2020. Október 1., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Beszámoló a Kőszegi Sportegyesület működéséről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club működéséről.
4. - Kulturális intézmények átszervezésének előkészítésével kapcsolatos döntés meghozatala.
5. - Beszámoló az Újvárosi Óvoda, valamint a Központi Óvoda és Bölcsőde 2019/20-as nevelési évéről.
6. - Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről.
7. - Tájékoztató a hulladékgazdálkodás és a hulladéklerakó aktuális helyzetéről.
8. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. könyvvizsgálói szerződésének jóváhagyása.
9. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal és az óvodák között létrejött, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötött megállapodások megszüntetése illetve módosítása.
10. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási többletigénye.
11. - A Kőszeg, 7151 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
12. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
16. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
1. napirendi pont:
Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete rendelkezik.
Indokolás
A veszélyhelyzet idején Kőszeg Város Polgármestere a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva két ízben módosította Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendeletét. Első alkalommal a külső bizottsági tagok tiszteletdíja szűnt meg 2020. április 1-től, majd 2020. május 1. napjától pedig az önkormányzati képviselők részére megállapított alapdíj, a bizottsági elnökök részére, valamint a bizottságok önkormányzati képviselő tagjai számára megállapított tiszteletdíj csökkent a felére. Ezen felül több képviselő volt, aki e nehéz hónapokban tiszteletdíja egészéről lemondott.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 35. §-a rendelkezik a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről. Eszerint a képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. Ha az önkormányzati képviselő tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja, számára magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható. Az önkormányzati képviselő számára történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását.
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében októbertől biztosítva van a tiszteletdíjak teljes összegének előirányzata, a személyi jellegű kifizetések, bérek minden más területen is visszaálltak a régi mértékre, a képviselő-testület és a bizottságok újra üléseznek. Eddigi megértésüket, támogatásukat megköszönve készült el a rendelet-tervezet, melyben a 2020. április 1. előtti mértékben lettek megállapítva a tiszteletdíjak.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.

Fentiek alapján kérem a rendelet-tervezet megtárgyalását és annak elfogadását.


Kőszeg, 2020. szeptember 25.


A polgármester nevében:


dr. Nagy Edina s.k.
aljegyző
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló
37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)


A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
A módosítás a bizottsági tagokat és a képviselőket érinti, 2020. október 1-től tiszteletdíjuk mértéke visszaáll a veszélyhelyzet előtti mértékre.

II-III. gazdasági, költségvetési hatásai:
A tervezetnek költségvetési hatása nincs, mivel az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében októbertől biztosítva van a tiszteletdíjak teljes összegének előirányzata.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következménye nincs.

V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következménye nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Adminisztratív terhet nem jelent.

VII. megalkotásának szükségessége:
A veszélyhelyzet megszűnését követően a képviselő-testület és a bizottságok újra üléseznek.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A jogalkotás elmaradása törvénysértést nem eredményezne.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (X. ....) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) szóló önkormányzati rendelet módosításárólKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület
a) az önkormányzati képviselők részére havi 60.000,- Ft tiszteletdíjat, mint alapdíjat,
b) a bizottsági elnökök részére, az alapdíjon felül, az alapdíj 90%-ának megfelelő 54.000,- Ft tiszteletdíjat,
c) a bizottsági tagok részére
ca) önkormányzati képviselők esetén - az alapdíjon felül - bizottsági tagságonként az alapdíj 30 %-ának megfelelő, 18.000,- Ft/hó tiszteletdíjat,
cb) külső bizottsági tagság esetén 25.000,- Ft/hó tiszteletdíjat
állapít meg.”

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2020. október 1. napjától kell alkalmazni.


Dr. Zalán Gábor s.k. Básthy Béla s.k.
jegyző polgármester