2020. Október 1., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Beszámoló a Kőszegi Sportegyesület működéséről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club működéséről.
4. - Kulturális intézmények átszervezésének előkészítésével kapcsolatos döntés meghozatala.
5. - Beszámoló az Újvárosi Óvoda, valamint a Központi Óvoda és Bölcsőde 2019/20-as nevelési évéről.
6. - Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről.
7. - Tájékoztató a hulladékgazdálkodás és a hulladéklerakó aktuális helyzetéről.
8. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. könyvvizsgálói szerződésének jóváhagyása.
9. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal és az óvodák között létrejött, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötött megállapodások megszüntetése illetve módosítása.
10. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási többletigénye.
11. - A Kőszeg, 7151 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
12. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
16. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
5. napirendi pont:
Beszámoló az Újvárosi Óvoda, valamint a Központi Óvoda és Bölcsőde 2019/20-as nevelési évéről.

Tisztelt Képviselő-testület!


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény részletesen szabályozza a köznevelési intézmények fenntartóinak jogait, kötelességeit. A törvény 85. § (2) bekezdése alapján a fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti a köznevelési intézmény vezetőjét arra, hogy intézménye tevékenységéről átfogó módon beszámoljon.

2020. augusztus 31. napjáig önkormányzati fenntartásban két óvoda működött Kőszegen. A két óvoda tevékenységének naprakész követése érdekében az óvodai beszámolók bekerültek Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének munkatervébe.

E beszámolót, amelyet az óvoda vezetője készít el, el kell fogadnia az intézmény nevelőtestületének is. A nevelőtestületek a beszámolókat nevelőtestületi értekezleteken elfogadták.

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a két beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2020. szeptember 24.

A polgármester nevében:


Mezei Virág s.k.
igazgatási osztályvezető
I. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85. § (2) bekezdése értelmében a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI 2019/20-as nevelési évről készített beszámolóját a melléklet szerint megismerte, és az intézményi beszámolót elfogadja.II. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85. § (2) bekezdése értelmében az Újvárosi Óvoda 2019/20-as nevelési évről készített beszámolóját a melléklet szerint megismerte, és az intézményi beszámolót elfogadja.


(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)