Jegyzőkönyv: 2020. Február 13., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Jegyzőkönyv letöltése
Off-line olvasás:
Jegyzőkönyv nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2020. évi intézményi térítési díjainak megállapítása.
2. - A bölcsőde 2020. évre javasolt intézményi térítési díjának megállapítása.
3. - A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
4. - Állásfoglalás állampolgári kezdeményezésre indult helyi népszavazás ügyben (szóbeli előterjesztés).
5. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének jóváhagyása.
6. - A 2021-2023. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.
7. - Kőszeg Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
8. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló képviselői javaslat.
9. - A 3. sz. felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötése.
10. - A 2020. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
K/799-3/2020. szám.


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Kőszegen, Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2020. február 13-án, 9 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében megtartott nyilvános ülésről.

Jelen vannak:
Básthy Béla polgármester, Terplán Zoltán alpolgármester,
Fekete-Pataki Edit, Gelencsér Attila, Harkai Norbert, Kiss Péter, Rába Kálmán, Sas Norbert, Takácsné Varga Ágnes, Táncsics Péter és Velkyné Ball Andrea képviselők (11 fő).

Igazoltan van távol:
Kiss Zoltán képviselő (1 fő).

Tanácskozási joggal vannak jelen:
Dr. Zalán Gábor jegyző, dr. Nagy Edina aljegyző,
Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető, Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, Fekete Balázs fejlesztési irodavezető, dr. Abért Alíz jegyzői referens,
Révész József a Kőszegi Városi Múzeum, Raposa Helga a Kőszegi Szociális Gondozási Központ vezetője, Kovács István a Kőszegi Városüzemeltető Kft. igazgatója, Guttmann Ferencné a Központi Óvoda, Gyuráczné Kiss Marietta az Újvárosi Óvoda vezetője, valamint a könyvvizsgálatot végző Consultatio Kft. részéről Kőhalminé Major Judit könyvvizsgáló.
Az ülésen jelen van még dr. Varga István háziorvos.

Básthy Béla polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésén megjelenteket, külön köszönti a jegyzőt, a hivatal munkatársait, valamint az intézményvezetőket. Kiss Zoltán képviselő betegsége miatt van távol, így a képviselő-testület ülése a megjelent 11 fővel határozatképes.
Elsőként javaslatot tesz a mai ülés napirendjére. Mivel jelen van dr. Varga István háziorvos, javasolja, hogy elsőként tárgyalja meg a képviselő-testület a meghívón szereplő 9. napirendi pontot (A 3. sz. felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötése.), hiszen ezzel már a január 30-i ülésen is foglalkozott a képviselő-testület, de döntés akkor nem született.

Mivel az elhangzottakkal kapcsolatban sem kérdés, sem észrevétel nem hangzik el, szavazásra bocsátja a javaslatával együtt a mai napirendet, amit a képviselők 11 igen szavazattal fogadnak el.


N A P I R E N D:

1. A 3. sz. felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötése.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
2. A Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2020. évi intézményi térítési díjainak megállapítása.
Előterjesztő: Raposa Helga intézményvezető.
3. A bölcsőde 2020. évre javasolt intézményi térítési díjának megállapítása.
Előterjesztő: Guttmann Ferencné intézményvezető.
4. A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
5. Állásfoglalás állampolgári kezdeményezésre indult helyi népszavazás ügyben.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
6. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének jóváhagyása.
Előadó a jegyző nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
7. A 2021-2023. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
8. Kőszeg Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
9. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló képviselői javaslat.
Előterjesztő: Táncsics Péter önkormányzati képviselő.
10. A 2020. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

Zárt ülés keretében:

1. A „VELOREGIO – Közös határon átnyúló kínálat fejlesztése és megvalósítása az osztrák-magyar határtérség kerékpáros régióiban” c. projekt építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
2. A „Fenntartható örökség és rendezvény turizmus fejlesztése Kőszegen és térségében” című TOP projekt eszközbeszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.


Az 1. napirendi pont tárgyalása:

A 3. sz. felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötéséről szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

A napirend tárgyalásánál dr. Varga István háziorvos tanácskozási joggal van jelen.


Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető szóbeli kiegészítésében visszautal a január 30-i ülésre, amikor a képviselő-testület már tárgyalta ezt az előterjesztést. Akkor a doktor úr módosítani kívánta a rendelési időt és ezért lekerült a napirendről az előszerződés. Azóta a doktor úrral egyeztetve született meg a most kiküldött rendelési idő. Ezek szerint Kőszegen is lenne délután rendelés, továbbá Kőszegfalván szerdán délután 5 óráig tartana a rendelés.
Az előszerződés kiegészült még azzal, hogy bekerült az a rész, ami már a pályázatban is szerepelt. Ez pedig az, hogy a háziorvos köteles az önkormányzat által most foglalkoztatott aszisztenst legalább egy évig tovább foglalkoztatni.
A praxisengedélyt az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fogja kiadni, de az előzetes engedélyük még nem érkezett meg, jóllehet ez az előszerződés aláírásának a feltétele. A mai napon beszélt velük telefonon és azt ígérték, hogy 3 munkanapon belül megküldik, de a képviselő-testület így is jóváhagyhatja.Kérdések és hozzászólások:

Fekete-Pataki Edit tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a humánerőforrás bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Örömmel vették, hogy a doktor úr rugalmasan kezelte a rendelési időt és Kőszegfalván is visszaáll a régi rendelés. A bizottság az előterjesztést egyhangúan elfogadásra ajánlotta.

Sas Norbert elmondja, hogy a pénzügyi bizottság is üdvözölte, hogy konszenzus született a rendelési idő tekintetében, így egyhangúlag elfogadásra ajánlotta.

Rába Kálmán szerint a doktor úr önéletrajzából kiderül, hogy a 65. évében van. Nagy tisztelet és elismerés illeti hivatástudatáért. Remélhetőleg hosszú távra tervezi a munkát Kőszegen és nem akarja abbahagyni a praxist. Már csak azért sem, mert a város számára is kiderült, hogy egy háziorvosi körzetben milyen nehéz a helyettesítés és a végleges megoldás megtalálása.
Viszont a praxisjoggal kapcsolatban kérdezné a hivataltól a következőket: most ingyenesen átadja a város ezt az új háziorvos számára, ami szerinte egy erős „ütőkártya” volt így a kezünkben, a körzettel együtt. A doktor úrnak pedig nem kellett több millió Ft-ért praxist vásárolni. Az ki van-e kötve a szerződésben, hogy ez a praxis tovább nem vihető?

Dr. Varga István elmondja, hogy nem hónapokra, hanem évekre, azaz mindenképpen hosszú távra tervezi a munkát Kőszegen, amíg egészsége ezt engedi. A praxisjog eredetéből adódóan örökölhető, illetve 6 hónapig van lehetőség az elidegenítésére, továbbá arra is lehetőség van, hogy családtag folytathatja. Az ő családjában nincsen ilyen személy. Ezért ő úgy gondolja, hogy ha pld. 80 évesen visszavonul, akkor vissza fogja adni ingyenesen a praxist, nem kíván ezzel nyerészkedni.

Mezei Virág hozzáfűzi még, hogy a praxisjog személyhez fűződő jog, ezzel nem az önkormányzat rendelkezik. Annak idején, ha dr. Hang Dórának sikerült volna háziorvost találnia, akkor ingyenesen átadta volna ezt a praxist. Erre a praxisjogra vonatkozó határidő december 31-én lejárt, azaz ez most tulajdonképpen senkié. Ilyen szempontból nincs joga az önkormányzatnak arra, hogy kikötéseket tegyen. Ő személy szerint örül annak, hogy sikerült a körzetbe orvost találni és ha a doktor úrnak ilyen felajánlása van, azt köszönettel elfogadja a város.

Básthy Béla azt tartja még fontosnak kiemelni, hogy Magyarországon akkut orvoshiány van, ezért ő nem fogja semmilyen téren számon kérni a doktor urat. Bár ő azt kívánja, hogy a doktor úr még olyan sokáig praktizáljon, hogy nyugdíjasként még ő is hozzá járjon (hiszen az ő háziorvosa is lesz), az ingyenességet nem az önkormányzat biztosította, hanem a szorult helyzet. A következő orvos-keresésben ne az legyen a szempont, hogy ha már ingyenes a praxis, valaki vegye át. Mindenkinek az lenne a szerencsés, ha mind az egészségügy személyi ellátottsági helyzete, mind a város pénzügyi és egyéb helyzete azt tenné lehetővé, ha egy remélhetőleg hosszú, jó egészségben eltöltött szolgálat után a városnak ne ezzel kelljen vonzóvá tennie az új orvos számára Kőszeget.

Végül, mivel további észrevétel nem hangzik el, a polgármester lezárja a vitát. Megállapítja, hogy sikerült optimális rendelési időben megállapodni a doktor úrral. Így a határozati javaslatot szavazásra bocsátja, a képviselő-testület pedig 11 igen szavazattal elfogadja azt.


13/2020. (II. 13.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és a BORBÁLA Egészségügyi Szolgáltató Bt. között kötendő feladat-ellátási előszerződést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert az előszerződés aláírására, amint az ÁEEK támogató véleménye rendelkezésre áll.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti előszerződésben foglaltak teljesülése esetén a Kőszeg Város Önkormányzata és a BORBÁLA Egészségügyi Szolgáltató Bt. között kötendő feladat-ellátási szerződést aláírja.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő:
1. pontra vonatkozóan: értelemszerűen,
2. pontra vonatkozóan: értelemszerűen.


A 2. napirendi pont tárgyalása:

A Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2020. évi intézményi térítési díjainak tervezete csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Raposa Helga intézményvezető szóbeli kiegészítést tesz. A Kőszegi Szociális Gondozási Központ térítési díjainak megállapítása a fenntartó hatáskörébe tartozik.
Az előterjesztésben szereplő összeget az előző évek gyakorlata és az állami normatív támogatások figyelembe vételével számolták ki. Ezeket a határozati javaslatban foglaltak szerint ismerteti.
Az Idősek Klubja szolgáltatásnál (Horvátzsidánynál is) a korábbi képviselő-testületi döntés fenntartását javasolja, azaz azt, hogy személyi térítési díjat ne kelljen fizetni.

Kérdések és hozzászólások:

Fekete-Pataki Edit tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a humánerőforrás bizottság ülésén polgármester úr módosító javaslatot tett a díjak tekintetében. Az anyag ezt már tartalmazza, így a bizottság ezt elfogadásra ajánlotta.

Sas Norbert jelzi, hogy a pénzügyi bizottság is ezekkel a díjakkal együtt fogadta el az előterjesztést.

Básthy Béla fontosnak tartja kiemelni azt, hogy a határozati javaslat a Kőszegi Szociális Gondozási Központ szolgáltatási díjainak maximális összegeit tartalmazza. Azt törvény írja elő, hogy az ellátást igénybe vevők jövedelmi viszonyaik alapján milyen személyi térítési díjakat kell ténylegesen fizetniük. Ez utóbbit a gondozási központ állapítja meg, minden konkrét esetben. Ő arra tett javaslatot a bizottsági ülésen, hogy az eredeti összegeknél még alacsonyabb tételek legyenek megállapítva, vagyis azt gondolták, hogy csak ott legyen emelés és csak annyi, ami mindenképpen indokolt. Tehát rászorultság esetén ennél jóval kevesebb összeget kell az igénybe vevőknek ténylegesen fizetni.

Táncsics Péter elmondja, hogy a bizottsági ülésen ő sok kérdést tett fel az intézményvezetőnek, amelyekre mind választ is kapott, amit ezúton is megköszön.
A képviselő-testület ma túlnyomó részt számokkal, pénzzel, költségvetéssel fog foglalkozni. Általánosságban ő azt gondolja, hogy Kőszegen összességében széleskörű és jó a szociális ellátás.
Viszont azt aránytalannak tartja, hogy Horvátzsidányban 29-en, Kőszegen pedig csak 30-an veszik igénybe az Idősek Klubja szolgáltatást. Ő azt javasolná, hogy ennek lehetősége minél több csatornán (pld. Kőszeg és Vidéke) jusson el az érintettek számára.
Továbbá: a szociális szféra is egy olyan terület, amelyhez a helyi adókból hozzá kell még tenni, hiszen az állami finanszírozás itt sem elegendő. Sokan kérdezik, hogy mire megy el a város pénze. Összességében jó lenne, ha a polgárok folyamatosan információt kapnának arról, hogy mennyit, mire költ el az önkormányzat.

Básthy Béla a Horvátzsidánnyal való összevetés tekintetében hozzáfűzi a következőket: ő jól ismeri a zsidányi klub életét, ott a klub nyugdíjasai szervezik a falu közösségi életét.
Kőszegen viszont számos egyesület, aktív nyugdíjas klub működik (ő legalább 4-et fel tud sorolni), továbbá valamennyi egyháznak is van ilyen kö-zössége. Véleménye szerint erre is visszavezethető a kőszegi Idősek Klubjának a létszáma. Az egyesületi mellett a kőszegi intézményrendszer (könyvtár, művelődési központ) is jóval gazdagabb kínálatot jelent az idősebb korosztály számára, mint Horvátzsidányban.

Raposa Helga szerint nincs annak akadálya, hogy az intézmény szolgáltatásai ki legyenek emelve a Kőszeg és Vidékében. Az Idősek Klubjában havonta egy nagyobb rendezvény van, azon a klubon kívüliek is részt szoktak venni, mert a tagság nem feltétel.
Most valóban 30 fővel működik az Idősek Klubja, ez most optimális szám. Ha bővíteni szeretné az önkormányzat ezt, akkor az plusz létszámot igényel. De ha van rá igény, akkor meg lehet oldani. Egyébként valóban nagyon aktívak az Idősek Klubja tagjai, van aki több nyugdíjas klubnak is a tagja. Van a városban pld. Pedagógus, Posztógyári, Nyugdíjas Klub. Az idősek számára a társas együttlét nagyon fontos.

Básthy Béla megjegyzi, hogy azért a plusz létszámmal óvatosan kell bánni a város anyagi helyzete miatt, e tekintetben is az optimális létszámot kell megcélozni.

További észrevétel nem hangzik el, így a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, a képviselő-testület pedig 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


14/2020. (II. 13.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjait 2020.04.01-től az alábbiak szerint határozza meg:
a) Idősek otthona:
a) intézményi étkezéssel: 3670 Ft/ellátási nap,
b) intézményi étkezés nélkül: 2810 Ft/ellátási nap.
b) Hajléktalanok átmeneti szállása: 1000 Ft/ ellátási nap.
c) Házi segítségnyújtás: személyi gondozás: 720 Ft/gondozási óra, szociális segítés:
835 Ft/gondozási óra.
d) Étkeztetés: az ellátást igényébe vevő rendszeres havi jövedelmétől függően, 100.000 Ft-ig 760 Ft/ellátási nap, 100 001 Ft-tól 830 Ft/ellátási nap.
e) Idősek klubja Kőszeg: 140 Ft/ellátási nap, Idősek klubja Horvátzsidány: 0 Ft/ellátási nap. Ezen szolgáltatás igénybevételéért személyi térítési díjat nem kell fizetni.

Felelős: Básthy Béla polgármester és
Raposa Helga Erzsébet intézményvezető.
Határidő: 2020.04.01.


A 3. napirendi pont tárgyalása:

A bölcsőde 2020. évre javasolt intézményi térítési díjának megállapításáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Guttmann Ferencné intézmény-vezető szóbeli kiegészítést tesz. A gondozási központhoz hasonlóan a bölcsőde intézményi térítési díjának a megállapítására is a fenntartó jogosult. A 2020. évi tervezett adatok alapján számolta ki az egyes tételeket. Eddig a bölcsődében ez 11 gyermeket érintene. A számítási mód itt is hasonló lenne a gondozási központhoz, az egy főre jutó jövedelmet kellene figyelembe venni. Az intézményi térítési díj megállapításánál kéri a korábbi képviselő-testületi döntés fenntartását, amely azt 0 Ft-ban állapította meg.


Hozzászólások és kérdés:

Fekete-Pataki Edit jelzi, hogy a humánerőforrás bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra ajánlotta.

Sas Norbert tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a pénzügyi bizottság is egyetértett azzal, hogy a korábbi, 0 Ft-os döntés legyen fenntartva.

Takácsné Varga Ágnes kérdezi: igaz-e az a hír, hogy a bölcsődében fejlesztés várható.

Fekete Balázs tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy tavaly júniusban döntött a képviselő-testület egy pályázat benyújtásáról, amely a bölcsőde bővítését célozta meg. A pályázat beadása megtörtént, azóta hiánypótlást is kellett küldeni, döntés még nem született.

Táncsics Péter elmondja, hogy e napirendnél is ugyanaz a véleménye, mint az előzőnél. Az önkormányzat a bölcsődei ellátást minden kőszegi gyermek számára, egységesen ingyenesen biztosítja. Nincs különbség abban, hogy dolgoznak-e a szülők vagy sem, ugyanolyan ellátásban részesülnek a gyerekek. Ezt azért tartotta fontosnak kiemelni, mert a költségvetés tárgyalása előtt áll a képviselő-testület és ezt a gondolatot majd ott is kiszeretné emelni: ahogy a bölcsődénél, más területen is egyenlőséget kell teremteni.

Guttmann Ferencné megjegyzi: eleve csak olyan gyereket tudnak fogadni, akinek a szülője dolgozik. Vidéki gyermekük pedig jelenleg nincs, csak kőszegi.

Básthy Béla egyetért azzal, hogy valóban akkor kell a bölcsődébe gyermeket felvenni, ha a szülőjének munkahelyi elfoglaltsága van. Egyébként hiába vannak kiváló pedagógusok és nevelők, minden kisgyermek számára azért továbbra is az a legjobb, ha a bölcsődés kornak legalább a legelején az édesanyja mellett van.

Ezután a képviselők 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:


15/2020. (II. 13.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI bölcsődéjében 2020. évre az intézményi térítési díjat 0 Ft-ban határozza meg.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


A 4. napirendi pont tárgyalása:

A polgármester cafetéria juttatásának meg-állapításáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Elsőként Básthy Béla polgármester az ülés vezetését átadja az alpolgármester számára, továbbá jelzi, hogy személyes érintettsége révén nem kíván részt venni a szavazásban.

Terplán Zoltán azonnal szavazásra is bocsátja az érintettséget, a képviselő-testület pedig 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


16/2020. (II. 13.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A polgármester cafeteria juttatásának megállapítása” c. napirendi pont vonatkozásában Básthy Béla polgármester érintettség miatt tett bejelentését tudomásul veszi és úgy határoz, hogy a polgármestert a döntéshozatalból kizárja.


Dr. Zalán Gábor jegyző szóbeli kiegészítést tesz. A főállású polgármesternek a vonatkozó jogszabályok értelmében sajátos közszolgálati jogviszonya van. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény értelmében a köztisztviselők cafetéria juttatásra jogosultak és ezt a polgármesterre is alkalmazni kell. A cafetéria juttatás éves összegét a hivatal vezetője állapítja meg a közszolgálati szabályzatban. Ennek 2020. évi összege bruttó éves 200 ezer Ft-ban lett megállapítva, a nettó összeg nem egészen 151 ezer Ft évente. Ennek a megállapítása – a polgármester munkáltatói jogkörének a gyakorlója – azaz a képviselő-testület feladata.

A képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

17/2020. (II. 13.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Básthy Béla polgármester 2020. évi cafetéria-juttatásának éves, közterheket is tartalmazó összegét 200.000 Ft/fő/év összegben, a cafetéria keret felhasználására vonatkozó eljárás rendet a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal cafetéria rendszerének alkalmazását is tartalmazó szabályzatban rögzítettek szerint határozza meg.

Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos.


A szavazás után az ülést ismét Básthy Béla polgármester vezeti.


Az 5. napirendi pont tárgyalása:

Állampolgári kezdeményezésre indult helyi népszavazás ügyre vonatkozó határozati javaslat csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Elsőként Harlai Norbert képviselő, a népszavazás kezdeményezője kér szót. Az Összefogás Kőszegért Egyesület munkatársaival egyeztetve született meg a népszavazási kezdeményezés arra vonatkozólag, hogy az önkormányzat teljes, saját fenntartású úthálózatán 7,5 tonna súlykorlátozást vezessen be a képviselő-testület. Jogi akadályok miatt az egyesület ezt nem nyújthatta be, ezért maga lett, mint magánszemély a kezdeményező.
A népszavazás a demokrácia ünnepe. Szerencsére ezzel a népszavazási kezdeményezéssel elérték a céljukat: felhívták az utak problémájára a figyelmet: mindenki erről beszél a városban, újságcikkek jelentek meg e témában, a bizottságok tárgyalták. Az erdészet meg „vakargatja a fejét” és azt mondja: „hoppá, a kőszegieknek valóban egy fegyver van a kezükben” – ha a népszavazásra sor kerül.
Sajnálatos, hogy az önkormányzat, a bizottságok részéről is aggályok merültek fel, amelyek a sajtóban is megjelentek. Ők – javaslattevőként – abból indultak el, hogy a kőszegi utak nagyon rossz állapotban vannak, nem bírják tovább a terhelést.
Kőszeg egyszer már a múltjában (a ’70-es években) kinyilvánította a véleményét és azt mondta, hogy köszöni, nem kér a városon átvezető kamionokból. Azóta ezek a járművek – bár kisebb súllyal – de újra visszaszivárogtak a kőszegi utcákba.
Ellenvetés volt a népszavazás miatt az is, hogy mintegy 4,5 millió Ft-tal terhelné meg a város költségvetését, de neki az a véleménye, hogy vannak más, egyéb – adott esetben szintén felesleges – dolgok is a költségvetésben.
Ugyancsak ellenvetés volt az is, hogy a 7,5 tonnás súlykorlátozás esetleg visszatartja a befektetőket a várostól. Nem akar senkit sem megbántani, de a befektetők már több mint 20 éve masszívan vissza vannak tartva Kőszegtől és sajnos sokféle más visszatartó erő is van a városban.
Mindent összevetve, a rendelkezésre álló információk alapján a jegyző úrnak ezennel átadja írásban a népszavazás kezdeményezésének visszavonását. (Jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Reméli, hogy ez a képviselő-testület hamarosan fog még erről a súlykorlátozásról beszélni előterjesztések, javaslatok formájában annak érdekében, hogy a kőszegi utak legyenek megóvva és a nehézgépjárművek általi terhelés legyen csökkentve.

A dokumentum átadása után a polgármester kéri, hogy – mivel az okafogyottá vált – a képviselő-testület vegye le a napirendjéről. Ezt a képviselők 11 igen szavazattal el is fogadják.


A 6. napirendi pont tárgyalása:

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének tervezete csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető szóbeli kiegészítést tesz.
A 2013. január 1-jén megalakult Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését, a közös hivatal működési és fenntartási költségeit a megkötött megállapodás alapján a képviselő-testületek határozattal állapítják meg.
A megállapodásban foglaltak szerint az állami támogatás feletti kimutatás szerinti különbözet az önkormányzatokat a lakosságszám arányában terhelik oly módon, hogy Bozsok és Velem község lakosságszámára eső részéhez: Bozsok önkormányzata 40%-kal, Velem önkormányzata 60%-kal járul hozzá.
A hivatalnál a bérek a november végén elfogadott rendelet szerint lettek beépítve, számolták továbbá a kötelező minimálbér emeléssel is.

Kérdések és hozzászólások:

Sas Norbert elmondja, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 7 igen szavazattal elfogadásra ajánlotta.

Dr. Zalán Gábor jegyző – ahogyan a bizottsági üléseken is elhangzott – hozzáfűzi, hogy a hivatal személyi állományára vonatkozó összegben mintegy 30 millió Ft többletet tartalmaz a megjelölt összeg, de ezt más forrásból szerezték meg a dolgozók béréhez való hozzájárulásként. Ennyivel tehát kevesebb a saját bevételből való pótlás. Az 5 projektmenedzser kolléga bérét a különböző projektek e soron elszámolható pénzéből fedezik, 2 pénzügyes kolléganő bére pedig a gyermekétkeztetésre kapott normatíva elszámolás terhére történik.

Fekete-Pataki Edit jelzi, hogy a humánerőforrás bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Kiss Péter jelzi, hogy ez volt a városfejlesztési bizottság véleménye is.

Táncsics Péter köszöni jegyző úrnak és osztályvezető asszonynak azt a részletes kimutatást, amit ő kérésére e tárgyban kapott. A kérése arra irányult, hogy hogyan is alakul az önkormányzat és a hivatal költségvetése. Ő vállalja inkább, hogy akár háromszor is kérdez, minthogy kellő információ nélkül döntsön bármiben is.
Neki mindig is feltűnt, hogy a város a szabadon álló forintokból viszonylag sokat költ bizonyos feladatokra. Ugyanis Magyarország központi költségvetése egyes dolgokat 100%-on, másokat egyáltalán nem, míg megint más feladatokat csak részben finanszíroz. Ilyen az önkormányzati hivatalok létszáma is. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 56 fővel dolgozik, ebből az állam 35 főt fogad el és ennyit finanszíroz. Az 56 főben valóban vannak olyan dolgozók, akiknek a bére pályázatokból van fedezve, ehhez semmit sem kell hozzátenni. Vannak természetesen olyan feladatok, amelyek – jellegükből adódóan – pénzbe kerülnek.
Ő a mai napon – a költségvetés tárgyalásának a napján – megfogadta, hogy nem akar senkitől sem egy forintot sem elvenni és támogatni fog valamennyi előterjesztést.
Viszont a pénzügyi egyensúlyt két módon lehet megteremteni: a kiadások csökkentésével és a bevételek növelésével. A képviselő-testület előtt áll a cselekvési program elfogadása, így az előttünk álló hónapok is erről fognak szólni. Már a következő hónaptól is minden változhat és remélhetőleg romlani nem, csak javulni fog az önkormányzat jelenlegi pénzügyi kondíciója.
Kéri, hogy a város lakossága legyen folyamatosan tájékoztatva arról, hogy mire megy el a költségvetésben szereplő 4 milliárd Ft. Mert maga a költségvetési rendelet még a képviselők számára is egy labirintus, egy útvesztő, de a kőszegi polgárok számára egy fekete folt. A lakosság kedélyállapotát nagyban befolyásolja pozitív irányba, ha minél több információt kap erről.

Básthy Béla szerint a lakosságot természetesen mindenről tájékoztatni fogják. Ezért is kérte jegyző urat, hogy hangsúlyozza ki: az elnyert pályázatokból mennyit tudunk a saját stábunk megerősítésére fordítani. Már a pályázatok beadásakor is úgy kell ügyesen tervezni, hogy ezt a fedezetet be kell építeni és ez mindig meg is történik. 187 millió Ft-ot ad tehát az önkormányzat erre a célra, de ebből 30 millió Ft-ot pályázati forrás fedez, nem a kőszegi adófizetők pénzéből van elkülönítve.

Mivel további észrevétel nem hangzik el, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, a képviselő-testület pedig 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


18/2020. (II. 13.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő: folyamatos.


A 7. napirendi pont tárgyalása:

A 2021-2023. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak tervezete csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető szóbeli kiegészítést tesz. Az államháztartási törvény előírása szerint a képviselő-testületnek még a költségvetési rendelet elfogadása előtt el kell fogadnia a középtávú tervezés keretszámait. Ez mutatja meg az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét, továbbá azt, hogy van-e hitelfelvételre lehetősége.
A tavalyi évben hitel felvételét tervezte az önkormányzat, aztán ez a döntés vissza lett vonva. Ebből kifolyólag módosítva lettek a keretszámok, hiszen nincs visszafizetési kötelezettsége az önkormányzatnak. A tavalyi évhez képest kicsit változtak a helyi adóból származó bevételek is.

Kérdések és hozzászólások:

Fekete-Pataki Edit elmondja, hogy a humánerőforrás bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Kiss Péter elmondja, hogy ugyanez volt a városfejlesztési bizottság véleménye is.

Sas Norbert is arról tud beszámolni, hogy a pénzügyi bizottság is támogatta a határozati javaslatot.

Básthy Béla kérdezi: jól tudja-e, hogy ennek az előrejelzésnek az a legfontosabb kihatása a hitelfelvételi korlát meghatározása?

Cserkutiné Stipsics Edina válasza szerint igen, ebben van szerepe. De ha az önkormányzat hitelt akar felvenni, akkor azt már ebben a kitekintő határozatban is meg kell jeleníteni. Az önkormányzat a saját bevételének 50%-áig vállalhat hiteltörlesztést és ezt a költségvetési rendeletbe is bele kell foglalni. Csak utána lehet a hitel érdekében kormányengedélyhez fordulni. Erre év közben november 5-ig van lehetőség.

Táncsics Péter kicsit összegzi a helyzetet: az önkormányzat hitelképes – ez jó. A városnak nincs hitele – ez is jó. Egyébként a hitelfelvétel nem ördögtől való gondolat. Remélhetőleg olyan fejlesztéseket fog ez a képviselő-testület kezdeni, amibe – akár hitelfelvétellel is – de bele kell vágni, mert fontos.

Básthy Béla azért tette fel ezt a kérdést, mert ha lenne a kitekintő határozatnak pld. a normatívákkal vagy egyéb állami támogatásokkal kapcsolatos összefüggése, akkor az óvatosságra intene az ehhez történő hozzányúlásra vonatkozóan.
De mivel ilyen nincs, javasolja, hogy a 2023. évi, új oszlopban legyen a képviselő-testület olyan bátor, hogy a saját adóból származó bevételt 500 millió Ft-ra tervezze be. Ennek indoka az, hogy eddig még minden évben a tervezett 420 millió Ft felett voltak a helyi adókból származó bevételek. Kérdezi, hogy van-e ez ellen bármi ellenvetés?

Táncsics Péter szerint ugyanez már elhangzott bizottsági ülésen is, ahol kicsit vészjósló volt a válasz. Miért esik vissza a következő évben a tervezett adóbevétel? Nem tervezhető biztonsággal a jövő évre sem? Esetleg az iparűzési adóra vonatkozó jogszabályváltozás miatt, mert felröppentek ilyen hírek is.

Cserkutiné Stipsics Edina szerint nemcsak a törvénymódosítás ennek az oka. A bevétel teljesen attól függ, hogy milyen nyereséggel dolgoznak a cégek. Előre nagyon nehéz megjósolni, hogy milyen nyeresége lesz egy vállalkozásnak. December 20-ig kell a vállalkozásoknak a tervszámaikat feltölteniük és ez egy nagyon változó szám.

Básthy Béla több cégvezetővel is tárgyalt az elmúlt hónapokban, senkitől sem kapott visszaesésről híreket, sőt, inkább jó jelzéseket hallott. A kitekintő határozatban 2-3-4 év átlagáról van szó. A 420 millió Ft-ra vonatkozó tervezett bevétel kicsit pesszimizmusra utal, ő nem lát erre semmilyen okot. Továbbra is javasolja, hogy a 2023. évi összeg 500 millió Ft-ban legyen meghatározva, mert ezt már a valós tavalyi bevétel is meghaladta.

Végül a vitát a polgármester lezárja és szavazásra bocsátja azzal együtt a határozati javaslatot, mely szerint a 2023. évi középtávú tervben a helyi adókból származó bevétel 450 millió Ft 500 millió Ft legyen prognosztizálva. A képviselők ezt 11 igen szavazattal el is fogadják.


19/2020. (II. 13.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a 2021-2023. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámait jelen határozat melléklete szerint elfogadja.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


A 8. napirendi pont tárgyalása:

Kőszeg Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelettervezet csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Básthy Béla polgármester szóbeli kiegészítést tesz. Elsőként megköszöni a hivatal munkatársainak és az intézményvezetőknek a költségvetés összeállításában végzett munkáját. Mindenki őszinte, sokszor vívódó beszélgetéseken van túl.
Összességében az kell kihangsúlyozni, hogy az önkormányzatnak szabad forrása sajnos nincs. Ez mellett szem előtt kell tartani az állami költségvetési politikáját, azaz amely alapján az állam az önkormányzatoknak támogatást nyújt. Azt is ki kell hangsúlyozni, hogy az állam soha nem fedezte 100%-ban az önkormányzati feladatok ellátását. A törvény úgy rendelkezik, hogy az önkormányzat a feladatai ellátásához szükséges forrást állami támogatásból és saját bevételekből teremti elő.
A városnak az a célja és ő is azért dolgozik, hogy a saját bevételek és az állami támogatások is minél magasabbak legyenek.
Az állami támogatások minden sorára feladat van meghatározva, ezeket másra nem lehet felhasználni. Idén ennek összege 896 millió Ft-ot tesz ki, ez 34 millió Ft-tal haladja meg a tavalyi összeget.
A város több címen is kap állami támogatást: általános működési támogatásra (ez 12 millió Ft-tal nőtt a tavalyihoz képest), köznevelésre (ez az óvodákat érinti, ami 9 millió Ft-tal nőtt), szociális, gyermekjóléti feladatokra és gyermekétkeztetésre (ez 10 millió Ft-tal nőtt), kulturális feladatokra. Ezen belül a múzeum támogatása mintegy 3 millió Ft-tal nőtt.
A saját bevételekről ma már volt szó. Így nyilván szólni kell arról is, hogy a város mind az állami, mind a saját bevételeit milyen elvek szerint, hogyan használja fel.
Kőszeg Város Önkormányzata jelenleg több évre elhúzódó feladatai megvalósításának a csúcsidőszakában van. A 2014-2021. évekre vonatkozó EU-s fejlesztési ciklus utolsó két évébe fordultunk. Nagyon jelentős fejlesztési projektek megvalósítása folyik Kőszegen. Ezeket az 5. sz. melléklet tartalmazza. Ezeknek a fejlesztéseknek a tervezése 3-4, vagy még több éve indult el. Legfontosabb cél, hogy ezek sikeresen lebonyolódjanak úgy, hogy az elnyert forrásokat ne kelljen visszaadni és ezeket a projekteket forráshiány miatt lemondani se kelljen. Sajnos az elmúlt 3-4 év piaci árváltozásai miatt nagyjából 100 millió Ft az, amit ezekhez a projektekhez „valahonnan” hozzá kell tenni. Ennek legkézenfekvőbb forrása a saját bevétel lenne – ha van. Ő azon dolgozik, hogy ezekhez még további forrásokat is szerezzen, bármilyen állami támogatás (rendkívüli stb.) formájában.
A projektek megvalósítása kihat az intézményekre is, hiszen ezeknek a fejlesztéseknek a jelentős része vagy ott történik, vagy az ő bevonásukkal valósul meg, ezért is fontos, hogy ezek a pályázatok célba érjenek. Ennek okán is az intézmények és a hivatal stabilan tartásával terveztek.
A költségvetés tervezése a kiadási oldalon takarékosnak mondható.
Azoknál az intézményeknél, ahol alacsony a létszám, ott a béreket 100%-on engedték tervezni. A hivatal 95%-on van tervezve, mert akár betöltetlen állás, akár betegség miatt – a tapasztalatok alapján – esetleg megtakarítás várható. Örömteli, hogy a tavalyi illetményalap emelés beépült a hivatal költségvetésébe. A kőszegi hivatalt egyébként nem szerencsés sem a kelet magyarországi, sem a Kőszegtől két km-re lévő, határon túli hivatalokkal összehasonlítani. A munkavállalói lojalitás és a város iránti elkötelezettség miatt remélhetőleg nem mennek el a dolgozók.
Ehhez kapcsolódnak a jubileumi kifizetések is. Idén több dolgozó is jubileumi jutalomra jogosult az önkormányzatnál és az intézményeknél, ezért 15 millió Ft-ot kell erre biztosítani, de ez egyrészt kötelező is, másrészt a dolgozók számára fontos a teljesítményük elismerése és gratuláció jár nekik.
A minimálbér emelésével is számoltak a rendelettervezetben.
Változnának viszont a képviselői és a bizottsági tiszteletdíjak mértéke, ez 1,2 millió Ft-tal emelné meg a kiadásokat. Azt elsőként ki kell hangsúlyozni, hogy a kőszegi képviselők mintegy 200%-kal kevesebbért dolgoznak, mint más vasi városokban. Ennek ellenére ő csupán a külső bizottsági tagok tiszteletdíját javasolja felemelni 18 ezer Ft-tól 25 ezer Ft-ra, illetve a több bizottsági tagság után járó tiszteletdíj változna.
A civil szervezetek juttatásai közül ki kell emelni a sportszervezetek támogatását, valamint azokat, amelyek valamilyen feladatot vállaltak át az önkormányzattól. A natúrparkkal ellátási szerződése van a városnak, a jól bevált turisztikai menedzser bére is a natúrparknak kerül átadásra. A többi civil szervezet közül azokat preferálták, amelyek jubilálnak, tekintettel arra, hogy tavaly egységesen 20% emelés történt.
Városüzemeltetői feladatokra az idén 37 millió Ft-tal többet különítettek el, ezek megrendelések alapján történnek. E körbe tartoznak az utak felújítása, zöldfelületek tisztántartása stb. Így lehetséges, hogy 91 millió Ft-ot lehet ez évben az utakra költeni. Ebben a súlyadó helyben maradó része 38 millió Ft, 23 millió Ft a közvetlen támogatás, továbbá a saját bevételekből is próbálnak erre költeni.
Nem szerepel a tervezetben a Dózsa György utca felújítására kapott 100 M Ft összegű külön állami támogatás, mert erre még nincs támogatási szerződés.
Vannak viszont olyan pályázatok, amelyeket előre meg kell finanszírozni és ez nagy kihívás. Felmerül az esélye annak, hogy esteleg áthidaló pénzeket kell felvenni. Ha viszont ez az év zárónapját meghaladja, akkor ahhoz már állami hozzájárulás kell. Erre vonatkozóan természetesen – ha szükség lesz rá – külön előterjesztés alapján dönt a képviselő-testület.
A vagyonhasznosítás területén a kőszegfalvi Readiness-telkek eladásával számoltak 72 millió Ft-tal, 18 millió Ft-ot pedig az egyéb értékesítendő ingatlanok eladásából állítottak be.
A következő ülésen elő lesz terjesztve a 2020. évi vagyonkoncepció. Ő javasolni fogja, hogy érdemes elgondolni a lakásállomány nagymértékű eladásán, mert más városoknak is sokkal kisebb lakásállományuk van.
Összességében nagyon fegyelmezett gazdálkodásra lesz szükség a fejlesztések elindítása miatt. Utóbbiakat ugyanis csak akkor lehet elindítani, ha a befolyik a tervezett bevétel.
Tavaly nagy különbség volt az elfogadott költségvetés és a zárszámadás között, ezáltal is sikerült forrásokhoz jutni. Remélhetőleg ez az idén is így lesz.
Végezetül kéri, hogy a képviselő-testület támogassa a költségvetést és azt is, hogy közösen meg tudják ezt valósítani.

Kérdések és hozzászólások:

Cserkutiné Stipsics Edina jelzi, hogy az előző napirendben elfogadott középtávú tervezési keretszámok a költségvetési rendeletnek is melléklete, ezt itt is javítani kell.Kőhalminé Major Judit könnyvizsgáló is ismerteti a véleményét.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet abban a formában és határidőben lett előterjesztve, amely megfelel a vonatkozó jogszabályoknak. Az előterjesztésben bemutatott feltevéseknek és az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi olyan lényeges információ nem jutott a tudomásukra, ami miatt úgy kellene megítélniük, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapját.
Azt látni kell, hogy az önkormányzat mozgástere relatívan korlátozott. Ez kifejeződik abban, hogy magas a főösszeg, magasabb a tavalyi eredeti előirányzatnál és az állami költségvetésből származó bevételek teljesen kötött felhasználásúak – ahogyan polgármester úr is említette. Van még egy magas összeg, a belső finanszírozás, ami a pénzmaradványt jelenti, de ennek jelentős része is elkötelezett.
A költségvetési rendelettervezet ír arról, hogy a legfontosabb feladat az önkormányzat működőképességének a fenntartása. Az önkormányzat az állam támogatásán felül 450 millió Ft-ot biztosít működési körben az intézmények fenntartásához, ez az összeg a közhatalmi bevételeknek a 75%-át teszi ki.
Sérülékeny pontja a költségvetésnek a tartalékolás kérdése. Csupán 11,4 millió Ft az, ami e célra be van építve, ebből 5 millió Ft azonnal a vis maiorban kerül felhasználásra. Ez a kiadásoknak a 0,25%-a, ami rendkívül alacsony szám. Nyilván javíthat a költségvetés pozícióján a minimálbér fedezetére várható állami támogatás.
A rendelettervezet intézkedik a végrehajtás szabályairól is. Úgy látják, hogy ha ezek szigorúan betartásra kerülnek, akkor a működési és a fejlesztési feladatok – mind az önkormányzatnál, mind az intézményeinél – külső erőforrás nélkül biztosíthatók lesznek. De ahogyan elhangzott: más a hitel és más az áthidaló hitel.

Fekete-Pataki Edit jelzi, hogy a humánerőforrás bizottság megtárgyalta a 2020. évi költségvetés tervezetét és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Kiss Péter elmondja, hogy ugyanez volt a városfejlesztési bizottság véleménye is.Sas Norbert szerint polgármester úr kellő alapossággal és részletesen ismertette a 2020. évi költségvetés tervezetét. A pénzügyi bizottság ülésén a könyvvizsgáló is kifejtette a véleményét. A bizottság részéről módosító javaslat nem született, így a rendelettervezetet elfogadásra ajánlották.

Rába Kálmán a bizottsági ülésen sem támogatta a költségvetést – a képviselői tiszteletdíjak megemelése miatt. Véleménye szerint ezt már az alakuló ülésen elő kellett volna terjeszteni. Ő egyébként 2014-ben sem támogatta a képviselői és bizottsági tiszteletdíjak elfogadását. Mindenki tisztában van azzal, hogy ha jelentkezik egy ilyen feladatra, akkor milyen juttatásban fog részesülni. Ez miatt most ő nem tudja támogatni ezt az előterjesztést.
Sok információ elhangzott a költségvetésről, mindenki tisztában van vele, hogy mik a problémák a városban. Lehetne elsőként az úthálózatot említeni, de sportszerűtlen lenne bárki részéről, ha módosító indítványt terjesztene elő a költségvetéshez forrás megjelölése nélkül.
Elsősorban a bevételeteket kellene növelni, de nehéz a működő tőkét ide csábítani. Az elmúlt évtizedekben semmilyen, magasabb iparűzési adót fizető cég nem vetette meg a lábát Kőszegen. Valószínűleg ez csak a mindenkori magyar kormány közbenjárása esetén lehetséges. Csak így lehetne 10 vagy akár 100 milliós bevételhez jutni.
Polgármester úr is utalt rá, hogy örvendetesek ugyan a nemzeti források, de ezek nem kiszámíthatóak, így a hosszú távra való tervezést és az egymásra épülő beruházásokat megnehezítik. Hasznos lenne legalább 10 éves intervallumban a kormány finanszírozási terveit megismerni, de – tekintettel a szabad választásokra – ez természetesen lehetetlen.
Kérdezi még a következőket: a tavalyi évben – az önkormányzati választások hajrájában – nagy gondot okozott a lomtalanítás anyagi vonzata. Akkor még Ágh Péter országgyűlési képviselő segítsége is kellett ahhoz, hogy ez ne kerüljön súlyos milliókba, továbbá, hogy ne gyűjtőpontos hanem a hagyományos házhoz menő módon történjen meg. Az idén lesz-e ennek költsége?
Maga is örvendetesnek tartja, hogy a vis maior összeg valamivel magasabb a tavalyinál.
Végül köszönetet mond és elismerését fejezi ki azoknak, akik a költségvetést összeállították, hiszen a rendelkezésre álló forrásokból tudnak dolgozni ők is. Összegzésül: a képviselői bérnövekedés miatt ezt a költségvetést nem tudja támogatni.

Básthy Béla megjegyzi, hogy bért csak ő kap, a képviselők tiszteletdíjat. Utóbbinak a mértéke is ehhez a szóhoz igazodik. Szerinte a tervezetben szereplő tiszteletdíj emelés igazán mértéktartó.
Tavaly a szolgáltatónak a lomtalanításra vonatkozó megkeresése első körben valóban meghaladta a 10 milliós összeget. Akkor az országgyűlési képviselő úr segítségét kérték, továbbá voltak a minisztériumban is ez ügyben. Ennek nyomán jelentős csökkenést ért el az önkormányzat e téren, az induló helyzethez képest sokkal jobbat sikerült elérni. De a lomtalanítás módja is kérdéses volt.
A gazdaságfejlesztést illetően nem szeretné elkiabálni, de nemrég a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen járt ez ügyben. Azon dolgozik, hogy a kőszegi befektetési lehetőségek – amelyek a honlapon is megtalálhatók – bekerüljenek az ügynökség rendszerébe, ezzel a kőszegi lehetőségek kiajánlása talán eredményesebb lesz.

Terplán Zoltán kéri, hogy a visszavont népszavazási kezdeményezés költségvetési vonzatára való utalás kerüljön ki az anyagból.

Velkyné Ball Andrea tudomása szerint a Kőszegfalvi SE ingatlanbővítéshez nyert pályázatot. Ehhez az egyesület önerőt kért az önkormányzattól, amire vonatkozóan tavaly december 15-ig be is adta a kérelmét. Ennek ellenére a sportegyesület számára a működési támogatáson felül, ez e kért önerő nem szerepel a költségvetésben.

Básthy Béla azt tartja elképzelhetőnek, hogy az egyesület a beszámolója részeként nyújtotta be ezt az igényt és utóbbi nem jutott el hozzá. Utána fognak nézni a beadványnak, de ő meg azt kéri, hogy az ilyen kérelmeket mindig személyesen hozzá címezzék.

Táncsics Péter szerint mindig rendkívül nehéz érdemben az önkormányzati ciklus első költségvetéséhez hozzászólni. A pénz sose elég, mindig lenne egy-egy jogos kérés: egy család, akit támogatni kellene; egy út, ami felújításra szorul; egy tornaterem, amire ráférne egy kis rekonstrukció. A bizonytalanság sok, az információ sokszor kevés.
A korábbi gyakorlatban a képviselők sokkal jobban rá tudtak készülni a költségvetésre, mert a rendelet alkotását megelőzte a költségvetési koncepció vagy az első olvasatban való tárgyalás. Ehhez képest most a költségvetés elfogadása gyakorlatilag egy hét alatt lezajlik, így a képviselők mozgástere nulla. Bármilyen módosítási kérelem egyből fedezet megjelölését igényli a tervezetben és ez csak mástól elvéve lehetséges.
Van egy szerkezeti struktúrája a városnak, aminek a folytonossága az elmúlt évtizedekben alakult ki. A költségvetésben továbbra is cél a működőképesség megőrzése. Erre irányul a költségvetés nyelvezete is, amely mindig szegényes, kicsit mindig szomorkás. Ő azt gondolja, hogy ennél egy kicsit azért jobb a helyzet, mert azért zajlik az élet Kőszegen. Rengeteg beruházás indult el a városban és ezek pénzügyi kihatásai ezt az évet is terhelik. Szinte minden intézményt és városrészt érinti az a temérdek pénz, amit az EU és a Kormány biztosít Kőszeg számára. Szinte minden intézménynél eszközbeszerzés vagy beruházás valósult meg, amelyek révén napról napra komfortosabban fognak dolgozni. Ezek nagyon jó dolgok.
Van viszont egy-két negatívum is. Ő nagyon várta, de nyilván a ciklus első költségvetésében nem könnyű a nagy álmok megvalósulását keresni. A jövő hónapban lesz elfogadva a képviselő-testület cselekvési programja, így ő azt gondolja, hogy csak azután kezdi el az igazi munkát az új képviselő-testület. Ez a költségvetés tehát a tavalyi év befejezése lesz. Jó lenne, ha a jövőbeli költségvetésekben nagyobb mozgástere lehetne a képviselő-testületnek, az egyéni képviselőknek.
Egyesületük kezdeményezte számos új rendelet és koncepció felülvizsgálatát, megalkotását. Ezekből szerinte komoly pozitív költségvetési változások várhatók.
Annak ő is örült, amit a könyvvizsgáló jelzett, azaz legyen nagyobb tartalék. Bármikor bekövetkezhet egy negatív eseménysor, vagy adódik egy váratlan esemény, amelyekre azonnal reagálni kell.
Az önkormányzat támogatási rendszere nagyon gáláns és bőkezű. De ez akkor lenne igazságos, ha mindenkinek ugyanolyan lehetőséget biztosítana – ahogy a bölcsődénél is. Örül, hogy képviselőtársa felhozta a Kőszegfalvi Sportegyesület kérelmét. Szerinte akkor cselekszik jól a képviselő-testület, ha ugyanazt a támogatást és működési lehetőséget biztosítja minden kőszegi zenészpalántáknak mint amit minden sportolónak: azaz mint egy futballistának, atlétának, síugrónak.
A vagyonkoncepció felülvizsgálata egyrészt szükség is lesz, másrészt lehetőséget is adhat. Elhangzott, hogy Kőszegen még mindig magas a bérlakások aránya. Ezeknek a lakásoknak a műszaki állapota a legrosszabb. Eladásuk egyrészt indokolt is lehet, hogy a költségvetésbe bevételt biztosítson, másrészt ismét beindult az országban egy bérlakás építési hullám. Ehhez támogatást kaphatnak akár önkormányzatok, akár gazdasági társaságok. Ezt az opciót és fenn kell tartani, mert a lakosság is igényelné.
Az Írottkő Natúrparkért Egyesület esetében nem tartja szerencsésnek, hogy az önkormányzat egy biankó szerződést kötött, melynek értelmében az egyesület támogatása a mindenkori idegenforgalmi adóbevételhez igazodik. Az idén januárban egy új rendszer jelent meg az idegenforgalmi adó beszedésében, amely komoly bevétel növekedést fog jelenteni. Ezen kívül, minden IFA Ft-ot az állam megtold ugyanannyival. Ennek nyomán kiugróan magas bevétel várható, ezért a natúrparkkal kötött megállapodást javasolja felülvizsgálni 2020.-ban.
Ezeknek a gondolatoknak az ismertetésével a költségvetésre vonatkozó rendelettervezetet elfogadásra javasolja és bízik benne, hogy szép év elé néz Kőszeg.

Harkai Norbert számára is még sok helyen labirintusnak tűnik a költségvetés és több mindent nem ért benne. Ezért nem is fogja elfogadni. Sajnos azt már sokszor megkapta, hogy a népszavazási kezdeményezés 4,5 millió Ft-ba került volna a városnak, de mivel ő ezt ma visszavonta, ettől a költségtől „megszabadult” a város. Egyébként nem gondolja, hogy ezen kiadás miatt szegényedett volna el a város és ebben ő lett volna a vétkes.
Az látnivaló viszont, hogy nagyon szegény a város költségvetése. Olyant pld. senki nem vet fel, hogy a vadonatúj közvilágítás miért „fáj” 25 millió Ft-ba a városnak – ennek indoka nyilván a már megkötött szerződésben keresendő. Senki nem kérdezi meg, hogy a művelődési központ miért kap 67 millió Ft támogatást, miért nem 62 milliót, vagy 59 milliót – vagy akár 0 Ft-ot. Ugyanakkor nincs köztemető, nincs körforgalom, csak meg kell nézni, hogy milyen állapotokban vannak az utak, a közterületek. Ezért mindez megkérdőjelezi számára azt, hogy legyen-e várszínház Kőszegen.
Ezeket ő azért veti fel, mert az Összefogás Kőszegért Egyesület szeret olyan dolgokat támogatni, képviselni, ami a kőszegi lakosokat érinti.
Most nyilván el lesz fogadva a költségvetés, remélhetően gazdasági szakemberek is látták. Képviselőtársához hasonlóan ő is azon az állásponton van, hogy pénzt ma elvenni senkitől nem akar. Sajnálatos, hogy szegény a város. Remélhetőleg az elkövetkezendő 5 évben majd megnevezheti a képviselő-testület azokat a személyeket, akiknek ez köszönhető, azaz, hogy egy 30 évvel ezelőtti virágzó városból egy ilyen költségvetésű és működésű település lett. Polgármester úr utalt a natúrpark egyesületre is. Ennek irodaként való fenntartásával egyetért ugyan, de azért a nagy turisztikai fellendülés hatását még nem látjuk. Ebben csak akkor lenne változás, ha pld. Sárvárhoz hasonlóan mintegy 300 millió Ft-os idegenforgalmi adóbevételt tudhatna magáénak a város, a jelenlegi 20 millióhoz képest.
A parkolási tételnél a bevételnél és a kiadásnál is 18 millió Ft szerepel. Azzal tisztában van, hogy ez a remélt bevétel, de így ez a tevékenység is 0 Ft-os marad. Az Összefogás Kőszegért Egyesület az elmúlt időszakban többször is adatigényléssel élt a fizető parkolással kapcsolatban és hasonló összegeket kaptak válaszként. Nekik az az álláspontjuk, hogy 10 millió Ft-ban húznák meg azt a határt, amely bevétel a parkolásból képződjön. Ez az a bevétel, amellyel még a város lakosainak a nyugalma biztosítható lenne. Egyébként a megyei városok közül egyedül Kőszegen van fizető parkolás Szombathelyen kívül. Kérdés, hogy jó-e ez a helyzet így? Megéri-e a városnak, hogy az emberek bedobálják azt a rengeteg pénzt az automatákba a parkolásra, nem is beszélve a turistákról, mellette meg mindenkinek csak gond az üzemeltetés. Ez szerinte mind csak rosszat von maga után – egyáltalán érthetetlen is, hogy miért ilyen rossz rendszert üzemeltet a város.

Básthy Béla úgy látja, hogy mindenki hozzászólásán érezhető, hogy nagy felelősséggel kezeli a város költségvetését és ez nagyon fontos. A képviselő-testületnek nagy felelőssége van a pénzügyi szempontok miatt is, meg azon folyamatok miatt is, amelyek – jól vagy rosszul – működnek, illetve amelyek esetleg beavatkozást igényelnek.
Elsőként Táncsics Péter által elmondottakra reagál. Azzal mindenki egytért, hogy jó lenne magasabb összeget elkülöníteni a vis maiorra, a város tisztaságára is többet kellene költeni, de akár abban is, hogy a civil szervezetek támogatására esetleg egységjuttatást nyújthatna az önkormányzat. Utóbbi biztos jó dolog lenne, de azért ennek vannak pénzügyi és egyéb korlátai is. A sportkoncepció kapcsán lesz majd alkalom erről beszélni. Jelenleg az az elv a támogatásoknál, hogy az önkormányzat az egyes sportegyesületekre milyen szintű létesítményüzemeltetési feladatokat bízott rá, illetve van-e olyan, ahol ilyen nincs. Van egy olyan sportegyesület, amely számára egy egész sporttelepet adott át a város – ez nyilván befolyásolja a támogatást is, de természetesen ez sem „patikamérleggel van kimérve”. Ráadásul ezt a sporttelepet más egyesületek is használhatják.
A natúrpark kapcsán ő úgy látja, hogy ez az egyesület eredmény alapú finanszírozást kap, amiben van fék is, ugyanis mindig 4 évre van összevetve az idegenforgalmi adó. Ezzel ugyanis a „gyenge évek” visszahúzzák az átadandó összeget. Most ebben az évben 18 millió Ft-ot úgy ad át a város, hogy 22 millió Ft volt a tavalyi IFA bevétel, azaz visszafelé történik a korrekció. Ugyanakkor ebben szerinte van motiváció is, meg benne van a tavalyi tarifa-emelés is. Az egy pozitív remény, hogy ha ez elér egy bizonyos szintre, akkor valóban plafonokat kell produkálni, de ez még arrébb van. Nyilván, ha 100 millió Ft lenne az IFA bevétel, azt nem adná át a város teljes egészében az egyesületnek. Az idegenforgalom Kőszegen még az építkezési fázisban van. Vannak eredmények a szálláshelyek forgalma terén, de várjuk ennek a folytatását. Egy hasonlattal élve: most még csak locsolgatjuk a növény tövét, de szeretnénk már látni, hogy teremjen is. Ez tehát a cél.
A közvilágításra tervezett 25 millió Ft-ot azért kell fizetni, mert az a bérleti díj. De ehhez valóban ismerni kell a megkötött szerződés tartalmát és konstrukcióját.
A jelenlegi parkolási rend felülvizsgálata szinte minden szervezet terveiben szerepel. Kéri, hogy ennek részleteibe a képviselő-testület majd a tervezett előterjesztés kapcsán menjen bele.

Mivel további észrevétel nem hangzik el, a 2020. évi költségvetési rendelettervezettel kapcsolatos vitát lezárja. Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet azzal, hogy annak 6. melléklete az elfogadott kitekintő határozat módosított tartalmával egyezzen meg.

Ezután a képviselő-testület 9 igen, 2 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:


Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2020.(II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről


(A rendelet szövege jelen jegyzőkönyv melléklete.)A 9. napirendi pont tárgyalása:

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) ön-kormányzati rendelet módosítására irányuló képviselői javaslat csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Táncsics Péter önkormányzati képviselő – előterjesztőként – szóbeli kiegészítést tesz. Elsőként megköszöni a képviselő-testületnek, hogy az előző ülésen – amikor ő nem volt jelen – levették a napirendről az előterjesztést, azaz megvárták a napirend tárgyalásával.
Az SZMSZ módosítására vonatkozó javaslatait már az alakuló ülésen vetette fel. Akkor talán sem az idő, sem a mód nem volt alkalmas ennek megtárgyalására és azt ígérte, hogy az SZMSZ módosítására vonatkozó javaslatait írásban nyújtja be – hiszen ez a képviselő-testület elkövetkezendő 5 éves működését alapozza meg.
Javaslata 4 pontot tartalmaz. Ezek közül a 4. pontot – amely a kitüntetések adományozásának döntéshozatalára vonatkozott – a bizottsági ülésen elhangzottak, valamint a jegyző úrral folytatott egyeztetés nyomán visszavonta, így ez okafogyott. A kitüntetésekről szóló rendelet egész felülvizsgálatát egyesületük javasolni fogja.
Javaslata 1. pontját fenntartja. Ebben arra irányul a változatás, hogy legyen nevesítve az SZMSZ-ben az önkormányzat megjelenése a közösségi oldalakon is, továbbá, hogy az önkormányzat közleményeket bocsáthat ki önállóan vagy az intézményei, civil szervezetei stb. nevében. Ez a kommunikáció szerinte lekövetése lenne a mostani gyakorlatnak. Egy példa: a múlt héten jelent meg a Nemzeti Alaptanterv módosítása, amely Kőszeget is érinti. Ő biztosan javasolná, hogy a város valamelyik intézménye, alapítványa vagy az oktatással kapcsolatos bármelyik szerve mondja el az önkormányzat véleményét egy közlemény formájában. A városi nagyrendezvényekre folyamatosan felhívjuk a figyelmet közleményekkel, legyen az fesztivál, gasztronómiai rendezvény vagy sportesemény. Szerinte az SZMSZ módosítása ilyen formában egy plusz lehetőséget biztosítana szabályozott formában.
Javaslata 2. pontja a kihelyezett képviselő-testületi ülések tartására irányul. A kőszegfalvi városrészen és a lakótelepen javasolta kihelyezett ülések tartását és kérte, hogy legyen rögzítve ez az SZMSZ-ben. A lakótelepen a magas lakosságszám indokolja ezt, Kőszegfalván pedig a városrész hagyományai, a Kőszegtől való különbözősége. Eredetileg ő azt szerette volna, ha minden évben lett volna kihelyezett ülés, de elfogadja a pénzügyi bizottság módosító indítványát, amely arra vonatkozott, hogy 5 évente – azaz ciklusonként – csupán egy kihelyezett ülés legyen.
Javaslatának 3. pontja a rendkívüli előterjesztésekre irányul. Javasolja, hogy legyen törölve az SZMSZ-ből az azonnali előterjesztések kiosztásának a lehetősége. Ha bármilyen, rendkívüli előterjesztést, gyors döntést igénylő esemény vagy kérés érkezik az önkormányzathoz, nem hiszi el, hogy erről nem lehet a képviselőket tájékozatni. A két héttel ezelőtt tartott ülésen is volt ilyen rendkívüli előterjesztés – ha nem is nagy horderejű, de akkor is. Nem lehet felelősségteljes döntést hozni, ha néhány perc áll rendelkezésre csupán az elolvasáshoz, utánajáráshoz, átgondolásnak stb. E témakörben Láng Zsoltnak, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-KDNP frakcióvezetőjének a szavait idézi, mely szerint „korlátozná a demokratikus működésünket, ha egy hétfő este kézbesített napirendi javaslatról már kedden délben dönteni kellene.” Láng Zsolt azt javasolja, hogy legalább 18 óra időkeret teljen el a kiküldés és a döntés között. Ez a vélemény is alátámasztja az ő javaslatát. Nem szerencsés, hogy egy teljesen új napirendi pontot a reggel 9 órakor kezdődő képviselő-testületi ülés előtt 2 perccel kapnak meg a képviselők.
E három javaslatára vonatkozóan várja a képviselők véleményét.

Kérdések és hozzászólások:

Sas Norbert elmondja, hogy az ezt tárgyaló bizottsági ülésen ő nem volt ugyan jelen, de – ahogy elhangzott – a pénzügyi bizottság a 2. pontra vonatkozóan tett módosító indítványt.

Dr. Nagy Edina megjegyzi: ő úgy értelmezte, hogy a képviselő úr beadványában szereplő, 5. javaslat („új feladatként: Kőszeg Város Önkormányzata folyamatosan ellenőrzi ingatlanjaiban lakók személyét és tevékenységüket”) is az SZMSZ módosításához tartozhat.

Táncsics Péter jelzi, hogy ezt a javaslat nem az SZMSZ-hez tartozik, így ezt a pontot is visszavonja.

Harkai Norbert az Összefogás Kőszegért Egyesület tagja és vezetőjeként elsőként arra utal, hogy egyesületük nagy figyelmet fordít a közösségi oldalak használatára. Rengeteg programot szerveznek, sokat tesznek a város lakosságáért, de ezekről sem a kőszegi honlap – amelynek egyébként közszolgálati célja is van – sem Kőszeg Város facebook oldala nem számol be. Egyesületük már többször szót emelt ez ellen.
Úgy gondolja, hogy pld. a vaihingeni testvérváros hivatalos oldala vagy a vaihingeni újság a települést érintő minden történésről egészen biztosan beszámol. Ott egy helikopteres program esetén biztosan nem keresik a pilótát a szervezőn keresztül, amit majd egy órás vita követ. Szerinte politikai döntés van ez mögött és az egész országban visszaköszön ez a jelenség. Sajnos a város is ezt követi. Legutóbb polgármester úr is elmondta, hogy nagy ráhatással vannak a város facebook oldalára, de ez így nem korrekt. Ők csak a választáskor is megszokott fórumokat tudják továbbra is használni. Érthetetlen a számára, hogy ha van egy gyermekzsivajtól hangos ugráló