2023. Szeptember 26., Kedd, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgáló szerződésének és alapító okirata módosításának a jóváhagyása.
3. - Tájékoztatás a Kőszeghegyaljai bezárt regionális hulladéklerakóról.
4. - A Rózsakereszt Kft. temetkezési szolgáltató székhelybejegyzési kérelme.
5. - Beszámoló a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2022/23. nevelési évéről.
6. - Az orvosi ügyelet ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződés meghosszabbítása.
7. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása (közüzemi költségekre).
8. - A 0186/196 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
10. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
2. napirendi pont:
A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgáló szerződésének és alapító okirata módosításának a jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonosa és alapítója jogosult a Kft. alapító okiratának módosítására.
Az alapító okirat módosítása az alábbiak miatt vált szükségessé.
1. Könyvvizsgáló megválasztása

A Társaság könyvvizsgálójának – CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft. – (1121 Budapest, Zugligeti út 6., cégjegyzékszáma: 01-09-062748) megbízása 2023. május 31. napján lejárt, amelynek következtében a 2023., 2024. és 2025. üzleti évek gazdálkodásának könyvvizsgálatára új megbízás létesítése szükséges.
A Városüzemeltető Kft. könyvvizsgálói feladatainak elvégzésére 3 db árajánlatot kért. A beérkezett árajánlatok alapján a CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot.
A könyvvizsgálat elvégzéséért járó díjat 1 050 000 + ÁFA/üzleti év összegben határozta meg.

Az előterjesztés ennek megfelelően arra tesz javaslatot a Képviselő-testület részére, hogy alapítói határozatban a 2023, 2024, 2025. december 31. napjával végződő üzleti évekre a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának a CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft-t (1121 Budapest, Zugligeti út 6., cégjegyzékszáma: 01-09-062748) válassza meg azzal a megkötéssel, hogy a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Vén Krisztina (kamarai nyilvántartási száma: 007554).

2. A Városüzemeltető Kft. Alsó körúti telephelyének címrendezése

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének rendjéről és a házszám megállapítás szabályairól szóló 5/2015. (II.27) önkormányzati rendelete, az ingatlan-nyilvántartás adatai, valamint Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Osztályának 11693-5/2005. számú határozata alapján a Kőszeg, belterület 2869/19 hrsz-ú ingatlan címe: Alsó krt. 22/B.

3. Főtevékenység megváltoztatása

A Kft. 2017.01.01-től 15 településen, majd 2017.04.18-tól 16 településen látta el a települési hulladék begyűjtését, szállítását. A Kft. rendelkezett a feladat ellátásához szükséges Egységes környezethasználati engedéllyel, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által kiállított Minősítési engedéllyel.
Az NHKV Zrt. a közszolgáltatás végzéséhez szükséges Megfelelőségi véleményt 2017.04.03-án visszavonta, így 2017.05.01-től már minden településen csak a Soproni STKH Kft. alvállalkozójaként végezhettünk hulladékgyűjtést, szállítást.
Az alvállalkozói szerződésünk 2018. október végéig volt érvényes.

Mindezek alapján javaslom a társaság főtevékenységét 6832’08 Ingatlankezelés-re módosítani.
Ez a tevékenység adja a társaság árbevételének egynegyedét.

4. Társaság képviseletére jogosultak

A Kőszegi Városüzemeltető Kft. ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:
Eső Attila.
Munkájának segítése és a cég működésének zavartalansága céljából további személyek részére is képviseleti jogot biztosított az alapító.
Együttes cégjegyzési joggal Kovács-Horváth Zitát és Grüll Jánost jelölte ki határozatlan időre.
Grüll János 2023. év végével nyugdíjba vonul, ezért szükséges a képviseleti jogának visszavonása és új kollégánkat, Esső Zoltánt képviseletre feljogosítani.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja.


Kőszeg, 2023. szeptember 21.

Eső Attila s.k.
ügyvezető


HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2023. 2024., és 2025. december 31. napjával végződő üzleti évek könyvvizsgálatára vonatkozó, a CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.-vel kötendő könyvvizsgálati szerződést 2023. november 1.napjával az 1. melléklet szerint tartalommal jóváhagyja és egyben felhatalmazza a Kft. ügyvezetőjét a szerződés aláírására.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. alapító okiratának változásokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályosított szövegét 2023. november 1. napjától a 2. melléklet szerinti tartalommal elfogadja, egyben felhatalmazza a Kft. képviselőjét, hogy az alapító okirat változásainak cégjegyzékben történő átvezetése érdekében a szükséges cégeljárás lefolytatását haladéktalanul kezdeményezze.

Felelős: Eső Attila ügyvezető igazgató
Határidő: értelemszerű

1. melléklet Könyvvizsgálói szerződés tervezet
2. melléklet Alapítói Okirat tervezet

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)