2015. Február 12., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása.
2. - A 2015-2018. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.
3. - Kőszeg Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
4. - A 2015. évi vagyonhasznosítási koncepció jóváhagyása.
5. - Egy mappában a 2015. február 12-i képviselő-testületi ülés anyagai.
6. - Rendkívüli előterjesztés: a bölcsőde létszámemelési igénye
4. napirendi pont:
A 2015. évi vagyonhasznosítási koncepció jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!


A tavalyi évben történt értékesítések és változások figyelembevételével elkészítettük a 2015. évi vagyongazdálkodási koncepciót.

A tervezet összeállításánál figyelembe vettük a korábbi koncepció által kialakult gyakorlatot. Az üzleti vagyon részét képező ingatlanok tekintetében két kategória került meghatározásra, az egyedi döntés alapján elidegeníthető ingatlan kategória, valamint az el nem idegeníthető kategória, ennek értelmében bármilyen, az egyedi kategóriába tartozó ingatlan vételi szándék felmerülése esetén a kérelem az illetékes bizottságok, és/vagy a képviselő-testület elé kerül előterjesztésre.

A tavalyi évhez képest történt változásokat a mellékletben jelöltem, áthúzással az értékesített, sárga színnel a tavalyi évben önkormányzati tulajdonba került, piros színnel a telekalakítással érintett ingatlanokat.

Korábbi képviselő-testületi döntés alapján a Rendezési tervben átvezetésre került a kőszegi 2903/4 hrsz-ú, 2026 m2 nagyságú, közpark megnevezésű ingatlan besorolása parkoló övezetből kereskedelmi, szolgáltató területté, ezáltal lehetővé vált az ingatlan átminősítése közparkból beépítetlen területté, és a forgalomképtelen vagyoni körből az üzleti vagyoni körbe történő átsorolása, melyről a Képviselő-testületnek külön szükséges döntenie.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi vagyonkoncepciót elfogadni szíveskedjen!

Az előterjesztést mindhárom bizottság megtárgyalta.
A Városfejlesztési Bizottság 6 igen, 1 nem szavazattal, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlotta mindkét határozati javaslatot.
A Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag az alábbi módosítási javaslattal ajánlotta elfogadásra az I. határozati javaslatot, a II. határozatot egyhangúlag elfogadásra ajánlotta:
Az egyedi döntés kategóriában található Várkör 35-37. sz., 1906/A/14 hrsz alatti helyiség kerüljön át az el nem idegeníthető ingatlanok közé, valamint a Képviselő-testület utasítsa a Kőszegi Városüzemeltető Kft-t a helyiségre vonatkozó bérleti szerződés felbontására, mivel azt az önkormányzat saját célra kívánja hasznosítani.


Kőszeg, 2015. február 5.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezetőI. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi vagyongazdálkodási koncepciót elfogadja és elrendeli a végrehajtáshoz szükséges intézkedések megtételét.

Felelős: Huber László polgármester, Kiss Péter bizottsági elnök
Határidő: folyamatos


II. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a kőszegi 2903/4 hrsz-ú ingatlan átsorolását beépítetlen terület megnevezésű ingatlanná, ezt követően a forgalomképtelen vagyoni körből az üzleti vagyoni körbe történő átsorolását.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(A vagyonkoncepció teljes tervezetét lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.