Jegyzőkönyv: 2022. Január 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Jegyzőkönyv letöltése
Off-line olvasás:
Jegyzőkönyv nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Városi levéltár alapítása.
2. - A Kőszegi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal és a Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása.
3. - A Sigray Jakab utca Űrhajósok útja – Velemi út közötti szakasza, valamint az Űrhajósok útja középső szakaszának útburkolat felújítására pályázat benyújtása.
4. - Általános iskolai körzethatárok véleményezése.
5. - A képviselő-testület 2022. évi munkaprogramjának jóváhagyása.
6. - Körzeti megbízott kinevezésének véleményezése.
8. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
K/468-2/2022. szám.J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Kőszegen, Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2022. január 27-én, megtartott nyilvános ülésről.

Jelen vannak:
Básthy Béla polgármester, Terplán Zoltán alpolgármester,
Fekete-Pataki Edit, Gelencsér Attila, Harkai Norbert, Kiss Péter, Rába Kálmán, Takácsné Varga Ágnes, Táncsics Péter és Velkyné Ball Andrea képviselők (10 fő).

Tanácskozási joggal vannak jelen:
Dr. Zalán Gábor jegyző, dr. Nagy Edina aljegyző, Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető, Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, Fekete Balázs fejlesztési irodavezető, valamint Révész József igazgató.

Básthy Béla polgármester üdvözli az év első rendes képviselő-testületi ülés résztvevőit. Annak, akivel még nem találkozott ebben az évben, boldog új évet kíván.
Jelzi, hogy Sas Norbert képviselő betegség miatt van távol, így a képviselő-testület mai ülése a megjelent 10 fővel határozatképes.

Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzik el, a polgármester szavazásra bocsátja a meghívón szereplő napirendet, amit a képviselők 10 igen szavazattal elfogadnak.

N A P I R E N D:

1. Városi levéltár alapítása.
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
2. A Kőszegi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal és a Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Dr. Nagy Edina aljegyző.
3. A Sigray Jakab utca Űrhajósok útja – Velemi út közötti szakasza, valamint az Űrhajósok útja középső szakaszának útburkolat felújítására pályázat benyújtása.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.
4. Általános iskolai körzethatárok véleményezése.
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
5. A képviselő-testület 2022. évi munkaprogramjának jóváhagyása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
6. Körzeti megbízott kinevezésének véleményezése.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.

Zárt ülés keretében:
1. Az új kőszegi ravatalozó épület, kereszt, harang és urnafal építésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.


Az 1. napirendi pont tárgyalása:

Városi levéltár alapításáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Kovács-Mezei Virág szóbeli kiegészítést tesz. Sok egyeztetést követően az önkormányzat végre eljutott ahhoz, hogy megalapítható a kőszegi levéltár. A működéshez szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételek biztosítottak. A tárgyi feltételeket a Várkör 35-37. alatti, azaz a városi könyvtár épületében lehet biztosítani. A személyi feltételeket tekintve szükséges még egy döntést módosítani, ugyanis a jelenleg 4 órában foglalkoztatott levéltári munkavállalókat nem a levéltár megalapításától, hanem csak az Magyar Nemzeti Levéltár iratanyagának átadás-átvételét követően foglalkoztatjuk napi 8 órában, mivel a levéltári anyag átadásában még közre kell működniük Ez mindkét félnek az érdekét szolgálja.
A levéltár megalapításhoz szükség volt az EMMI előzetes jóváhagyására, ennek birtokában már nincs akadálya, hogy a kőszegi levéltárat a Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár telephelyeként legyen megalapítva. Az intézmény új neve 2022. február 15-től Kőszegi Városi Műzeum, Könyvtár és Levéltár lesz.

Hozzászólások:

Fekete-Pataki Edit tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a humánerőforrás bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra ajánlotta.

A pénzügyi bizottság elnökének a távollétében Takácsné Varga Ágnes ismerteti a bizottság véleményét. A pénzügyi és a városfejlesztési bizottság együttes ülést tartott, mindkét bizottság a napirend tárgyát egyhangúlag elfogadásra ajánlotta.

Básthy Béla hozzáfűzi még: hosszú időn keresztül, nagyon sok partnerrel kellett egyeztetni a kőszegi levéltár átvétele, illetve megalapítása érdekében. A tegnapi napon prof. Miszlivetz Ferenccel, a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete igazgatójával tárgyalt e témakörről, aki szintén üdvözölte, hogy városi fenntartás alá kerül a levéltár. Nyilván az IASK-kal jó együttműködésre törekszik a város a levéltár működtetése terén is. Számukra is különös jelentősége lesz annak, hogy a levéltári anyag Kőszegen marad.

Mivel további észrevétel nem hangzik el, a polgármester szavazásra bocsátja a két határozati javaslatot. A képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


10/2022. (I. 27.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 15. napjával közlevéltárat alapít a Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár telephelyeként.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár nevét megváltoztatja, az intézmény neve 2022. február 15. napjától Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár.
3. A képviselő-testület a Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár alapító okiratának
K/316-1/2022. számú Módosító Okiratát, valamint a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár K/316-2/2022. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.

Ezután a képviselők szintén 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:


11/2022. (I. 27.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Polgármestere 113/2021. (VI. 11.) polgármesteri határozat 2. pontját visszavonja.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár igazgatóját, hogy 113/2021. (VI.11.) polgármesteri határozat 1. pontja szerint alkalmazott munkavállalókat a levéltári anyag Magyar Nemzeti Levéltártól történő átvételét követően teljes munkaidőben, napi 8 órában levéltárosként, illetve levéltári asszisztensként alkalmazza és az ennek végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Révész József igazgató.
Határidő: értelemszerűen.


A 2. napirendi pont tárgyalása:

A Kőszegi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal és a Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás tervezete csatolva a jegyzőkönyhöz.

Dr. Nagy Edina aljegyző szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a képviselő-testület a 2021. november 25-i ülésén tárgyalta a roma nemzetiségi önkormányzattal, korábban kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatát. Azóta a horvát és a német nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodások is áttekintésre kerültek és új megállapodások jóváhagyását javasolják a képviselő-testületnek. Ezek érdemben nem változnak, csupán a létrejöttük óta eltelt időszakban bekövetkezett változásokat, pontosításokat tartalmazzák.Hozzászólás:

Takácsné Varga Ágnes elmondja, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

A képviselő-testület további észrevétel, hozzászólás nélkül, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


12/2022. (I. 27.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kőszeg Város Önkormányzata és a Kőszegi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat között 2022. február 1. napjával létrejövő Együttműködési Megállapodást a melléklet szerinti tartalommal, egyben felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


Ezután 10 igen szavazattal az alábbi határozat születik:


13/2022. (I. 27.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kőszeg Város Önkormányzata és a Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzat között 2022. február 1. napjával létrejövő Együttműködési Megállapodást a melléklet szerinti tartalommal, egyben felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


A 3. napirendi pont tárgyalása:

A Sigray Jakab utca Űrhajósok útja – Velemi út közötti szakasza, valamint az Űrhajósok útja középső szakaszának útburkolat felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Fekete Balázs fejlesztési irodavezető szóbeli kiegészítést tesz. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen idén is pályázatot hirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”.
A támogatás célja az önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása, a mindennapos testnevelés, sport utánpótlás feltételeinek megteremtése, javítása, valamint az önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.
Ebből a pályázati forrásból a korábbi években Kőszegen a következő fejlesztések valósulhattak meg: 2016-ban a Központi Óvoda hátsó épületrészének belső átalakítása, 2017-ben a Temető utca felső szakasza, 2018-ban az Árpád tér – Sziget utca – Meskó utca, 2020-ban a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca, míg 2021-ben a Szent Lénárd utca - Petőfi tér Ny-i ág - Rohonci utca felső szakaszának felújítása készült el. Idén a Táncsics Mihály utca felújításához kapcsolódó munkaterület átadás megtörtént, kivitelezése nyár végéig lezáródhat.
A pályázati felhívás értelmében egy önkormányzat egy alcélra tud pályázni. Javasolják a pályázatot beadni a c) alpontra, azaz belterületi utak, járdák hidak felújítására. A pályázatban a Sigray Jakab utca alsó szakaszának (Űrhajósok útja és a Velemi út közötti rész) a felújítását tervezik 233 m hosszban. Itt kiemelt vagy süllyesztett szegélykő csere lesz, az aszfaltmarást követően 5 cm új aszfalt kopóréteg kerül kialakításra, továbbá az aknafedlapok cseréjét, szintbe emelését is betervezték.
A másik szakasz az Űrhajósok útja középső szakasza lesz, ahol 85 méter hosszban lesz a szegélykő részlegesen cserélve, továbbá az Űrhajósok u. 19. alatti társasháznál lévő kanyarív korrekciót is megtervezték, 273 méter hosszban új aszfalt kiegyenlítő réteget fog kapni az utca, 4 cm vastag kopóréteggel. Itt szintén az aknafedlapok szükség szerinti cseréjére is sor kerül.
A beruházás tervezett bruttó összköltsége, mely magában foglalja a műszaki ellenőr és a közbeszerzés költségeit is 54 207 716 Ft. A maximálisan igényelhető vissza nem térítendő támogatás 40 millió Ft. A pályázati kiírás szerint az önerő az iparűzési adóerő képesség alapján kerül meghatározásra, így ez Kőszeg számára azt jelenti, hogy a szükséges önerő mértéke legalább 25 %. azaz
14 207 716 Ft, amelyet a 2022. évi költségvetésben kell az önkormányzatnak biztosítani. A pályázat benyújtásának határideje 2022. február 4.
A határozati javaslat 1. pontjába kéri a felújításra tervezett utcák helyrajzi számait is belevenni, továbbá az „Űrhajósok útja középső szakasz” megjelölés helyett is pontosítani, az alábbiak szerint:
1. „Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, valamint az államháztartásért felelős miniszter által „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2022. támogatására” meghirdetett pályázat „c) „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alcél keretében „Kőszeg, Sigray Jakab utca Űrhajósok útja – Velemi út közötti szakasza (3329 hrsz), valamint Űrhajósok útja Sigray Jakab utca – Űrhajósok útja 19. számú társasház közötti szakasz (3344/19 hrsz és 3344/51 hrsz) útburkolat felújítása” céljára benyújtja pályázatát. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szükséges pályázati dokumentumok elkészítésére és benyújtására.”

Kérdések és hozzászólások:

Kiss Péter tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a városfejlesztési bizottság elfogadásra ajánlotta a pályázat beadását.

Takácsné Varga Ágnes a pénzügyi bizottság véleményét ismerteti. A bizottság szintén elfogadásra ajánlja az előterjesztést.

Velkyné Ball Andrea már az együttes bizottsági ülésen is elmondta, hogy örömmel veszi ugyan a városban az utak, járdák fejlesztését, de erre más helyen is lenne szükség. A kőszegfalvi városrészen nagyon nagy probléma a járda hiánya a Kőszegfalva táblától egészen a 87-es főútig. Tavaly egy városbejárás alkalmával kérték, hogy sebességcsökkentő tábla legyen ide kihelyezve. A kérésüket jelezték is a közút felé, akiktől elutasítást kaptak, sőt, azt jelezték, hogy az önkormányzat oldja ezt meg. Mivel Kőszegfalván a vasúti átjáró le lett zárva, a falu teljes forgalma a fenti útszakaszon zajlik, ahol a 90-es sebesség a megengedett a gépjárművek számára. Nagyon sokan reklamálnak, hogy veszélyes a fenti szakaszon a közlekedés.

Básthy Béla emlékezete szerint erről már beszéltek de akkor más helyszínről volt szó: a falu másik részéről: azaz az ottani falutábla és a sportpálya közötti részről.
A tragikus baleset miatt a vasúti átjáró le lett zárva, így ő lát arra esélyt, hogy a képviselőnő által jelzett útszakaszon a sebességcsökkentést, a forgalom lassítását el tudja érni az önkormányzat, hiszen jó kapcsolatunk van a közúttal. Köszöni a felvetést.

Velkyné Ball Andrea szerint valóban, a falu sportpálya felőli részén is ugyanez a gond.

Táncsics Péter megismétli az együttes bizottsági ülésen elmondott véleményét. Ez a pályázat az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztést, felújítást vagy új sportlétesítmény létrehozását is támogatná. A kőszegi tekepálya már 6 éve be van zárva, a funkcióját nem látja el. Ennek a sorsát is rendezni lehetne szabadidős-sportcélú fejlesztést megjelölve a pályázatban. Ez jó befektetés is lenne, hiszen amíg nyitva volt a tekepálya, addig évről évre több milliós bevételt hozott az önkormányzatnak.
Az utak és járdák felújítása mellett a hidak felújítására is lenne lehetőség ebben a pályázatban, mert erre is nagy szükség lenne. Ő örülne annak, ha Kőszeg a hidak városa is lenne. Tavaly kiderült, hogy azért nem lehet a város legforgalmasabb kereszteződésében, a vasútállomásnál körforgalmat építeni, mert a híd műszaki paraméterei erre nem alkalmasak.
Már többször beszélt a képviselő-testület a hosszabb távú közlekedésfejlesztésről, melynek egyik lényege az lenne, hogy a Kőszeg-hegyaljáról érkező forgalmat nem engedné be a másik legforgalmasabb kereszteződésbe, azaz a TESCO-nál lévő körforgalomba, hanem a másik, a Cáki útnál lévő hídhoz terelné el. A városban ezeknek a hidaknak a felújítása is prioritást kellene, hogy élvezzen! Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az előterjesztésben szereplő három útszakasz felújítását nem szeretné, de bízik abban, hogy abból a nagy állami támogatás megemeléséből – amiből 1,5 éve folyamatban vannak Kőszegen az infrastrukturális fejlesztések –biztosan lenne ezekre is lehetőség. Ő biztosan kérné ennek a 2,8 milliárd Ft-os forrásnak a megemelését.

Básthy Béla úgy véli, hogy rengeteg indokolt pont van a városban, amire költeni kellene.
A tekepálya felújításáért jelenleg a város és a sportegyesület közösen lobbizik, egy új épület létrehozásában reménykedve. A jelenlegi épület felújítására – ismerve annak statikai problémáit – ez a pályázati forrás biztosan nem lenne elegendő.
Az önkormányzati törvényből következően a kötelező feladatellátást tekintve mindenki eldöntheti, hogy a város közérdeke szempontjából melyik rangsor a fontosabb: a biztonságos közlekedés vagy a sport. Természetesen a sportfeladatok is fontosak, de amikor átbeszélték a hivatalon belül és néhány képviselővel is a beadandó pályázatot, akkor azt úgy közelítették meg és abban egyet értettek, hogy a Sigray utca (és az Űrhajósok útja) mellett jelentős beruházás valósul meg, mert több társasház is épül, ezért szükségszerűnek látszott, hogy ezt válasszák. Főépítész úr is ezen a véleményen volt, aki ezt a szakaszt a város egyik legszűkebb keresztmetszetének tekinti. Azért is fontos volt levinni a parkolókat erről az útszakaszról, hogy a társasházak megépülésével a terület terhelése tovább ne nőjön.
Köszöni képviselőtársainak, hogy megértették és a „ a máshova kellene” helyett a „máshova is kellene” alapon véleményezték pályázati célokat, hiszen az elhangzottak mind fontos ügyek.
A Pogányi útnál lévő „könyök” megépítését ő kezdeményezte ugyan de azt üdvözli, hogy ez már így beépült a köztudatba.
A vasútállomásnál lévő kereszteződéssel kapcsolatban azt ismét ki kell emelni, hogy ott nem a híd állapota miatt nem épülhet körfogalom, hanem egyszerűen azért, mert nincs rá elegendő hely. Ezt a tanulmányterv egyértelműen bemutatta, ez a közlekedési szakértők véleménye. A körforgalom megépítését a város szorgalmazta, de azt nem az önkormányzat vetette el, hanem a NIF Zrt.-vel közösen rendelt tanulmányterv, amely kimutatta, hogy kizárólag egy jelentős költséggel megépülő új híd és a Claudia büfé legalább részleges elbontása lenne szükséges hozzá. Kéri, hogy ha a képviselők tudnak valamit, azt ne máshogy adják elő, hiszen képviselő úr rendelkezésére is lett bocsátva ez a tanulmány. Ezt tehát nem ő, és nem is a korábbi polgármester találta ki.
Még további fontos eredmény, hogy a közúttal közös pályázatban tervezi az önkormányzat a Rohonci–Rákóczi utca közút kezelésében lévő útjainak a felújítását.
Az Élhető Város pályázatban már megfogalmazódott jelentős járdaépítés a belterületi határon belül és kívül is, amely természetesen Kőszegfalvát is érinteni fogja. Kőszegen a Szabóhegyi úton, az Alsó körúton, a Kethelyi úton, a Hermina utcában és a Rőtivölgyi utcában egyáltalán nincs járda. Kéri a képviselőket, hogy segítsenek abban, hogy hova, mely területekre lenne még szükséges járda, annak érdekében, hogy ezek megvalósulhassanak.

Mivel további észrevétel nem hangzik el, a polgármester lezárja a vitát és szavazásra bocsátja a fejlesztési irodavezető által elmondottak szerinti, pontosított határozati javaslatot.

A képviselő-testület 8 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:


14/2022. (I. 27.)
képviselő-testületi határozat

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, valamint az államháztartásért felelős miniszter által „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2022. támogatására” meghirdetett pályázat „c) „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alcél keretében „Kőszeg, Sigray Jakab utca Űrhajósok útja – Velemi út közötti szakasza (3329 hrsz), valamint Űrhajósok útja Sigray Jakab utca – Űrhajósok útja 19. számú társasház közötti szakasz (3344/19 hrsz és 3344/51 hrsz) útburkolat felújítása” céljára benyújtja pályázatát. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szükséges pályázati dokumentumok elkészítésére és benyújtására.

3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges önerőt, 14 207 716 Ft forintot Kőszeg Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének terhére biztosítja.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


A 4. napirendi pont tárgyalása:

Az általános iskolai körzethatárok véleményezéséről szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Kovács-Mezei Virág szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a tankerület minden évben kéri, hogy az új utcákkal legyen aktualizálva is iskolai körzetek listája. Ezeket beépítették, így az iskolai beíratásoknál már ezeket figyelembe lehet venni.


Kérdés és hozzászólás:

Fekete-Pataki Edit tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a bizottsági ülésen szóba került: bár szabad iskolaválasztás van, de mi történik akkor, ha egy tanulót nem abba az iskolába vesznek fel, ahova a szülő szeretné. Ez esetben a körzeti iskolájába mindenképpen fel kell venni a gyermeket.

Táncsics Péter kérdezi: egy évben a jelentkezéseknél „hányszor rezeg a léc”? Azaz hányszor nem veszik fel a tanulókat a kért intézménybe?
Továbbá: olyan, a várostól távol eső utcáknál, mint pld. a Rőtivölgyi utca, ott szerinte szinte mindegy, hogy a Balog vagy a Bersek iskola van kijelölve. Mivel ilyen esetekben a méterekre nem lehet hivatkozni, így akár két körzetbe is be lehetne tenni ezeket az utcákat.

Kovács-Mezei Virág szerint még nem érkezett hozzájuk panasz arról, hogy gyermeket nem vettek volna fel abba az iskolába, ahova szeretett volna menni. Arra van lehetőség, hogy egy-egy utca meg legyen bontva (páros oldal, páratlan stb.) és az más-más körzetbe kerüljön, de arra nincsen lehetőség, hogy egy-egy utcát két körzetbe is besoroljanak. A körzeteknek éppen az a lényege, hogy legyen egy olyan iskola kijelölve, ahova biztosan felveszik a gyermeket.

Básthy Béla emlékezete szerint sem nem fordult még elő, hogy önkormányzati iskolába ne vettek volna fel valakit, nem releváns ez a helyzet. Óvodai beíratásnál volt ilyen eset. Az iskolák inkább „küzdenek” a beíratáskor a gyermekekért.

Mivel további észrevétel nem hangzik el, a polgármester lezárja a vitát és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, amit a képviselők 10 igen szavazattal el is fogadnak.


15/2022. (I. 27.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárvári Tankerületi Központ által a 2022/23-as tanévre készített általános iskolai körzethatárok kialakításának tervezetét a melléklet szerint támogatja.
Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: 2022. február 15.


Az 5. napirendi pont tárgyalása:

A képviselő-testület 2022. évi munkaprogramjának tervezete csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Básthy Béla polgármester szóbeli kiegészítésében elsőként megköszöni az írásban és szóban is benyújtott javaslatokat. A képviselő-testület éves munkájának a gerince lesz ez a munkaterv. Köszöni a jegyzőnek és az osztályvezetőknek is, hogy a működéshez szükséges, az évről évre kötelezően ellátandó feladatokat, továbbá az ez évben aktuális napirendeket beillesztették a tervezetbe.
A februári ülés napirendjeinek áttekintésekor sikerült abban megegyezni, hogy a február 15-i ülés lesz az egyedüli rendes ülés februárban, a szokásos hó végi ülést nem terveznék meg. A február 15-i időpont a költségvetés elfogadása miatt kötött, de ehhez több előterjesztés is kapcsolódik, amelyeket ugyanazon az ülésen meg lehet tárgyalni.
Azt viszont nem lehet garantálni, hogy valamely közbeszerzési ügy vagy pályázat miatt nem lesz szükség rendkívüli ülés összehívására.
Ugyancsak változás a tavalyi munkatervhez képest az augusztusi ülés időpontja. Eredetileg ez augusztus 25-ére esett volna, de a tavalyi év tapasztalatai szerint az augusztus 20-i ünnep körül kellett volna a bizottsági üléseket megtartani (tavaly is nehéz volt a bizottságok határozatképeségét biztosítani), a hivatali előkészítés pedig még nagyon a szabadságolási időszakba esett volna. Ezért szeptember 1-je került át ez az ülés, ami bár az iskolakezdés napja is, azért bizonyára ez így tartható lesz.
A többi ülés az eddigi megszokottak szerint alakul. A napirendeket tekintve bekerültek a munkatervbe a tavaly – a veszélyhelyzet és az aktív fejlesztési feladatok elvégzése miatt – elmaradt előterjesztések elkészítése. A veszélyhelyzet idején ő nem szeretett volna polgármesteri döntéssel elfogadni olyan előterjesztéseket, amelyek széleskörű társadalmi egyeztetést igényelnének, pld. koncepciókat. Remélhetőleg ezek felülvizsgálatára az év második felében már sor kerülhet.
A parkolási rendelet felülvizsgálatát az őszre irányozták elő – akkor már remélhetőleg az út és parkolófejlesztési program befejeződik. Az éves városbejárási tervet már a február 15-i ülésen el lehet fogadni. A fejlesztési projektekről tavasszal és ősszel is készülne egy-egy beszámoló, de ha van konkrét beadandó pályázat, akkor azokról természetesen külön is dönt majd a képviselő-testület.
Véleménye szerint összességében az év folyamán a munkatervben most szereplő napirendek száma, ha nem is fog megduplázódni, de legalább 50%-os növekedéssel kell számolni.

Végül a képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


16/2022. (I. 27.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: folyamatos, ill. értelemszerűen.


A 6. napirendi pont tárgyalása:

Körzeti megbízott kinevezésének véleményezéséről szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Básthy Béla szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy Maxim László, a Kőszegi Rendőrkapitányság vezetője kereste meg az önkormányzatot azzal, hogy 2022. március 1-i hatállyal a Kőszeg II. körzeti megbízotti működési körzetbe Tóth Gábor r. törzsőrmestert kívánja kinevezni és ehhez kérte az önkormányzat véleményét.
Köszöni a rendőrkapitány úr megkeresését és bízik abban, hogy a körzeti megbízott működése a kőszegi lakosság számára még nagyobb biztonságérzetet teremt és még szorosabb együttműködést eredményez a rendőrkapitánysággal.

Kérdés:

Táncsics Péter kérdezi: mitől függ az, hogy az egyes településeken hány körzeti megbízott működik? Ő letöltötte a körzeti megbízottak számát a vas megyei településekre vonatkozóan és meglepődve látta, hogy vannak olyan települések, ahol sokkal több van, mint Kőszegen.

Básthy Béla szerint ez bizonyára összefüggésben van azzal, hogy az adott településen van-e rendőrkapitányság. De ha kapitány úr majd a rendőrségi beszámoló kapcsán itt lesz képviselő-testületi ülésen, személyesem meg lehet tőle kérdezni.

Ezután a képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


17/2022. (I. 27.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a körzeti megbízotti szabályzatról szóló 26/2015. (XII.9.) ORFK utasítás 11. pontja szerint Tóth Gábor r. törzsőrmester úr Kőszeg II. körzeti megbízotti működési körzetbe történő kinevezését támogatja.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő a közlésre: azonnal.


A határozat meghozatala után Básthy Béla polgármester 9.50 órakor bezárja a képviselő-testület mai ülésének nyilvános részét, majd a képviselők zárt ülés keretében folytatják a munkát.


Kelt, mint az első oldalon.

Dr. Zalán Gábor Básthy Béla
jegyző polgármester


(A jegyzőkönyvet lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.