2020. Október 1., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Beszámoló a Kőszegi Sportegyesület működéséről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club működéséről.
4. - Kulturális intézmények átszervezésének előkészítésével kapcsolatos döntés meghozatala.
5. - Beszámoló az Újvárosi Óvoda, valamint a Központi Óvoda és Bölcsőde 2019/20-as nevelési évéről.
6. - Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről.
7. - Tájékoztató a hulladékgazdálkodás és a hulladéklerakó aktuális helyzetéről.
8. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. könyvvizsgálói szerződésének jóváhagyása.
9. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal és az óvodák között létrejött, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötött megállapodások megszüntetése illetve módosítása.
10. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási többletigénye.
11. - A Kőszeg, 7151 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
12. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
16. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
12. napirendi pont:
A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése értelmében a Kbt. 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők a költségvetési év elején, de legkésőbb március 31. napjáig éves közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről.
A Képviselő-testület 2020. február 13-án tartott ülésén elfogadta az idei évre vonatkozó tervet, azonban a megvalósuló projektek felülvizsgálatra szorultak az időközben fellépő veszélyhelyzet és az önkormányzat anyagi helyzete miatt. A változások átvezetése érdekében 2020. május 29-én elfogadásra és publikálásra került a módosított közbeszerzési terv.
A közbeszerzési terv ismételt módosítása szükséges, mert Magyarország Kormánya „2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II/26.” számú döntésének értelmében Kőszeg Város Önkormányzata 100.000.000 Ft összegű támogatásban részesült a kőszegi Dózsa György utca útburkolat-, járda- és hídfelújításának megvalósításához - a 2020. szeptember 3-án kelt Támogatói okirat szerint.
A rendelkezésre álló információk alapján elkészítettük az Önkormányzat 2020. évre vonatkozó, módosított közbeszerzési tervét, tekintettel arra, hogy jelen beruházást a Kbt. értelmében a közbeszerzési tervben szerepeltetni kell.
A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.
A Kbt. 43.§ (1) bekezdés a) pontja előírja, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását a terv vagy a terv módosításának elfogadását követően haladéktalanul köteles közzétenni a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben, valamint az Önkormányzat hivatalos honlapján.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a közbeszerzési terv második módosítását elfogadni szíveskedjen!

Kőszeg, 2020. szeptember 24.

A polgármester nevében:

Fekete Balázs s.k.
Fejlesztési irodavezető
I. HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi, az előterjesztés mellékletét képező módosított közbeszerzési tervét elfogadja, és egyben elrendeli annak közzétételét a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR), valamint az Önkormányzat hivatalos honlapján.Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

(A módosított közbeszerzési terv tervezetét lsd. a letölthető formátumban.)