2014. Február 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A köztemetőkről és a temetkezésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól valamint a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló új önkormányzati rendeletek megalkotása.
3. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A helyi sportélet támogatásáról szóló 13/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - A Kőszegi Sportklubbal kötött Középtávú Támogatási Megállapodás valamint Ingatlanhasznosítási Szerződés felülvizsgálata.
7. - A települési értéktár Szervezeti és Működési Szabályzatának és munkatervének jóváhagyása.
8. - A hulladékgazdálkodási közszolgálati szerződés jóváhagyása.
9. - Tájékoztató a hulladékgazdálkodási tevékenység helyzetéről.
10. - Egyéb városüzemeltetési feladatok 2014. évi keretszámainak meghatározása.
11. - A központi orvosi ügyelet (Kőszeg, Munkácsy M. u. 17.) helyiséghasználatára kötött megállapodás megszüntetése.
12. - A Jézus Szíve Templom lépcső felújítására többlettámogatás biztosítása.
13. - Az ISES Alapítvánnyal kötött megállapodás módosítása.
14. - A levéltár ingyenes raktárhasználata.
15. - A Kőszeg 0164/34. hrsz. alatt lévő földrészlet – Abért tó– önkormányzati tulajdonba kérése (rendkívüli előterjesztés).
16. - A 2014. évi városbejárási terv jóváhagyása.
17. - A 2014. évi vagyonkoncepció jóváhagyása.
18. - A Kálvária u. 16. alatti önkormányzati lakás további hasznosítása.
19. - A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásba helyettes képviselő megválasztása.
20. - Javaslat a karácsonyfa égetés elkerülésére.
21.a - Vagyonügy: Az ABIC Kft. vételi szándéka.
24. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
26. - Rendkívüli előterjesztés: a Kőszeg, 2975/94 hrszú ingatlan megosztása
24. napirendi pont:
Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.

Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-a értelmében a lejárt képviselő-testületi határozatokról az alábbi jelentést adom:

A 194/2013. (XII. 19.) határozattal a képviselő-testület 2014. január 1. hatállyal jóváhagyta az önkormányzat, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. között a „Közétkeztetés a Jurisch Miklós Gimnáziumban” tárgyú, 2010. április 16-án kelt szerződés módosítását.
A határozatra jelenti Mezei Virág osztályvezető, hogy a szerződés módosítását valamennyi fél aláírta.

A 195/2013. (XII. 19.) határozattal a képviselő-testület 2014. január 1. hatállyal az önkormányzat, és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezés és két további étkezés biztosítása tárgyában, 2013. augusztus 29-én kelt szerződés módosítását.
A határozatra szintén Mezei Virág jelenti, hogy ez a szerződés módosítás is aláírásra került.

A 196/2013. (XII. 19.) határozattal hagyta jóvá a képviselő-testület a Kőszegi Ipari Park fejlesztése érdekében a Nemzeti Ipari Park Fejlesztő Zrt. stratégiai partnerségét, együttműködési ajánlatát valamint megbízta a Kőszegi Ipari Park cím pályázati dokumentációjának és a Kőszegi Ipari parkban megvalósítandó Vállalkozói Inkubátorház koncepció tervének elkészítésével.
A határozatra jelenti Ujvári Csaba, hogy a szerződés megkötésre, a pályázat benyújtásra került.

A 197/2013. (XII. 19.) képviselő-testületi határozatban a képviselő-testület a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve felülvizsgálta a Kőszeg városban működő helyi nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodásokat és jóváhagyta azok módosítását.
A határozati javaslatra jelenti dr. Tóth László osztályvezető, hogy a horvát, a német és a roma nemzetiségi önkormányzat is külön döntést hozott a megállapodások módosításáról és azokat mindkét fél aláírta.

A 198/2013. (XII. 19.) határozattal a képviselő-testület módosította a Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde, Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény alapító okiratát.
A határozatra jelenti Sőbér Aurélia osztályvezető, hogy a módosító okiratot és az egyéges szerkezetbe foglalt alapító okiratot beküldte a Magyar Államkincstárba a nyilvántartásba vétel miatt.

A 199/2013. (XII. 19.) – 204/2013. (XII. 19.) határozatokban a képviselő-testület a városban működő iskolák intézményi tanácsába delegáltakat küldött az önkormányzat képviseletében.
A határozatokra jelenti Huber László polgármester úr, hogy a döntésekről a tankerületet és az intézmények vezetőit is értesítette.

A 205/2013. (XII. 19.) határozattal a képviselő-testület a megvalósítandó Egészségház generál műszaki ellenőri feladatainak elvégzésére és a közbeszerzési feladatokban való részvételre a Köberterv Mérnöki Kft.-t (képviseli: Jandrasits Tibor) bízta meg.
A határozatra jelenti Rimányi Krisztina osztályvezető, hogy a szerződés aláírásra került.

A 206/2013. (XII. 19.) határozattal a képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzat és az OTP Bank Nyrt. közötti bankszámla-vezetési szerződést.
A határozatra jelenti Huber László polgármester úr és Sőbér Aurélia osztályvezető, hogy a szerződés aláírása mindkét fél részéről megtörtént.

A 208/2013. (XII. 19.) határozatban a képviselő-testület döntött a Kőszeg, 4233 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 10/280 tulajdoni hányada ingyenes felajánlás elfogadásáról.
A határozatra jelenti Rimányi Krisztina osztályvezető, hogy az ajándékozási szerződés megkötésre került, ingatlan-nyilvántartási átvezetés folyamatban.

A 210/2013. (XII. 19.) határozatban a képviselő-testület a Csók István Művészkör és a Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesülete részére ingyenes használatba adta a Kőszeg, Kossuth L. u. 7. szám alatti, 2201/A/3 hrsz-ú 32 m2 nagyságú ingatlant, valamint a 2201/A/2 hrsz-ú ingatlanból 23,040 m2 nagyságú helyiséget, azzal, hogy a közüzemi díjak megfizetése a kérelmezőket terheli.
A határozatra jelenti Rimányi Krisztina osztályvezető, hogy a használati megállapodás megkötésre került.


Tisztelt Képviselő-testület!

A szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiakban beszámolok az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

A Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság februári rendes ülésén döntött a Kőszeg 7740 hrsz-ú, 1747 m2 nagyságú rét megnevezésű ingatlan értékesítéséről, a vagyonrendelet szerint, az értékbecslésben szereplő 349.000,-Ft vételáron Horváthné Korom Zita és Horváth Csaba 9476 Zsira, Locsmándi u. 8. sz. alatti kérelmezők részére.
Ugyanezen az ülésen döntött a bizottság a kőszegi, 483 hrsz-ú, 552 m2 nagyságú, és a kőszegi, 484 hrsz-ú 3491 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok értékesítéséről a Schwarz Consulting Kft. (képviseli: Szabados Hajnalka) részére, a vagyonrendelet szerint, az értékbecslésben szereplő nettó 3.142.000,-Ft és nettó 170.000,-Ft forgalmi értéken.

A Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság januári ülésén átruházott hatáskörében jóváhagyta a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, a februári rendes ülésén pedig a Chernel Kálmán Városi Könyvtár 2014. évi munkatervét.
A februári ülésen a bizottság döntött arról is, hogy a megüresedett Hunyadi u. 4. alatti lakás szociális alapon legyen megpályáztatva.

Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető jelentése alapján:

Az osztály 2014. február hóban 2 db közútkezelői hozzájárulást adott ki.

Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető jelentése alapján:

A polgármester nevében az osztály a szociális rendelet alapján 2014. január 30-tól 2014. február 26-ig 149 önkormányzati segélyt állapított meg az osztály.

Kőszeg, 2014. február 26.


Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző