2020. November 30., Hétfő, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési adóról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Beszámoló az önkormányzat 2020. III. negyedévi gazdálkodásáról.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2021. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
5. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 9. sz. módosítása – végső elfogadás.
6. - Tájékoztató a Kőszegi Járási Hivatal 2017-2019. évi tevékenységéről.
7. - Tájékoztató Kőszeg Város és a kőszegi járás munkaerőpiaci helyzetéről.
8. - A Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.
9. - Beszámoló a Kőszegi Települési Értéktár elmúlt évi munkájáról.
10. - A Kőszeg, 6088/3 és 6088/4 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása.
11. - A Kőszeg, 2581 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra szolgalmi jog bejegyzési kérelem.
12. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
13. - Kőszeg Város Önkormányzata és a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó között 2020. október 30-án létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása.
12. napirendi pont:
A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.

INDOKOLÁS
Kőszeg Város Önkormányzatának módosított Közbeszerzési tervének elfogadásáhozA közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése értelmében a Kbt. 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők a költségvetési év elején, de legkésőbb március 31. napjáig éves közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről.
A Képviselő-testület 2020. február 13-án tartott ülésén elfogadta az idei évre vonatkozó tervet, azonban a megvalósuló projektek felülvizsgálatra szorultak az időközben fellépő veszélyhelyzet és az önkormányzat anyagi helyzete miatt. A változások átvezetése érdekében 2020. május 29-én elfogadásra és publikálásra került a módosított közbeszerzési terv.
A közbeszerzési terv ismételt módosítása szükséges, mert a Belügyminisztérium egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról szóló 1746/2020. (XI.11.) Korm. határozat alapján 2 805 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a 507812 (BMÖGF/1004-1/2020) azonosítószámú Támogatói okirat alapján belterületi útfelújítás, parkolókialakítás, csapadékvízelvezető rendszere kiépítés megvalósítására.
Az Önkormányzat a biztosított forrás terhére a Panoráma körút és Felsőerdő utca (Kőszeg 829, 830, 955 hrsz.), az Alsó körút (Kőszeg, 1995. hrsz) és Strand sétány (Kőszeg, 1994. hrsz, valamint a Hunyadi János utca (Várkör és Park utca közötti szakasz, Kőszeg, 3556. hrsz) útfelújítását tervezi megvalósítani.
A rendelkezésre álló információk alapján elkészítettük az Önkormányzat 2020. évre vonatkozó, módosított közbeszerzési tervét, tekintettel arra, hogy jelen beruházást a Kbt. értelmében a közbeszerzési tervben szerepeltetni kell.
A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.
A Kbt. 43.§ (1) bekezdés a) pontja előírja, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását a terv vagy a terv módosításának elfogadását követően haladéktalanul köteles közzétenni a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben, valamint az Önkormányzat hivatalos honlapján.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a közbeszerzési terv második módosítását elfogadni szíveskedjen!

Kőszeg, 2020. november 27.


A polgármester nevében:


Fekete Balázs s.k.
Fejlesztési irodavezető
I. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az Önkormányzat 2020. évi, módosított közbeszerzési tervét elfogadja, és egyben elrendeli annak közzétételét a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR), valamint az Önkormányzat hivatalos honlapján.Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal