2020. December 21., Hétfő, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 32/2020. (XI. 28.) önkormányzati rendelet és a települési adóról szóló 33/2020. (XII. 1.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló új rendelet megalkotása.
2. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Az STKH Kft.-vel kötendő, a hulladékszállítási közszolgáltatásra vonatkozó új megállapodás jóváhagyása.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
5. - A Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár 2021. évre szóló munkatervének jóváhagyása.
6. - A 2021. évi rendezvénynaptár.
7. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
4. napirendi pont:
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.

INDOKOLÁS
a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámának megemeléséhez, a Közös Hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás módosításához
2013. január 1-től létrejött a Közös Önkormányzati Hivatal, elfogadásra került az ennek megalapításáról szóló Megállapodás, mely már több ízben módosult.

A képviselő-testület 180/2016. (IX. 15.) számú képviselő-testületi határozatával döntött a Veloregio című pályázat benyújtásáról, nyertes pályázat esetén pedig elrendelte 1 fő foglalkoztatását a projekt időtartamára a pályázatból elszámolható személyi kifizetések terhére.
A képviselő-testület 41/2017. (II. 23.) számú határozatával az elnyert TOP-5.2.1. helyi foglalkoztatási együttműködés pályázat (Foglalkoztatási paktum) kapcsán szintén a projekt időtartamára 1 fővel a Hivatal létszámát megemelte.
A képviselő-testület 111/2017. (VI. 29.) számú majd az azt módosító 97/2019. (V. 30.) számú határozatával a Hivatal létszámát 2 fővel emelte meg az elnyert TOP projektek projetkmenedzsmenter fordítható kerete terhére 2020. december 31. napjáig.

A Hivatal összlétszáma jelenleg 54 fő.

A fenti 4 álláshely mindegyike 2020. december 31. napjával megszűnik, tekintettel arra, hogy a Foglalkoztatási paktum és a Veloregio is ez év végével befejeződik. Így a Hivatal létszáma 2021. január 1-től 50 fő lenne.
A Kormány azonban az egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról szóló 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozat 1. melléklet 24. sora alapján Kőszeg Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatására 2 805 000 000 Ft (belterületi útfelújítás, parkolókialakítás, csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése céljából), 25. sora alapján Kőszeg Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatására 800 000 000 Ft (új temető kialakítása, közmű- és útkapcsolatok, parkoló kiépítése és fejlesztése céljából) támogatást kapott.

Ezen feladatok megvalósítása nagy kihívást jelent a Hivatal számára, mely szakember szükséglettel is jár.
Erre tekintettel 2021. január 1-től a támogatási célok megvalósítása érdekében szükség van a Hivatalban 2 főre.
Fenti feladatok miatt a Hivatal létszámát 2 fővel kell megemelni, melyet a Megállapodásban át kell vezetnünk.

Fentieknek megfelelően készült a létszám változása miatt a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás módosítása, melyet a bozsoki és a velemi képviselő-testületnek is el kell fogadnia. A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (3c) és (3d) bekezdése alapján meg kell küldenünk a Vas Megyei Kormányhivatalnak. A kormányhivatal a közigazgatási és munkaügyi bíróságtól a módosító megállapodás kézhezvételétől számított harminc napon belül kérheti a módosító megállapodás érvénytelenségének megállapítását, ha a módosítás a közös önkormányzati hivatal működését ellehetetleníti.


Kőszeg, 2020. december 17.


dr. Zalán Gábor s.k.
jegyző


HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján elrendeli a 2021. január 1. napjával 50 főre csökkenő Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámának 2 fővel – határozatlan időre – történő megemelését az Önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére.
2. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján a Bozsok községi Önkormányzattal és a Velem községi Önkormányzattal kötendő, a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítását jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal.

Felelős: Básthy Béla polgármester és dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő: az 1. pont vonatkozásában: 2021. január 1.
a 2. pont vonatkozásában: értelemszerű


Melléklet

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ
MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
(székhely: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., képviseletében: Básthy Béla polgármester)
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
(székhely: 9727 Bozsok, Rákóczi utca 142., képviseletében: Darabos Béla polgármester),
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
(székhely: 9726 Velem, Rákóczi utca 73., képviseletében: Bakos László polgármester),
a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló Megállapodást az alábbiak szerint módosítják:

1. A Megállapodás 3.3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3.1. A közös önkormányzati hivatal létszáma 2021. január 1-től: 52 fő (határozatlan időtartamú álláshely).”

Jelen megállapodást, annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően az önkormányzatok képviselő-testületei képviseletében eljáró polgármesterek a képviselt önkormányzat akaratával mindenben megegyezően, annak nevében helybenhagyólag, saját kezű aláírással látják el.


Bozsok, 2020. december ……… Velem, 2020. december ………

Darabos Béla Bakos László
polgármester polgármester
Bozsok községi Önkormányzat Velem községi Önkormányzat


Kőszeg, 2020. december .…..

Básthy Béla
polgármester
Kőszeg Város Önkormányzata

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)