2020. Február 13., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2020. évi intézményi térítési díjainak megállapítása.
2. - A bölcsőde 2020. évre javasolt intézményi térítési díjának megállapítása.
3. - A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
4. - Állásfoglalás állampolgári kezdeményezésre indult helyi népszavazás ügyben (szóbeli előterjesztés).
5. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének jóváhagyása.
6. - A 2021-2023. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.
7. - Kőszeg Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
8. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló képviselői javaslat.
9. - A 3. sz. felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötése.
10. - A 2020. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
9. napirendi pont:
A 3. sz. felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg város 3. számú felnőtt körzet háziorvosi alapellátásának biztosítása tárgyában Dr. Dancs-Hang Dórával kötött feladat-ellátási szerződés 2019. június 30. napjával közös megegyezéssel megszüntetésre került. A doktornő vállalta, hogy ingyen és térítésmentesen átadja a praxisjogát az új háziorvosnak. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 13/A. § (1) bekezdése alapján a praxisjog elidegenítésére, illetve jelen esetben ingyenes átadására a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt volt lehetőség. Mivel ez a határidő eltelt, Dr. Dancs-Hang Dóra praxisengedélyét az engedélyező szerv visszavonja. Ezzel az Önkormányzatnak jelenleg tennivalója nincs.
2019. július 1-jétől Kőszeg Város Önkormányzata kapta meg határozatlan időre a tartósan betöltetlen 3. számú felnőtt körzetben háziorvosi ellátás helyettesítéssel történő ellátására a működési engedélyt. A 3. számú körzet helyettesítését helyettesítési szerződésben foglaltak szerint 2020. június 30-ig Dr. Nedeczky Veronika, Dr. Prugberger János és Dr. Pusztai Gergő látják el.

Kőszeg Város Önkormányzata pályázatot hirdetett a tartósan betöltetlen – jelenleg helyettesítéssel ellátott – 3. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására. A 3. körzet praxisjogát számos orvosi hirdetési felületen hirdettük.

2020. január 14-én Dr. Varga István nyújtotta be a praxisjog ingyenes átvételére a pályázatát.
A háziorvosi feladatokat vállalkozási formában kívánja ellátni. A praxist 2020. április 15-től a BORBÁLA Egészségügyi Szolgáltató Bt. tagjaként, mint személyesen közreműködő orvos szeretné átvenni.

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. §-a alapján, ha az önkormányzat - a praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérését követően - a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal az adott körzetben feladat-ellátási szerződést kíván kötni, akkor erről a feleknek előszerződést kell kötni. (Az előszerződést a praxisengedély kiadása iránti kérelemhez is csatolni szükséges az engedélyező szerv felé.)

Amennyiben az Önkormányzat nem kíván a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal feladat-ellátási szerződést kötni, akkor erről a bejelentés napjától számított 45 napon belül nyilatkoznia kell.

Az előzetes véleményt az Állami Egészségügyi Ellátó Központtól, mint a praxisengedély kiállítására hatáskörrel rendelkező szervtől megkértük.

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében a folyamatos ellátás keretében a háziorvos hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát rendel. E rendelkezés a helyettesítéssel történő feladatellátásra nem vonatkozik.

Jelenleg a 3. számú körzet helyettesítése Dr. Nedeczky Veronika, Dr. Prugberger János és Dr. Pusztai Gergő háziorvosokkal kötött helyettesítési szerződés alapján az alábbiak szerint történik:
- hétfő 07.30-10.00 óra 2,5 óra
(Dr. Nedeczky Veronika),
- szerda 07.30-10.00 óra 2,5 óra
(Dr. Pusztai Gergő),
- péntek 12.30-15.00 óra 2,5 óra
(Dr. Prugberger János).

Ezzel az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 7/A §-a értelmében a helyettesítésre előírt 7,5 óra rendelési időnek eleget tesz az önkormányzat.

A helyettesítési idő figyelembevételével az 1. és 2. háziorvosi körzet rendelési ideje is csökkent átmenetileg, a helyettesítés időtartamára az alábbiak szerint:

1. számú körzet rendelési ideje: (Dr. Nedeczky veronika):
- hétfő 10.00-12.00 óra
(07.30 óra helyett)
- kedd 12.30-17.00 óra
- szerda 07.30-12.00 óra
- csütörtök 12.30-17.00 óra
- péntek 07.30-12.00 óra

2. számú körzet rendelési ideje: (Dr. Pusztai Gergő):
- hétfő 07.30-12.00 óra
- kedd 12.30-17.00 óra
- szerda 10.00-12.00 óra
(07.30 óra helyett)
- csütörtök 12.30-17.00 óra
- péntek 07.30-12.00 óra

A 4. körzet háziorvosi feladatainak ellátására 2019. november 1. napjától Dr. Prugberger-Németh Lillával kötöttünk feladat-ellátási szerződést. Mivel a helyettesítést azonban Dr. Prugberger János vállalta a 3. körzetben, a 4. körzet rendelési ideje már az eredeti rend szerint működik.

4. számú körzet rendelési ideje (Dr. Prugberger-Németh Lilla):
- hétfő 12.30-17.00 óra
- kedd 07.30-12.00 óra
- szerda 12.30-17.00 óra
- csütörtök 07.30-12.00 óra
- péntek 12.30-17.00 óra

Fentiek szerint mindhárom körzet rendelési ideje – a helyettesítés miatti csökkentést nem számolva – heti 5 alkalommal 4,5 óra, azaz összesen 22,5 óra.

Dr. Varga István a 2020. február 3-i kérelmében a 3. körzet rendelési idejének változtatását kérte a korábbi előszerződés-tervezethez képest az alábbiak szerint:
Kőszegi rendelőben:
- hétfő 07.30-12.30 óra 5 óra
- kedd 12.00-17.00 óra 5 óra
- szerda 12.00-15.00 óra 3 óra
- csütörtök 07.30-12.30 óra 5 óra
- péntek 10.00-13.00 óra 3 óra
Kőszegfalvi rendelőben:
- szerda 15.00-17.00 óra 2 óra

Fentiek szerint a 3. körzetben a rendelési idő összesen heti 23 óra lenne.

A pályázat szerint az önkormányzat feltételként határozta meg, hogy a Kőszeg Város Önkormányzatánál jelenleg határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott körzeti ápoló (asszisztens) továbbfoglalkoztatását legalább 1 évig köteles biztosítani a praxis átvételére pályázó háziorvos.

A módosított előszerződés-tervezet már a 2020. február 3-i kérelemnek megfelelő rendelési időt, valamint az egyéb rendelkezések között a jelenlegi szakdolgozó, Barna Henrietta továbbfoglalkoztatására vonatkozó rendelkezéseket is tartalmazza.

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság és a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen döntést hozni arról, hogy amennyiben az engedélyező szerv véleménye szerint Dr. Varga István megfelel a praxisjog megszerzéséhez szükséges feltételeknek, kívánja-e Dr. Varga Istvánt területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi alapellátásban – feladat-ellátási szerződéssel - foglalkoztatni.

Kőszeg, 2020. február 7.

Básthy Béla polgármester nevében:

Mezei Virág s.k.
igazgatási és építéshatósági osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és a BORBÁLA Egészségügyi Szolgáltató Bt. között kötendő feladat-ellátási előszerződést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert az előszerződés aláírására, amint az ÁEEK támogató véleménye rendelkezésre áll.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti előszerződésben foglaltak teljesülése esetén a Kőszeg Város Önkormányzata és a BORBÁLA Egészségügyi Szolgáltató Bt. között kötendő feladat-ellátási szerződést aláírja.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: 1. pont értelemszerűen
2. pont értelemszerűen

(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)