2020. November 30., Hétfő, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési adóról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Beszámoló az önkormányzat 2020. III. negyedévi gazdálkodásáról.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2021. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
5. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 9. sz. módosítása – végső elfogadás.
6. - Tájékoztató a Kőszegi Járási Hivatal 2017-2019. évi tevékenységéről.
7. - Tájékoztató Kőszeg Város és a kőszegi járás munkaerőpiaci helyzetéről.
8. - A Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.
9. - Beszámoló a Kőszegi Települési Értéktár elmúlt évi munkájáról.
10. - A Kőszeg, 6088/3 és 6088/4 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása.
11. - A Kőszeg, 2581 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra szolgalmi jog bejegyzési kérelem.
12. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
13. - Kőszeg Város Önkormányzata és a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó között 2020. október 30-án létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása.
9. napirendi pont:
Beszámoló a Kőszegi Települési Értéktár elmúlt évi munkájáról.

INDOKOLÁS
a Kőszegi Települési Értéktár tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásához


A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 159/2013. (X.31.) határozatával a települési értéktár működtetésével, adminisztrációs feladatainak ellátásával, az értékek feldolgozásával és nyilvántartásával a Kőszegi Városi Múzeumot bízta meg, mint olyan intézményt, amely korábban is a helyi értékek azonosítását, gondozását végezte.
A Hungarikumokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése alapján a települési értéktár testület vezetője rendszeresen beszámol az előző beszámoló óta elvégzett tevékenységről.

Fentiek alapján kérem a Kőszegi Települési Értéktár Testület 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, veszélyhelyzeten a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Kőszeg, 2020. november 11.

Révész József s.k.
elnök
Kőszegi Települési Értéktár Testület


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján a Kőszegi Települési Értéktár tevékenységéről szóló éves beszámolót elfogadja.A Kőszegi Települési Értéktár Testület
beszámolója
a 2019. november és 2020. novembere közötti időszakra vonatkozóan

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 159/2013. (X.31.) határozatának 3. pontjában foglaltaknak megfelelően a Kőszegi Városi Múzeum elkészítette a Kőszegi Települési Értéktár Testület Szervezeti és Működési Szabályzatát, melyet Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 27-i ülésén elfogadott.

A Kőszegi Települési Értéktár tagjai:
Révész József igazgató, Kőszegi Városi Múzeum (elnök)
Dr. Bariska István nyugalmazott főlevéltáros
Keszei Balázs igazgató, Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium
Pócza Zoltán igazgató, Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Dr. Tóth László

A Kőszegi Települési Értéktár Testület állandó jelleggel teszi közzé felhívását a www.koszegimuzeumok.hu/ertektar oldalon. A Kőszegi Városi Múzeum, mint a Települési Értéktár működtetésével, adminisztrációs feladatainak ellátásával, az értékek feldolgozásával és nyilvántartásával megbízott intézmény kibővítette intézményi honlapját egy külön erre a célra létrehozott menüponttal, ahol a felhívás, illetve a javaslattételhez szükséges minden dokumentum és segédlet elérhető, letölthető. Továbbá elérhető a Kőszegi Települési Értéktár Testület által eddig értéktárba felvett javaslatok, azok szöveges és képi megjelenítése.

Legutóbbi beszámoló óta eltelt időben a Kőszegi települési Értéktárhoz lakossági javaslat nem érkezett.
A Vas Megyei Értéktárba 2020. februárjában bekerült „Ottlik Géza és az iskola a határon” címmel Ottlik Géza és méltán világhírű műve, így a Vas Megye Értékei 2020 kötet egy új kőszegi értékkel bővült.
Sajnos, a 2020-as esztendő a COVID járvány miatt nem a tervezettnek megfelelően alakult. Az év kiemelt értéktári terve volt, hogy a „Kőszeg értékei 2019” című kiadványunkat folytassuk és megjelentessük a 2020-as kötetet. Tervben volt még egy olyan - elsősorban reprezentációs célú - összefoglaló kiadvány elkészítése is, amely jóval rövidebb szövegterjedelemmel és egy fotóval minden eddigi értékünket bemutatja. Sajnos, az intézményi éves költségvetésben erre a célra betervezett összeg a járvány elleni védekezésre fordítódott.

A Kőszegi Települési Értéktár Testület 2020. májusában pályázatot nyújtott be a Hungarikum Bizottság által kiírt felhívásra. A pályázat célja a Kőszeg értékei – 2019 című kiadvány folytatása újabb 16 érték leírásával, kemény-fedeles, színes, 96 oldalas, 500 példányban megjelentetendő könyv formájában, amely hasonlóan a 2019-ben megjelent kiadványhoz hosszabb leírással, képekkel mutatja be Kőszeg értékeit.
Az értéktári javaslatokat ismételten a maguk szakterületén kiváló kutatók (Dr. Bariska István (Kőszeg város díszpolgára) a Magyar Nemzeti Levéltár Kőszegi Fióklevéltárának nyugalmazott főlevéltárosa, Söptei Imre a Kőszegi Fióklevéltár vezetője, dr. Bokányi Péter irodalomtörténész, dr. Mentényi Klára művészettörténész, Benkhard Lilla régész, Révész József a Kőszegi Városi Múzeum igazgatója, Keszei Balázs a kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium igazgatója) írják, mint korábban. A témák miatt a szerzői névsor kiegészül ezen szakterületek kutatóival (Pl. Velladics Márta művészettörténész). A felsoroltak külön-külön is számos tudományos publikációt, könyvet jegyeznek, így a szakmai felkészültség adott.
A Kőszeg értékei – 2020 kötetben bemutatandó kőszegi értékek:
Az Írott-kő nevei és felirata,
A Kovatsits-féle várostérkép 1839-ből;
A Gyöngyös-patak szerepe és intézményei;
Az Ambrózy-ház;
Kristóf Ágota: A nagy füzet;
A Heidenreich-cégér;
A Szgraffitós-ház;
A Haranghy-féle magyar szaktermi freskók
A kőszegi Historia Domus;
A Bezerédy-kazula;
A kőszegi óriás platánfa;
Kőszeg szabad királyi város hatalmi jelképei (városbírói buzogány, városkulcs, városkapitányi szablya, városbírói asztal);
A Hétforrás;
A kőszegi evangélikus templom;
Kőszegi temetők (köztemetők, izraelita temető);
A kőszegi várszínház.
A pályázott és megítélt támogatási összeg 1,3 M Ft, így ennek a támogatásnak köszönhetően 2021-ben megjelenhet a kötet, de ehhez még meg kell találni a szerzői honoráriumok összegének forrását.

Fentiek alapján kérem a Kőszegi Települési Értéktár Testület 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását.