2020. November 30., Hétfő, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési adóról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Beszámoló az önkormányzat 2020. III. negyedévi gazdálkodásáról.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2021. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
5. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 9. sz. módosítása – végső elfogadás.
6. - Tájékoztató a Kőszegi Járási Hivatal 2017-2019. évi tevékenységéről.
7. - Tájékoztató Kőszeg Város és a kőszegi járás munkaerőpiaci helyzetéről.
8. - A Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.
9. - Beszámoló a Kőszegi Települési Értéktár elmúlt évi munkájáról.
10. - A Kőszeg, 6088/3 és 6088/4 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása.
11. - A Kőszeg, 2581 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra szolgalmi jog bejegyzési kérelem.
12. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
13. - Kőszeg Város Önkormányzata és a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó között 2020. október 30-án létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása.
5. napirendi pont:
Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 9. sz. módosítása – végső elfogadás.

INDOKOLÁS
Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 9. számú módosításához


2020. január 29-én kelt levelében a CAYENNE Investment Kft. ügyvezetője Nyitrai Péter megkereste önkormányzatunkat, hogy Kőszegen a 9730 Kőszeg, Űrhajósok útja 2. hrsz. 3277/29 telken az egykoron Jurisics Miklós Tiszti Gyógyháznak megépített mintegy 3,3 hektár területén (később SZOT gyermeküdülő) fejlesztést kíván megvalósítani.
A fejlesztés egészségügyi és rekreációs célzatú, magas szolgáltatási színvonalú létesítményt valósít meg, nemzetközi ügyfélkör részére. A meglévő, helyi védettségű épületet és parkot méltóképp rekonstruálni tervezik, figyelembe véve a terület helyi védettségét.
A fejlesztéssel érintett objektum már jó ideje használaton kívül van, az épület a nagyméretű zöldkörnyezettel együtt Helyi területi védelem alatt áll. Ennek megfelelően az épületegyüttes és kert felújítása, hasznosítása Kőszeg Város építészeti értékeinek védelme miatt is kiemelt fontosságú.
Kőszeg Város Polgármestere 10/2020. (III. 26.) számú határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánította „a CAYENNE Investment Kft. tulajdonában lévő, 9730 Kőszeg, Űrhajósok útja 2., 3277/29 hrsz-ú területet annak érdekében, hogy a beruházó által tervezett fejlesztések költséghatékony megvalósítása érdekében a rendezési terv szükséges módosítása elvégzésre kerülhessen.”
A CAYENNE Investment Kft. kérelmével közel azonos időpontban, a Lízing Délhús Ingatlanforgalmazó Kft. 2020. március 3-án kelt levelében szintén jelezte, hogy Kőszeg külterületén a Magyar-Osztrák határátkelőhelyen (Kőszeg 013/4 és 013/6 helyrajzi szám) fejlesztést kíván végezni.
Cégük a határátkelőhely használaton kívüli épületeit 2017-ben vásárolta meg. Ezen ingatlanok már több éve nincsenek hasznosítva, állapotuk jelentősen leromlott, jelen formájukban hosszútávon nem fenntarthatóak.
Szeretnék az épületeket hasznosítani, amelyhez szükséges felújítások egy építészetileg is elfogadható minőséget hoznának létre.

Elképzeléseik szerint egy jól működő MUNKÁS HOTELT szeretnének kialakítani a Kormány által támogatott pályázati forrásból, amely átalakítás és felújítás során az épület energetikailag és esztétikailag is megújulna.
A határátkelőn lévő épületek szintén jó ideje használaton kívül vannak, állapotuk jelentősen leromlott, a nagy forgalmú területen lévő épületek látványa rontja a város megítélését. Ezen épületek megújítása, a környezet átalakítása fontos építészeti szempont Kőszeg Város részére.
Kőszeg Város Polgármestere 11/2020. (III. 26.) számú határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánította „a Lízing Délhús Ingatlanforgalmazó Kft. tulajdonában lévő, Kőszeg külterületén a Magyar-Osztrák határátkelőhelyen a Kőszeg 013/4 és 013/6 hrsz-ú területet, valamint az általuk határolt 012/3 hrsz-ú útterületet, annak érdekében, hogy a beruházó által tervezett fejlesztések költséghatékony megvalósítása érdekében a rendezési terv szükséges módosítása elvégzésre kerülhessen.”
Kőszeg Város Polgármestere 12/2020. (III. 26.) számú határozatával határozott arról is, hogy „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. §-ának megfelelő tárgyalásos eljárás során elkészítteti a településrendezési eszköz módosítását a Kőszeg, Űrhajósok útja 2. 3277/29 hrsz-ú terület, valamint a Kőszeg hrsz.: 013/4 és 013/6 terület és az általuk határolt 012/3 hrsz-ú útterület vonatkozásában és a kidolgozott tervet elfogadásra előterjeszti a képviselő-testület elé.”
Ezen polgármesteri határozatok alapján a Települési eszköz módosítására az Önkormányzat 2020 márciusában a Vasi A+B építész Irodával kötött tervezési szerződést, amely tervező iroda képviseletében Takács András építészmérnök, településtervező készítette a terveket.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 42. § (1) bekezdése szerint a polgármester a végső szakmai véleményezési szakasz előtt a településrendezési eszköz tervezetét véleményeztette a partnerekkel, Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő- testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 21/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendeletének megfelelően.
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet (2) bekezdése szerint „ a munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma kizárólag elektronikus úton történik. Az észrevételeket és javaslatokat az előzetes tájékoztató és az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.”
Fenti Kormányrendeletnek megfelelően 2020. április 28-án az önkormányzati honlapon hirdetményt tettünk közzé, mely szerint 2020. május 14-ig észrevételt és javaslatot tehetett a lakosság a csatolmányban közzétett tervezettel kapcsolatban.
A partnerségi egyeztetés lezárásáról a Polgármester 2020. május 29-én 55/2020. (V. 29.) szám alatt határozatot hozott, amely szerint a polgármester kezdeményezi a Korm. rendelet 42. § (2) bekezdése alapján a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását az állami főépítészi jogkörben eljáró megyei kormányhivatalnál, és az elkészült településrendezési eszközt elfogadásra a Képviselő-testület elé terjeszti.

A benyújtott módosításról szóló tervdokumentáció alapján Csermelyi Andrea állami főépítész a Korm. rendelet 42. § (3) és (4) bekezdése alapján egyeztető tárgyalást hívott össze 2020. június 24. napjára, amely egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készült, amelyet az előterjesztéshez csatoltunk.
Az állami főépítészi jogkörben eljáró megyei kormányhivatal nevében az állami főépítész záró szakmai véleményét a Korm. rendelet 42. § (6) bekezdése alapján 2020. július 13-án kiadta, amely vélemény az alábbi:
„ A dokumentációban részletezett 9/1. számú módosítási javaslat vonatkozásában a 2020. június 24-én megtartott tárgyaláson felvett, VA/ÁFI/87-17/2020. jegyzőkönyvben foglaltak betartása, átvezetése mellett a dokumentáció képviselőtestület elé terjesztéséhez hozzájárulok.
A dokumentáció 9/2. számú módosításához nem járulok hozzá - az önkormányzat a jegyzőkönyvbe tett nyilatkozata alapján a módosítási szándéktól jelen eljárás keretében eláll, a módosításhoz szükséges területrendezési hatósági eljárást megindításáról külön gondoskodik.
A záró véleményemet a döntésre jogosult testülettel ismertetni kell.”
Az állami főépítész asszony záró véleményét az előterjesztéshez csatoltuk.
A fenti záró vélemény figyelembe vételével a Kőszeg 013/4 és 013/6 hrsz-ú terület és az általuk határolt 012/3 hrsz-ú útterület vonatkozásában 2020. júnis 22-én a Pestterv Kft.-től megrendeltük a területrendezési hatósági eljáráshoz szükséges engedélyezési tervdokumentáció elkészítését. A Pestterv Kft. nevében Károlyi János térinformatikai szakmérnök 2020. júliusában elkészítette a tervdokumentációt, amely tervdokumentáció alapján 2020. július 30-án kérvényeztük a Vas Megyei Kormányhivatalnál, hogy térségi területrendezési hatósági eljárás keretében folytassa le a terület besorolását módosító engedélyezési kérelmünket.
A térségi területrendezési hatósági eljárás keretében lefolytatott egyeztetéseknek megfelelően, 2020. augusztus 25-én VA/ÁFi/130-15/2020 iktatószám alatt a határátkelő hely környezetének övezeti besorolás változáshoz szükséges térségi területfelhasználási engedély Csermelyi Andrea állami főépítész asszony aláírásával kiadásra került, melyet az előterjesztéshez csatoltunk.
A térségi területfelhasználási engedély birtokában a 2020. május 29-i Polgármesteri határozatnak megfelelően Kőszeg 013/4 és 013/6 hrsz-ú terület és az általuk határolt 012/3 hrsz-ú útterület vonatkozásában a tervező által összeállított módosított dokumentáció alapján a Polgármester 2020. szeptember 10-én újra kezdeményezte a Korm. rendelet 42. § (2) bekezdése alapján a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását az állami főépítészi jogkörben eljáró megyei kormányhivatalnál.
A benyújtott módosított tervdokumentáció alapján Csermelyi Andrea állami főépítész a Korm. rendelet 42. § (3) és (4) bekezdése alapján egyeztető tárgyalást hívott össze 2020. szeptember 23. napjára, amely egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készült, amelyet az előterjesztéshez csatoltunk.
Az állami főépítészi jogkörben eljáró megyei kormányhivatal nevében az állami főépítész záró szakmai véleményét a Korm. rendelet 42. § (6) bekezdése alapján 2020. szeptember 29-én kiadta, amely vélemény az alábbi:
„A tárgyalásos eljárás VA/ÁFI/173-15/2020. számú jegyzőkönyvében foglaltak alapján, az azokban leírtak betartása mellett a módosítás ellen kifogást nem emelek.
A záró véleményemet a döntésre jogosult testülettel ismertetni kell.”
Az állami főépítész asszony záró véleményét az előterjesztéshez csatoltuk.
A fenti záró vélemények figyelembe vételével hozott döntés szerint, a képviselő-testület által elfogadott Településrendezési Eszköz a Korm. rendelet 43.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az elfogadást követő napon lép hatályba.
A Polgármester Úr a Kormányrendelet 43.§ (2) bekezdésében rögzített felhatalmazás alapján az elfogadott Településrendezési Eszközöket – az elfogadásról szóló jegyzőkönyvvel együtt - a képviselő-testületi döntést követő 15 napon belül megküldi az állami főépítésznek és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek vagy az elektronikus úton hitelesített dokumentumok elérését biztosítva 15 napon belül értesíti az állami főépítészt és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervet annak elérési lehetőségéről.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§ (4) bekezdés a) pontja szerint a Polgármester Úr gondoskodik a Településrendezési Eszközök jelen módosításának nyilvánosságáról.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Kőszeg, 2020. november 23.

A polgármester nevében:


Bertók Sándor s.k.
Kőszeg Város Főépítésze


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján - az Állami Főépítész záró szakmai véleményének megismerése után - Kőszeg Város Településszerkezeti Tervének 9. számú módosítását az alábbi tartalommal elfogadja.


9/1. módosítás: volt SZOT Gyermeküdülő (hrsz.: 3277/29) területének módosítása:
9/2. módosítás: határátkelő területének módosítása:
Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő a közlésre: 2020. november 30-i polgármesteri döntést követő 15 napon belülKőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……./2020. (……..) önkormányzati rendelete
Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 3.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13.§ (1) bekezdésben megállapított feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével Kőszeg Város Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:


1.§

A Rendelet 1. mellékletének 1-es tervlapja, 10-es tervlapja, 11-es tervlapja, 22-es tervlapja e rendelet 1.
melléklete szerint módosul.

2. §

Hatályát veszti a Rendelet 11.§ c) pontja.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Básthy Béla s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet a …./2020. (…..) önkormányzati rendelethez: