2020. Június 25., Csütörtök, 13:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A településen működő piac 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól szóló 16/2020. (V. 7.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
2. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Köznevelési szerződések módosítása.
4. - Házi segítségnyújtásra és étkeztetésre vonatkozó feladat-ellátási szerződések módosítása és szerződéskötés a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó fenntartóval.
5. - A Chernel Kálmán Városi Könyvtár és a Kőszegi Városi Múzeum alapító okiratának módosítása.
6. - Az Újvárosi Óvoda költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme.
7. - A Chernel Kálmán Városi Könyvtár előirányzat átcsoportosítási kérelme.
8. - Egy mappában a 2020. június 25-i, rendkívüli képviselő-testületi ülés anyagai.
4. napirendi pont:
Házi segítségnyújtásra és étkeztetésre vonatkozó feladat-ellátási szerződések módosítása és szerződéskötés a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó fenntartóval.

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Kőszeg Város Önkormányzatának határozatlan idejű feladat-ellátási szerződése van házi segítségnyújtás és étkeztetés mint szociális alapszolgáltatások biztosítására és működtetésére Bozsok, Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod és Peresznye községek önkormányzatával.

Kőszegen a szociális alapszolgáltatásokat a Kőszegi Szociális Gondozási Központ útján látjuk el.
A Gondozási Központ által ellátott létszám jelenleg az alábbiak szerint alakul a két szolgáltatás tekintetében:
Házi segítségnyújtás
Kőszeg: 15 fő.
Étkeztetés
Kőszeg: 33 fő
Bozsok: 1 fő
Horvátzsidány: 14 fő
Kiszsidány: 2 fő
Peresznye: 1 fő

Valamennyi önkormányzat fizet hozzájárulást az ellátotti létszámtól függően. A kőszegi ellátottak tekintetében házi segítségnyújtás szolgáltatás esetén az önkormányzati hozzájárulás mértéke éves szinten 9.366.632,- Ft, a szociális étkeztetés esetén pedig 863.567,- Ft.
Áttekintve a szociális alapszolgáltatások pénzügyi hátterét felmerült, hogy az önkormányzat a házi segítségnyújtás szolgáltatás ellátását külső szolgáltatón keresztül is megoldhatná.
A Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó által fenntartott Sartoris Szeretetszolgálat, mely jelenleg is elérhető Kőszegen a házi segítségnyújtás és étkeztetés szolgáltatás, megkeresésünkre az alábbi ajánlatot tette:
Házi segítségnyújtás: Szolgáltatási alapdíj: 850.000,- Ft/év + 23.000,- Ft/fő/év a tárgyévet megelőző december 31-i ellátotti létszám alapján. Az ellátásért a gondozottak részéről fizetendő személyi térítési díj összege 85.000,- Ft-os havi jövedelem alatt 400,- Ft/óra, felette 500,- Ft/óra.
Szociális étkeztetés: Szolgáltatási alapdíj: 400.000,- Ft/év + 5.100 Ft/fő/év a tárgyévet megelőző december 31-i ellátotti létszám alapján. Két gondozónőt átvenne a Gondozási Központtól.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 116. § (3) bekezdése, valamint Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 14. § (6) bekezdése szerint a házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 25 %-át, amennyiben a házi segítségnyújtás mellett étkezés biztosítása is történik, úgy a 30 %-át. Ez a jogszabályi feltétel is azt teszi indokolttá, hogy a házi segítségnyújtás és az étkeztetés szolgáltatás nyújtása egy kézben legyen, így a házi segítségnyújtás mellett az étkezetést is célszerű kiszervezni, amennyiben erről születik döntés.

A hatályos feladat-ellátási szerződések 18. pontja alapján bármelyik fél jogosult a másik fél részére benyújtott egyoldalú nyilatkozattal, 6 hónapos felmondási idővel tárgyév utolsó napjával a szerződést felmondani. Amennyiben az Önkormányzat amellett dönt, hogy a két szociális alapszolgáltatás biztosítását a Sartoris Szeretetszolgálat útján kívánja ellátni, abban az esetben az érvényben lévő feladat-ellátási szerződéseket 2020. június 30-ig fel kell mondani 2020. december 31-i dátummal.

A közétkeztetés biztosítása – így a szociális étkeztetés is – a JustFood Kft. által történik. A szerződés szerint, ha bármelyik közétkeztetésben érintett intézményt az önkormányzat átszervez vagy megszüntet, akkor sem szükséges a közétkeztetési szerződés módosítása, csak a döntést követő 30 napon belül írásban értesítenünk kell a Szolgáltatót.

II.

A Kőszegi Szociális Gondozási Központ mellett a Sartoris Szeretetszolgálat által is elérhető a házi segítségnyújtás és az étkeztetés szolgáltatás. A felmerülő szolgáltatási igényeket a Gondozási Központ a humánerőforrás területén folyamatosan fennálló kapacitáshiánya miatt már az idei évben sem tudja maradéktalanul kielégíteni.

Az Szt. 119/B. § (1) bekezdése szerint az étkeztetést, illetve a házi segítségnyújtást nem ellátási kötelezettség alapján végző szolgáltató kérhetné az ellátásra kötelezett települési önkormányzattól az ellátott intézményi térítési díja és személyi térítési díja különbözetének a megfizetését, ha az ellátott étkeztetésre, illetve házi segítségnyújtásra való jogosultságát megállapították, és az ellátásra kötelezett települési önkormányzat az étkeztetést, illetve a házi segítségnyújtást az ellátott részére nem biztosítja.

A Sartoris Szeretetszolgálat 2009. június 22-től rendelkezik határozatlan idejű működési engedéllyel házi segítségnyújtás és étkeztetés szolgáltatásra Kőszeg településen is. A házi segítségnyújtás szolgáltatást jelenleg 30 fő, az étkeztetés szolgáltatást pedig 5 fő veszi igénybe.
Az önkormányzat által kötelezően ellátandó alapszolgáltatások körében 2020. július 1-től már átvállalhatja a házi segítségnyújtás és étkeztetés szolgáltatás biztosítását azon igénylők esetében, akiket a Kőszegi Szociális Gondozási Központ - bár jogosultak lennének a szolgáltatásra - kénytelen visszautasítani a gondozónők leterheltsége miatt. Ehhez szükséges egy feladat-ellátási szerződést kötni a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó fenntartásában működő Sartoris Szeretetszolgálattal.

A Sartoris Szeretetszolgálat a 2020. július 1. és 2020. december 31. közötti időszakra az alábbi ajánlatot tette:
A házi segítségnyújtást igénybe vevők után, átlaglétszámmal számolva 11.500,- Ft/fő összeget, a szociális étkeztetést igénybe vevők után, átlaglétszámmal számolva 2.550,- Ft/fő összeget kell fizetni a Fenntartó felé.
Fentiek alapján a feladat-ellátási szerződés megkötése várhatóan 500.000 Ft kiadást jelent az önkormányzatnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

Kőszeg, 2020. június 18.


A polgármester nevében:


Mezei Virág s.k.
igazgatási osztályvezetőI. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Bozsok községi Önkormányzat között házi segítségnyújtás mint szociális alapszolgáltatás biztosítása és működtetése tárgyában 2016. november 18-án létrejött feladat-ellátási szerződést, a szerződés 18. pontja alapján 2020. december 31. napjával felmondja.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Bozsok községi Önkormányzat között étkeztetés mint szociális alapszolgáltatás biztosítása és működtetése tárgyában 2016. november 18-án létrejött feladat-ellátási szerződést, a szerződés 18. pontja alapján 2020. december 31. napjával felmondja.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal
II. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Horvátzsidány község Önkormányzata között házi segítségnyújtás mint szociális alapszolgáltatás biztosítása és működtetése tárgyában 2016. november 18-án létrejött feladat-ellátási szerződést, a szerződés 18. pontja alapján 2020. december 31. napjával felmondja.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Horvátzsidány község Önkormányzata között étkeztetés mint szociális alapszolgáltatás biztosítása és működtetése tárgyában 2016. november 18-án létrejött feladat-ellátási szerződést, a szerződés 18. pontja alapján 2020. december 31. napjával felmondja.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal


III. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Kiszsidány község Önkormányzata között házi segítségnyújtás mint szociális alapszolgáltatás biztosítása és működtetése tárgyában 2016. november 18-án létrejött feladat-ellátási szerződést, a szerződés 18. pontja alapján 2020. december 31. napjával felmondja.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Kiszsidány község Önkormányzata között étkeztetés mint szociális alapszolgáltatás biztosítása és működtetése tárgyában 2016. november 18-án létrejött feladat-ellátási szerződést, a szerződés 18. pontja alapján 2020. december 31. napjával felmondja.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal


IV. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Ólmod község Önkormányzata között házi segítségnyújtás mint szociális alapszolgáltatás biztosítása és működtetése tárgyában 2016. november 18-án létrejött feladat-ellátási szerződést, a szerződés 18. pontja alapján 2020. december 31. napjával felmondja.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Ólmod község Önkormányzata között étkeztetés mint szociális alapszolgáltatás biztosítása és működtetése tárgyában 2016. november 18-án létrejött feladat-ellátási szerződést, a szerződés 18. pontja alapján 2020. december 31. napjával felmondja.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal


V. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Peresznye község Önkormányzata között házi segítségnyújtás mint szociális alapszolgáltatás biztosítása és működtetése tárgyában 2016. november 18-án létrejött feladat-ellátási szerződést, a szerződés 18. pontja alapján 2020. december 31. napjával felmondja.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Peresznye község Önkormányzata között étkeztetés mint szociális alapszolgáltatás biztosítása és működtetése tárgyában 2016. november 18-án létrejött feladat-ellátási szerződést, a szerződés 18. pontja alapján 2020. december 31. napjával felmondja.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal


VI. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó között kötendő feladat-ellátási szerződést a mellékelt tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Az ehhez szükséges fedezetet Kőszeg Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében a Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása terhére biztosítja.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal


(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)