2020. Február 13., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2020. évi intézményi térítési díjainak megállapítása.
2. - A bölcsőde 2020. évre javasolt intézményi térítési díjának megállapítása.
3. - A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
4. - Állásfoglalás állampolgári kezdeményezésre indult helyi népszavazás ügyben (szóbeli előterjesztés).
5. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének jóváhagyása.
6. - A 2021-2023. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.
7. - Kőszeg Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
8. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló képviselői javaslat.
9. - A 3. sz. felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötése.
10. - A 2020. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
2. napirendi pont:
A bölcsőde 2020. évre javasolt intézményi térítési díjának megállapítása.

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!A személyes gondoskodást nyújtó intézmények intézményi térítési díjait – ellátási formánként – a fenntartó határozza meg. Ennek megfelelően a bölcsődei gondozási térítési díjat Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult meghatározni és elfogadni.

A térítési díjak meghatározásának részletes szabályait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 146-151.§-a határozza meg.

A személyi térítési díjak megállapításánál az egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni. A személyi térítési díj összege igénybe vevőnként nem haladhatja meg az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem
- 25 %-át, ha a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben
- 20 %-át, ha a gyermek ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben részesül.

Térítésmentesen kell biztosítani a bölcsődei ellátást, ha a gyermek
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
- tartósan beteg vagy fogyatékos
- három vagy többgyermekes családban nevelkedik
- átmeneti gondozásban van, ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban van elhelyezve, nevelésbe lett véve,
- védelembe vett.

Ezek alapján a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI, Bölcsőde intézményegysége 2020. évre javasolt gondozási intézményi térítési díjait az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Bölcsőde:
2020. évi tervezett adatok alapján:
Személyi juttatások: 16.605.452.- Ft
Járulékok: 2.893.354.- Ft
Dologi kiadások: 3.169.516.- Ft
Összesen: 22.668.322.- Ft

Állami támogatás: - 19.076.700.- Ft
Különbözet: 3.591.622.- Ft


Egy évre jutó gondozási intézményi térítési díj: 149.651.- Ft/fő
Egy napra jutó gondozási intézményi térítési díj: 680,23 Ft/fő/nap


A bölcsőde személyi térítési díjai tekintetében kérem a korábbi döntés további fenntartását, miszerint a bölcsődében személyi térítési díjat 2020. évben se kelljen fizetni.

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság és a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását!


Kőszeg, 2020. február 6.


Guttmann Ferencné s. k.
intézményvezető

HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI bölcsődéjében 2020. évre az intézményi térítési díjat 0 Ft-ban határozza meg.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal