2024. Január 24., Szerda, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának elrendelése.
2. - A Kőszegi Települési Értéktár Testület beszámolója.
3. - Az általános iskolai körzethatárok véleményezése.
4. - Döntés a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde főigazgatója munkaidejéről.
5. - A Kőszeg 035/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
6. - A Kőszeg, 2869/28 és 2869/29 hrsz-ú kivett ipartelep megnevezésű ingatlanok értékesítésére kiírt pályázati felhívás jóváhagyása.
7. - A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
8. - A képviselő-testület 2024. évi munkatervének jóváhagyása.
9. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
10. - Egy mappában a 2024. január 24-i ülés anyagai.
3. napirendi pont:
Az általános iskolai körzethatárok véleményezése.

Tisztelt Képviselő-testület!
A Sárvári Tankerületi Központ elkészítette a 2024/25. tanévre vonatkozóan a Vas vármegyei általános iskolai körzethatárok tervezetét (melléklet), melyet megküldtek önkormányzatunk részére is, és kérték, hogy a tervezettel kapcsolatosan 2024. február 15-ig adjunk véleményt.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján a területileg illetékes tankerületi központnak az iskolai felvételi körzetek megállapításához be kell szerezni az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.
E tervezet elkészítéséhez 2023 októberében a Tankerület már megkérte hivatalunk javaslatait, s ekkor jeleztük is új közterületeink iskolai felvételi körzetbe sorolásának szükségességét.
Áttekintve a most küldött tervezetet megállapítható, hogy jelzéseinket beépítve a tervezet tartalmazza a teljes kőszegi lakóterületet. Az időközben újonnan elnevezett Zrínyi Miklós utcát a tervezet azért nem tartalmazza, mert arról a javaslat elkészítését követően született csak döntés. Időközben természetesen kértük a Zrínyi Miklós utca közterület felvételét is az általános iskolai körzethatárokat tartalmazó listára.
Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási, Egészségügyi és Sport bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt általános iskolai körzethatárok tervezetéről alakítsa ki véleményét.

Kőszeg, 2024. január 18.

A polgármester nevében:


Dr. Dömötör Ramóna s. k.
mb. igazgatási osztályvezető

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárvári Tankerületi Központ által a 2024/25-ös tanévre készített általános iskolai körzethatárok kialakításának tervezetét a melléklet szerint támogatja.


Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: 2024. február 15.