2020. December 21., Hétfő, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 32/2020. (XI. 28.) önkormányzati rendelet és a települési adóról szóló 33/2020. (XII. 1.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló új rendelet megalkotása.
2. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Az STKH Kft.-vel kötendő, a hulladékszállítási közszolgáltatásra vonatkozó új megállapodás jóváhagyása.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
5. - A Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár 2021. évre szóló munkatervének jóváhagyása.
6. - A 2021. évi rendezvénynaptár.
7. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
2. napirendi pont:
A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.

INDOKOLÁS
a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló
7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáhozKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 29-i ülésén döntött arról, hogy az önkormányzat a házi segítségnyújtás és az étkeztetés mint szociális alapszolgáltatások biztosítását 2021. január 1-től kizárólag a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó fenntartásában működő Sartoris Szeretetszolgálat útján kívánja ellátni. Ennek érdekében az önkormányzata Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsóval feladat-ellátási szerződést kötött és a Kőszegi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratát módosította.

A fenti változásokat a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeleten is szükséges átvezetni. A rendelet 13.§ és 14. §-a tartalmazza az étkeztetésre és a házi segítségnyújtásra vonatkozó rendelkezéseket. Mindkét szakaszban módosítva lesz a szolgáltatást nyújtó intézmény, illetve törlésre kerülnek a térítési díjakra vonatkozó szabályok. Az intézményi térítési díjat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése szerint a fenntartó állapítja meg – mely ez esetben a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó –, és azt a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében az ellátást igénylővel kötött megállapodás szerint kell megfizetni.


Kőszeg, 2020. december 16.


A polgármester nevében:Kovács-Mezei Virág s.k.
igazgatási osztályvezetőELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló
7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)A tervezett jogszabály várható következményei, különösen


I. társadalmi hatásai:
Az ellátások megszakítás nélkül igénybe vehetők, az ellátást szervező intézmény változik.

II. gazdasági hatásai:
A rendelet megalkotásával az önkormányzat kiadásai várhatóan nem emelkednek.

III. költségvetési hatásai:
A rendelet megalkotásával az önkormányzat kiadásai a költségvetéshez képest nem változnak.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. egészségi következményei:
Az ellátások igénybevétele továbbra is biztosított.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezet adminisztratív terhet nem jelent.

VII. megalkotásának szükségessége:
A rendeletet a korábban meghozott képviselő-testületi döntések végrehajtása érdekében szükséges megalkotni.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi szabályozás elmaradása veszélyeztetni a korábbi képviselő-testületi döntések végrehajtását.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2020. (XII. ) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló
7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításárólKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdése és 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Szr.) 13. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat az Szt. 62. §-a szerinti étkeztetést a szociálisan rászorultaknak, illetve eltartottjaiknak feladat-ellátási szerződés alapján a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó által fenntartott Sartoris Szeretetszolgálat útján biztosítja.”

2. §

Az Szr. 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat az Szt. 63. §-a szerinti házi segítségnyújtást feladat-ellátási szerződés alapján a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó által fenntartott Sartoris Szeretetszolgálat útján biztosítja.”

3. §

Hatályát veszti az Szr. 13. § (7)-(9) bekezdése és a 14. § (5)-(7) bekezdése.

4. §

Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Básthy Béla s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)