2020. November 30., Hétfő, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési adóról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Beszámoló az önkormányzat 2020. III. negyedévi gazdálkodásáról.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2021. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
5. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 9. sz. módosítása – végső elfogadás.
6. - Tájékoztató a Kőszegi Járási Hivatal 2017-2019. évi tevékenységéről.
7. - Tájékoztató Kőszeg Város és a kőszegi járás munkaerőpiaci helyzetéről.
8. - A Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.
9. - Beszámoló a Kőszegi Települési Értéktár elmúlt évi munkájáról.
10. - A Kőszeg, 6088/3 és 6088/4 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása.
11. - A Kőszeg, 2581 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra szolgalmi jog bejegyzési kérelem.
12. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
13. - Kőszeg Város Önkormányzata és a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó között 2020. október 30-án létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása.
2. napirendi pont:
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.

INDOKOLÁS
Kőszeg Város Önkormányzatának 2020.III. negyedévi módosításához
A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:

Indokolás

Módosító tételek:

I. Központi előirányzatok változásai:

A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 128 700 744 Ft-tal növelik, ebből a működési célú támogatások 38 700 744 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatások 90 000 000 Ft-tal növekedtek.
A működési célú központi bevételek között a szociális ágazati pótlék biztosításához 8 124 937 Ft, a bérpolitikai intézkedések támogatása, a bérkompenzáció biztosításához 2020. évre 424 310 Ft, kulturális pótlék biztosításához 1 721 944 Ft, az idegenforgalmi adó kiegészítő támogatására 1 612 800 Ft, a rendkívüli támogatásra 8 501 306 Ft és a kötelező feladatokra 18 315 447 Ft összegű támogatásban részesült az önkormányzat.
A felhalmozási célú központi támogatások közül a Dózsa utca felújítására 50 000 000 Ft, a Szent Lénárd utca Petőfi tér felújítására 40 000 000 Ft támogatás érkezett.
A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.


II. Intézményi előirányzatok változása:


A Chernel Kálmán Városi Könyvtár kiadási és bevételi előirányzatai a bérkompenzáció, a kulturális pótlék támogatása, az TOP-ERFA pályázatok és a pénzmaradvány miatt 24 542 462 Ft-tal nőttek.

A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kiadási és bevételi előirányzatai a bérkompenzáció, a kulturális pótlék támogatása, az NKA támogatások és a pénzmaradvány miatt 65 030 271 Ft-tal nőttek.

A Kőszegi Városi Múzeum kiadási és bevételi előirányzatai a bérkompenzáció, a kulturális pótlék és a pénzmaradvány miatt 10 336 462 Ft-tal nőttek.

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalnál szintén a bérkompenzáció és a pénzmaradvány miatt 21 743 919 Ft-tal nőttek.

A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetése a bérkompenzáció és a szociális ágazati pótlék és a pénzmaradvány miatt 27 946 120 Ft-tal emelkedett.


A Központi Óvoda és Bölcsőde 2020. szeptember 01-től Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde néven működik tovább. Intézményébe beolvadt az Újvárosi óvoda és tagintézményei. A költségvetése a bérkompenzáció, a bölcsődei pótlék és a pénzmaradvány miatt 19 075 064 Ft-tal nőttek. A beolvadó Újvárosi Óvoda és tagintézményei költségvetési előirányzat maradványa 2020.09.01-jei dátummal beépítésre került.


Az Újvárosi Óvoda és tagintézményei 2020. augusztus 31-vel megszűnt beolvadt a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsődébe. 2020. július 01-től 2020. augusztus 31-ig költségvetése a bérkompenzáció és a pénzmaradvány miatt nőtt, de a megszűnés miatt az előirányzat maradványait ki kellett vezetni és azt a Kőszeg Meseváros Óvodába beépíteni, így összességében 35 878 817 Ft-tal csökkentek.


III. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:

A központi támogatások változásának nagy része, 15 486 311 Ft az önkormányzat által fenntartott intézményeknél került felhasználásra.

A közhatalmi bevételek előirányzata a koronavírus hatásának enyhítésére tett elvonási intézkedések miatt tovább már nem csökkentek.

A működési bevételek előirányzata 13 836 970 Ft-tal nőtt.

A tartalék összege 37 294 254 Ft-tal nőtt.

A Zártkerti mintaprogram 2020.évre tervezett támogatási összege 7 500 000 Ft-tal csökkent, mivel azt már 2019. év végén megérkezett az Önkormányzat számlájára.
A zárszámadáskor a pénzmaradvány felosztásánál átkerült a pénzmaradványok közé.
A Dózsa György utca felújítására 100 000 000 Ft támogatásról kaptunk támogatói okiratot.
A Szent Lénárd utca Petőfi tér felújítására 40 000 000 Ft támogatásról kaptunk támogatói okiratot.
A VELOREGIO támogatásához 1 732 384 Ft érkezett, az ALPANNONIA támogatásához 1 113 223 Ft érkezett. A fenti összegek a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli összegét emelik.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüli tételek között a VASIVÍZ VÁRA projekt keretében elnyert támogatás összege, 14 875 118 Ft jelenik meg.
Ez az összeg a VASIVÍZ által kezelt Kőszeg nevére elkülönített számlán található.

A felhalmozási bevételek tervezett előirányzatai ebben az időszakban nem változtak.

Az önkormányzat előirányzat változásai az előző módosításokat figyelembe véve 235 008 696 Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.


Összességében az előirányzat változások (I-III. pontok) irányító szervi támogatások nettósítása után 402 432 981 Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 1 335 882 089 Ft – amelynek fedezete a maradványból biztosított.


Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (Ft-ban):


2 972 917 279 Ft költségvetési bevétel
4 308 799 368 Ft költségvetési kiadás
1 335 882 089 Ft hiány
34 526 720 Ft finanszírozási kiadás
1 370 408 809 Ft belső finanszírozási
bevétel
0 Ft külső finanszírozási
bevétel

A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.

A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.


Kőszeg, 2020. november 18.

Básthy Béla s.k.
polgármester


Előzetes hatásvizsgálat


Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2020.(………….) önkormányzati rendelethez.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:

1. Társadalmi hatások
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

2. Gazdasági hatás
A rendelettervezet gazdasági hatással bír, mivel a 2020. évi költségvetés eredeti előirányzatainak változásait tartalmazza, mely további célok, esetleges problémák, vagy megoldásra váró feladatok forrás változásait eredményezte.

3. Költségvetési hatás
A rendelettervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.


4. Környezeti, egészségi következményei
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig – 2020. december 31-ei hatállyal – módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2020. (XI…..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdés alapján, a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Kőszeg Város Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2020. évi költségvetését
2 972 917 279 Ft költségvetési bevétellel
4 308 799 368 Ft költségvetési kiadással
1 335 882 089 Ft hiánnyal
34 526 720 Ft finanszírozási kiadással
1 370 408 809 Ft belső finanszírozási bevétellel
0 Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.”

2 . §

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Működési célú költségvetési bevételek:
 működési célú támogatások áht-n belülről 1 450 815 761 Ft
 közhatalmi bevételek 408 218 155 Ft
 működési bevételek 241 379 595 Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 4 225 600 Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen: 2 104 639 111 Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:
 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 748 153 401 Ft
 Felhalmozási bevételek 92 529 500 Ft
 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 720 149 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 868 278 168 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 2 972 917 279 Ft
Működési célú költségvetési kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 819 613 017 Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 155 720 138 Ft
 a dologi jellegű kiadások 1 316 722 913 Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 32 000 000 Ft
 egyéb működési célú kiadások 208 058 681 Ft
Működési költségvetési kiadások összesen: 2 532 114 749 Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 beruházások 1 498 454 521 Ft
 felújítások 253 986 337 Ft
 egyéb felhalmozási célú kiadások 24 243 761 Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 1 776 684 619 Ft


Költségvetési kiadások összesen: 4 308 799 368 Ft

Költségvetési egyenleg (bevételek és kiadások különbözete)
 működési bevételek és kiadások egyenlege - 427 475 638 Ft
 felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege - 908 406 451 Ft

Költségvetési egyenleg: - 1 335 882 089 Ft

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2019. évi maradvány 479 130 321 Ft
 fejlesztési célú 2019. évi maradvány 891 278 488 Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 0 Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 0 Ft

Finanszírozási bevételek összesen: 1 370 408 809 Ft


Külső finanszírozás kiadásai
 Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 34 526 720 Ft

Finanszírozási kiadások összesen: - 34 526 720 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege
(bevételek és kiadások különbözete): 1 335 882 089 Ft

Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza. A 8. melléklet az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét tartalmazza.”

3. §


(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Básthy Béla s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző

(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)