2024. Január 24., Szerda, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának elrendelése.
2. - A Kőszegi Települési Értéktár Testület beszámolója.
3. - Az általános iskolai körzethatárok véleményezése.
4. - Döntés a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde főigazgatója munkaidejéről.
5. - A Kőszeg 035/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
6. - A Kőszeg, 2869/28 és 2869/29 hrsz-ú kivett ipartelep megnevezésű ingatlanok értékesítésére kiírt pályázati felhívás jóváhagyása.
7. - A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
8. - A képviselő-testület 2024. évi munkatervének jóváhagyása.
9. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
10. - Egy mappában a 2024. január 24-i ülés anyagai.
7. napirendi pont:
A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármester cafetéria-juttatására vonatkozóan az alábbi jogszabályi rendelkezésekre tekintettel kell eljárni:
• A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 151. §-a, 225/L. § (1) bekezdése,
• A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet 9.§-a,
• Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (4) bekezdése.

A Kttv. 151. § (1) bekezdése szerint a közszolgálati tisztviselők cafetéria-juttatásra jogosultak. Ugyanezen törvény 225/L. § (1) bekezdése írja elő, hogy a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell e törvény 151. §-át is, vagyis cafetéria-juttatásban kell részesíteni a főállású polgármestert is.

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (4) bekezdése alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2024. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot.
Hivatkozott Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése értelmében a közszolgálati tisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összegét a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban határozza meg tárgyév február 15-ig.
A közszolgálati szabályzat alapján 2024. évben a cafetéria-juttatás éves keretösszege – mely fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is – nettó 400.000 forintban került meghatározásra.
A főállású polgármester felett a munkáltatói jogkört a képviselő-testület gyakorolja, esetében a képviselő-testület dönt a cafetéria-juttatás éves keretösszegéről.
Fentiek alapján javaslom Básthy Béla polgármester úr 2024. évi cafetéria juttatásának nettó 400.000 forintban történő megállapítását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék!


Kőszeg, 2024. január 17.

Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Básthy Béla polgármester 2024. évi cafetéria-juttatásának éves összegét nettó 400.000 Ft összegben, a cafetéria keret felhasználására vonatkozó eljárás rendet a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal cafetéria rendszerének alkalmazását is tartalmazó szabályzatban rögzítettek szerint határozza meg.

Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos.