2022. Január 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Városi levéltár alapítása.
2. - A Kőszegi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal és a Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása.
3. - A Sigray Jakab utca Űrhajósok útja – Velemi út közötti szakasza, valamint az Űrhajósok útja középső szakaszának útburkolat felújítására pályázat benyújtása.
4. - Általános iskolai körzethatárok véleményezése.
5. - A képviselő-testület 2022. évi munkaprogramjának jóváhagyása.
6. - Körzeti megbízott kinevezésének véleményezése.
8. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
3. napirendi pont:
A Sigray Jakab utca Űrhajósok útja – Velemi út közötti szakasza, valamint az Űrhajósok útja középső szakaszának útburkolat felújítására pályázat benyújtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen – immáron nyolcadik alkalommal – pályázatot hirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”.
A támogatás célja az önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása, a mindennapos testnevelés, sport utánpótlás feltételeinek megteremtése, javítása, valamint az önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.
A korábbi évek nyertes pályázatai alapján valósulhatott meg 2016-ban a Központi Óvoda hátsó épületrészének belső átalakítása, 2017-ben a Temető utca felső szakasza, 2018-ban az Árpád tér - Sziget - Meskó utca, 2020-ban a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca, míg 2021-ben a Szent Lénárd utca - Petőfi tér NY-i ág - Rohonci utca felső szakaszának felújítása készült el. A Táncsics Mihály utca felújításához kapcsolódó munkaterület átadás megtörtént, kivitelezése nyár végéig lezáródhat.

Pályázati alcélok:
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása,
aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének infrastrukturális fejlesztése, felújítása
ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása
ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló épület infrastrukturális fejlesztése, felújítása
ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése
b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

A pályázati kiírás értelmében egy önkormányzat az a-c) pontok szerinti célok közül kizárólag egyre nyújthat be pályázatot.
Mivel a többi alcél tekintetében számos fejlesztés már megvalósult az elmúlt években, illetve folyamatban van, javasoljuk a pályázatot a c) belterületi utak, járdák, hidak felújítása kategória keretében benyújtani a következő tartalommal:

Sigray Jakab utca Űrhajósok útja – Velemi út közötti szakasza (233 m), valamint Űrhajósok útja középső szakasz (273 m) útburkolat felújítása.

Műszaki tartalom:
Sigray Jakab utca Űrhajósok útja – Velemi út közötti szakasza:
- kiemelt vagy süllyesztett szegélykő cseréje 233 méter hosszban
- aszfaltmarást követően 5 cm vastag új aszfalt kopóréteg kialakítása 233 méter hosszban és 6,5 méter szélességben
- aknafedlapok szintbe emelése, szükség szerinti cseréje

Űrhajósok útja középső szakasz:
- kiemelt vagy süllyesztett szegélykő részleges cseréje 85 méter hosszban
- Űrhajósok útja 19. számú társasháznál lévő kanyarív korrekciója, burkolat alatti alap megerősítése
- átlag 3 cm vastag új aszfalt kiegyenlítő réteg kialakítása 273 méter hosszban és 6,5 méter szélességben
- 4 cm vastag aszfalt kopóréteg kialakítása 273 méter hosszban és 6,5 méter szélességben
- aknafedlapok szintbe emelése, szükség szerinti cseréje

Szakmai indoklás:
A Sigray Jakab utca felső szakasza, az Írottkő utca felső szakasza, valamint a Rohonci utcát az Űrhajósok útjával összekötő átkötő út burkolatának felújítása kormányzati támogatásból a Kőszegi út- és parkolófejlesztési program keretében 2021. évben megvalósult. Ugyanezen forrásból az Írottkő utcai parkoló II. ütem építése 2021 decemberében lezárult, míg az Írottkő utca – Űrhajósok útja közötti új parkoló építése hamarosan megkezdődhet. Emellett magánberuházás keretében jelentős számú új társasházi lakás épül meg a közeljövőben az Űrhajósok útja Ny-i oldalán.

A fentiek figyelembevételével prognosztizálható a forgalom növekedése ezeken az útszakaszokon.
Az új parkolók elkészültével az Űrhajósok útja ezen szakaszán a parkolási lehetőség a tervek szerint a jelenlegi útpályán megszüntetésre kerülne. A Sigray Jakab utca – Írottkő utcák közötti részen a belső új parkoló megépítése mellett az úttesttel párhuzamosan alakítunk ki térköves parkolóhelyeket. Az Űrhajósok útja 15-17. sz. társasházak melletti részen a társasházak túloldalán megépült új parkoló használatával kiváltható lesz az úton történő parkolás. Ennek köszönhetően a felújítandó útszakaszon dinamikusabb és biztonságosabb forgalmi viszonyok alakulhatnak ki.
Mindkét útpálya beton alappal rendelkezik.

A beruházás tervezett bruttó összköltsége, mely magában foglalja a műszaki ellenőr és a közbeszerzés költségeit is 54 207 716 Ft. A maximálisan igényelhető vissza nem térítendő támogatás 40 millió Ft. A szükséges önerő mértéke legalább 25 %.
A saját forrást (14 207 716 Ft) a 2022. évi költségvetésben kell az önkormányzatnak biztosítani. A pályázat benyújtásának határideje 2022. február 4.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta. A Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta 5 igen és 2 nem szavazattal elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa a pályázaton történő részvételt, a pályázat benyújtását!

Kőszeg, 2022. január 21.

A polgármester nevében:

Fekete Balázs s. k.
fejlesztési irodavezető

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, valamint az államháztartásért felelős miniszter által „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2022. támogatására” meghirdetett pályázat „c) „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alcél keretében a „Sigray Jakab utca Űrhajósok útja – Velemi út közötti szakasza (233m), valamint Űrhajósok útja középső szakasz (273m) útburkolat felújítása” céljára benyújtja pályázatát. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szükséges pályázati dokumentumok elkészítésére és benyújtására.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges önerőt, 14 207 716 Ft forintot Kőszeg Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének terhére biztosítja.


Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

(A helyszínrajzot lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.