2023. Szeptember 26., Kedd, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgáló szerződésének és alapító okirata módosításának a jóváhagyása.
3. - Tájékoztatás a Kőszeghegyaljai bezárt regionális hulladéklerakóról.
4. - A Rózsakereszt Kft. temetkezési szolgáltató székhelybejegyzési kérelme.
5. - Beszámoló a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2022/23. nevelési évéről.
6. - Az orvosi ügyelet ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződés meghosszabbítása.
7. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása (közüzemi költségekre).
8. - A 0186/196 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
10. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
8. napirendi pont:
A 0186/196 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőszeg, 0186/196 hrsz-ú, Vízmű és Posztógyár utcával közbezárt „rét” művelési ágú ingatlan tulajdonosa belterületbe vonási kérelmet terjesztett elő azzal, hogy az önkormányzat – kérelmét támogatva – tegye meg a szükséges lépéseket a Vas Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. felé.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 15. §-a rendelkezései alapján a belterületbe vonási kérelmet, mint végleges más célú hasznosítást kizárólag önkormányzat terjeszthet elő, melynek megalapozottságát képviselő-testületi döntéssel és a településszerkezeti terv kivonatával kell igazolni.
Kérelmezőnek a belterületbe vonással kapcsolatos egyéb költségek megfizetését vállalnia kell.

A Helyi Építési Szabályzat alapján a földterület belterületi határon belül, beépítésre szánt területen, kertvárosias lakóterület (Lke-A1K/14) övezetben található, a tulajdonos kérelme az önkormányzat részéről támogatható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntését meghozni szíveskedjen.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.


Kőszeg, 2023. szeptember 21.


A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési osztályvezető

(A térképet lsd. a letölthető formátumban.)HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 0186/196 hrsz-ú, 3692 m2 nagyságú, „rét” művelési ágú ingatlan kertvárosias lakóövezet (Lke-A1K/14) céljára történő belterületbe vonását kezdeményezi azzal, hogy a belterületbe vonással kapcsolatban felmerülő költségek viselése a tulajdonost terhelik.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: értelemszerű