2020. Június 25., Csütörtök, 13:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A településen működő piac 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól szóló 16/2020. (V. 7.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
2. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Köznevelési szerződések módosítása.
4. - Házi segítségnyújtásra és étkeztetésre vonatkozó feladat-ellátási szerződések módosítása és szerződéskötés a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó fenntartóval.
5. - A Chernel Kálmán Városi Könyvtár és a Kőszegi Városi Múzeum alapító okiratának módosítása.
6. - Az Újvárosi Óvoda költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme.
7. - A Chernel Kálmán Városi Könyvtár előirányzat átcsoportosítási kérelme.
8. - Egy mappában a 2020. június 25-i, rendkívüli képviselő-testületi ülés anyagai.
2. napirendi pont:
A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény rendelkezéseire való tekintettel Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról és a városkép védelméről szóló 1/2000 (II.1.) önkormányzati rendelete áttekintésre került.

Indokolás

A kialakult veszélyhelyzet miatt Polgármester úr a 21/2020. (III. 26.) polgármesteri határozatában foglaltak szerint felkérte Jegyző urat Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról és a városkép védelméről szóló 1/2000 (II.1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) módosításának előkészítésre.
A módosítás következtében fizetési haladék lett biztosítva a 2020. április 1-től 2020. június 30-ig az idényjellegű árusítás, vendéglátóipari előkert és saját üzlethelyiség előtti fagylaltárusítás céljára kért közterület használatáért fizetendő díj megfizetésére.
2020. május 4. napjától a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV.30.) Korm.rendelet bevezette, hogy a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után 2020. szeptember 1-ig nem kell közterület használati díjat fizetni. A veszélyhelyzet megszűnésével ezt a jogszabályi rendelkezést a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény fenntartotta. Ezért a magasabb szintű jogszabálynak történő megfelelés érdekében elkészítettük a rendelet módosítását azzal, hogy a fennmaradó hónapok (április, szeptember, október) tekintetében fizetendő díjak kiegyenlítését 2020. július 15. napjában határoztuk meg. November hónaptól már az alacsonyabb díjtétel érvényesül a rendelet szerint.

A leírtakra tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet, valamint a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2020. június 18.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a vendéglátóipari előkertek céljára igénybe vett közterület használat után - 2020. április, szeptember és október hónapokra -fizetendő közterület használati díjak bevétele Fő téri rendezvények megtartására kerüljenek felhasználásra.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: értelemszerű


TERVEZET
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (...) önkormányzati rendelete
a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításárólKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A veszélyhelyzetre való tekintettel 2020. április 1-től 2020. június 30-ig az idényjellegű (szezonális) árusítás és a saját üzlethelyiség előtti fagylaltárusítás céljára kért közterület-használat esetén a közterület-használatáért fizetendő díjat 2020. június 30-át követő 15 napon belül kell megfizetni.”

2.§

A Rendelet 9. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A veszélyhelyzetre való tekintettel 2020. április 1-től 2020. április 30-ig, valamint 2020. szeptember 1-től 2020. október 31-ig a vendéglátóipari előkert céljára kért közterület-használat esetén a közterület-használatáért fizetendő díjat 2020. július 15-ig kell megfizetni.”

3.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester