2023. Szeptember 26., Kedd, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgáló szerződésének és alapító okirata módosításának a jóváhagyása.
3. - Tájékoztatás a Kőszeghegyaljai bezárt regionális hulladéklerakóról.
4. - A Rózsakereszt Kft. temetkezési szolgáltató székhelybejegyzési kérelme.
5. - Beszámoló a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2022/23. nevelési évéről.
6. - Az orvosi ügyelet ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződés meghosszabbítása.
7. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása (közüzemi költségekre).
8. - A 0186/196 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
10. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
5. napirendi pont:
Beszámoló a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2022/23. nevelési évéről.

Tisztelt Képviselő-testület!


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény részletesen szabályozza a köznevelési intézmények fenntartóinak jogait, kötelességeit. A törvény 85. § (2) bekezdése alapján a fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az igazgatót arra, hogy intézménye tevékenységéről átfogó módon beszámoljon.

A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde tevékenységének naprakész követése érdekében az intézményi beszámoló bekerült Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének munkatervébe.

A beszámolót az intézmény vezetője készíti el, melyet el kell fogadnia az intézmény nevelőtestületének is.

Intézményünk beszámolóját Guttmann Ferencné, az intézmény előző vezetője készítette el. A nevelőtestület a beszámolót nevelőtestületi értekezleten elfogadta.

Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási, Egészségügyi és Sport bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2023. szeptember 21.


Kövesdi Gáborné s.k.
igazgatóHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85. § (2) bekezdése értelmében a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2022/23-as nevelési évről készített intézményi beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(A beszámolót és az előterjesztés mellékletét lsd. a letölthető formátumban.)