2020. Február 13., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2020. évi intézményi térítési díjainak megállapítása.
2. - A bölcsőde 2020. évre javasolt intézményi térítési díjának megállapítása.
3. - A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
4. - Állásfoglalás állampolgári kezdeményezésre indult helyi népszavazás ügyben (szóbeli előterjesztés).
5. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének jóváhagyása.
6. - A 2021-2023. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.
7. - Kőszeg Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
8. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló képviselői javaslat.
9. - A 3. sz. felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötése.
10. - A 2020. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
5. napirendi pont:
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2013. január 1-jén megalakult Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését, illetve a közös hivatal működési és fenntartási költségeit a megkötött megállapodás alapján a képviselő-testületek határozattal állapítják meg.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a vonatkozó jogszabályoknak illetve a megkötött megállapodásnak megfelelően elkészítettük, melyet az 1. számú melléklet kiemelt előirányzatonként tartalmaz.
A kiadási oldalon tervezett előirányzatok a közös hivatal egészére (velemi kirendeltséggel együtt) vonatkoznak, tehát a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok a megállapodásban rögzített 56 fő személyi jellegű kiadásait és járulékait, valamint a kőszegi székhely hivatal és a velemi kirendeltség működéséhez kapcsolódó dologi és felhalmozási kiadásokat tartalmazza.
A megállapodás alapján az állami támogatás feletti kimutatás szerinti különbözet az önkormányzatokat a lakosságszám arányában terhelik oly módon, hogy Bozsok és Velem község lakosságszámára eső részéhez: Bozsok önkormányzata 40%-kal, Velem önkormányzata 60%-kal járul hozzá.
A fentiek alapján a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásainak főösszege (a bevételi főösszeggel egyezően) 386 268 859 Ft, melyből személyi juttatások összege 253 482 614 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok összege 52 306 748 Ft, a dologi kiadások összege 75 229 497 Ft, beruházási kiadások összege 5 000 000 Ft, a felújítási kiadások összege 250 000 Ft. A közös hivatal saját bevételekkel és állami támogatásokkal nem fedezet kiadásaihoz az 1. számú mellékletben részletezettek alapján Kőszeg Város Önkormányzata 177 685 404 Ft működési és 4 919 065 Ft fejlesztési támogatással, Velem Községi Önkormányzat 5 968 473 Ft működési és 198 561 Ft fejlesztési, Bozsok Községi Önkormányzat 3 978 982 Ft működési és 132 374 Ft fejlesztési támogatással járul hozzá.
Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta 6 igen szavazattal egyhangúlag a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság megtárgyalta 5 igen szavazattal egyhangúlag a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta 7 igen szavazattal egyhangúlag a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Kőszeg, 2020. február 07.

Dr. Zalán Gábor jegyző nevében:


Cserkutiné Stipsics Edina s.k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző
Határidő: folyamatos

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)