2023. Szeptember 26., Kedd, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgáló szerződésének és alapító okirata módosításának a jóváhagyása.
3. - Tájékoztatás a Kőszeghegyaljai bezárt regionális hulladéklerakóról.
4. - A Rózsakereszt Kft. temetkezési szolgáltató székhelybejegyzési kérelme.
5. - Beszámoló a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2022/23. nevelési évéről.
6. - Az orvosi ügyelet ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződés meghosszabbítása.
7. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása (közüzemi költségekre).
8. - A 0186/196 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
10. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
3. napirendi pont:
Tájékoztatás a Kőszeghegyaljai bezárt regionális hulladéklerakóról.

Tájékoztatás a Kőszeghegyaljai bezárt regionális hulladéklerakóról


Tisztelt Képviselő Testület!

Munkatervüknek megfelelően a Kőszeghegyaljai bezárt regionális hulladéklerakóval kapcsolatos tájékoztatást a 2022. szeptember 1. - 2023. augusztus 30. közötti időszakról az alábbiakban teszem meg:

A Kőszeghegyaljai települési szilárd hulladéklerakó 2019. december 31-én bezárt.
A bezárt regionális hulladéklerakó gondozása a környezetvédelmi hatóság előírásai alapján jelentős (2022. évben 8.500 e Ft) üzemeltetési költségeket jelent a Kőszegi Városüzemeltető Kft. részére. Sajnos ezeknek a tevékenységeknek a finanszírozása egyre nagyobb problémát jelent, hiszen ennek a kiadásnak bevételi oldala nincsen!

A tájékoztatási időszakban a Meliorációs Kft.-vel kötött megállapodás (Gyöngyös patak revitalizációja kapcsán keletkezett föld felhasználása) teljesítése tovább folytatódott, ennek következtében a rekultiváció végrehajtásának első üteme, az átmeneti záróréteg kialakítása be is fejeződött. Az átmeneti záróréteg kialakításával keletkező állapot geodéziai bemérése a rekultivációs tervet készítő Solvex Kft. megrendelésére el is készült. Az átmeneti zárórétegen a süllyedésmérő pontok kialakítása megvalósult. Ennek az állapotnak a figyelembevételével a Solvex Kft. készíti a rekultivációs terv módosítását, amely jelen pillanatban is folyamatban van.

A Kőszegi Városüzemeltető Kft. az inert hulladék ideiglenes tárolására szolgáló felület igénybevételével inert hulladék befogadási, feldolgozási, valamint kertészeti, parkfenntartási tevékenységből származó biológiailag lebomló hulladék begyűjtési, feldolgozási feladatokat végez. Az említett területen nagy mennyiségű használt, nagy méretű (tehergépkocsi, traktor) gumiabroncs volt felhalmozva, amelynek elszállítására hatósági kötelezést kaptunk! Sajnos az ilyen hulladék átvételével néhány magyarországi vállalkozás foglalkozik csak, amelyeknek telephelyére történő szállítás, és leadás 2.143 e Ft-tal terhelte a Városüzemeltető Kft.-t.

Az inert hulladék végleges elhelyezésére a Wienerberger Téglaipari Zrt.-vel létrejött területcsere kapcsán tulajdonunkba került területen inert hulladéklerakó működtetésére adtunk be kérelmet 2022. decemberében, amely lerakó megnyitásához a hatóságok által előírtak megvalósításán jelenleg is dolgozunk. A működési engedély megszerzésével a felhagyott bányaterület tájba illesztése fog megvalósulni. A működési engedély megszerzése után a lerakó tényleges működtetéséhez minimálisan 1 fő munkavállaló felvételére, és a jelenleg az STKH használatában lévő telephelyi infrastruktúra folyamatos használatára lesz szükség, amely feltételek megteremtése jelenleg nem tűnik biztosítottnak. Reményeink szerint ennek a lerakónak a működtetésével jelentős bevételi forrásunk fog képződni, és meg tudjuk valósítani, hogy az ideiglenes tárolásra szánt területünkön végre valóban csak ideiglenesen tárolt, feldolgozásra váró hulladékokat kelljen raktároznunk. Mind az új inert lerakó esetében, mind a meglévő ideiglenes tároló esetében a telephelyi gépkocsi forgalom, illetve az illegális lerakások megszüntetése érdekében sorompók, és kamerarendszer kiépítése elengedhetetlen lenne, de ezeknek a költségeknek a fedezésére a Városüzemeltető Kft. költségvetése nem nyújt fedezetet!

A lerakóval kapcsolatosan a Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 2023. március 22-én tartott hulladékgazdálkodási hatósági ellenőrzést. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat a hatóság által előírt időpontokig teljesítettük. A bezárt hulladéklerakó gondozási kötelezettségeinek összefogására és teljesítésére a Városüzemeltető Kft. szerződést kötött az Öko-Hydro Kft.-vel, amely céggel az együttműködés már régóta működik.

A Kőszeg Hegyaljai hulladéklerakó szociális épületét 2023. június 30. napjáig az STKH Kft. bérleti szerződés keretében használta. A telephelyet 2023. július 1. napjától a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. kívánja bérbe venni Kőszeg Város Önkormányzatától, de továbbra is az STKH Kft. van jelen a telephelyen.

A hulladéklerakó telepen működő 30 tonnás hídmérleget 2023. júliusában sajnos villámcsapás érte, amely káresemény kapcsán közel 2 millió Ft javítási költséget kellene kifizetnünk. A telephelyünk biztosítójához a káreseményt bejelentettük, de mivel a hídmérleg nem a Városüzemeltető Kft. tulajdonában van, (Kőszeg Város Önkormányzata a tulajdonos) a biztosító további dokumentumok benyújtását kérte. Jelen pillanatban nem tudjuk, hogy a biztosító megtéríti-e a káresemény kapcsán keletkező javítási költséget. Amennyiben nem, úgy a fenti költség kifizetése bérleti díj bevétel hiányában a Városüzemeltető Kft. részéről Önkormányzati segítség nélkül nem lehetséges.

A hulladékgazdálkodásról szóló pénzügyi adatok a Városüzemeltető Kft. 2022. évi beszámolójának 5. sz. mellékletében megtalálhatóak.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és a tájékoztatót egyhangúlag elfogadásra ajánlja.


Kőszeg, 2023. szeptember 21.


Eső Attila s.k.
ügyvezetőHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bezárt Kőszeghegyaljai regionális hulladéklerakóról szóló tájékoztatót elfogadja.