2020. Június 25., Csütörtök, 13:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A településen működő piac 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól szóló 16/2020. (V. 7.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
2. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Köznevelési szerződések módosítása.
4. - Házi segítségnyújtásra és étkeztetésre vonatkozó feladat-ellátási szerződések módosítása és szerződéskötés a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó fenntartóval.
5. - A Chernel Kálmán Városi Könyvtár és a Kőszegi Városi Múzeum alapító okiratának módosítása.
6. - Az Újvárosi Óvoda költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme.
7. - A Chernel Kálmán Városi Könyvtár előirányzat átcsoportosítási kérelme.
8. - Egy mappában a 2020. június 25-i, rendkívüli képviselő-testületi ülés anyagai.
1. napirendi pont:
A településen működő piac 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól szóló 16/2020. (V. 7.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormány 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletével a 2020. március 11-én elrendelt veszélyhelyzetet - figyelemmel a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény felhívására - megszüntette. A veszélyhelyzet megszűnésének időpontja 2020. június 18.
Egyidejűleg a Kormány 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletével járványügyi készültséget vezetett be Magyarország egész területére.
A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedésiről szóló 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet értelmében mindenki köteles tömegközlekedési eszközön, valamint az üzletben történő vásárlás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál kendő) viselni a hatodik életévet be nem töltött kiskorúak kivételével.
Megszűnt az élelmiszerüzletek, drogériák, gyógyszertárak, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletek látogatása vonatkozásában a 65. életévét betöltött személyek általi kizárólagos látogatási idősáv.
A védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet megszűnésével egyidejűleg hatályát vesztette, ezzel az önkormányzati rendeletalkotásra adott felhatalmazás is megszűnt. Ezért hatályon kívül kell helyeznünk Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településen működő piac 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól szóló 16/2020. (V. 7.) önkormányzati rendeletét, melyben a kőszegi piac látogatására a 65. életévét betöltött személyek részére biztosítottunk kizárólagos – 8 órától 10 óráig tartó - látogatási idősávot.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjék.


Kőszeg, 2020. június 19.


A jegyző nevében:

Dr. Nagy Edina s. k.
aljegyző
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a településen működő piac 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól szóló 16/2020. (V. 7.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló rendelet-tervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
A Kormány 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletével a 2020. március 11-én elrendelt veszélyhelyzetet 2020. június 18. napjával megszüntette, így megszűnt a felhatalmazás az önkormányzati rendelet megalkotására.

II. gazdasági hatásai:
A rendeletnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai:
A rendeletnek költségvetési hatása nincs.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következményei a veszélyhelyzet megszűnésével már nincsenek.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VII. megalkotásának szükségessége:
Magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés, önkormányzati rendeletalkotásra vonatkozó felhatalmazó rendelkezés megszűnése.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi szabályozás elmaradása törvénysértést eredményezne és Vas Megyei Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonhatná maga után.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak.Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2020. (VI. …..) önkormányzati rendelete
a településen működő piac 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól szóló 16/2020. (V. 7.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településen működő piac 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól szóló 16/2020. (V. 7.) önkormányzati rendelet.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)