2020. Október 1., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Beszámoló a Kőszegi Sportegyesület működéséről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club működéséről.
4. - Kulturális intézmények átszervezésének előkészítésével kapcsolatos döntés meghozatala.
5. - Beszámoló az Újvárosi Óvoda, valamint a Központi Óvoda és Bölcsőde 2019/20-as nevelési évéről.
6. - Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről.
7. - Tájékoztató a hulladékgazdálkodás és a hulladéklerakó aktuális helyzetéről.
8. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. könyvvizsgálói szerződésének jóváhagyása.
9. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal és az óvodák között létrejött, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötött megállapodások megszüntetése illetve módosítása.
10. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási többletigénye.
11. - A Kőszeg, 7151 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
12. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
16. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
8. napirendi pont:
A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. könyvvizsgálói szerződésének jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő testület!
A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatait 2019. december 31. –ig a CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft. látta el. A könyvvizsgálói szerződés hatálya lejárt. A Consultatio Kft. –tól ajánlatot kaptunk 2020-2021-2022. évekre, a könyvvizsgálói feladatok ellátására. A Kft. az ezzel kapcsolatos szerződés tervezetét megküldte. Tekintettel arra, hogy a Kft. eddig elvégzett munkájával elégedettek voltunk, a Kft. ismeri a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft részletes tevékenységét, speciális feladatait, célszerűnek tartjuk a Kft-t a könyvvizsgálói feladatokkal megbízni, a könyvvizsgálati szerződés (tervezet) alapján a 2020-2021-2022 évekre a Kft.-vel a szerződést megkötni.
Ehhez kérjük az Önök jóváhagyását.

Az elődterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság, mindkét bizottság elfogadásra ajánlotta.

Kőszeg, 2020. szeptember 25.

Kovács István s. k.
ügyvezető igazgató
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2020. 2021., és 2022. december 31. napjával végződő üzleti évek könyvvizsgálatára vonatkozó, a CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.-vel kötendő könyvvizsgálati szerződést a melléklet szerint tartalommal jóváhagyja és egyben felhatalmazza a kft. ügyvezetőjét a szerződés aláírására.

Felelős: Kovács István ügyvezető igazgató.
Határidő: azonnal.
KÖNYVVIZSGÁLATI SZERZŐDÉS (TERVEZET)

amely létrejött a
Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 9730 Kőszeg, Kossuth Lajos u. 3.
(mint megbízó, a továbbiakban: „Társaság” vagy „Megbízó”)
és a

CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.
székhely: 1121 Budapest, Zugligeti út 6.
(mint megbízott, a továbbiakban: „Könyvvizsgáló” vagy „Megbízott”)

között, a következő feltételek szerint:

1. A szerződés tárgya

1.1 A Társaság 2020., 2021. és 2022. december hó 31. napjával végződő üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény előírásaival összhangban elkészített egyszerűsített éves beszámolójának (jog szerinti) könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátása, valamint a jogszabályban előírt, a társaság állandó könyvvizsgálója által elvégzendő feladatok ellátása.

1.2. A Könyvvizsgáló a Társaság által biztosított információk alapján, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban végzi feladatát.

1.3 Megbízott a Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásban szereplő könyvvizsgáló cég, amely jogosult a Társaság könyvvizsgálatának elvégzésére. A Könyvvizsgáló részéről a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős kijelölt kamarai tag könyvvizsgáló: Takács Andrea (kamarai nyilvántartási szám: 007416).

2. Jogok és kötelezettségek

2.1. A Társaság felel számviteli nyilvántartásainak pontosságáért és teljes körűségéért, belső ellenőrzési rendszerének megbízhatóságáért, valamint a Magyarországon hatályos előírások szerinti egyszerűsített éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) elkészítéséért. Ez a felelősség magában foglalja:

• az akár csalásból, akár hibából eredő hibás állítástól mentes pénzügyi kimutatások elkészítésére vonatkozó belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását
• megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint
• az adott körülmények között megfelelő számviteli becslések elkészítését.

2.2. A Társaság a beszámolóval, pénzügyi, vagyoni, jövedelmi helyzetével kapcsolatos minden szükséges információt időben hozzáférhetővé tesz, illetve megad a Könyvvizsgáló részére. Megbízó a Könyvvizsgálót e tisztségével összefüggésben nem utasíthatja.

2.3. A Könyvvizsgáló ezirányú igénye esetén a Társaság vezetői és alkalmazottai teljességi nyilatkozat formájában megerősítik, hogy a megbízás teljesítéséhez írásban, illetve szóban közölt információk teljes körűek.

2.4. A megbízás folyamán a felek kölcsönösen együttműködnek. Mindkét fél a szerződés megszűnése után is bizalmasan kezeli a megbízás során tudomására jutott bármely ilyen információt.

2.5. Az állandó Könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a Társaság egyszerűsített éves beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

Jelen szerződés céljainak elérése érdekében a Könyvvizsgáló elsősorban a következőket vizsgálja, tekinti át:

• a Társaság belső szabályozottsága
• összhang a Társaság egyszerűsített éves beszámolója és a kialakított számviteli nyilvántartásai között
• az egyszerűsített éves beszámoló számviteli alapelveknek és vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelése
• a Könyvvizsgáló által a könyvvizsgálat elvégzéséhez kapott és összegyűjtött információk és magyarázatok összhangja a beszámolóval
• fordulónap utáni események

2.6. Az esetleges szabálytalanságok megelőzésének és feltárásának felelőssége a Társaságot terheli. A Könyvvizsgáló úgy tervezi meg a könyvvizsgálatot, hogy az valószínűsíthetően feltárja az egyszerűsített éves beszámolóban az esetleges szabálytalanságokból eredő jelentős hibákat, de a könyvvizsgálat fő célja nem a szabálytalanságok és a hibák teljes felderítése, hanem az, hogy megfelelő alapot nyújtson a pénzügyi kimutatásokról adott könyvvizsgálói záradékhoz (véleményhez) és az nem foglalja magában az olyan csalások, szabálytalanságok vagy hibák felderítését, amelyek nem eredményeznek lényeges téves állításokat az egyszerűsített éves beszámolóban.

2.7. A Könyvvizsgáló által kibocsátott könyvvizsgálói vélemény (záradék) nem minősül arra vonatkozó könyvvizsgálói nyilatkozatnak, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes minden hibától.

2.8. Adózással kapcsolatos kötelezettségek teljesítése ennek a szerződésnek nem tárgya, azokért a Megbízó felel. A Könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálata részeként részletesen nem tekinti át az adók kiszámítását és az adóbevallásokat. Mindkét fél elismeri, hogy a magyar adóhatóság jogosult az összes adóbevallást hatósági revízió alá vonni, és hogy a magyar számviteli törvénnyel összhangban elkészített egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálói záradéka nem nyújt biztosítékot arra, hogy a Társaság által benyújtott egyszerűsített éves beszámolót és adóbevallásokat az adóhatóság elfogadja.

2.9. A Társaság tudomásul veszi, hogy a könyvvizsgálói jelentés nem választható külön az egyszerűsített éves beszámolótól. Ha a Társaság a könyvvizsgálói jelentést a jogszabályban előírt közzétételtől eltérő módon illetve terjedelemben kívánja felhasználni – pl. az egyszerűsített éves beszámolótól függetlenül –, ahhoz a Könyvvizsgáló előzetes írásbeli beleegyezése szükséges.

2.10. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.) a könyvvizsgálóknak ügyfél-átvilágítási kötelezettséget ír elő. Ennek alapján a jelen szerződéskötéskor a Társaság, valamint annak képviselője (a képviseletére jogosultak közül a szerződést aláírók és kapcsolattartók) és a tényleges tulajdonos azonosításra kerülnek, melynek során a Könyvvizsgáló a Pmt-ben meghatározott adatok rögzítésére, továbbá az ott meghatározott okiratok bemutatásának kérésére kötelezett, valamint köteles a képviseleti jogosultságról, meghatalmazással történő eljárás esetén a meghatalmazás érvényességéről meggyőződni. Előzőeken túl, a Pmt-ben foglaltak alapján a Könyvvizsgáló az ügyfél-átvilágítási intézkedések alkalmazása során a számára bemutatott okiratokról - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, a törvényben meghatározott kötelezettségek megfelelő teljesítése, az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű végrehajtása, valamint a felügyeleti tevékenység hatékony ellátása céljából – köteles másolatot készíteni.

A Könyvvizsgáló a Pmt. értelmében köteles biztosítani, hogy a Társaságra és az üzleti kapcsolatra (jelen szerződésre) vonatkozóan előzőek alapján rendelkezésre álló adatok és okiratok naprakészek legyenek. Ezen kötelezettség teljesítése érdekében a Könyvvizsgáló köteles ellenőrizni az ügyfeleiről rendelkezésre álló adatokat. Ha az ellenőrzés során a Könyvvizsgálónak kétsége merül fel az adatok és a nyilatkozatok naprakészségét illetően, akkor ismételten elvégzi az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket. A Társaság a szerződéses kapcsolat fennállása alatt köteles 5 munkanapon belül a Könyvvizsgálót értesíteni, ha az ügyfél-átvilágítás során rögzített adatokban (akár a Társaság, akár az azonosított képviselő, akár a tényleges tulajdonos vonatkozásában) változás következne be.

A Könyvvizsgáló az előzőek során birtokába jutott személyes adatokat kizárólag a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében végrehajtandó feladatai céljából, az azok ellátásához szükséges mértékben ismeri meg és kezeli. A könyvvizsgáló az előzőek szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettségének teljesítése során birtokába jutott személyes adatokat a Pmt. rendelkezései értelmében az üzleti kapcsolat (jelen szerződés) megszűnésétől számított nyolc évig köteles és jogosult kezelni, az adatok ezt követően megsemmisítésre, törlésre kerülnek.

3. A megbízás díja:

3.1. Az 1.1. pontban leírt könyvvizsgálói tevékenység elvégzéséért járó díj

2020. évre: 925.000,- Ft
2021. évre: 950.000,- Ft
2022. évre: 980.000,- Ft

amely összegek nem tartalmazzák a mindenkori általános forgalmi adót.

3.2. A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a 3.1. szakaszban meghatározott díjat a Társaság az alábbi részletekben fizeti meg:

tárgyév november 15-ig: 250.000,- Ft + ÁFA
tárgyévet követő év február 15-ig: 300.000,- Ft + ÁFA
tárgyévet követő év március 15-ig: 300.000,- Ft + ÁFA

A fennmaradó összegű díj mindhárom üzleti évben a könyvvizsgálói jelentés leadásakor válik esedékessé.

3.3. A fizetést a számlában megjelölt bankszámlára kell teljesíteni.

3.4. A fizetés a számla kibocsátásának dátumától számított 8 napon belül esedékes. Késedelmes fizetés esetén a Társaság a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.

3.5. Amennyiben a Társaság késedelme vagy más a Társaságnak felróható okok miatt a Könyvvizsgáló többletmunkára kényszerül, vagy a Könyvvizsgáló befolyásán kívül eső körülmény következtében a könyvvizsgálói feladatok határidőben nem végezhetők el, a Könyvvizsgáló tájékoztatja erről a Társaság vezetését. Ilyen esetben a Könyvvizsgáló a szerződés teljesítéséhez szükséges többlet időráfordítás alapján további díjazásra jogosult.

4. Felmondás, jogvita

4.1 A Könyvvizsgáló és a Társaság a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben okozott bármilyen szerződésszegésért vagy kárért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) VI. könyvében meghatározott rendelkezések szerint felelnek, azzal, hogy a Könyvvizsgáló kártérítési felelőssége maximum egy évi szolgáltatási díj értékben kerül meghatározásra.

4.2 A szerződést felmondani csak megfelelő okból lehet és mindig meg kell indokolni. A beszámolóval vagy a könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatos véleményeltérés nem lehet felmondási ok. Amennyiben a szerződést jogszabály előírása miatt folytatni nem lehet vagy a Könyvvizsgáló felmondja a szerződést, a Könyvvizsgálót időarányos díjazás illeti meg.

5. A jelentések megírásához használt nyelv

5.1. Az egyszerűsített éves beszámolót magyar nyelven kell elkészíteni. A könyvvizsgálói jelentést magyar nyelven kell elkészíteni.

6. Adatvédelemre és titoktartásra vonatkozó rendelkezések

6.1 A Könyvvizsgáló kizárólag a jelen szerződés tárgyát képező tevékenység teljesítésével összefüggésben, a Megbízó jogos érdekére alapítva kezeli a Megbízó által számára hozzáférhetővé tett személyes adatokat. A Megbízó szavatol az érintettek személyes adatai hozzáférhetővé tételének jogszerűségéért.

6.2 A Könyvvizsgáló adatkezelése a szakmai előírásokban foglalt cél eléréséhez szükséges mértékig terjed. A Könyvvizsgáló az adatkezelést az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások, így különösen
a. az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendeletének (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint
b. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.), továbbá
az ezeken alapuló belső adatkezelési rendjének betartásával végzi.

6.3 A Könyvvizsgálót tevékenysége során a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 66. §-a szerinti titoktartás köti, amely értelmében az adatokhoz kizárólag az arra jogosultak férnek hozzá.

7. Egyéb rendelkezések

7.1 A fenti feltételeket mindkét fél értelmezte, és mint akaratával mindenben egyezőt elfogadja. Megbízó kijelenti, hogy az e szerződésben meghatározott időszakra, illetve beszámolóra más könyvvizsgálóval nincs érvényes szerződése.

7.2 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a Pmt., a GDPR, az Infotv., valamint a Kkt. előírásai az irányadók.

7.3 Jelen megbízási szerződés az aláírás napjával lép hatályba és a Könyvvizsgáló megválasztásának megfelelően határozott időtartamig, a Társaság 2022. év december hó 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámoló elfogadásának időpontjáig, de legkésőbb 2023. év május hó 31. napjáig tart.

Budapest, 2020. augusztus 31.


Társaság nevében: Könyvvizsgáló (cég) nevében:


______________________ _________________________
Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. CONSULTATIO Kft.
MKVK tagsági szám: 000071