2020. Február 13., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2020. évi intézményi térítési díjainak megállapítása.
2. - A bölcsőde 2020. évre javasolt intézményi térítési díjának megállapítása.
3. - A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
4. - Állásfoglalás állampolgári kezdeményezésre indult helyi népszavazás ügyben (szóbeli előterjesztés).
5. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének jóváhagyása.
6. - A 2021-2023. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.
7. - Kőszeg Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
8. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló képviselői javaslat.
9. - A 3. sz. felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötése.
10. - A 2020. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
3. napirendi pont:
A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármester cafetéria-juttatására vonatkozóan az alábbi jogszabályi rendelkezésekre tekintettel kell eljárni:
• A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 151. §-a, 225/L. §(1) bekezdése,
• A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet 9.§-a,
• Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (4) bekezdése.

A Kttv. 151. § (1) bekezdése szerint a közszolgálati tisztviselők cafetéria-juttatásra jogosultak. Ugyanezen törvény 225/L. § (1) bekezdése írja elő, hogy a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell e törvény 151. §-át is, vagyis cafetéria-juttatásban kell részesíteni a főállású polgármestert is.

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (4) bekezdése alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának a közterheket is magában foglaló együttes összege 2020. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot.

Hivatkozott Kormányrendelet 9.§ (2) bekezdése értelmében a közszolgálati tisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összegét a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban határozza meg tárgyév február 15-ig.
A közszolgálati szabályzat alapján 2020. évben a cafetéria-juttatás éves keretösszege - mely fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is – 200.000 forintban került meghatározásra.
A főállású polgármester felett a munkáltatói jogkört a képviselő-testület gyakorolja, esetében a képviselő-testület dönt a cafetéria-juttatás éves keretösszegéről.
Leírtak alapján javaslom Básthy Béla polgármester úrnak 2020. évi cafeteria juttatásának bruttó 200.000 forintban történő megállapítását.
Az előterjesztésben rögzítettek szerint az alábbi határozati javaslat elfogadását kérem a tisztelt Képviselő-testülettől!

Kőszeg, 2020. február 7.

Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Básthy Béla polgármester 2020. évi cafetéria-juttatásának éves, közterheket is tartalmazó összegét 200.000 Ft/fő/év összegben, a cafetéria keret felhasználására vonatkozó eljárás rendet a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal cafetéria rendszerének alkalmazását is tartalmazó szabályzatban rögzítettek szerint határozza meg.

Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos.