2020. Október 1., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Beszámoló a Kőszegi Sportegyesület működéséről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club működéséről.
4. - Kulturális intézmények átszervezésének előkészítésével kapcsolatos döntés meghozatala.
5. - Beszámoló az Újvárosi Óvoda, valamint a Központi Óvoda és Bölcsőde 2019/20-as nevelési évéről.
6. - Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről.
7. - Tájékoztató a hulladékgazdálkodás és a hulladéklerakó aktuális helyzetéről.
8. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. könyvvizsgálói szerződésének jóváhagyása.
9. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal és az óvodák között létrejött, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötött megállapodások megszüntetése illetve módosítása.
10. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási többletigénye.
11. - A Kőszeg, 7151 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
12. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
16. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
9. napirendi pont:
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal és az óvodák között létrejött, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötött megállapodások megszüntetése illetve módosítása.

Tisztelt Képviselő–testület!


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 10.§ (4a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, a gazdasági szervezet feladatait az államháztartás önkormányzati alrendszerében az önkormányzati hivatal vagy - az irányító szerv döntése alapján - az irányító szerv irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel rendelkező más költségvetési szerv látja el.

Kőszeg Város Önkormányzata által irányított intézményeknél ezért a fentiekre tekintettel a gazdálkodással összefüggő feladatokat a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 9.§ (5) és (5a) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv - Újvárosi Óvoda és Központi Óvoda - a 9.§ (1) bekezdés szerinti feladatainak ellátásáról a kijelölt költségvetési szervvel – Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal - a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodást (a továbbiakban: munkamegosztási megállapodás) kötött, melyet az irányító szerv – Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - 2019. szeptember 26-án hagyott jóvá.

2020. szeptember 01-jével az Újvárosi Óvoda, mint költségvetési szerv megszűnt és beolvadt a Meseváros Óvodába (volt Központi Óvodába). A két érintett intézménnyel 2019. szeptemberében kötött megállapodásokat felül kell vizsgálni.
Az Újvárosi Óvoda, mint megszűnt költségvetési szerv záró beszámolójának elkészítési határideje 2020. október 20-a a MÁK által üzemeltetett KGRK11 rendszerben. A fentiek értelmében a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal és az Újvárosi Óvoda között a fent idézett feladatok ellátására megkötött munkamegosztási megállapodást szükséges felmondani 2020. október 31-vel.
A Meseváros Óvoda (volt Központi Óvoda) munkamegosztási megállapodását a költségvetési szerv névváltozása miatt módosítani szükséges.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.


Kőszeg, 2020. szeptember 24.

A polgármester nevében:

Cserkutiné Stipsics Edina s.k.
pénzügyi és gazdálkodási
osztályvezető
I. HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 172/2019.(IX.26.) számú határozatával jóváhagyott a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal és az Újvárosi Óvoda között létrejött munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást megszünteti 2020. október 31.napjával.


Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző
Határidő: értelemszerűen

II. HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 171/2019.(IX.26.) számú határozatával jóváhagyott Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal és a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI között létrejött munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodásban az Intézmény nevének megváltoztatása miatt a „Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény” szövegrész helyébe a „Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde” szöveg lép.


Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző
Határidő: azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)