2020. Február 13., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2020. évi intézményi térítési díjainak megállapítása.
2. - A bölcsőde 2020. évre javasolt intézményi térítési díjának megállapítása.
3. - A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
4. - Állásfoglalás állampolgári kezdeményezésre indult helyi népszavazás ügyben (szóbeli előterjesztés).
5. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének jóváhagyása.
6. - A 2021-2023. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.
7. - Kőszeg Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
8. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló képviselői javaslat.
9. - A 3. sz. felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötése.
10. - A 2020. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
6. napirendi pont:
A 2021-2023. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat az éves költségvetési rendelete elfogadásáig az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján határozatban állapítja meg a középtávú tervezés keretszámait.
A fentiek alapján meg kell határozni az önkormányzat saját bevételeinek (helyi adóból származó bevétel, az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, a bírság, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalásból származó megtérülés), és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.
A csatolt melléklet a prognosztizált adatokat tartalmazza.
A 2020-2022. évekre vonatkozó adatok eltérésének indokai (az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján) pedig a következők:
A 2020-2022. évre vonatkozó – előző évben elfogadott – adatokat a költségvetési rendelettervezet elkészítésekor felülvizsgáltuk a változó gazdasági környezet, az önkormányzat rendeletei, az ingatlanok és egyéb vagyon iránti kereslet tapasztalatai alapján, illetve figyelembe vettük az előző év teljesítési adatait is, és ennek megfelelően állapítottuk meg a főbb keretszámokat. A helyi adók esetén évek óta jelentősen meghaladja a teljesítés az előző évek középtávú tervezésben szerepeltetett bevételek összegét, így a tervezett helyi adó bevétel minden évben emelésre került a 2021-2023. évi középtávú tervezésben.

Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek várható összegénél fizetési kötelezettséggel a 2020.évre nem számoltunk, mivel jelenleg - a végrehajtott adósságkonszolidáció nyomán - ilyen kötelezettségünk nem áll fenn.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta 6 igen és 1 nem szavazattal a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.


Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság megtárgyalta 4 igen szavazattal egyhangúlag a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.


Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta 7 igen szavazattal egyhangúlag a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatás elfogadására.


Kőszeg, 2020. február 07.

A polgármester nevében:

Cserkutiné Stipsics Edina s. k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a 2021-2023. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámait elfogadja.


Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)