2023. Szeptember 26., Kedd, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgáló szerződésének és alapító okirata módosításának a jóváhagyása.
3. - Tájékoztatás a Kőszeghegyaljai bezárt regionális hulladéklerakóról.
4. - A Rózsakereszt Kft. temetkezési szolgáltató székhelybejegyzési kérelme.
5. - Beszámoló a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2022/23. nevelési évéről.
6. - Az orvosi ügyelet ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződés meghosszabbítása.
7. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása (közüzemi költségekre).
8. - A 0186/196 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
10. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
6. napirendi pont:
Az orvosi ügyelet ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződés meghosszabbítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A kőszegi orvosi ügyeleti ellátás megszervezéséről Kőszeg Város Önkormányzata gondoskodik. A feladat ellátására a Pusztai Egészségügyi Bt-vel kötött szolgáltatási szerződés 2023. szeptember 30-án lejár.

Az országos – jövőben bekövetkező – jogszabályi változásokat figyelembe véve az orvosi ügyelet ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződést célszerű csupán 2023. november 30-ig kötni, ugyanis előreláthatólag ezen ellátási kötelezettség 2023. december 1. napjával a települési önkormányzatoktól az állami mentőszolgálathoz kerül át.

A szerződés értelmében közös megegyezéssel lehetőség van annak módosításra. A szerződés lejárta, valamint amiatt, hogy az országos átszervezés Vas vármegye tekintetében még nem történt meg, szükséges a felek között 2023. február 17-én, az orvosi ügyelet tárgyában kelt szerződés 17. pontjának módosítása, azzal, hogy a szerződés legfeljebb 2023. november 30-ig hatályos.

A szolgáltatás ellenértéke a jelenleg érvényes szolgáltatási szerződés alapján a NEAK-finanszírozás és az önkormányzat részéről fizetendő lakosságszám-arányos hozzájárulás összegéből (325 Ft/fő/hó) tevődik össze.

A lakosságszám 11.451 fő, így a szerződés hosszabbítását ezzel a lakosságszámmal kalkulálva kell megkötni, így a költség október- november hónapra számítva: 7.443.150,- Ft.

Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási, Egészségügyi és Sport bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntésüket meghozni szíveskedjenek.

Kőszeg, 2023. szeptember 21.


Básthy Béla polgármester nevében:


dr. Dömötör Ramóna s.k.
mb. igazgatási osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó 2023. február 17-én kelt szolgáltatási szerződés módosítását egységes szerkezetben 2023. október 1-ei hatállyal a melléklet szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, egyúttal elrendeli Kőszeg Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében az orvosi ügyelet kiadásaira meghatározott összeg 7.443.150 Ft-tal történő megemelését a tartalék terhére.

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)