2020. Június 25., Csütörtök, 13:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A településen működő piac 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól szóló 16/2020. (V. 7.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
2. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Köznevelési szerződések módosítása.
4. - Házi segítségnyújtásra és étkeztetésre vonatkozó feladat-ellátási szerződések módosítása és szerződéskötés a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó fenntartóval.
5. - A Chernel Kálmán Városi Könyvtár és a Kőszegi Városi Múzeum alapító okiratának módosítása.
6. - Az Újvárosi Óvoda költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme.
7. - A Chernel Kálmán Városi Könyvtár előirányzat átcsoportosítási kérelme.
8. - Egy mappában a 2020. június 25-i, rendkívüli képviselő-testületi ülés anyagai.
5. napirendi pont:
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár és a Kőszegi Városi Múzeum alapító okiratának módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőszegi Városi Múzeum és a Chernel Kálmán Városi Könyvtár fenntartója Kőszeg Város Önkormányzata. A fenti intézmények Alapító Okiratát a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint az egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 2020. július 1-i hatálybalépése miatt módosítani szükséges. A testület által elfogadott módosító és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratokat a Magyar Államkincstárba be kell nyújtani.

A törvényi változásoknak megfelelően készítettük el a Kőszegi Városi Múzeum és a Chernel Kálmán Városi Könyvtár módosító és az egységes szerkezetű alapító okiratait, melyeket csatoltam az előterjesztéshez.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 2020. július 1-től hatályos 69/A. §-a alapján a települési és megyei hatókörű városi könyvtárak átszervezésével és megszüntetésével kapcsolatos intézkedésekhez a miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni. E § tekintetében átszervezésnek minősül minden olyan fenntartói döntés, amely az intézmény megnevezésének, fenntartójának, illetve alaptevékenységének módosulásával jár, kivéve a jogszabályváltozásból eredő kötelező módosítást. Fentiek alapján az alapító okirat módosításához ebben az esetben nincs szükség a miniszteri véleményre.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.


Kőszeg, 2020. június 18.

A polgármester nevében:

Mezei Virág s. k.
igazgatási osztályvezető


I. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum alapító okiratának K/11686-2/2020. számú Módosító Okiratát, valamint a K/11686-3/2020. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős a Magyar Államkincstár felé történő továbbításért: dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő: azonnal
II. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtár alapító okiratának K/11685-2/2020. számú Módosító Okiratát, valamint a K/11685-3/2020. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős a Magyar Államkincstár felé történő továbbításért: dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő: azonnal

(Az alapító okiratok módosítását lsd. a letölthető formátumban.)