2024. Január 24., Szerda, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának elrendelése.
2. - A Kőszegi Települési Értéktár Testület beszámolója.
3. - Az általános iskolai körzethatárok véleményezése.
4. - Döntés a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde főigazgatója munkaidejéről.
5. - A Kőszeg 035/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
6. - A Kőszeg, 2869/28 és 2869/29 hrsz-ú kivett ipartelep megnevezésű ingatlanok értékesítésére kiírt pályázati felhívás jóváhagyása.
7. - A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
8. - A képviselő-testület 2024. évi munkatervének jóváhagyása.
9. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
10. - Egy mappában a 2024. január 24-i ülés anyagai.
8. napirendi pont:
A képviselő-testület 2024. évi munkatervének jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiakban javaslatot teszek Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. évi munkatervére.
A tervezet összeállítása a Szervezeti és Működési Szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 29.) önkormányzati rendeletben leírtak szerint történt. 2024. január 5-én küldött levélben kértem a bizottságok, a képviselők, a nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, az intézmények vezetőit, valamint a jegyzőt és a hivatal osztályvezetőit, hogy tegyenek javaslatokat a 2024. évben megtárgyalandó napirendekre.
A bevett gyakorlatból és a beérkezett javaslatokból állt össze idén is a munkaterv tervezete.
A tavalyi évhez hasonlóan nem tervezünk február végére rendes képviselő-testületi ülést, mivel a 2024. évi költségvetés elfogadásához számos előterjesztés kapcsolódik és ezek előkészítése már folyamatban is van.
A május havi képviselő-testületi ülést egy héttel korábban, május 23-án javaslom megtartani, mert a június 9-én tartandó önkormányzati és európai parlamenti választásokra való felkészülés a hivatalnak nagy leterhelést jelent.
Az augusztus havi rendes ülést idén is szeptember első csütörtökén javaslom megtartani, mivel az ülés előkészítése és a bizottsági ülések megtartása még a nyári szabadságolási időszakot érinti.
A költségvetéssel és a költségvetési beszámolókkal kapcsolatos napirendeket a vonatkozó jogszabályok előírásai, valamint az eddigi gyakorlat szerinti időpontokban szerepeltettük.
A közművelődési és közgyűjteményi intézmények 2022-ben számoltak be utoljára, így ezeket ismét beépítettük a munkatervbe.
A Kőszegi Szociális Gondozási Központ, valamint a Meseváros Óvoda és Bölcsőde szakmai beszámolóját kötelező megtárgyalni minden évben.
A munkaterv az áttekinthetőség érdekében ismét tartalmazza azokat a napirendeket is, amelyeket csak bizottság fog megtárgyalni és átruházott hatáskörben fog benne döntést hozni.
Fentieken kívül a már megszokott beszámolókat is szerepeltettük a munkatervben: ilyen a kötelező rendőrségi, gyermekvédelmi, vagy tűzvédelmi munkáról szóló előterjesztés. Nem kötelező a munkaügyi helyzet megtárgyalása, de továbbra is szükségesnek tartom, hogy évente ezzel a kérdéskörrel foglalkozzunk.
Továbbra is szerepelnek a munkatervben a civil szervezetekkel kötött megállapodások alapján készítendő beszámolók: ilyen az Írottkő Natúrparkért Egyesület vagy a horgász egyesület munkájába történő betekintés.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 2024. évi munkatervünket jóváhagyni szíveskedjen.

Kőszeg, 2024. január 19.

Básthy Béla s. k.
polgármesterHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Végrehajtásért felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: folyamatos, ill. értelemszerűen.

KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
MUNKATERVE 2024. ÉVRE

TERVEZET


JANUÁR 24. (szerda)

1. A Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának elrendelése.
Előadó a polgármester nevében: Bertók Sándor főépítész.
2. A Kőszegi Települési Értéktár Testület beszámolója.
Előterjesztő: Révész József elnök.
3. Az általános iskolai körzethatárok véleményezése.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.
4. Döntés a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde főigazgatója munkaidejéről.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.
5. A Kőszeg 035/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
6. A Kőszeg, 2869/28 és 2869/29 hrsz-ú kivett ipartelep megnevezésű ingatlanok értékesítésére kiírt pályázati felhívás jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
7. A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző.
8. A képviselő-testület 2024. évi munkatervének jóváhagyása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
9. Kőszegi Meseváros Óvoda és Bölcsőde alapdokumentumainak módosítása.
Előterjesztő: Kövesdi Gáborné főigazgató. (Humánerőforrás Bizottság)

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: január 8.
képviselő-testületi ülésre: január 19.
Az előterjesztéseket január 17-18. között tárgyalják meg a bizottságok.


FEBRUÁR 15.

1. A 2025-2027. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
2. Szociális Gondozási Központ 2024. évi intézményi térítési díjának megállapítása.
Előterjesztő: Raposa Helga intézményvezető
3. A bölcsőde intézményi térítési díjának megállapítása.
Előterjesztő: Kövesdi Gáborné főigazgató.
4. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének jóváhagyása.
Előadó a jegyző nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
5. Kőszeg Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
6. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 21/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.
7. Az óvodai beiratkozás időpontjának és az óvodai körzetek meghatározása a 2024/2025. nevelési évre
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.
8. A polgármester 2024. évi szabadságtervének jóváhagyása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
9. Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde főigazgatói munkakörére pályázat kiírása.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.
10. Beszámoló a 2023. évben Kőszeg városában működő civil szervezetek számára nyújtott támogatások elszámolásáról és a civil szervezetek, valamint az önkormányzat kapcsolatrendszerének áttekintéséről.
Előadó a polgármester nevében: Dr. Zalán Gábor jegyző.
(Humánerőforrás Bizottság)
11. Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház munkaterve (Humánerőforrás bizottság)
Előterjesztő: Pócza Zoltán intézményvezető
12. Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár munkaterve. (Humánerőforrás bizottság)
Előterjesztő: Révész József intézményvezető

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: január 29.
képviselő-testületi ülésre: február 9.
Az előterjesztéseket február 7-8. között tárgyalják meg a bizottságok.


MÁRCIUS 28.

1. Beszámoló Kőszeg város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
Előterjesztő: Maxim László városi rendőrkapitány.
2. Tájékoztató a polgárőrség 2023. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Méhes Attila elnök.
3. Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2023. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Horváth Ferenc elnök.
4. Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2023. évi szakmai beszámolója, 2024. évi munkaterve, továbbá beszámoló a Térségi TDM Szervezet és a Tourinform 2023. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Schrott Tamás elnök.
5. Beszámoló a közétkeztetés minőségellenőrzéséről
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: március 11.
képviselő-testületi ülésre: március 22.
Az előterjesztéseket március 20-21. között tárgyalják meg a bizottságok.


ÁPRILIS 25.

1. Beszámoló a Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2023. évi szakmai munkájáról.
Előterjesztő: Raposa Helga intézményvezető.
2. Beszámoló a 2023. évben végzett gyermekvédelmi munkáról.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.
3. A 2023. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: április 8.
képviselő-testületi ülésre: április 19.
Az előterjesztéseket április 17-18. között tárgyalják meg a bizottságok.


MÁJUS 23.

1. A 2023. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása (IV. negyedév).
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
2. Kőszeg Város Önkormányzata 2023. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás).
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
3. A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. éves beszámolója, mérlegbeszámoló.
Előterjesztő: Eső Attila igazgató.
4. A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a beszámolója.
Előterjesztő: Kőhalminé Major Judit, a felügyelő bizottság elnöke.
5. Kőszeg Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodai csoportok létszámának meghatározása.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.
6. Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár munkájáról.
Előterjesztő: Révész József igazgató.
7. Beszámoló a Jurisics-vár Művelődés Központ és Várszínház munkájáról.
Előterjesztő: Pócza Zoltán intézményvezető
8. Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde főigazgató munkakör pályázat elbírálása.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: május 6.
képviselő-testületi ülésre: május 17.
Az előterjesztéseket május 15-16. között tárgyalják meg a bizottságok.
JÚNIUS 27.

1. Beszámoló a 2023. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
Előterjesztő: Eső Attila igazgató.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: június 10.
képviselő-testületi ülésre: június 21.
Az előterjesztéseket június 19-20. között tárgyalják meg a bizottságok.


JÚLIUS
Szünet


SZEPTEMBER 5.

1. A 2024. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
2. Beszámoló a 2024. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
3. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.
4. Tájékoztatás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítás tapasztalatairól.
Előterjesztő: Eső Attila igazgató.
5. Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
6. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok rekreációs célra történő kijelölése.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
7. Beszámoló a „Kőszeg és Vidéke” lap elmúlt évi munkájáról.
Előterjesztő: Pócza Zoltán felelős kiadó.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: augusztus 19.
képviselő-testületi ülésre: augusztus 30.
Az előterjesztéseket augusztus 28-29. között tárgyalják meg a bizottságok.


SZEPTEMBER 26.

1/a Tájékoztató a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről.
Előterjesztő: Bognár András tűzoltóparancsnok.
1/b. Beszámoló az Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról és az önkormányzattal kötött zsilipkezelési feladatról.
Előterjesztő: Stipkovits István elnök.
2. Beszámoló a Kőszegi Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2023/24-as nevelési évéről.
Előterjesztő: Kőszegi Meseváros Óvoda és Bölcsőde főigazgatója.
3. A Kőszeghegyaljai bezárt regionális hulladéklerakóval kapcsolatos tájékoztatás.
Előterjesztő: Eső Attila igazgató.
4. Az önkormányzat közétkeztetési feladatainak ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
5. Önkormányzati kitüntetések és elismerések adományozására érkezett javaslatok elbírálása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
6. Kőszegi Meseváros Óvoda és Bölcsőde munkaterve.
Előterjesztő: Kőszegi Meseváros Óvoda és Bölcsőde főigazgatója.
(Humánerőforrás Bizottság)

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: szeptember 9.
képviselő-testületi ülésre: szeptember 20.
Az előterjesztéseket szeptember 18-19. között tárgyalják meg a bizottságok.


OKTÓBER 31.

1. Jelentés a város környezeti állapotáról.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
2. Nyári táborozások elszámolása.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.
(Humánerőforrás Bizottság)
3. „Jó tanuló és jó sportoló” kitüntető címre javaslattétel.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.
(Humánerőforrás Bizottság)

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: október 14.
képviselő-testületi ülésre: október 25.
Az előterjesztéseket október 22-24. között tárgyalják meg a bizottságok.NOVEMBER 6.

Királyi Városnap
(ünnepi ülés)


NOVEMBER 28.

1. A 2024. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
2. Beszámoló a 2024. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
3. Tájékoztató Kőszeg és a térség foglalkoztatási helyzetéről.
Előterjesztő: dr. Kapiller Sarolta járási hivatalvezető.
4. A 2025. évi ellenőrzési terv jóváhagyása.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: november 11.
képviselő-testületi ülésre: november 22.
Az előterjesztéseket november 20-21. között tárgyalják meg a bizottságok.


DECEMBER 12.

1. A 2025. évi rendezvénynaptár.
Előterjesztő: Pócza Zoltán igazgató.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: november 25.
képviselő-testületi ülésre: december 6.
Az előterjesztéseket december 4-5. között tárgyalják meg a bizottságok.