2020. Február 13., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2020. évi intézményi térítési díjainak megállapítása.
2. - A bölcsőde 2020. évre javasolt intézményi térítési díjának megállapítása.
3. - A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
4. - Állásfoglalás állampolgári kezdeményezésre indult helyi népszavazás ügyben (szóbeli előterjesztés).
5. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének jóváhagyása.
6. - A 2021-2023. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.
7. - Kőszeg Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
8. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló képviselői javaslat.
9. - A 3. sz. felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötése.
10. - A 2020. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
1. napirendi pont:
A Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2020. évi intézményi térítési díjainak megállapítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A személyes gondoskodást nyújtó intézmények intézményi térítési díjainak megállapítása a fenntartó feladata.
A térítési díjak meghatározásának részletes szabályait a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 115. § (1) bek., valamint a Személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet határozza meg.
Ezek alapján az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg, összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.
A kötelezett által fizetendő térítési díj összege a személyi térítési díj, amely egyrészt nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét, másrészt nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét az alábbiak szerint:
• tartós elhelyezést nyújtó bentlakásos intézmény esetén 80%-át,
• átmeneti elhelyezést nyújtó bentlakásos intézmény esetén 60%-át,
• étkeztetés estén 30%-át,
• házi segítségnyújtás esetén 25%-át,
• házi segítségnyújtás és étkeztetés együttes igénybevétele esetén 30%-át
• nappali ellátás esetén 15%-át.
Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat
• étkeztetés esetén ellátási napra,
• házi segítségnyújtás esetén - szociális segítésre vagy személyi gondozásra vonatkozó - gondozási órára,
• nappali ellátás esetén ellátási napra,
• bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra
vetítve kell meghatározni.
A Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2020. évi intézményi térítési díjainak megállapítására az alábbi javaslatot teszem:
Idősek Otthona:
2018. és 2019. évben a napi intézményi térítési díj 3495 Ft volt, ennek 5%-os emelésére teszek javaslatot, így 3670 Ft napi intézményi térítési díj megállapítását javaslom.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 17. § alapján:
„Ha az ellátott a bentlakásos intézményben az intézményi étkezést nem veszi igénybe, az intézményi térítési díjat az élelmezésre fordított költségekkel csökkentve kell megállapítani.”
Étkezés nélküli gondozás napi intézményi térítési díjként a 2019. évben megállapított 2675 Ft-os napi intézményi térítési díj 5 %-os emelésére teszek javaslatot, így 2810 Ft megállapítását javaslom.
(Tervezett önköltség: 99 047 682 Ft, állami támogatás 36 836 320 Ft, férőhelyszám 30 fő)
Hajléktalanok Átmeneti Szállása:
2018 és 2019. évben a napi intézményi térítési díj 1000 Ft volt, ezt az összeget javaslom 2020. évre is megállapítani.
Ezen ellátási forma vonatkozásában javaslom a 7/2014 (II.28.) önkormányzati rendelet 19. § (5) bek. a) és b) pontjában foglaltak fenntartását.
(Tervezett önköltség: 20 467 546 Ft, állami támogatás: 14 233 750 Ft, férőhelyszám 25 fő)
Házi segítségnyújtás:
2017.01.01-től a házi segítségnyújtás feladatkörébe tartozó szolgáltatásokat, az ellátást igénylő szükségletei szerint szociális segítésként és személyi gondozásként kell megkülönböztetni és mindkettő vonatkozásában szükséges az intézményi térítési díjak megállapítása.
2019. évben a személyi gondozás intézményi térítési díja 660 Ft/ gondozási óra, a szociális segítésé 835 Ft/gondozási óra volt.
2020. évre személyi gondozás intézményi térítési díjaként 720 Ft/gondozási óra, szociális segítés intézményi térítési díjaként 835 Ft/gondozási óra megállapítását javaslom.
(Személyi gondozás: önköltség: 16 216 632 Ft, állami támogatás 4 950 000 Ft, tervezett igény bevevők száma: 15 fő)
(Szociális segítés: önköltség 16 216 632 Ft, állami támogatás 350 000 Ft)
Étkeztetés
2019. évben az étkeztetés intézményi térítési díja az ellátott rendszeres havi jövedelmének függvényében 100 000Ft-ig 700 Ft/ellátási nap, afelett 760 Ft/ellátási nap volt.
2020. évre az étkeztetés intézményi térítési díját az igénybevevő rendszeres, havi jövedelmétől függően 100 000 Ft –ig. 760 Ft/ellátási nap, 100 001 Ft-tól 830 Ft/ ellátási nap összegben javaslom megállapítani.
(Tervezett önköltség: 15 105 624 Ft, állami támogatás: 3 725 520 Ft, tervezett igénybe vevők száma: 57 fő)
Idősek klubja Kőszeg
2019. évben 140 Ft/ ellátási nap volt az intézményi térítési díj.
2020. évre 140 Ft/ ellátási nap intézményi térítési díj megállapítását javaslom.
(Tervezett önköltség: 7 553 382 Ft, állami támogatás 5 700 000 Ft, klubtagok száma: 30 fő)
Idősek klubja Horvátzsidány
2019. évben 25 Ft/ellátási nap volt az intézményi térítési díj.
2020. évre 0 Ft/ ellátási nap intézményi térítési díj megállapítását javaslom.
(Tervezett önköltség: 5 546 090 Ft, állami támogatás: 5 510 000 Ft, klubtagok száma 29 fő)
Az Idősek klubja ellátások személyi térítési díjainak vonatkozásában kérem a korábbi testületi döntések fenntartását!
Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolta.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására!

Kőszeg, 2020.02. 06.
Raposa Helga Erzsébet s. k.
intézményvezető

HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjait 2020.04.01-től az alábbiak szerint határozza meg:
a) Idősek otthona
a. intézményi étkezéssel: 3670 Ft/ellátási nap
b. intézményi étkezés nélkül: 2810 Ft/ellátási nap
b) Hajléktalanok átmeneti szállása: 1000 Ft/ ellátási nap
c) Házi segítségnyújtás: személyi gondozás: 720 Ft/gondozási óra, szociális segítés: 835 Ft/gondozási óra
d) Étkeztetés: az ellátást igényébe vevő rendszeres havi jövedelmétől függően, 100.000 Ft-ig 760 Ft/ellátási nap, 100 001 Ft-tól 830 Ft/ellátási nap
e) Idősek klubja Kőszeg: 140 Ft/ellátási nap, Idősek klubja Horvátzsidány: 0 Ft/ellátási nap. Ezen szolgáltatás igénybevételéért személyi térítési díjat nem kell fizetni.

Felelős: Básthy Béla polgármester és Raposa Helga Erzsébet intézményvezető
Határidő: 2020.04.01.