2024. Január 24., Szerda, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának elrendelése.
2. - A Kőszegi Települési Értéktár Testület beszámolója.
3. - Az általános iskolai körzethatárok véleményezése.
4. - Döntés a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde főigazgatója munkaidejéről.
5. - A Kőszeg 035/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
6. - A Kőszeg, 2869/28 és 2869/29 hrsz-ú kivett ipartelep megnevezésű ingatlanok értékesítésére kiírt pályázati felhívás jóváhagyása.
7. - A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
8. - A képviselő-testület 2024. évi munkatervének jóváhagyása.
9. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
10. - Egy mappában a 2024. január 24-i ülés anyagai.
1. napirendi pont:
A Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának elrendelése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: TKR) 2017. decemberében lépett hatályba. A jóváhagyása óta a TKR egy ízben, 2020. júliusában került módosításra. A rendelet az elmúlt időszakban megfelelően biztosította Kőszeg Város építészeti értékeinek védelmét, az abban foglalt előírásoknak megfelelő településképi eljárások folyamatosan zajlanak.
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Tktv.) 12.§ (2) bekezdés g) és h) pontja felhatalmazást adott az Önkormányzatnak, hogy településképi rendeletben állapítsa meg „a reklámhordozó és reklám elhelyezésére vonatkozó tilalmak és korlátozások alól e törvény által megengedett eltéréseket” és „a helyi önkormányzat illetékességi területén létesíthető reklámhordozók számát, megjelenésük különös formai (műszaki) követelményeit”.
A TKR ezen felhatalmazások alapján a reklámhordozók és reklámok elhelyezésére vonatkozó szabályokat tartalmazza, ezen előírások használata a lebonyolított településkép védelmi eljárásokban alkalmazásra került.
A Tktv. 2024. január 1-ével módosult, annak 11/B. §-a kiegészült az alábbi (1a) bekezdéssel:
„(1a) A településképi rendelet nem tartalmazhat olyan rendelkezést, amely az utcabútorok – ideértve a funkcionális célokat szolgáló utcabútorokat is – létesítését vagy telepítését, az utcabútor reklámhordozóként, reklámhordozót tartó berendezésként történő használatát, illetve az utcabútoron reklám közzétételét az (1) bekezdésben foglaltaknál, valamint a településkép védelméről szóló törvény reklámokközzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló rendeletnek a közterületekre és köztulajdonban álló ingatlanokra vonatkozó előírásainál nagyobb mértékben tiltja vagy korlátozza.”
A Tktv. 12.§ (2) bekezdése szintén kiegészült az alábbi h) ponttal:
„12. § (2) Felhatalmazást kap az önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése), hogy – a (2a) bekezdés szerinti jogszabályok hatálya alá tartozó településképi szempontból kiemelt jelentőségű, egyedi településkép-védelem alatt álló terület kivételével – a településképi rendeletben állapítsa meg ….
h) a helyi önkormányzat illetékességi területén létesíthető reklámhordozók megjelenésének különös formai (műszaki) követelményeit.”
A Tktv. 16/E. §-a a fentiekkel összefüggésben kimondja:
„A helyi önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése) a településképi rendeletének az e törvény Módtv.4.-gyel megállapított 11/B. § (1a) bekezdése, valamint a Módtv.4.-gyel módosított 12. § (2) bekezdés h) pontjának való megfelelését 2024. január 31-ig köteles biztosítani.”
A Tktv. előzőekben ismertetett módosított normaszövege a hatályos helyi településképi rendeletek kötelező felülvizsgálatát írja elő a fent megnevezett két szabályozási tárgykörben.
A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a településképi rendelet módosítása csak véleményezési eljárás lefolytatása után módosítható.
A Korm. rendelet 70/A. §-a értelmében „ha a településképi rendelet módosítása – magasabb szintű jogszabályi változás átvezetésére való tekintettel – rendelkezés hatályon kívül helyezése érdekében történik, vagy elírás javítására kerül sor, a 70. § a) pontja szerinti véleményezési szakaszban csak az állami főépítész ad véleményt, a véleményezési szakasz kezdetétől számított 10 napon belül.”
A Korm.rendelet 59. § (2) bekezdésének a) pontja szerint „A településterv, kézikönyv és településképi rendelet készítését és módosítását az önkormányzat képviselő-testületének a készítés vagy módosítás tényét együttesen tartalmazó döntése alapozza meg.”

Előzőekben leírtak alapján a TKR-t kötelező felülvizsgálni és a Tktv. előírásai szerint módosítani.
A jogszabály módosítási eljárásának megkezdéséről a Képviselő-testületnek határozatot kell hoznia.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta. A Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2024. január 19.

A polgármester nevében:

Bertók Sándor s.k.
Kőszeg Város FőépítészeHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 70/A. § -nak megfelelő eljárásban Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendeletének a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosított 11/B.§ (1a) bekezdése és a 12.§ (2) bekezdés h) pontja alapján történő felülvizsgálatát, majd módosításának Képviselő-testület elé terjesztését.
Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: következő képviselő-testületi ülés