2022. Január 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Városi levéltár alapítása.
2. - A Kőszegi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal és a Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása.
3. - A Sigray Jakab utca Űrhajósok útja – Velemi út közötti szakasza, valamint az Űrhajósok útja középső szakaszának útburkolat felújítására pályázat benyújtása.
4. - Általános iskolai körzethatárok véleményezése.
5. - A képviselő-testület 2022. évi munkaprogramjának jóváhagyása.
6. - Körzeti megbízott kinevezésének véleményezése.
8. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
1. napirendi pont:
Városi levéltár alapítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 115/2020. (X.1.) határozatával felhatalmazta a polgármestert a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára Kőszegi Fióklevéltára önkormányzati fenntartásba vételével kapcsolatos előzetes tárgyalások lefolytatására.

A Magyar Nemzeti Levéltárral (a továbbiakban: MNL), az Emberi Erőforrások Minisztériumával és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel folytatott megbeszélések, levelezések eredményeként körvonalazódott, hogy a fenntartói jog átadása nem járható út, ezért Kőszeg Város Önkormányzata közlevéltárat hoz létre annak érdekében, hogy a városunk múltját őrző iratanyag a továbbiakban is helyben elérhető maradjon.

A közlevéltár létrehozásának feltétele, hogy rendelkezzék a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 15. §-a szerinti, a működéshez szükséges, személyi és technikai feltételekkel.

Az Ltv. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alapításhoz szükséges személyi feltételeket a jelenleg az MNL alkalmazásában is álló 2 fő napi 4 órában történő foglalkoztatásával biztosítjuk 2021. július 1. napjától.

Az Ltv. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tárgyi feltételeket jelenleg a Kőszeg, Várkör 35-37. szám alatti ingatlanban tudjuk biztosítani.

A személyi és technikai feltételek meglétét követőn az Emberi Erőforrások Minisztériuma jóváhagyásával alapítható meg ténylegesen a levéltár, melyről a képviselő-testület az alapító okirat jóváhagyásával tud dönteni.

Az EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztályától 2021. december 20. napján megkaptuk a jóváhagyást a levéltár megalapításához azzal a feltétellel, hogy a Kőszegi Fióklevéltárnak jelenleg helyet adó Kőszeg, Jurisics tér 2. szám alatti ingatlan vagyonkezelői jogának megszerzését követően az iratőrző raktári helyiségeket az Ltv. 15. § (1) bekezdés b) pontja, illetve a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 27/2015. (V.27.) EMMI rendelet 19. §-ában foglaltak alapján kell kialakítani, illetve felújítani.

A levéltárat a Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár telephelyeként kívánjuk létrehozni, így az integrált intézmény neve Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár lenne. A levéltár létrehozásához szükséges az alapító okirat jóváhagyása.

Fentiekhez kapcsolódva Kőszeg Város Polgármesterének 113/2021. (VI.11.) polgármesteri határozatának 2. pontját módosítani szükséges, mivel a jelenleg 4 órában foglalkoztatott levéltári munkavállalókat nem a levéltár megalapításától, hanem csak az MNL iratanyagának átadás-átvételét követően foglalkoztatjuk napi 8 órában, mivel a levéltári anyag MNL általi átadásában még közre kell működniük.

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2022. január 21.

A polgármester nevében:

Kovács-Mezei Virág s. k.
igazgatási osztályvezető

(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)


I. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 15. napjával közlevéltárat alapít a Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár telephelyeként.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár nevét megváltoztatja, az intézmény neve 2022. február 15. napjától Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár.
3. A képviselő-testület a Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár alapító okiratának K/316-1/2022. számú Módosító Okiratát, valamint a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár K/316-2/2022. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja.


Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal


II. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Polgármestere 113/2021. (VI.11.) polgármesteri határozat 2. pontját visszavonja.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár igazgatóját, hogy 113/2021. (VI.11.) polgármesteri határozat 1. pontja szerint alkalmazott munkavállalókat a levéltári anyag Magyar Nemzeti Levéltártól történő átvételét követően teljes munkaidőben, napi 8 órában levéltárosként, illetve levéltári asszisztensként alkalmazza és az ennek végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Révész József igazgató
Határidő: értelemszerűen
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.