2020. November 30., Hétfő, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A települési adóról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Beszámoló az önkormányzat 2020. III. negyedévi gazdálkodásáról.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2021. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
5. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 9. sz. módosítása – végső elfogadás.
6. - Tájékoztató a Kőszegi Járási Hivatal 2017-2019. évi tevékenységéről.
7. - Tájékoztató Kőszeg Város és a kőszegi járás munkaerőpiaci helyzetéről.
8. - A Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.
9. - Beszámoló a Kőszegi Települési Értéktár elmúlt évi munkájáról.
10. - A Kőszeg, 6088/3 és 6088/4 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása.
11. - A Kőszeg, 2581 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra szolgalmi jog bejegyzési kérelem.
12. - A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása.
13. - Kőszeg Város Önkormányzata és a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó között 2020. október 30-án létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása.
4. napirendi pont:
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2021. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.

INDOKOLÁS
a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2021. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló …/2020. (XI. ….) önkormányzati rendelethez


A képviselő-testület 2019. november havi ülésén foglalkozott legutóbb a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetménykiegészítésével, valamint illetményalapjának megállapításával.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) bekezdése értelmében tárgyévre kell megállapítani a köztisztviselők illetménykiegészítését, ugyanígy a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdése is a helyi önkormányzat képviselő-testületének 2020. évre tette lehetővé, hogy köztisztviselőik vonatkozásában az e törvényben meghatározottnál magasabb összegben állapítsák meg - rendeletben - az illetményalapot.

E rendelkezésnek eleget téve alkotta meg a képviselő-testület a jelenleg hatályban lévő, a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2020. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 23/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendeletét.

Az illetménykiegészítések mértékében a 2020-as évhez képest sincs változás: ez a felsőfokú iskolai végzettségűek számára a megyei önkormányzatoknál és megyei jogú városnál legfeljebb 40%, községi önkormányzatnál legfeljebb 20%, míg a többi önkormányzatnál legfeljebb 30% lehet.

Az érettségi végzettségűek számára egységesen legfeljebb 20% illetménykiegészítést lehet megállapítani.

A jelenleg hatályos szabályozásunk szerint a felsőfokú és a középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők egységesen, az alapilletményük 20%-át kitevő illetménykiegészítésben részesülnek.

Javaslom ezt a mértéket 2021. évre is meghagyni, de a Kttv. fenti rendelkezésének eleget téve – formailag – új rendeletet kell alkotni.

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Tv.) 61. § (1) bekezdése értelmében a Kttv. 132. §-a szerinti illetményalap 2021. évben is 38.650,- Ft. Ez az összeg 2008 óta változatlan, azóta nem került sor a köztisztviselők körében fizetésemelésre.

Ugyanakkor a Tv. 61. § (6) bekezdése 2021. évre is lehetőséget ad a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek, hogy rendeletben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Kttv-ben foglaltaktól eltérőn, e Tv-ben meghatározottnál magasabb összegben állapítsa meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.

Az illetményalap tehát továbbra sem emelkedett, azonban a Tv. 2. melléklet I. Előirányzatok és támogatások táblázatba foglalt 4. sorában 1.1.1.1. jogcímszám alatt Önkormányzati hivatalok működésének támogatása pontja alapján 2021. évben tovább növekszik az önkormányzati hivatal működésének támogatása, míg idén 5.450.000,- Ft/fő, 2021-ben 5.475.000,- Ft/fő támogatást kapunk az elismert hivatali létszám után.

Ezért az a tiszteletteljes kérésem, hogy élve a már hivatkozott törvényi felhatalmazással, az illetményalap mértéke – a törvényi 38.650 Ft helyett – 2021. évre vonatkozóan, a 2020. évben meghatározottal azonos mértékben, 46.380,- Ft-ban kerüljön megállapításra.

Ez az emelés a 2020. évi béreket alapul véve nem jelentene változást a hivatal 2021. évi költségvetésében, egyben a hivatali apparátus stabilizálását és megelégedését szolgálja.

A garantált bérminimum 2020. évben 210.600,- Ft, 2021. évre ugyan még nem került elfogadásra, de a híradások szerint 222.000,- Ft körüli összegben kerül meghatározásra. Ugyanakkor az illetményalap és a Kttv. 1. mellékletében szabályozott illetményrendszer is hosszú évek óta változatlan. Ez a már többször ismertetett, eddig is kialakult anomáliát növeli: a II. besorolási osztályban lévő, azaz érettségi végzettségű köztisztviselők esetén a legmagasabb fizetési fokozatba sorolt, 37 év szolgálati jogviszonnyal rendelkező köztisztviselő illetménye gyakorlatilag azonos lenne egy pályakezdő gyakornok garantált bérminimumával.
Az I. besorolási osztályban lévő, felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő pedig 14 év szolgálati jogviszony eltöltése után éri el a tervezett garantált bérminimumot a Kttv-ben foglalt illetményrendszer alapján, 20 %-os illetménykiegészítéssel, illetménykiegészítés nélkül azonban csak 29 év jogviszony után!
Ez a helyzet pedig a kollégák között bérfeszültséget okoz és növeli a fluktuációt.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, veszélyhelyzeten a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.


Kőszeg, 2020. november 25.Dr. Zalán Gábor s.k.
jegyző
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2020. (XI. …..) önkormányzati rendelete
a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2021. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításárólKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. § vonatkozásában a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében, a 2. § vonatkozásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Kőszeg Város Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:

1. §

A Képviselő-testület a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2021. évben 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

2. §


A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú és érettségi végzettséggel rendelkező köztisztviselőit 2021. évre egységesen, az alapilletményük 20%-át kitevő illetménykiegészítés illeti meg.

3. §

(1) Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2020. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 23/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelete.
Básthy Béla s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyzőELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP


a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2021. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló
új önkormányzati rendelet megalkotásához

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)


A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

I. társadalmi hatásai:
A hivatalban dolgozók megelégedettségét szolgálja, ami pozitív hatással van munkájukra.


II. gazdasági hatásai:
A tervezetnek gazdasági hatása nincs.


III. költségvetési hatásai:
A tervezetnek plusz költségvetési hatása azért nincs, mert az illetménykiegészítés mértéke már több éve a rendelet-tervezetben meghatározott mértékben szerepel a költségvetésben, az illetményalap mértéke pedig 2020. évben is 46.380,- Ft volt. Másrészt a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. mellékeltében nőtt az önkormányzati hivatal működésének támogatása 2021. évre, mely fedezetet nyújt a köztisztviselők illetményalapjának emeléséhez.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következményei nincsenek.


V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következményei nincsenek.


VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása minimális.


VII. megalkotásának szükségessége:
A 2008 óta elmaradt fizetésemelések miatt a köztisztviselők bére nagyon elmaradt, ezért a hivatalban nagy a fluktuáció és nehéz a kieső emberek pótlása. Egyben a garantált bérminimum és a hatályos illetményrendszer a kezdő és a nagy tapasztalattal rendelkező, hosszú évek óta hű dolgozók között bérfeszültséget eredményez.


VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A szabályozás hiánya jogsértést nem eredményezne.


IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Az eddigiekhez képest nem igényel többlet feltételt.