Jegyzőkönyv: 2020. Június 25., Csütörtök, 13:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Jegyzőkönyv letöltése
Off-line olvasás:
Jegyzőkönyv nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A településen működő piac 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól szóló 16/2020. (V. 7.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
2. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Köznevelési szerződések módosítása.
4. - Házi segítségnyújtásra és étkeztetésre vonatkozó feladat-ellátási szerződések módosítása és szerződéskötés a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó fenntartóval.
5. - A Chernel Kálmán Városi Könyvtár és a Kőszegi Városi Múzeum alapító okiratának módosítása.
6. - Az Újvárosi Óvoda költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme.
7. - A Chernel Kálmán Városi Könyvtár előirányzat átcsoportosítási kérelme.
8. - Egy mappában a 2020. június 25-i, rendkívüli képviselő-testületi ülés anyagai.
K/799-5/2020. szám.


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Kőszegen, Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2020. június 25-én, 13 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli, nyilvános ülésről.

Jelen vannak:
Básthy Béla polgármester, Terplán Zoltán alpolgármester,
Fekete-Pataki Edit, Gelencsér Attila, Kiss Péter, Rába Kálmán, Sas Norbert, Takácsné Varga Ágnes, Táncsics Péter és Velkyné Ball Andrea képviselők (10 fő).

Igazoltan van távol:
Harkai Norbert és Kiss Zoltán képviselő (2 fő).

Tanácskozási joggal vannak jelen:
Dr. Zalán Gábor jegyző, dr. Nagy Edina aljegyző,
Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető, Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, Fekete Balázs fejlesztési irodavezető, Bertók Sándor főépítész, Raposa Helga a Kőszegi Szociális Gondozási Központ vezetője valamint Gyuráczné Kiss Marietta az Újvárosi Óvoda vezetője.

Básthy Béla polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésén megjelenteket, külön köszönti a jegyzőt, a hivatal munkatársait, valamint az intézményvezetőket. Örömmel tölti el, hogy a veszélyhelyzet feloldása után a képviselő-testület újra ülésezhet. Kiss Zoltán képviselő betegsége, Harkai Norbert munkahelyi elfoglaltsága miatt van távol, de Kiss Péter hosszú betegsége után meggyógyult, így ő is jelen lehet. A képviselő-testület ülése a megjelent 10 fővel határozatképes.
Kéri, hogy a képviselő-testület vegye fel a mai ülés napirendjére a tegnap kiküldött, „A Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése c. projektre vonatkozó közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés” c. előterjesztést zárt ülés keretében. A sürgősségnek az az indoka, hogy az ajánlattételi felhívásra beérkeztek az ajánlatok, de a legjobb ajánlat értéke meghaladja a rendelkezésre álló fedezetet. Ezért az önkormányzat a pályázat kiírójához fordult többlettámogatásért. Ez a kérelem elindult a hivatalos útján, válasz még nem érkezett, de az ajánlati kötöttség június 27-én lejár. Ez azt jelenti, hogy eddig döntést kellene hozni, mert így a költségek további emelése elkerülhető lenne. Az önkormányzat gazdasági érdekében kéri tehát, hogy a képviselő-testület támogassa a napirendi pont felvételét.

Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem észrevétel nem hangzik el, a polgármester szavazásra bocsátja a rendkívüli előterjesztéssel együtt a mai napirendet, amit a képviselők 10 igen szavazattal fogadnak el.


N A P I R E N D:

1. A településen működő piac 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól szóló 16/2020. (V. 7.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
Előadó a jegyző nevében: Dr. Nagy Edina aljegyző.
2. A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
3. Köznevelési szerződések módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
4. Házi segítségnyújtásra és étkeztetésre vonatkozó feladat-ellátási szerződések felmondása és szerződéskötés a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó fenntartóval.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
5. A Chernel Kálmán Városi Könyvtár és a Kőszegi Városi Múzeum alapító okiratának módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
6. Az Újvárosi Óvoda költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme.
Előterjesztő: Gyuráczné Kiss Marietta intézményvezető.
7. A Chernel Kálmán Városi Könyvtár előirányzat átcsoportosítási kérelme.
Előterjesztő: Lajos Tiborné igazgató.Zárt ülés keretében:

1. „Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése” c. projektre vonatkozó közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés”
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.


Az 1. napirendi pont tárgyalása:

A településen működő piac 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól szóló 16/2020. (V. 7.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettervezet csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Dr. Nagy Edina aljegyző szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy május 8-ai időponttal lépett hatályba a piac 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet. Mivel a veszélyhelyzet 2020. június 18-ával megszűnt, ezzel együtt a rendeletalkotás felhatalmazásáról szóló rendelkezés is hatályát vesztette. Innentől kezdve nincs lehetősége az önkormányzatnak lehetősége ezt a rendeletet továbbra is fenntartani, így hatályon kívül kell helyezni.

Hozzászólás:

Táncsics Péter szerint Kőszegen – ahogyan az országban is – sok helyen, sokan helyt álltak ebben a rendkívüli helyzetben, amiért ő a képviselő-testület és a maga nevében is köszönetét fejezi ki.

Ezután a képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:


Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
19/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelete
a településen működő piac 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól szóló 16/2020. (V. 7.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)

A 2. napirendi pont tárgyalása:

A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Németh Ildikó szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy ez a napirend is a veszélyhelyzethez kapcsolódik. Április 1-től lépett hatályba a közterület-használatról szóló rendelet azon módosítása, mely szerint a vendéglátóipari előkertek, az idényjellegű árusítások és a fagylaltárusítás után fizetendő közterület-használati díjakat az érintett vállalkozások június 30-ig fizetési haladékot kaptak.
Időközben életbe lépett május 4-től az a kormányrendelet, amely szerint a teraszok után szeptember 1-ig nem kell közterület-használati díjat fizetni. Ennek megfelelően készítették elő a rendelet ismételt módosítását. A teraszok után fizetendő közterület-használati díjat Kőszegen két részletben lehet megfizetni: június 15-ig az első, míg szeptember 30-ig a második részletet. Ezért javaslatot tesznek arra, hogy az április, a szeptember és október hónapokra fizetett díjak a Fő téri rendezvények megtartására kerüljenek átcsoportosításra.

Kérdés:

Rába Kálmán kérdezi a következőket: megjelölték-e a fizetési kötelezettséget elrendelő szervek, hogy miből lesz pótolva a város bevétel kiesése?

Básthy Béla szerint a döntés célja nyilván az volt az állam részéről, hogy számba vegyék ki, milyen bajba került a járvány miatt. Az volt a szándék, hogy vállalkozók ne lehetetlenüljenek el a bezárt terek miatt és először csak a teraszok nyíltak meg. A kormány ezt nyilván felmérte és veszélyeztetett célcsoportként kezelte ezeket a vállalkozásokat. Részben az önkormányzat ezt saját hatáskörben megelőzte és korábban döntött a fizetési kötelezettség felfüggesztéséről. Az azért várható volt, hogy egy ilyen gazdasági következményekkel járó járvány idején az ellentételezésről is szó esik. Ő is azt gondolja, hogy nagy nehézsége volt a kőszegi vendéglátósoknak és a határozati javaslat szerint az áprilisi, a szeptemberi és az októberi díjakat olyan rendezvényekre fordítanák, amelyek a költségvetés módosításakor le lett véve. Úgy gondolták ugyanis, hogy ez a bevétel ne kerüljön szabad felhasználásra, legyen azért rendezvény és ezek helyszíne a Fő tér legyen, azaz ezzel is hozzon bevételt a vállalkozások számára.

További észrevétel nem hangzik, így a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. A képviselők 10 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotják:


Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
20/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
a közterület-használatról és a városkép
védelméről szóló 1/2000. (II. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)


Ezután 10 igen szavazattal az alábbi határozat születik:


41/2020. (VI. 25.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a vendéglátóipari előkertek céljára igénybe vett közterület használat után – 2020. április, szeptember és október hónapokra – fizetendő közterület használati díjak bevétele Fő téri rendezvények megtartására kerüljenek felhasználásra.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: értelemszerű.


A 3. napirendi pont tárgyalása:

Köznevelési szerződések módosításáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Mezei Virág igazgatási osztályvezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a köznevelési szerződések módosítása azért vált szükségessé, mert 2020. szeptember 1-től a Központi Óvodába beolvad az Újvárosi Óvoda és ezáltal megváltozott az intézmények szerkezete. Tekintettel arra, hogy Horvátzsidányban, Peresznyén, Velemben is van tagóvoda, illetve Bozsok esetében is van részben ellátási feladat, ezért ezeket a szerződéseket felül kellett vizsgálni. Tulajdonképpen az óvoda nevének a lekövetése történik meg a dokumentumokban, illetve a peresznyei óvoda telephelyként lett feltüntetve – az ottani önkormányzat kérésére – az eddigi tagóvoda helyett. Más érdemi módosítást a szerződések nem tartalmaznak.

Hozzászólások:

Fekete-Pataki Edit elmondja, hogy technikai jellegű módosításról van szó, ezért a bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra ajánlotta.

Básthy Béla hozzáfűzi: lehet, hogy ezek a határozatok technikai jellegű átvezetéseket tartalmaznak, de ennek előzménye egyáltalán nem az. Nyilván ismerik a képviselők ezt az anyagot, hiszen részükre kiküldésre is került, továbbá a kommunikáció is megtörtént mind intézményi, mind polgármesteri és hivatali oldalon.
A döntés hátterében az óvodai feladatellátás szervezetrendszerének a módosítása áll. Év eleje óta napirenden van ugyanis a városi intézményrendszereknek a lehetőség szerinti átgondolása. E tárgyban lesznek még további előterjesztések is a képviselők asztalán. Az óvodák kerültek sorra elsőként. A gondozási központtal kapcsolatos feladatok átszervezését a veszélyhelyzet miatt félig-meddig felfüggesztették, mert ott az elmúlt hónapokban jelentős többlet feladatok voltak, illetve mert az intézmény rendkívüli körülmények között látta el a feladatát.
Az óvodákkal kapcsolatos szervezeti változtatásokat egyrészt május 31-ig meg kell lépni, másrészt először úgy értelmezték a jogszabályt, hogy a különleges jogrend miatt ebben nem is lehet döntést hozni. Végül kaptak erre vonatkozóan iránymutatást tartalmazó tisztázó levelet a Belügyminisztériumtól, mely szerint a polgármesternek – ha van hozzá ereje – akkor magára vállalhatja az átszervezés döntésének a felelősségét.
Ezek után a hivatal alapos előkészítést végzett, megtörtént az egyeztetés az óvodákkal, az érintett polgármesterekkel, szülői szervezetekkel, nemzetiségi önkormányzatokkal stb. Az óvodákkal kapcsolatos számszerű háttér információk ismertek.
Nyilván az érintettek nem mindig értenek egyet a rendszer megváltoztatásával, de a döntés végül is megszületett egy óvodai csoport megszüntetéséről. A várható óvodai létszám még így sem haladja meg a törvényben rögzítettet, sőt, a korkedvezményes gyermekeket is be lehet számítani.
Mindent összevetve, úgy gondolja, hogy az általa megismert szempontok alapján meghozható döntést hozott az óvodai rendszer átalakításáról. Sajnálja, hogy nem a képviselő-testülettel együttműködve született meg ez a döntés. Képviselői véleményeket is kapott róla, amelyeket ezúton is megköszön. Azt gondolja, hogy képviselő-testületi szavazás esetén is ugyanez a döntés megszületett volna.

Táncsics Péter szomorúan olvasta a hátterét ennek a döntésnek, mert tulajdonképpen arról van szó, hogy mindenféle előzetes várakozás ellenére a gyermeklétszám nem nőtt, azaz a gyermekvállalási kedv nem indult be Kőszegen.
Ő örült volna, ha a képviselő-testület a törvény által kötelezővé tett hosszútávú gazdasági programját megismerhette volna, de ennek elfogadása a veszélyhelyzet miatt nyilván elmaradt, polgármester úr természetesen nem fogadta el – ez ugyanis támpontot adhatott volna minden intézmény összevonásnak. Ő személy szerint üdvözöl minden olyan javaslatot, amely gazdaságilag célszerű és éssszerű és amellyel pénzt lehet megtakarítani. Másrészt ennek a döntési mechanizmusával nem ért egyet.

Básthy Béla kiemeli, hogy a döntési mechanizmussal ő maga sem értett egyet, szívesebben vette volna, ha a képviselő-testület hoz erről határozatot.
Azzal a megállapítással nem ért egyet, hogy a gyermekvállalási kedv nem nőne Kőszegen, mert az is fontos, hogy a gyermekek hány családba születnek illetve hány gondviselő áll egy-egy gyermek mögött.
A statisztikát pedig nem csak az óvodai létszám alakulása tekintetében kell nézni, hanem azt is látni kell, hogy a 80-as és 90-es születésű generáció érkezik szülőképes korba, de azokban az évtizedekben éppen visszaesés volt a születések számában. Nem biztos tehát, hogy a gyermekvállalási kedv csökken, hanem a gyermekvállalási korban lévők száma alacsony.

Táncsics Péter ezzel egyetért, de mindent összevetve modellezhetetlen a várható beíratások száma bölcsődés kortól kezdve az iskolás korig. Ők próbáltak ennek utána járni, hiszen számba kellene venni az ide költözőket a belső migráció miatt, a hazatérőket stb. Ha minden adat is előttünk lenne egy hónap, adott napján, akkor sem lehetne prognosztizálni, hogy egy-egy gyereket melyik iskolába, melyik településre vagy melyik országba íratják be. A szülői döntést nem lehet előre látni.

Básthy Béla ezzel egyetért, de az egész kérdéskör nem írható le egyetlen mutatóval. De szerencsére az is biztos, hogy a bölcsőde bővítésére nagyon-nagy az igény Kőszegen. Ezzel kapcsolatosan a július 2-i ülésre készül is egy előterjesztés.
A gazdasági programot illetően ő a különleges jogrendi időszakban – jegyző úrral konzultálva – igyekezett csak olyan ügyekben dönteni, amely vagy határidős volt, vagy az elhalasztásából kára származott volna az önkormányzatnak. A gazdasági program beterjesztése meg fog történni, a veszélyhelyzet idején más feladatokra koncentráltak.

Mivel további észrevétel nem hangzik el, a polgármester lezárja a napirendi pont tárgyalását és szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.

A képviselő-testület elsőként 8 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:


42/2020. (VI. 25.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint Horvátzsidány község Önkormányzata, Kiszsidány község Önkormányzata és Ólmod község Önkormányzata között 2017. május 12-én kelt, az óvodai ellátás biztosítására kötött köznevelési szerződés módosítását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített, az óvodai ellátás helyéül szolgáló Horvátzsidány, 400 hrsz. alatt felvett, természetben a 9733 Horvátzsidány, Csepregi utca 6. szám alatti ingatlanra vonatkozó 2019. szeptember 26-án kelt használati jogot alapító szerződés módosításának aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal.

Ezután a képviselő-testület 8 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:


43/2020. (VI. 25.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Peresznye község Önkormányzata között 2017. május 12-én kelt, az óvodai ellátás biztosítására kötött köznevelési szerződés módosítását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített, az óvodai ellátás helyéül szolgáló Peresznye, 32 hrsz. alatt felvett, természetben a 9734 Peresznye, Hunyadi u. 1. szám alatti ingatlanra vonatkozó 2019. szeptember 26-án kelt használati jogot alapító szerződés módosításának aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal.

Ezt követően a képviselők 8 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozzák:


44/2020. (VI. 25.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint Kőszegszerdahely község Önkormányzata és Velem községi Önkormányzat között 2017. május 12-én kelt, az óvodai ellátás biztosítására kötött köznevelési szerződés módosítását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített, az óvodai ellátás helyéül szolgáló Velem, 895 hrsz. alatt felvett, természetben a 9726 Velem, Rákóczi utca 6. szám alatti ingatlanra vonatkozó 2019. szeptember 26-án kelt használati jogot alapító szerződés módosításának aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal.

Végül szintén 8 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozat születik:


45/2020. (VI. 25.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Bozsok községi Önkormányzat között 2017. május 12-én kelt, az óvodai ellátás biztosítására – azon gyermekek tekintetében, akiknek a szülei nem akarják vallásilag elkötelezett óvodába járatni gyermeküket – kötött köznevelési szerződés módosítását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal.


A 4. napirendi pont tárgyalása:

Házi segítségnyújtásra és étkeztetésre vonatkozó feladatellátási szerződések felmondásáról és a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó fenntartóval való szerződéskötésről szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Mezei Virág igazgatási osztályvezető szóbeli kiegészítésében elsőként jelzi, hogy Kalincsák Balázs, a Társult Evangélikus Egyházközség részéről más elfoglaltsága miatt nem tudott ugyan eljönni a képviselő-testületi ülésre, de természetesen ismeri az előterjesztés tartalmát.
Az önkormányzat jelenleg a házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést a Kőszegi Szociális Gondozási Központ útján látja el, továbbá Bozsok, Horvátzsidány, Ólmod, Kiszsidány és Peresznye tekintetében is feladatellátást végez.
Sajnos az elmúlt időszak megmutatta, hogy a házi segítségnyújtásra sokkal több igény lenne, mint amit a gondozási központ a jelenlegi személyi állományával el tud látni. Ezért volt fontos a hivatalnak, hogy megvizsgálják, milyen megoldást lehetne biztosítani azoknak, akiknek az önkormányzat nem tudja kielégíteni ez irányú igényét.
Tekintettel arra, hogy a Sartoris Szeretetszolgálat (melynek fenntartója a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó) már jelenleg is a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés területén jelen van Kőszegen, ezért őket keresték meg azzal, hogy a jövőben hogyan tudnának bekapcsolódni ezekbe az ellátásokba még jobban.
Az árajánlat megérkezése után elkészült az a megállapodás tervezet, amely a képviselő-testület elé került és ami a július 1. és december 31. közötti időszakra szólna. Ez a fél év átmenet alatt egymással párhuzamosan végezné a feladatát a gondozási központ és a Sartoris Alapítvány, amely időszak alatt meg lehetne tudni, hogyan működne optimálisan a feladatellátás és hogyan lehet maximálisan az igényeket kielégíteni. Év végén aztán majd a képviselő-testület elé kerülhet mindez és el lehet dönteni, át lehet gondolni, hogy a jövőben mi legyen.
Ezért van szükség a kistelepülésekkel kötött, korábbi szerződések felmondására, amelyet ezek tartalma alapján fél évvel korábban lehet megtenni.

Hozzászólások:

Fekete-Pataki Edit elmondja, hogy a humánerőforrás bizottság egyhangúlag támogatta a megállapodások felmondását és a Társult Evangélikus Egyházközséggel a szerződés megkötését.

Básthy Béla ennél a napirendi pontnál köszöni meg a jelen lévő Raposa Helga intézményvezetőnek az elmúlt hónapokban tett erőfeszítéseit, hiszen erős terhelés alatt állt intézményük. Keresik még azt a módot, hogyan lehet ezt megköszönni a dolgozóknak.
Itt rögtön meg kell említeni azt a közel 50 fő önkéntes jelentkezőt is, akik több hónapon át segítettek az önkormányzatnak, mert sokan kértek segítséget a várostól a járvány alatt. Nekik is megköszöni a segítségüket, mert alaposan helyt álltak. Szerinte sokan nem is tudták, mire vállalkoztak és aki kiesett, az általában csak azért hagyta abba az önkéntességet, mert munkába állt.
A Sartoris Alapítvány már valóban egy ideje jelen van a városban a szociális ellátás terén. Tavaly kezdődtek meg velük a tárgyalások. Véleménye szerint a lakosságnak az mindenképpen jó lesz, hogy az önkormányzati vagy az egyházi forma közül választhat. Ez a helyzet pedig lehetővé teszi, hogy a jövőben eldöntse majd az önkormányzat, melyik irányt erősítse vagy gyengítse, vagy esetleg maradjon mindkettő vonal.
Az az aktus pedig, mely szerint Kőszeg felmondja a kistelepülésekkel ezeket a szerződéseket, nem azt jelenti, hogy cserben hagyjuk őket és ellátás nélkül maradnak, mert az folyamatos lesz. Nekik is módjuk lesz arra, hogy átgondolják, mi legyen január 1-től. A szerződés megkötéséhez szükséges nem tervezett 500 ezer Ft pedig vállalható ahhoz képest, hogy minél többen be tudjanak kapcsolódni az ellátásba.

Mivel további észrevétel nem hangzik el, a polgármester lezárja a vitát és szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.

Elsőként a képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


46/2020. (VI. 25.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Bozsok községi Önkormányzat között házi segítségnyújtás mint szociális alapszolgáltatás biztosítása és működtetése tárgyában 2016. november 18-án létrejött feladat-ellátási szerződést, a szerződés 18. pontja alapján 2020. december 31. napjával felmondja.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Bozsok községi Önkormányzat között étkeztetés mint szociális alapszolgáltatás biztosítása és működtetése tárgyában 2016. november 18-án létrejött feladat-ellátási szerződést, a szerződés 18. pontja alapján 2020. december 31. napjával felmondja.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


Ezután a képviselők 10 igen szavazattal a következő határozatot hozzák:


47/2020. (VI. 25.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Horvátzsidány község Önkormányzata között házi segítségnyújtás mint szociális alapszolgáltatás biztosítása és működtetése tárgyában 2016. november 18-án létrejött feladat-ellátási szerződést, a szerződés 18. pontja alapján 2020. december 31. napjával felmondja.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Horvátzsidány község Önkormányzata között étkeztetés mint szociális alapszolgáltatás biztosítása és működtetése tárgyában 2016. november 18-án létrejött feladat-ellátási szerződést, a szerződés 18. pontja alapján 2020. december 31. napjával felmondja.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


Ezt követően 10 igen szavazattal az alábbi határozat születik:


48/2020. (VI. 25.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Kiszsidány község Önkormányzata között házi segítségnyújtás mint szociális alapszolgáltatás biztosítása és működtetése tárgyában 2016. november 18-án létrejött feladat-ellátási szerződést, a szerződés 18. pontja alapján 2020. december 31. napjával felmondja.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Kiszsidány község Önkormányzata között étkeztetés mint szociális alapszolgáltatás biztosítása és működtetése tárgyában 2016. november 18-án létrejött feladat-ellátási szerződést, a szerződés 18. pontja alapján 2020. december 31. napjával felmondja.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


Majd a képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


49/2020. (VI. 25.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Ólmod község Önkormányzata között házi segítségnyújtás mint szociális alapszolgáltatás biztosítása és működtetése tárgyában 2016. november 18-án létrejött feladat-ellátási szerződést, a szerződés 18. pontja alapján 2020. december 31. napjával felmondja.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Ólmod község Önkormányzata között étkeztetés mint szociális alapszolgáltatás biztosítása és működtetése tárgyában 2016. november 18-án létrejött feladat-ellátási szerződést, a szerződés 18. pontja alapján 2020. december 31. napjával felmondja.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


Ezt követően a képviselők szintén 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:


50/2020. (VI. 25.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Peresznye község Önkormányzata között házi segítségnyújtás mint szociális alapszolgáltatás biztosítása és működtetése tárgyában 2016. november 18-án létrejött feladat-ellátási szerződést, a szerződés 18. pontja alapján 2020. december 31. napjával felmondja.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Peresznye község Önkormányzata között étkeztetés mint szociális alapszolgáltatás biztosítása és működtetése tárgyában 2016. november 18-án létrejött feladat-ellátási szerződést, a szerződés 18. pontja alapján 2020. december 31. napjával felmondja.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


Végül a képviselők ugyancsak 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:


51/2020. (VI. 25.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó között kötendő feladat-ellátási szerződést a mellékelt tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Az ehhez szükséges fedezetet Kőszeg Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében a Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása terhére biztosítja.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


Az 5. napirendi pont tárgyalása:

A Chernel Kálmán Városi Könyvtár és a Kőszegi Városi Múzeum alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Mezei Virág igazgatási osztályvezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy 2020. november 1-től a kulturális intézményekben dolgozó, eddig közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalók a Munka Törvénykönyve alá fognak tartozni. Ez a törvény július 1-től már hatályba fog lépni és ha esetleg új munkatársat kell felvenni az intézményekbe, akkor már a Munka Törvénykönyvének a szabályait kell alkalmazni. Ezért indokolt és sürgős az intézmények alapító okiratába ezt belevenni. A Jurisics-vár Művelődési Központ alapító okratának a módosítása azért maradt ki, mert az már a veszélyhelyzet alatt – polgármester úr döntése nyomán – már megtörtént. Az alapító okiratokban más változás nincs.

Hozzászólások:

Fekete-Pataki Edit jelzi, hogy a humánerőforrás bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra ajánlotta.

Rába Kálmán azzal tisztában van, hogy ez egy technikai módosítás a képviselő-testület részéről, de a hivatkozott törvénynek a preambuluma szerint „a nagyobb anyagi megbecsülés miatt” lettek megfosztva az intézményekben dolgozók a közalkalmazotti jogviszonytól.
Azt meg lehet-e mondani, hogy a nagyobb anyagi megbecsülést kitől fogják kapni ezek a dolgozók? A likviditási gondokkal küszködő kőszegi önkormányzattól, vagy pedig a szóba forgó béreket 2008-tól befagyasztó mindenkori kormánytól?

Básthy Béla a foglalkozatási és munkajogi hátterét nem vizsgálta a törvénynek. Azt sem ismert előtte, hogy a közalkalmazotti bértábla mellett párhuzamosan, esetleg ki, milyen más munkát végezhetett, vagy mennyire volt az plafonként értelmezhető. Az bizonyos, hogy a közalkalmazotti bérek lemaradtak a piaci bérek mögött.
Szerinte ennek a törvény módosításnak az az üzenete, hogy a dolgozók közalkalmazotti védettsége megszűnik ugyan, de az önkormányzatok inkább alakítsák át az intézményeiket és fizessenek több bért a dolgozóknak.
A kőszegi önkormányzatnál is – az intézményvezetők bevonásával – folyamatban vannak hasonló elgondolások azért, hogy mindkét cél megvalósuljon.

Mivel további észrevétel nem hangzik el, így a polgármester szavazásra bocsátja a két határozati javaslatot.

A képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:


52/2020. (VI. 25.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum alapító okiratának K/11686-2/2020. számú Módosító Okiratát, valamint a K/11686-3/2020. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős a Magyar Államkincstár felé történő továbbításért: dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő: azonnal


Ezután szintén 9 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozat születik:


53/2020. (VI. 25.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtár alapító okiratának K/11685-2/2020. számú Módosító Okiratát, valamint a K/11685-3/2020. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős a Magyar Államkincstár felé történő továbbításért: dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő: azonnal


A 6. napirendi pont tárgyalása:

Az Újvárosi Óvoda költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Gyuráczné Kiss Marietta intézményvezető szóbeli kiegészítésében – a tagóvoda vezetőjének jelzése nyomán – kéri a képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá az Újvárosi Óvoda Velemi Tagóvodájának a dologi előirányzatából 20 000 Ft beruházási előirányzatra történő átcsoportosításához.
Amikor a velemi óvoda újra indult, csupán néhány gyermek vette igénybe, ma már 8-an vannak. A gyermekétkeztetést biztosító Just-Food Kft. az ebédet előre csomagoltan szállítja az intézménybe, de szükség lenne az étel megmelegítésére ezért indokolt a mikrohullámú sütő beszerzése.
A 2020. évi költségvetésnél nem terveztek beruházási kiadást az intézménynél, így a beszerzést csak előirányzat átcsoportosítással lehet megtenni. Ez az átcsoportosítás többletkiadást nem jelentene.

Hozzászólások:

Táncsics Péter először nem hitt a szemének, amikor az előterjesztést olvasta. Ha bárki jelezte volna neki, szívesen vásárolt volna egy mikrót az óvodának.

Básthy Béla megköszöni Gyuráczné Kiss Mariettának a veszélyhelyzet alatt tanúsított megértését, hiszen az óvónők esetében is volt visszatartás a juttatásoknál.
Kéri, hogy az intézményvezető – a gyermekek és a szülők irányába is – ugyanazzal a lelkesedéssel végezze a munkáját, mint eddig. A nyáron még marad minden a régiben, de szeptember 1-től már a Meseváros Óvodához fognak tartozni.


További észrevétel nem hangzik el, így a képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


54/2020. (VI. 25.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Újvárosi Óvoda velemi tagóvodája 2020. évi intézményi költségvetésén belül az alábbi átcsoportosításhoz járul hozzá: a 2020. évi költségvetésének beruházási előirányzatát 20 000 Ft-tal megemeli és a dologi előirányzatát 20 000 Ft-tal lecsökkenti.

Felelős: Gyuráczné Kiss Marietta intézményvezető.
Határidő: azonnal.


A 7. napirendi pont tárgyalása:

A Chernel Kálmán Városi Könyvtár előirányzat átcsoportosítási kérelméről szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Lajos Tiborné könyvtárvezető távollétében Cserkutiné Stipsics Edina tesz szóbeli kiegészítést. Hasonló előterjesztésről van szó, mint az előző napirendi pont volt. A Chernel Kálmán Városi Könyvtár – mint költségvetési szerv – vezetője kéri, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá az intézménynek az alábbi költségvetési előirányzat átcsoportosításához: A beruházási 2 074 996 Ft előirányzatból 700 000 Ft-ot a felújítási előirányzatra,
1 374 996 Ft-ot pedig a dologi előirányzatra kér átcsoportosítani.
A könyvtár 2020.évi költségvetésébe kötelezettséggel terhelt 2019.évi pénzmaradványának felhasználása a tervtől eltérően nem beruházási célú kiadásként valósulna meg teljes mértékben. Ezért a projektekre történő elszámolások teljeskörűsége miatt az előirányzatokat át kell csoportosítani a megvalósíthatóságnak megfelelően.
A projektkiadásokat az intézménynél előirányzat átcsoportosítással lehet elvégezni, amely csak képviselő-testületi engedéllyel történhet. Az átcsoportosításra tehát azért van szükség, hogy a szükséges projektkiadásokat megvalósíthassa az intézmény.
Ez az átcsoportosítás többletkiadást nem jelentene.

A képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


55/2020. (VII. 2.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtár 2020. évi intézményi költségvetésén belül az alábbi átcsoportosításhoz járul hozzá:
a 2020. évi költségvetésének beruházási előirányzatát 2 074 996 Ft-tal csökkenti, a felújítási előirányzatát 700 000 Ft-tal megemeli és a dologi előirányzatát 1 374 996 Ft-tal megemeli.

Felelős: Lajos Tiborné intézményvezető.
Határidő: azonnal.


A határozat meghozatala után a polgármester 13.55 órakor bezárja a mai képviselő-testületi ülés nyilvános részét, majd a képviselők zárt ülés keretében folytatják a munkát.


Kelt, mint az első oldalon.


Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester

(A hiteles jegyzőkönyvet és mellékleteit lsd. a letölthető formátumban.)