2020. December 21., Hétfő, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 32/2020. (XI. 28.) önkormányzati rendelet és a települési adóról szóló 33/2020. (XII. 1.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló új rendelet megalkotása.
2. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Az STKH Kft.-vel kötendő, a hulladékszállítási közszolgáltatásra vonatkozó új megállapodás jóváhagyása.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
5. - A Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár 2021. évre szóló munkatervének jóváhagyása.
6. - A 2021. évi rendezvénynaptár.
7. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
1. napirendi pont:
A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 32/2020. (XI. 28.) önkormányzati rendelet és a települési adóról szóló 33/2020. (XII. 1.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló új rendelet megalkotása.

INDOKOLÁS
a helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet, valamint
a települési adóról szóló 33/2020. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításához


I.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Kőszeg Város Polgármestere elfogadta a helyi adók módosításáról szóló 32/2020. (XI. 28.) önkormányzati rendeletet, valamint a települési adóról szóló 33/2020. (XII. 1.) önkormányzati rendeletet.

A helyi adók 2021. január 1-től hatályos módosítása tartalmazta az építményadó mértékének emelését a kereskedelmi egységek tekintetében, a magánszemélyek kommunális adója mértékének differenciálását, illetve a kedvezmények, mentességek bővítését, továbbá egy technikai jellegű módosítást.

A települési adóról szóló önkormányzati rendelet elfogadásával 2021. január 1-től az önkormányzat illetékességi területén elhelyezett, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére és tárolására szolgáló egyedi szennyvíztárolóra vonatkozó települési adó kerülne bevezetésre.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:
„(1) A 2021. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon helyi adónak, települési adónak az e rendelet hatálybalépése napján hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke.
(2) Az önkormányzatnak az e rendelet hatálybalépése napján hatályos adórendelete szerinti adómentességet, adókedvezményt a 2021-ben végződő adóévben is biztosítania kell.
(3) A települési önkormányzat a 2021. évre új helyi adót, új települési adót nem jogosult bevezetni.”

Fentiek miatt a rendeletek hatályba lépése előtt dönteni kell arról, hogy a két rendelet nem lép hatályba. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításának technikai jellegű módosítása viszont végrehajtható.

II.

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 10. alcíme módosította a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (Htv.).

A módosítás értelmében 2021. január 1-től az ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység nem keletkeztet iparűzési adókötelezettséget. Emiatt a fogalomhasználat is megváltozott: az állandó és ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység fogalmak helyett a vállalkozási tevékenység (iparűzési tevékenység) fogalmat használja a Htv.

A törvénymódosítás miatt az önkormányzat iparűzési adóbevétele várhatóan 500.000 Ft-tal fog csökkenni.

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a rendelet-tervezettel egyetért.Kőszeg, 2020. december 11.

A polgármester nevében:


Kovács-Mezei Virág s.k.
igazgatási osztályvezetőELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 32/2020. (XI. 28.) önkormányzati rendelet és
a települési adóról szóló 33/2020. (XII. 1.) önkormányzati rendelet
hatályba nem lépéséről szóló rendelet-tervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
A helyi adó tekintetében a jelenleg hatályos szabályozás kerül visszaállításra, a települési adó nem kerül bevezetésre, így nem jelent változást az adóalanyoknak.

II-III. gazdasági, költségvetési hatásai:
Az építményadóból és a magánszemélyek kommunális adójából származó várható adóbevétel kevesebb lesz a jövő évre tervezetthez képest.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. egészségi következményei:
A tervezet a jelenlegi egészségi helyzeten nem változtat.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezet adminisztratív terhet nem jelent.

VII. megalkotásának szükségessége:
Jogszabálymódosítás miatt kötelező a rendelet megalkotása.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi szabályozás elmaradása törvénysértést eredményez.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.


Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
….…./2020. (XII. …..) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 32/2020. (XI. 28.) önkormányzati rendelet és
a települési adóról szóló 33/2020. (XII. 1.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépésérőlKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) és h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Kőszeg Város Polgármestere a következőket rendeli el:

1. §

Nem lép hatályba Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 32/2020. (XI. 28.) önkormányzati rendelete.

2. §

Nem lép hatályba Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési adóról szóló 33/2020. (XII. 1.) önkormányzati rendelete.

3. §

Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Básthy Béla s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
Mivel az ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység után nem kell iparűzési adót fizetni, így a vállalkozók terhei csökkenni fognak.

II-III. gazdasági, költségvetési hatásai:
Az iparűzési adóból származó adóbevétel várhatóan 500.000 Ft-tal csökkenni fog.

IV-V. környezeti, egészségi következményei:
A tervezetnek környezeti, egészségi következményei nincsenek.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezet adminisztratív terhet nem jelent.

VII. megalkotásának szükségessége:
Jogszabálymódosítás miatt kötelező a rendelet megalkotása.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi szabályozás elmaradása törvénysértést eredményez.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.


Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
….…./2020. (XII. …..) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.)
önkormányzati rendelet módosításárólKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével –, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Kőszeg Város Polgármestere a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR.) 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § Az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.”

2. §

Hatályát veszti az ÖR. 13. § (2) bekezdése.

3. §

Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Básthy Béla s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző