2020. Október 1., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Beszámoló a Kőszegi Sportegyesület működéséről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club működéséről.
4. - Kulturális intézmények átszervezésének előkészítésével kapcsolatos döntés meghozatala.
5. - Beszámoló az Újvárosi Óvoda, valamint a Központi Óvoda és Bölcsőde 2019/20-as nevelési évéről.
6. - Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről.
7. - Tájékoztató a hulladékgazdálkodás és a hulladéklerakó aktuális helyzetéről.
8. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. könyvvizsgálói szerződésének jóváhagyása.
9. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal és az óvodák között létrejött, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötött megállapodások megszüntetése illetve módosítása.
10. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási többletigénye.
11. - A Kőszeg, 7151 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
12. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
16. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
6. napirendi pont:
Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020-as munkaterv alapján elkészítettük a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló beszámolót.

A VASIVÍZ Zrt-től kapott ivóvíz-használati adatok, valamint a Közszolgáltató Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) által a szennyvíz szippantással és elhelyezéssel kapcsolatos – 2019. év végéig rendelkezésre álló - adatok alapján elmondható, hogy az elmúlt évben a szippantást igénybevevő ingatlanok száma, a szippantási alkalmak és az elszállított mennyiség tekintetében folyamatos emelkedés tapasztalható.

Kimutatás a szolgáltatás igénybevételéről.
Megnevezés 2018 2019
Igénybevevő háztartások száma, ingatlan (db) 171 194
Szállítási alkalmak (db) 478 518
Szállított mennyiség (m3), a teljes szolgáltatási területre 2199 2514

A rendszeres ellenőrzés eredménye, hogy a jelen időszakig az egyedi szennyvíztisztító berendezésekre kiadott használatbavételi engedélyek száma a korábbi 45-ről 55-re növekedett.
Az egyedi szennyvíztisztító berendezések két típusa közül az elmúlt években a tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmények kerültek telepítésre. Ez olyan vízilétesítmény, amely a települési szennyvizek nem közműves elvezetésére és elhelyezésére szolgál, és amely a szennyezőanyagok anaerob lebontását energia-bevitel nélkül végzi. A korábbi években néhány esetben telepített másik típus az egyedi szennyvízkezelő berendezés, amely a települési szennyvizek nem közműves, biológiai tisztítását energia-bevitel segítségével végzi.
Az egyedi szennyvízkezelő létesítmények (a két típus együttesen) engedélyezése – megfelelő jogszabályi feltételek teljesülése esetén – a jegyző hatásköre.
Az engedélyeztetésre benyújtott, a megfelelő jogosultságokkal rendelkező tervező által elkészített dokumentáció a műszaki leíráson túl részletes helyszínrajzot, és egy un. szikkasztási próbát is tartalmaz. A szakember által elvégzett szikkasztási próba megmutatja, hogy az érintett terület alkalmas-e a tisztított szennyvíz elszikkasztására.
Az eljárás során a szikkasztásra kijelölt területtel határos ingatlanok tulajdonosai az eljárásba ügyfélként kerülnek bevonásra. A jogszabályi és műszaki feltételek teljesülése esetén kiadott létesítési engedély két évre szól. Az elkészült vízilétesítményre – a dokumentált telepítést követően - használatbavételi engedélyt kell kérni.
Jelenleg 5 ügyfél rendelkezik létesítési engedéllyel.
Abban az esetben, ha a szikkasztó engedély nélkül került telepítésre, a megfelelő dokumentáció benyújtásával – és természetesen a jogszabályi feltételek teljesülése esetén – fennmaradási engedély kerül kiadásra. Jelenleg a fennmaradási engedélyek száma 3 db.

2020. évben – a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan - az előző évi vízfogyasztások alapján az önkormányzat közszolgáltatás igénybevételének elmulasztása tárgyában eljárások megindítását kezdeményezte a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál. Az eljárások jelenleg folyamatban vannak.
Tekintettel arra, hogy még mindig jelentős számú vízfelhasználó nem tud elszámolni a vízfogyasztása alapján keletkezett szennyvízmennyiséggel, így az eljárások kezdeményezése a Vízügyi Hatóság felé folyamatos.

A 2017-es évtől kezdeményezett eljárások hatásaként értelmezhető, hogy a fizetésre kötelezett ingatlantulajdonosok közül kerülnek ki elsősorban az egyedi szennyvízkezelő létesítmények telepítői.

Megfontolandó egy a környező településeken már alkalmazott olyan szabályozás kidolgozása, amely a közüzemi szennyvízelvezetéssel nem rendelkező ingatlanokon elhelyezett háztartási szennyvíz tárolására szolgáló műtárgyakkal kapcsolatban adókötelezettséget állapít meg.

Az előterjesztéshez csatolva lett a Közszolgáltató beszámolója is. Az ő általa ismertetett adatok a teljes szolgáltatási területre vonatkoznak, így a számszaki eltérés az általunk közölt adatokkal ebből adódik.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló tájékoztatót, valamint a beszámolót elfogadni szíveskedjék.

Kőszeg, 2020. szeptember 24.


A jegyző nevében:


Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése tárgyában készített tájékoztatót, valamint a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.
9730 Kőszeg, Kossuth Lajos u. 3.
Tel.: 94/562-210 Fax: 94/563-127 e-mail: varosgondnoksag.koszeg@t-online.hu
Iktatószám: /2020.


Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről

A Városüzemeltető Kft. 2019 évben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szippantását a Képviselő-testület 6/2014 (I.30.) számú határozata, engedélye, valamint szerződései alapján Kőszeg, Velem, Bozsok, Lukácsháza és Gyöngyösfalu területén végezte.

A szennyvíz szippantása és lerakóhelyre történő elszállítása a 2014-ben vásárolt MTZ Belarus-820 összkerékhajtású erőgéppel és a hozzá csatlakoztatott DETK-128 szippantós tartálykocsival történt.

Főbb műszaki adatok:
teljesítmény: 60 kW
vontatási sebesség: 25 v. 30 km/h
szívási idő: 8-10 perc
ürítési idő szabad kifolyással: 12-16 perc
ürítési idő túlnyomással: 6-8 perc
legnagyobb szívási mélység: 6 m


A 2019 évben elvégzett szolgáltatás főbb teljesítményi adatai (teljes szolgáltatási terület)
(Tájékoztatásul közöljük a 2018, 2017. évi adatokat is.)
2019 2018 2017
szippantások száma: 557 db (ebből 518 db Kőszeg) 563 db 496 db
elszállított mennyiség lerakóhelyre: 2514 m3 2506 m3 2399 m3
ürítések száma lerakóhelyen: 373 db 373 db 356 db
ingatlanok száma: 205 db (ebből 194 db Kőszeg) 195 db 205 db

A szennyvíz lerakása a VASIVÍZ Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés szerint a szombathelyi szennyvíztelepen történt.

Pénzügyi adatok:
A folyékony hulladék gyűjtéséből származó
árbevétel: 4 666 E Ft
költségek: 11 040 E Ft
Eredmény: - 6 374 E Ft


Az adatokból látható, hogy a szolgáltatás veszteséges.
A költségek főbb összetevői:
- 2 fő munkabére és járulékai: 5 425 E Ft,
- üzemanyag költség: 1 882 E Ft,
- lerakási díj: 1 426 E Ft,
- alkatrész, javítási költség: 1 183 E Ft.
Fenti költségeket objektív okok miatt (szolgáltatási terület jellege, adottságai, lerakóhely távolsága, eszközállomány, lerakóhelyi díjak) nincs módunk csökkenteni.

Már a korábbi beszámolókban is jeleztem, hogy a jelenleg rendelkezésre álló eszközállománnyal a szolgáltatás ellátása folyamatosan és biztonsággal nem biztosítható.
Konstrukciója (pl. vontatási sebesség, rugózás, biztonság) szállításra nem alkalmas (tipikus kis teljesítményű szántóföldi traktor). Beszerzése kényszerűségből, a rendelkezésünkre bocsátott pénzügyi forrás szabta lehetőség miatt történt.

Szükséges lenne egy új, nagyobb teljesítményű és sebességű, közúti közlekedésre alkalmasabb erőgép beszerzése. Ennek költsége 16-24 millió Ft (jó állapotú, használt).
A költségvetésbe több alkalommal bekerült „vonal alatti tételként”, sajnos vonal alatt is maradt.
Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás ellátás sajnos minden évben 6 millió Ft-ot meghaladó veszteséget okoz (2014-2019 években összesen 33 662 E Ft), amelyre semmilyen kompenzációt nem kapunk, a Városüzemeltetőnek nincs lehetősége ennek az eszköznek a beszerzésére.

Kérem a Képviselő-testületet, a jövő évi költségvetésben erre forrást biztosítani szíveskedjenek.Kőszeg, 2020. augusztus 25.Tisztelettel:

Kovács István s.k.
igazgató