2020. Október 1., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Beszámoló a Kőszegi Sportegyesület működéséről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club működéséről.
4. - Kulturális intézmények átszervezésének előkészítésével kapcsolatos döntés meghozatala.
5. - Beszámoló az Újvárosi Óvoda, valamint a Központi Óvoda és Bölcsőde 2019/20-as nevelési évéről.
6. - Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről.
7. - Tájékoztató a hulladékgazdálkodás és a hulladéklerakó aktuális helyzetéről.
8. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. könyvvizsgálói szerződésének jóváhagyása.
9. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal és az óvodák között létrejött, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötött megállapodások megszüntetése illetve módosítása.
10. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási többletigénye.
11. - A Kőszeg, 7151 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
12. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
16. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
7. napirendi pont:
Tájékoztató a hulladékgazdálkodás és a hulladéklerakó aktuális helyzetéről.

Beszámoló a hulladékgazdálkodás és a hulladéklerakó aktuális helyzetéről


I. A hulladéklerakó jelenlegi helyzete, aktuális feladatok


A Kőszegi Városüzemeltető Kft. egységes környezethasználati engedélye szerint a hulladéklerakóra vonatkozóan teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat vált szükségessé 2019 évben, amit a Kft. elkészíttetett, és benyújtott a VMK Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályának.

A felülvizsgálattal kapcsolatban a Hatóság hiánypótlást írt elő.
A kialakult járványhelyzetre tekintettel kértük az eljárás felfüggesztését, mert a veszélyhelyzet miatt a szükséges intézkedéseket nem tudtuk határidőre teljesíteni.
A felfüggesztés időtartama alatt a lerakó rézsűállékonyságának biztosítása érdekében 6000 m3 hulladék áthalmozása megtörtént, ennek költségeit Polgármester Úr közbenjárására kérésünkre a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 8,49 millió Ft értékben biztosította, tekintettel arra, hogy a Kőszegi Kistérség és több település hulladékának lerakása a Kőszeg-hegyaljai Hulladéklerakón történt az elmúlt 2 évtizedben.

A veszélyhelyzet megszűnésével egy időben kértük a hatósági eljárás folytatását, a Hatóság a benyújtott dokumentumok alapján az eljárást lefolytatta. Megállapította, hogy az eredetileg 86.000 m3-re tervezett és többszöri engedélymódosítás után 246.000 m3-nyi kapacitásra bővített hulladéklerakó betelt.
VA/AKF-KTO/436-6/2020. sz. határozatával jóváhagyta és új egységes környezethasználati engedélyt adott ki. Az új engedélyben előírta, hogy a lerakóban semminemű hulladék nem helyezhető el, valamint kötelezte a Városüzemeltető Kft-t 2020.10.31-ig a depónia takarására, beleértve a rézsűket is. Előírta, hogy a Kőszegi Városüzemeltető Kft. 2020.10.31-ig készíttesse el a hulladéklerakó rekultivációs terveit és nyújtsa be a Hatóságnak. A rekultiváció befejezéséig az egységes környezethasználati engedélyben feladatokat határozott meg a Városüzemeltető Kft. részére.(Évente kétszeri vízmintavétel és vizsgálat 5 db figyelőkútból, övárok-rendszer folyamatos karbantartása, csurgalékvíz-medence folyamatos ellenőrzése, csurgalékvíz szükség szerinti visszaöntözése a depóniára, éves jelentés készítése). A feladatok ellátásának becsült éves költsége 5 millió Ft, amellyel szemben bevétel már nem keletkezik.

A rekultivációs tervek elkészítésére az ÖKO-HYDRO Kft-től árajánlatot kértünk, amely az előterjesztés megírásának időpontjában még nem állt rendelkezésünkre.
Tekintettel arra, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás már több vas megyei hulladéklerakó rekultivációs terveit finanszírozta, lehetőséget látunk arra, hogy a Kőszeg-hegyaljai Regionális Hulladéklerakó rekultivációs terveinek költségeit is biztosítsa részünkre. Amint a költségek nagysága ismertté válik, kérni fogjuk a Társulást a költségek viselésére.
A 2019 évi kötelezően elkészítendő adatszolgáltatás alapján a Környezetvédelmi Hatóság engedélyen felüli beszállítás miatt hulladékgazdálkodási bírságot szabott ki a Városüzemeltető Kft-re, mint engedélyesre 4.390.684 Ft értékben, amely 70%-a az állami költségvetést, 30%-a Kőszeg Város Önkormányzatát illeti. A bírságot a Városüzemeltető megfizette. Tekintettel arra, hogy a tárgyévben a lerakó üzemeltetője az STKH Kft. volt, a túlhordás az ő szolgáltatás ellátása érdekében történt, 2020.09.01-én levélben felszólítottuk, hogy a bírság összegét a Városüzemeltető Kft-nek térítse meg.
A beszámoló megírásnak időpontjában levelünkre még nem érkezett válasz.

Jelenleg a lakosságnál keletkező hulladékfajták egy részének beszállítására a Kőszegi Hulladékudvarban van lehetőség a Soproni STKH Kft. közszolgáltató által meghatározott mértékben és fajták szerint.
A hulladékudvarban el nem helyezhető hulladékot az STKH Kft. árajánlata alapján az általa üzemeltetett Cséri Hulladéklerakóba tudja a Kőszegi Városüzemeltető Kft. elszállítani kizárólag 5 m3-es konténerben egységesen 60.000 Ft + ÁFA díjért.
A tiszta inert hulladékot a Városüzemeltető Kft. a már ismert tarifák alapján konténerben elszállítja és kezeli. Nagyobb beruházásokból származó tiszta inert hulladékbeszállítására egyedi megállapodás alapján biztosít lehetőséget.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.

Kőszeg, 2020. szeptember 25.


Tisztelettel:


Kovács István s. k.
igazgató
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. beszámolóját a hulladékgazdálkodás és a hulladéklerakó aktuális helyzetéről.