2020. November 30., Hétfő, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési adóról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Beszámoló az önkormányzat 2020. III. negyedévi gazdálkodásáról.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2021. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
5. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 9. sz. módosítása – végső elfogadás.
6. - Tájékoztató a Kőszegi Járási Hivatal 2017-2019. évi tevékenységéről.
7. - Tájékoztató Kőszeg Város és a kőszegi járás munkaerőpiaci helyzetéről.
8. - A Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.
9. - Beszámoló a Kőszegi Települési Értéktár elmúlt évi munkájáról.
10. - A Kőszeg, 6088/3 és 6088/4 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása.
11. - A Kőszeg, 2581 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra szolgalmi jog bejegyzési kérelem.
12. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
13. - Kőszeg Város Önkormányzata és a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó között 2020. október 30-án létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása.
3. napirendi pont:
Beszámoló az önkormányzat 2020. III. negyedévi gazdálkodásáról.

BESZÁMOLÓ
Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának
2020. III. negyedévi teljesítésérőlKőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2020. (II. 14.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2020. évi költségvetését hiány tervezése nélkül.

Bevételi források és azok tejesítése

Az önkormányzat 2020. III. negyedévi bevételeit – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet tartalmazza.

Működési célú költségvetési bevételek

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Központilag szabályozott működési bevételek (jogcímenként a 2. mellékletben) teljesítése összességében 78,50 %-os, a támogatások a törvény szerinti ütemezésben, illetve visszaigénylések alapján érkeznek.
Az államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatások teljesítése 57,35 %-os. Ezek az összegek főként elnyert pályázatok támogatását, közfoglalkoztatás támogatását, a Kőszegi Szociális Gondozási Központ esetén az önkormányzatok állami támogatáson felüli hozzájárulását és az NEAK támogatást tartalmazzák.

2. Közhatalmi bevételek
A helyi adó és az egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 99,37%-os, az adóbevételek szeptember 15-ig befizetésre kerültek. A tervezett bevételek a tervezetthez időarányosan teljesültek.

3. Működési bevételek teljesülése 68,09%-os.
A bevételek alakulását intézményenként a 3. melléklet tartalmazza. Az intézményeknél főként a művelődési központ és a múzeum bevételei szezonális jellegűek. Ugyanakkor az önkormányzat esetében a működési bevételek teljesülése 48,66 %-os; ez főként a gyermekétkeztetés térítési díjait, a közterület használati díjakat, az ingatlan használati megállapodások alapján továbbszámlázott közüzemi díjakat, a Vasi Víz Zrt. részére számlázott rendszerhasználati díjat, biztosító által fizetett kártérítéseket, rekreációs földhasználati díjat, valamint az I. negyedévig az általános forgalmi adó visszatérítéseket foglalja magában.

4. Működési célú átvett pénzeszközök között a Kőszeg Város Önkormányzata által nyitott koronavírus adományvonalra érkezett összeg 4 530 207 Ft, köztemetés megtérítése 208 025 Ft valamint 15 000 Ft szakszervezeti üdülési hozzájárulás szerepel.

Összességében a működési célú költségvetési bevételek időarányos teljesítést (76,67%) mutatnak.

Felhalmozási célú költségvetési bevételek (címenként részletesen a 4. mellékletben)

5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Az államháztartáson belülről felhalmozási céllal kapott támogatások az alábbiakat tartalmazzák:

- Horvátzsidány Óvodához utalt összege 947 556 Ft
- Zártkerti mintaprogram támogatási maradványa 2 420 408 Ft
- Bölcsőde pályázat támogatása 119 671 838 Ft
- TOP-2.1.2-15 Városmajor Kraft forrás 180 300 040 Ft
- TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz Kraft forrás 100 398 821 Ft
- Épületenergetika Városháza Kraft forrás 45 112 162 Ft
- Dózsa György utca felújításának támogatása 50 000 000 Ft
- Szent Lénárd utca Petőfi tér felújításának támogatása 40 000 000 Ft
- Veloregio pályázat támogatása 1 732 384 Ft
- Alpannonia projekt támogatása 1 150 268 Ft


Ez előzőekben felsorolt támogatások mind az önkormányzatnál realizálódtak, az intézményeknek ilyen jogcímen bevétele nem keletkezett.


6. Felhalmozási bevételek

A vagyonhasznosítási bevételek összességében a III. negyedév végére időarányos alatti teljesülést mutatnak. A vagyonhasznosításból bevétel nem folyt be, a bérlakás értékesítésből 20 961 320 Ft, gépjármű értékesítésből 1 700 000 Ft és képviselői laptop értékesítésből nettó 15 748 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak (24,51 %-os teljesítést jelent).

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Itt a különböző kölcsönök és részletfizetések szerepelnek, a teljesítés 55,40 %-os. A kölcsöntörlesztések közül a munkáltatói kölcsöntörlesztés (102,27%) teljesítése több a tervezettnél. A bérlakás törlesztése az III. negyedév végére 46,00 %. A lakástámogatások törlesztése az III. negyedév végére 71,08 %.

Összességében a felhalmozási költségvetési bevételek a fentiekben részletezett okokból időarányos feletti (65,82 %-os) teljesítést mutatnak.

Finanszírozási bevételek

Jelenleg folyószámla hitelkerettel az önkormányzat nem rendelkezik és egyéb külső forrás bevonására sem került sor.
A belső finanszírozás bevételeiben az előző évi maradvány igénybevétele szerepel.

Összességében az önkormányzat és intézményei 2020. III. negyedévi bevételei 3 555 521 578 Ft-ot tettek ki, a teljesítés aránya 81,86%.

Kiadások alakulása

Az önkormányzat 2020. III. negyedévi kiadásait – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet, intézményenkénti bontásban a 3. melléklet, a fejlesztési kiadásokat tételenként az 5. melléklet tartalmazza.

Működési célú költségvetési kiadások

8. A működési célú kiadási előirányzatok (személyi juttatások, munkaadói járulékok, dologi kiadások, ellátottak juttatásai, egyéb működési célú kiadások) mindegyike némileg időarányos alatti teljesítést mutat önkormányzati szintre összesítve. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesülése 56,06%-os, mely a lakosságnak juttatott települési támogatásokat foglalja magában.
Az egyéb működési kiadások közül legjelentősebb összeget az intézményeknek továbbított központi bevételek teszik ki, ezek teljesítése 100,00 % körüli. Összességében a működési célú költségvetési kiadások teljesítése 74,18 %-os.


Felhalmozási célú költségvetési kiadások (címenként részletesen az 5. mellékletben)


9. Beruházások és felújítások

A fejlesztési kiadások (5. melléklet) a III. negyedév végére 34,68 %-os szinten teljesültek. A zártkerti mintaprogram befejeződött, 11 643 765 Ft-ot költöttünk. A Veloregio projekt is elindult 15 930 241 Ft-ot költöttünk.
A munkálatok részben befejeződtek a városmajor projektben 239 052 881 Ft-ot költöttünk rá. A TOP 3.1.1-15. Déli városrész munkák is folytatódnak, erre 66 830 568 Ft-ot költöttünk. A TOP-1.2.1-16 Turisztika pályázat munkálatai is folytatódnak, erre 52 633 080 Ft-ot költöttünk. A TOP 2.1.3-15. Csapadékvíz munkák folynak, erre 87 361 750 Ft-ot költöttünk, itt a Kraft forrás utófinanszírozása miatt megelőlegezés történt.
Az Ipari park fejlesztése is elindult, 22 621 670 Ft-ot költöttünk. Az alpannonia projekt is befejeződött, melyre 18 036 104 Ft-ot költöttünk. Az intézményeknél az engedélyezett beszerzések, a működéshez szükséges kis értékű eszközök beszerzése és a TOP-os projektek beruházásai valósultak meg 14 116 017 Ft összegben.

A felújítások között a Felsővárosi óvodában a kazáncsere 3 178 450 Ft értékben, a Várnál a TOP-7.1.1-16-H-ERFA projektnél tervezett Lovagterem festése 1 593 139 Ft értékben, a Múzeumnál a tervezett központifűtés és kiállítótér felújítási munkálatai 900 000 Ft értékben valósultak meg, az Újvárosi óvodában 102 550 Ft és a Könyvtárban 53 122 Ft-ot költöttek kisebb javításokra.


10. Egyéb felhalmozási célú kiadások között a Veloregio projekt hazai megelőlegezés visszautalása történt meg 861 345 Ft értékben.
Államháztartáson kívülre juttatott egyéb felhalmozási célú támogatások között polgármesteri döntés alapján a Kőszegfalvi SE részére nyújtott 927 644 Ft támogatás és a Munkaszolgálatosok emlékhelyhez történő hozzájárulása szerepel 1 200 000 Ft.

Összességében a felhalmozási költségvetési kiadások a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (34,68 %) teljesítést mutatnak.Finanszírozási kiadások
A finanszírozási kiadások (34 526 720 Ft) között az előző év végén kapott központi támogatás előlegének elszámolása szerepel.


Önkormányzati szinten a kiadások III. negyedévi teljesülése időarányos alatti (49,69 %-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.


Összegezve az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodását, a bevételek teljesülése (3 555 521 578 Ft) elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez (2 158 406 969 Ft).


Kőszeg, 2020. november 18.


Básthy Béla s. k.
polgármesterHATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján az önkormányzat 2020. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.


(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)