2022. Január 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Városi levéltár alapítása.
2. - A Kőszegi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal és a Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása.
3. - A Sigray Jakab utca Űrhajósok útja – Velemi út közötti szakasza, valamint az Űrhajósok útja középső szakaszának útburkolat felújítására pályázat benyújtása.
4. - Általános iskolai körzethatárok véleményezése.
5. - A képviselő-testület 2022. évi munkaprogramjának jóváhagyása.
6. - Körzeti megbízott kinevezésének véleményezése.
8. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
5. napirendi pont:
A képviselő-testület 2022. évi munkaprogramjának jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiakban javaslatot teszek Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. évi munkatervére.
A tervezet összeállítása a Szervezeti és Működési Szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-ában leírtak szerint történt. 2022. január 6-án küldött levélben kértem a bizottságok, a képviselők, a nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, az intézmények, az SZMSZ 62. § (2) bekezdésében meghatározott önszerveződő közösségek vezetőit, valamint a jegyzőt és a hivatal osztályvezetőit, hogy tegyenek javaslatokat a 2022. évben megtárgyalandó napirendekre.
A bevett gyakorlatból, a beérkezett javaslatokból és a tavaly elmaradt napirendekből állt össze a munkaterv tervezete.
Az eddigiektől eltérően nem tervezünk február végére rendes képviselő-testületi ülést, mivel a 2022. évi költségvetés elfogadásához számos előterjesztés kapcsolódik és ezek előkészítése már folyamatban is van.
Az augusztus havi rendes ülést pedig – ahogyan ez már korábban is szóba került – szeptember első csütörtökére terveztük, mivel az ülés előkészítése és a bizottsági ülések megtartása még nagyon benne van a nyári szabadságolási időszakban és ez 2021-ben is gondot jelentett.
A költségvetéssel és a költségvetési beszámolókkal kapcsolatos napirendeket a vonatkozó jogszabályok előírásai, valamint az eddigi gyakorlat szerinti időpontokban szerepeltettük.
Továbbra is követjük azt az „íratlan szabályt”, mely szerint a közművelődési és közgyűjteményi intézmények beszámolója két évente kerüljön a képviselő-testület elé, így ezek 2022-ben aktuálissá váltak. A Kőszegi Szociális Gondozási Központ és a Kőszeg Meseváros Óvoda beszámolóját évente kötelező megtárgyalni.
A munkaterv az áttekinthetőség érdekében tartalmazza azokat a napirendeket is, amelyeket csak bizottság fog megtárgyalni és átruházott hatáskörben fog benne döntést hozni.
Továbbra is szerepelnek a munkatervben a civil szervezetekkel kötött megállapodások alapján készítendő beszámolók: ilyen az Írottkő Natúrparkért Egyesület, a Kőszegi Testvérvárosi Egyesület vagy a horgász egyesületmunkájába történő betekintés.
Fentieken kívül a már megszokott beszámolókat is szerepeltettük a munkatervben: ilyen a kötelező rendőrségi, gyermekvédelmi, vagy tűzvédelmi munkáról szóló előterjesztés. Nem kötelező a munkaügyi helyzet megtárgyalása, de továbbra is szükségesnek tartom, hogy évente ezzel a kérdéskörrel foglalkozzunk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 2022. évi munkatervünket jóváhagyni szíveskedjen.

Kőszeg, 2022. január 24.


Básthy Béla s. k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.


Végrehajtásért felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: folyamatos, ill. értelemszerűen.


KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
MUNKATERVE 2022. ÉVRE


(TERVEZET)JANUÁR 27.

1. Városi levéltár megalapítása.
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
2. A Kőszegi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal és a Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Dr. Nagy Edina aljegyző.
3. A Sigray Jakab utca Űrhajósok útja – Velemi út közötti szakasza, valamint az
Űrhajósok útja középső szakasz útburkolat felújítására pályázat benyújtása
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.
4. Általános iskolai körzethatárok véleményezése.
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
5. A képviselő-testület 2022. évi munkaprogramjának jóváhagyása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
6. Körzeti megbízott kinevezésének véleményezése.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
7. Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház munkaterve.
Előterjesztő: Pócza Zoltán intézményvezető.
(Humánerőforrás Bizottság)
8. Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde alapdokumentumainak tudomásul vétele.
Előterjesztő: Guttmann Ferencné intézményvezető
(Humánerőforrás Bizottság)

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: január 10.
képviselő-testületi ülésre: január 21.
Az előterjesztéseket január 19-20. között tárgyalják meg a bizottságok.


FEBRUÁR 15. (kedd)

1. Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete módosítása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
2. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének jóváhagyása.
Előadó a jegyző nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
3. A 2023-2025. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
4. Szociális Gondozási Központ 2021. évi intézményi térítési díjának megállapítása.
Előterjesztő: Raposa Helga intézményvezető
5. A bölcsőde intézményi térítési díjának megállapítása.
Előterjesztő: Guttmann Ferencné intézményvezető
6. Kőszeg Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
7. A 2021. évi vagyongazdálkodási koncepció jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
8. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
9. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató kijelölése, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 12/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető valamint Kovács István Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató.
10. A 2022. évi városbejárási terv jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
11. A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
12. A polgármester 2022. évi szabadságtervének jóváhagyása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.


13. A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző, választási irodavezető.
14. A Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal kötendő feladatátvállalási megállapodás.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
15. Beszámoló a 2021. évben Kőszeg városában működő civil szervezetek számára nyújtott támogatások elszámolásáról és a civil szervezetek, valamint az önkormányzat kapcsolatrendszerének áttekintéséről.
Előadó a polgármester nevében: Dr. Zalán Gábor jegyző.
(Humánerőforrás Bizottság)

Zárt ülés keretében:
Orvosi ügyelet Kőszegen közbeszerzés eredményhirdetés.
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: január 31.
képviselő-testületi ülésre: február 10.
Az előterjesztéseket február 8-9. között tárgyalják meg a bizottságok.


MÁRCIUS 31.

1. Beszámoló Kőszeg város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
Előterjesztő: Maxim László városi rendőrkapitány.
2. Tájékoztató a polgárőrség 2021. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Méhes Attila elnök.
3. Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2021. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Horváth Ferenc elnök.
4/a. Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2021. évi szakmai beszámolója, 2022. évi munkaterve.
Előterjesztő: Schrott Tamás elnök.
4/b. Beszámoló a Térségi TDM Szervezet és a Tourinform 2021. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Győrffy Gábor turisztikai mene-dzser.
5. Az óvodai beiratkozás időpontjának és az óvodai körzetek meghatározása a 2022/2023. nevelési évre.
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
6. Beszámoló a közétkeztetés minőségellenőrzéséről
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető
7. Az 1. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítése
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
8. Tájékoztató Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési projektjeiről.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.
9. Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár továbbképzési tervének elfogadása.
Előterjesztő: Révész József igazgató.
10. A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. beszámolója az önkormányzati bérlakások ellenőrzéséről (Humánerőforrás Bizottság)
Előterjesztő: Kovács István igazgató.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: március 16.
képviselő-testületi ülésre: március 25.
Az előterjesztéseket március 23-24. között tárgyalják meg a bizottságok.


ÁPRILIS 28.

1. Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház intézményvezetői pályázat elbírálása.
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
2. Beszámoló a Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2021. évi szakmai munkájáról.
Előterjesztő: Raposa Helga intézményvezető.
3. Beszámoló a 2021. évben végzett gyermekvédelmi munkáról.
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
4. Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
Előterjesztő: Pócza Zoltán igazgató.
5. Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
Előterjesztő: Révész József igazgató.
6. Beszámoló a „Kőszeg és Vidéke” lap elmúlt két évi munkájáról.
Előterjesztő: Pócza Zoltán felelős kiadó.
7. A 2021. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.


Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: április 11.
képviselő-testületi ülésre: április 22.
Az előterjesztéseket április 20-21. között tárgyalják meg a bizottságok.MÁJUS 26.

1. A 2021. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása (IV. negyedév).
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
2. Kőszeg Város Önkormányzata 2021. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás).
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
3. A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. éves beszámolója, mérlegbeszámoló.
Előterjesztő: Kovács István igazgató.
4. A Kft. Felügyelő Bizottságának a beszámolója.
Előterjesztő: a felügyelő bizottság elnöke.
5. Kőszeg Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodai csoportok létszámának meghatározása.
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
6. Köznevelési szerződések megkötése.
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: május 9.
képviselő-testületi ülésre: május 20.
Az előterjesztéseket május 18-19. között tárgyalják meg a bizottságok.


JÚNIUS 30.

1. Házi gyermekorvosi körzetekkel kapcsolatos döntések
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető
2. Beszámoló a 2021. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
Előterjesztő: Kovács István igazgató.
3. Civil szabályzat felülvizsgálata.
Előadó a polgármester nevében: dr. Zalán Gábor jegyző.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: június 13.
képviselő-testületi ülésre: június 24.
Az előterjesztéseket június 22-23. között tárgyalják meg a bizottságok.JÚLIUS
SzünetSZEPTEMBER 1.

1. A 2022. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
2. Beszámoló a 2022. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
3. Kulturális koncepció megalkotása.
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
4. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás.
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
5. Tájékoztatás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítás tapasztalatairól.
Előterjesztő: Kovács István igazgató.
6. Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: augusztus 15.
képviselő-testületi ülésre: augusztus 26.
Az előterjesztéseket augusztus 24-25. között tárgyalják meg a bizottságok.


SZEPTEMBER 29.

1. Sportkoncepció felülvizsgálata.
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető
2. Sportrendelet felülvizsgálata.
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
3. Tájékoztató a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről.
Előterjesztő: Göncz Szabolcs.tű. alezredes, tűzoltóparancsnok.
4. Beszámoló a Kőszegi Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2021/22-as nevelési évéről.
Előterjesztő: Guttmann Ferencné intézményvezető.
5. A Kőszeghegyaljai bezárt regionális hulladéklerakóval kapcsolatos tájékoztatás.
Előterjesztő: Kovács István igazgató.
6. Kőszegi Meseváros Óvoda és Bölcsőde munkaterve.
Előterjesztő: Guttmann Ferencné intézményvezető.
(Humánerőforrás Bizottság)
7. Önkormányzati kitüntetések és elismerések adományozására érkezett javaslatok elbírálása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: szeptember 12.
képviselő-testületi ülésre: szeptember 23.
Az előterjesztéseket szeptember 21-22. között tárgyalják meg a bizottságok.


OKTÓBER 27.

1. A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.), valamint a belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 3/2019. (III. 8.) önkormányzati rendeletek felülvizsgálata.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
2. A lakbérek 2023. évi meghatározása.
Előterjesztők: Kovács István ügyvezető igazgató, valamint Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
3. Jelentés a város környezeti állapotáról.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
4. Nyári táborozások elszámolása
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető
(Humánerőforrás Bizottság)
5. „Jó tanuló és jó sportoló” kitüntető címre
javaslattétel
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető
(Humánerőforrás Bizottság)

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: október 10.
képviselő-testületi ülésre: október 21.
Az előterjesztéseket október 19-20-én tárgyalják meg a bizottságok.NOVEMBER 6.

Királyi Városnap
(ünnepi ülés)


NOVEMBER 24.

1. A 2022. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.

2. Beszámoló a 2022. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
3. Tájékoztató Kőszeg és a térség foglalkoztatási helyzetéről.
Előterjesztő: dr. Kapiller Sarolta járási hivatalvezető.
4. A Kőszegi Települési Értéktár Testület beszámolója.
Előterjesztő: Révész József, elnök, múzeumigazgató.
5. Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
6. Tájékoztató Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési projektjeiről.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.
7. A 2022. évi ellenőrzési terv jóváhagyása.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
8. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető.


Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: november 7.
képviselő-testületi ülésre: november 18.
Az előterjesztéseket november 16-17. között tárgyalják meg a bizottságok.


DECEMBER 15.

1. A 2023. évi rendezvénynaptár.
Előterjesztő: Pócza Zoltán igazgató.
2. Beszámoló Kőszeg város külkapcsolatainak alakulásáról.
Előterjesztő: dr. Mátrai István, a Kőszegi Testvérvárosi Egyesület elnöke.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: november 28.
képviselő-testületi ülésre: december 9.
Az előterjesztéseket december 7-8. között tárgyalják meg a bizottságok.
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.