2020. November 30., Hétfő, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési adóról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Beszámoló az önkormányzat 2020. III. negyedévi gazdálkodásáról.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2021. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
5. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 9. sz. módosítása – végső elfogadás.
6. - Tájékoztató a Kőszegi Járási Hivatal 2017-2019. évi tevékenységéről.
7. - Tájékoztató Kőszeg Város és a kőszegi járás munkaerőpiaci helyzetéről.
8. - A Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.
9. - Beszámoló a Kőszegi Települési Értéktár elmúlt évi munkájáról.
10. - A Kőszeg, 6088/3 és 6088/4 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása.
11. - A Kőszeg, 2581 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra szolgalmi jog bejegyzési kérelem.
12. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
13. - Kőszeg Város Önkormányzata és a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó között 2020. október 30-án létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása.
11. napirendi pont:
A Kőszeg, 2581 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra szolgalmi jog bejegyzési kérelem.

INDOKOLÁS
a Kőszeg, 2581 hrsz-ú ingatlant érintő
átjárási szolgalmi jog bejegyzéshez
A Kőszeg, Liszt F. u. 32. sz. (Hrsz.: 2120) alatti ingatlan tulajdonosa azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy részére az önkormányzat a tulajdonát képező 2581 hrsz-ú ingatlanon átjárási szolgalmi jogot biztosítson.

A kérelmező lakóingatlana a Gyöngyös patak és a Malomárok között helyezkedik el, amely északi oldalról gépjárművel a híd miatt nem közelíthető meg, erre egyedül az önkormányzati 2581 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű, a Helyi Építési Szabályzatban Zkk – közpark övezetben lévő területen van lehetősége.
A kérelmező már időközben elkészíttette a változási vázrajzot, amely a természetben ténylegesen kialakult helyzethez (kitaposott úthoz) igazodik, az önkormányzati területből 185 m2 részt érintve. A Vízügyi Igazgatóság munkatársai többek között ezen a részen közelítik meg szükség szerint a Gyöngyös patak medrét.

A telki szolgalmat létre lehet hozni erre irányuló szerződéssel, amelyhez a telki szolgalom ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése szükséges.

Ingatlanforgalmi szakvéleményt kértünk arra, hogy kerüljön kimutatásra a területet érintő szolgalmi jog értéke, ez az összeg a 185 m2 területre vetítve 92.500,-Ft.

A jogügylet létrejötte során az értékbecslési szakvélemény, valamint az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos valamennyi költség a kérelmezőt terheli.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Kőszeg, 2020. november 24.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
Városüzemeltetési osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján hozzájárul, hogy a Kőszeg, Liszt F. u. 32. ingatlan tulajdonosa telki szolgalmi jogot jegyeztessen be Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező Kőszeg, 2581 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra a mellékelt 23/2019. munkaszámú, Hani Tibor által készített változási vázrajz alapján 92.500,-Ft ellenérték fejében. A kérelmezőt terheli továbbá az értékbecslési szakvélemény díja, a szolgalmi jog alapításáról szóló megállapodás elkészítése, valamint az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos valamennyi költség.
2. Kőszeg Város Polgármestere a Kőszeg, Liszt F. u. 32. sz. alatti ingatlan tulajdonosa által készíttetett szolgalmi jog bejegyzéshez szükséges vázrajzot és a szolgalmi jog alapításáról szóló megállapodást polgármesterként aláírja.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: értelemszerű

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)