2023. Szeptember 26., Kedd, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgáló szerződésének és alapító okirata módosításának a jóváhagyása.
3. - Tájékoztatás a Kőszeghegyaljai bezárt regionális hulladéklerakóról.
4. - A Rózsakereszt Kft. temetkezési szolgáltató székhelybejegyzési kérelme.
5. - Beszámoló a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2022/23. nevelési évéről.
6. - Az orvosi ügyelet ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződés meghosszabbítása.
7. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása (közüzemi költségekre).
8. - A 0186/196 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
10. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
1. napirendi pont:
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

2023. július 1-jétől megváltoztak a hulladékgazdálkodás szabályai, a hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólagos állami feladattá vált, a helyi önkormányzatok feladat- és hatásköre a jövőben kizárólag a köztisztasági közfeladatok (elhagyott hulladék felszámolása, közterület tisztántartása) ellátására terjed ki.

Indokolás:
Kőszeg Város Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését és új köztisztasági rendelet megalkotását követően szükségessé vált a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendeletben a jogszabályi hivatkozás megváltoztatása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletmódosítást elfogadni szíveskedjen.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja.


Kőszeg, 2023. szeptember 21.


A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
Városüzemeltetési osztályvezetőTERVEZET
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (... …) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendeletben és a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendeletben foglaltak szerint, Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt közterületek kivételével, a közutak, közterületek rendjének és tisztaságának fenntartásáról az ingatlanhasználó gondoskodik.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Dr. Zalán Gábor s.k. Básthy Béla s.k.
jegyző polgármesterELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)


A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
A tervezetnek társadalmi hatása nincs.

II.- III. gazdasági, költségvetési hatásai:
Az önkormányzat gazdálkodása, költségvetése vonatkozására a rendeletmódosítás nincs hatással.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következményei nincsenek.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelet módosítása nem jelent plusz adminisztrációs terhet.

VII. megalkotásának szükségessége:
2023. július 1-jétől hatályon kívül helyezett jogszabályra történő hivatkozás lecserélése az új önkormányzati rendeletre való hivatkozásra.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Hatályon kívül helyezett jogszabályra való hivatkozás.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.