelentős kiadásokat okozhatnak


A működés bevételi forrásai:
A működési saját bevételek az előző évi teljesítés alapján tervezettek, az intézményi saját bevételek, és a hatósági bevételek esetében további bővülés nem várható.
A működési bevételek között a helyi adó bevételek hangsúlyos részt képviselnek, a teljesített bevételek alapján tervezett adóbevétel 394 411 E Ft, amely tartalmazza a gépjárműadók (29 347 E Ft), valamint a kedvezmények, mentességek összegét is.

A működési kiadások tervezése:
Az önkormányzat számára elsődleges cél az intézményrendszer és az önkormányzat működőképességének megőrzése, a kiadások tervezésénél ezt az elvet vettük figyelembe. A bevételek sajnos nem nyújtanak fedezetet az eddig teljesített kötelező és önként vállalt feladatokra, így új feladatok vállalását, illetve támogatások nyújtását nem teszi lehetővé. A működési mérleg a kötelező és az önként vállalt feladatokat is tartalmazza.
A működés mérlege az előző év végén folyósított rendkívüli támogatás (ebből működésben tervezve 65 000 E Ft) felhasználásával is 77 130 E Ft hiányt mutat. A hiányzó összegre kiegészítő támogatásigénylést kell benyújtani az év folyamán, a likviditás biztosításához azonban folyószámla-hitel felvételére lehet szükség.

A költségvetési törvény elvei alapján az intézményeknek egységes szempontrendszert határoztunk meg.

A személyi juttatásoknál a központi bértábla emelkedése nem várható, kivéve a pedagógus munkaköröket, így a jelenleg érvényben lévő bértábla szerinti illetményekkel számoltunk. A pedagógusok illetményemelkedését, a tervezésnél figyelembe vettük.
A rendszeres személyi juttatásokat személyenként vettük figyelembe a bértábla alapján. Az alapilletmények előirányzata a tervezetben 95 %-os szinten szerepel. A pótlékok köre nem bővült. A kötelező átsorolásokat, és az egyéb törvény szerinti kötelező juttatásokat figyelembe vettük. A nem rendszeres személyi juttatások között adható juttatások – az étkezési hozzájárulást kivéve (csak a nem pedagógus, és a szociális ágazati pótlékkal nem érintett munkakörökben) - nem szerepelnek, egyéb juttatások a 2014. évi szinten tervezettek.

1. A köztisztviselők illetményalapja várhatóan nem változik. A polgármesteri hivatal személyi kiadásainál az átsorolásokkal számoltunk, az egyéb béren kívüli juttatások tekintetében a 2014. évi mértékkel számoltunk.

A hivatalnál a társulás munkaszervezeti feladatai tekintetében az előző évivel azonos létszámmal számoltunk. A pénzügyi területen továbbra is szükséges további 1 fő foglalkoztatása, amelyet a társulás finanszírozna (jelenleg határozott idejű 2015. március 31-ig). A munkaszervezeti feladatokhoz a települési önkormányzatok részéről hozzájárulást nem terveztünk, azokat az előző években megvalósított és elszámolt pályázatok befolyó pénzeszközeiből finanszírozni lehet.

2. Az önkormányzatnál a TÁMOP pályázat keretében 1 fő foglalkoztatott további 5 havi foglalkoztatását vettük figyelembe.

A munkaadói járulékok változatlanul 27%-kal terhelik a munkaadókat.

3. A dologi kiadásoknál a teljesített kiadásokat vettük figyelembe, a források elégtelensége nem teszi lehetővé a dologi kiadások emelését. A városüzemeltetési feladatoknál szintén a 2014. évi teljesített kiadással terveztünk (119 612 E Ft).

4. A társulás által fenntartott intézményeknél a normatíván felüli önkormányzati támogatásról kell majd döntést hozni, hiszen a fenntartás a társulásnál marad. A 2015. évi költségvetést a társulás által fenntartott és finanszírozott intézményeknél is egységes (a saját intézményeknél alkalmazott) elvekkel terveztük. Az alapilletmények előirányzatának tervezése 95%-on történt, nem rendszeres juttatások között – az étkezési hozzájárulást kivéve (csak a nem pedagógus, és a szociális ágazati pótlékkal nem érintett munkakörökben) - adható juttatások nem szerepelhetnek, illetve a dologi kiadások - beleértve a közüzemi költségeket is - az előző évi szinten, emelés nélkül tervezettek.

5. A gyermekétkeztetési feladatoknál az ellátottak számának változásával számoltunk, az önkormányzati rendelet szerinti nyersanyagnorma összegével terveztünk az önkormányzati körben ellátott feladatoknál, illetve a társulásban finanszírozott intézményeknél is. A jelenlegi szolgáltató azonban 120 napos fizetési határidőt biztosít az intézményeknél, amelynek csökkenése kiadás emelkedést okozhat.

6. A szociális ellátások tervezésénél az ellátotti kör változását, illetve a jogszabályok változását vettük figyelembe. A közfoglalkoztatás saját erejének biztosítására 3 000 E Ft céltartalék szolgál.

7. A civil szervezetek, önkormányzati feladatot ellátó egyesületek támogatásánál a 2014. évi összegekkel számoltunk.

8. Az év közbeni váratlan események kezelésére, és az intézmények pályázatainak saját erejére 25 000 E Ft összegű általános tartalékot terveztünk.

9. A vagyonhasznosítással kapcsolatos költségek fedezetére 3 000 E Ft összegű céltartalék képzése szükséges.

10. A fejlesztési tervek meghatározásánál számba kell venni, hogy mennyi fejlesztési forrás áll rendelkezésre (4. melléklet). Fontos szempont a fejlesztési bevételek és kiadások összhangja, mely a tervezetben biztosított. Az egészségház projekt forrásául az év végén kapott rendkívüli támogatás maradványából 15 000 E Ft-ot használhatunk fel. A vagyonhasznosítási bevételek teljesítése azonban rendkívül fontos, mert a saját beruházások csak a bevételek teljesítése után indíthatók el.
A lehetőségek figyelembe vételével a fejlesztési kiadások területén a már megkezdett beruházások szerepelnek elsődlegesen.
A beruházásokkal kapcsolatos járulékos kiadások, fordított áfa befizetés, a forrásukkal együttesen a működési bevételek és kiadások között szerepel.
A Jurisics vár turisztikai projekt befejezéséhez, a külső udvar, híd rekonstrukciójához 52 095 E Ft szükséges, amelyhez 38 481 E Ft támogatás és 13 614 E Ft maradvány felhasználás kapcsolódik.
Az egészségház projekt befejezéséhez 33 022 E Ft szükséges, amelyhez 2 177 E Ft támogatás és 29 235 E Ft maradvány felhasználás kapcsolódik.
A Kraft projekt kivitelezési munkái szintén 2015-ben indulnak el 142 562 E Ft bevétellel és kiadással (ebből 33 027 E Ft a működésben).
A rendkívüli esőzések miatti káresemény következtében szükséges helyreállításokra (14 278 E Ft) az önkormányzat vis maior pályázatot nyújtott be, amelynek keretében 12 434 E Ft támogatást kapunk.
A Bezerédy u. 3. (40 lakás) tetőfelújításával kapcsolatosan 12 703 E Ft áthúzódó kiadással számoltunk (ebből 2 934 E Ft működésben), amelyre a biztosítási kártérítés remélhetőleg fedezetet nyújt.
Az 5. melléklet I./ 8-19. pontokban, illetve a II./ 1-2., és 6. pontokban részletezett feladatok új fejlesztések és felújítások 2015-ben.

A középtávú tervezésben a 2015. évre vonatkozó adatok eltérésének indokai (az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján) a következők:
A 2015. évre vonatkozó – előző évben elfogadott – adatokat a költségvetési rendelettervezet elkészítésekor felülvizsgáltuk a változó gazdasági környezet, az önkormányzat rendeletei, az ingatlanok és egyéb vagyon iránti kereslet tapasztalatai alapján, illetve figyelembe vettük az előző év teljesítési adatait is, és ennek megfelelően állapítottuk meg a főbb keretszámokat.

Összegezve elmondható, hogy a költségvetés egyensúlya csak kiegészítő támogatás igénylésével biztosítható, és több bizonytalansági tényező is fennáll, így továbbra is elengedhetetlen a takarékos gazdálkodás a működésben és a fejlesztésben egyaránt.

Kőszeg, 2015. január 30.

Huber László s. k.
polgármesterBIZOTTSÁGI JAVASLATOK


A Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság a rendelettervezetet megtárgyalta, és a következő módosító javaslatokat tette:

- A bizottság javasolja a felhalmozási kiadások vonal alatti tételei közé a Várkör- Rajnis u. – Pék u. gyalogátkelőhely kialakítás beépítését 4 800 E Ft-tal.

- A bizottsági ülésen módosító javaslatként hangzott el, hogy a Rendelet 5.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint egészüljön ki: „(2) Forgatási célú, rövid lejáratú (éven belüli) értékpapírok vásárlásáról – az átmenetileg le nem kötött források terhére - , illetve eladásáról, amely műveletek célja kamat, hozam elérése a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság jóváhagyásával a polgármester jogosult dönteni.”, amely javaslat nem kapta meg a bizottság többségének támogatását.

A bizottság a rendelettervezetet a fenti módosítással a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.


A Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság a rendelettervezetet megtárgyalta, és a következő módosító javaslatokat tette:

- A bizottság javasolja a Kőszegi Testvérvárosi Egyesület részére 40 E Ft önkormányzati támogatás beépítését a költségvetésbe.
- A bizottság javasolja a felhalmozási kiadások vonal alatti tételei között szereplő „Koronaőrző bunker világítás felújítás 500 E Ft” előirányzat beépítését a felújítások közé a Balog iskola szennyvízelvezető rendszer részleges cseréje (1 243 E Ft) előirányzat terhére.
- A bizottság javasolja továbbá a felhalmozási kiadások vonal alatti tételei közé a Balog iskola tornacsarnok védőborításának beépítését (rendezvény célú hasznosítás céljából) 2 000 E Ft-tal.

A bizottság a rendelettervezetet a fenti módosításokkal a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.


A Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság a rendelettervezetet megtárgyalta, és a következő módosító javaslatokat tette:

- A bizottság javasolja a felhalmozási kiadások vonal alatti tételei közé a Várkör- Rajnis u. – Pék u. gyalogátkelőhely kialakítás beépítését 4 800 E Ft-tal.
- A bizottság javasolja továbbá a felhalmozási kiadások vonal alatti tételei közé a Petőfi tér részleges útfelújítás beépítését 5 000 E Ft-tal.

A bizottság a rendelettervezetet a fenti módosításokkal a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2015.(II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésérőlKőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés h) pontjában, és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226.§ (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testületére és annak bizottságaira, a képviselő-testület hivatalára, és az önkormányzat intézményeire terjed ki, és meghatározza az önkormányzat bevételeit és kiadásait, figyelemmel az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szervek kiemelt előirányzatának megállapítására, valamint a 2015. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
(2) E rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, pénzügyi bizottsága, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett költségvetési ellenőrzések, valamint a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja

2. §A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2015. évi költségvetését
1 642 206 E Ft költségvetési bevétellel
1 892 617 E Ft költségvetési kiadással
250 411 E Ft hiánnyal
0 E Ft finanszírozási kiadással
250 411 E Ft belső finanszírozási bevétellel
0 E Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.
A működési kiadások teljes körű finanszírozásának biztosítására kiegészítő támogatás igénylését rendeli el.


3. Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása

3. §Működési célú költségvetési bevételek:
 működési célú támogatások álamháztartáson belülről 928 506 E Ft
 közhatalmi bevételek 394 911 E Ft
 működési bevételek 143 270 E Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 11 359 E Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen: 1 478 046 E Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:
 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 17 211 E Ft
 Felhalmozási bevételek 81 349 E Ft
 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 65 600 E Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 164 160 E Ft

Költségvetési bevételek összesen: 1 642 206 E Ft

Működési célú költségvetési kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 283 334 E Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 81 535 E Ft
 a dologi jellegű kiadások 563 395 E Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 39 605 E Ft
 egyéb működési célú kiadások 608 204 E Ft
Működési költségvetési kiadások összesen: 1 576 073 E Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 beruházások 248 113 E Ft
 felújítások 53 547 E Ft
 egyéb működési célú kiadások 14 884 E Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 316 544 E Ft


Költségvetési kiadások összesen: 1 892 617 E Ft


Költségvetési bevételek és kiadások különbözete
 működési költségvetés hiánya - 98 027 E Ft
 fejlesztési költségvetés hiánya - 152 384 E Ft

Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: - 250 411 EFt

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2014. évi pénzmaradvány 98 027 E Ft
 fejlesztési célú 2014. évi pénzmaradvány 152 384 E Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 0 E Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 0 E Ft

Külső finanszírozás kiadásai
 fejlesztési hitelek törlesztése 0 E Ft

Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 250 411 E Ft


Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza.


4. A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények vezetői felelősek saját költségvetésükért és a költségvetési rendeletben foglaltak megtartásáért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért.
(2) A feladat elmaradásból származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a jóváhagyott kiemelt előirányzatokat betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. §

(1) Az önkormányzat nevében hitel felvételéről, a folyószámla hitelkeret szerződés megkötéséről, illetve az önkormányzat részesedésként kimutatott értékpapírjainak értékesítéséről, vagy ilyen értékpapírok vásárlásáról a képviselő-testület jogosult dönteni, az elfogadott feltételekkel a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően előkészített hitelszerződés, illetve értékpapír értékesítési szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.
(2) Forgatási célú, rövid lejáratú (éven belüli) értékpapírok vásárlásáról – az átmenetileg le nem kötött források terhére - , illetve eladásáról, amely műveletek célja kamat, hozam elérése a polgármester jogosult dönteni.
(3) Az önkormányzattal szemben fennálló elismert követelések faktorálására vonatkozó nyilatkozat tételéről a polgármester jogosult dönteni.
(4) A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68.§ (4) bekezdésében meghatározott forrásfelhasználás mértékét 0 Ft-ban határozza meg.

6. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A rendelet 5. mellékletében felsorolt beruházások felhasználási kötöttséggel járó előirányzatként kezelendőek.
Egyúttal az intézményvezetői hatáskörben kezdeményezett felújítási, fejlesztési kiadás céljára történő átcsoportosítás és teljesítés kizárólag a képviselő-testület előzetes engedélyével történhet.
(3) Az önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését rendeletmódosítással megváltoztathatja.
(4) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület legalább negyedévenként, május 30-ig, augusztus 31-ig, november 30-ig, illetve a tárgyévet követően a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési beszámolóját a tárgyévet követően legkésőbb február 28-ig megküldi az irányító szerv részére.
(5) Az önállóan működő költségvetési szerv előirányzatainak változtatását a szerv vezetője kezdeményezi a meghatározott pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnél. A változtatás végrehajtásához az irányító szerv egyetértése szükséges.
(6) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szerv előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. A költségvetési szerv a kiadási kiemelt előirányzatán belül a részelőirányzatokat megváltoztathatja, kivéve a szolgáltatási díjak csökkentését. A költségvetési szerv az élelmiszer beszerzés és a vásárolt élelmezés kiadási előirányzatát saját hatáskörben nem módosíthatja. A költségvetési szerv a bevételi kiemelt előirányzatán belül a részelőirányzatait megváltoztathatja.
(7) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között előirányzat átcsoportosítást csak a képviselő-testület jóváhagyásával hajthat végre.
(8) Az intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj, ügyeleti díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézményvezető köteles a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési, ügyeleti díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető analitikus nyilvántartást kialakítani, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.
(9) A tartósan üres álláshelyre jutó személyi juttatások 4 hónapot meghaladó előirányzata év közben jutalmazásra nem használható fel, az kizárólag a feladatellátás zavartalanságát szolgáló többletmunka jogszabály szerinti formában történő elismerésére fordítható.

7. §

Az önkormányzat által az államháztartás alrendszerein kívülre nyújtott támogatások esetében nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban az, aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt korlátozás alá esik.
8. §

Az önkormányzat által nem tervezhető, többletbevételként jelentkező forrásokat, és feladat elmaradásból eredő előirányzat maradványt elsődlegesen a tervezett bevételi elmaradás pótlására, illetve a működési hitel visszafizetésére kell fordítani.

9. §

(1) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg és hagyja jóvá.
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

10. §

A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet.

11. §

(1) Az év közben megjelenő, előre nem tervezhető pályázatokhoz előírt saját erő biztosítása céljából – amennyiben az a költségvetési szerv saját költségvetéséből nem biztosítható - a költségvetési szerv vezetője köteles a pályázatot benyújtás előtt a képviselő-testület elé jóváhagyásra előterjeszteni.
(2) Az elnyert pályázatokkal kapcsolatos előirányzat-módosítást a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításban szerepeltetni kell.
(3) A képviselő-testület elrendeli, hogy azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben vagy egészében átvett pénzeszköz (kivéve pályázatok), csak abban az esetben indítható, ha a költségvetési elszámolási számlára ezen összegek befizetésre kerültek.
(4) Többletfeladat csak a forrás és előirányzat egyidejű biztosításával vállalható.
(5) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.


12. §

(1) A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete 48,0 fő.
(2) A hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 143.§ (2) bekezdése alapján nyújtott bankszámlahozzájárulás 1 000 Ft/hó/fő, azaz 12 000 Ft/év/fő, amelyet a tárgyév március 31-éig készpénzben kell biztosítani.
(3) A hivatal, továbbá az önkormányzat költségvetési szervei dolgozóinak lakásépítési és –vásárlási támogatására fordítható keretösszeg 2015. évben az előző években odaítélt támogatások törlesztőrészleteiből visszafolyt összeg lehet.
(4) A városrehabilitációs támogatásra fordítható keretösszeg 2015. évben az előző években odaítélt támogatások törlesztőrészleteiből visszafolyt összeg lehet.

13. §

Önkormányzati beruházás csak a beruházási szabályzat figyelembe vételével, és a képviselő-testület jóváhagyásával indítható. Beruházási kiadásoknál az előirányzatot várhatóan meghaladó teljesítésről a képviselő-testületet a legközelebbi ülésén tájékoztatni kell.


5. Záró rendelkezések


15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.Kőszeg, 2015. február 12.

Huber László Dr. Zalán Gábor
polgármester jegyző

(A mellékleteket és az információs táblákat lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.